ΠΗΡΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ;

Σημαντικότατο θέμα στην ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων δημιουργείται όταν εμπλέκονται και άλλα άτομα, τα οποία είτε υπέγραψαν ως συνοφειλέτες είτε ως εγγυητές είτε στην περίπτωση που πρόκειται για τους κληρονόμους του οφειλέτη όταν επήλθε θάνατός του. Είναι, λοιπόν, κρίσιμης σημασίας να γνωρίζουν τα πρόσωπα αυτά ποια είναι η θέση τους και ποιες οι συνέπειες της υπαγωγής του πρωτοφειλέτη στο Ν. Κατσέλη για εκείνους.

Αρχικά, σε περίπτωση που επέλθει το γεγονός του θανάτου του πρωτοφειλέτη, και οι κληρονόμοι του δεν προβούν σε αποποίηση κληρονομίας, επέρχονται σε αυτούς τόσο τα θετικά στοιχεία της περιουσίας του όσο και τα χρέη που είχε αναλάβει ο θανών. Εάν δε ο οφειλέτης-θανών είχε ξεκινήσει τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη και απεβίωσε πριν το δικαστικό συμβιβασμό ή πριν την απόφαση για ρύθμιση των χρεών του, η διαδικασία διακόπτεται. Προκειμένου, λοιπόν, να προστατευθούν οι κληρονόμοι από τα χρέη αυτά, θα πρέπει να ξεκινήσουν πάλι στο όνομά τους και για λογαριασμό τους τη διαδικασία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010. Αν όμως έχει επέλθει σε κάποιο στάδιο εξωδικαστικός ή δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, πριν την αποβίωση του οφειλέτη, τότε δεσμεύονται πιστωτές και κληρονόμοι του αιτούντος.

Σε ό, τι αφορά την κύρια οικία του οφειλέτη και την εξαίρεσή της από την εκποίηση όπως προβλέπεται από το νόμο Κατσέλη, ενδέχεται να μην έχει ολοκληρώσει ο θανών οφειλέτης τις καταβολές που απαιτούνται. Η διαδικασία, ως ανωτέρω αναφέραμε, διακόπτεται και πρέπει να εξετασθεί αν ο κληρονόμος δικαιούται να υπαχθεί στη διαδικασία.  Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η 3ετία καταβολών από τον οφειλέτη, αυτός έχει απαλλαγεί από τα χρέη του και απομένει μόνο η αποπληρωμή των ποσών που αντιστοιχούν στη εξαίρεση της κύριας οικίας του. Σε αυτή την περίπτωση, ο κληρονόμος πρέπει να συνεχίσει τις καταβολές μέχρι την ολοκλήρωση αποπληρωμής του ποσού αξίας του ακινήτου, προκειμένου να το διασώσει από τη ρευστοποίηση.

Σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα που υπέγραψαν ως συνοφειλέτες ή εγγυητές σε δάνειο και ο πρωτοφειλέτης έχει ξεκινήσει διαδικασίες ένταξης στο ν. Κατσέλη, θα πρέπει να επιδειχθεί μεγάλη προσοχή, καθώς με την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη, με τα οποία βαρύνονται και ο εγγυητής και ο συνοφειλέτης, δεν επέρχεται και η δικής τους απαλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές διατηρούν δικαιώματα κατά του εγγυητή και του συνοφειλέτη, ακόμα και μετά τη ρύθμιση των χρεών  του οφειλέτη ή ακόμα και μετά την απαλλαγή του, και δύνανται να αξιώσουν από αυτούς καταβολές χρημάτων τόσο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και καταβολής χρημάτων από των οφειλέτη όσο και μετά την ολοκλήρωση των καταβολών και την απαλλαγή του.

Αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμισθεί είναι η ανάγκη να αναζητήσουν αυτόνομη προστασία ο εγγυητής και ο συνοφειλέτης, καθώς ως προελέχθη, δεν προστατεύονται από την υπαγωγή του πρωτοφειλέτη στο νόμο Κατσέλη και οι τράπεζες μπορούν να στραφούν εναντίον τους. Τέλος, στο βαθμό που ο πιστωτής έχει ικανοποιηθεί κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα από τον οφειλέτη δεν έχει δικαίωμα γι αυτό το ποσό να στραφεί κατά του εγγυητή ή του συνοφειλέτη. Για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό, μπορεί να στραφεί εναντίον τους και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι τελευταίοι να αναζητήσουν προστασία.

Scroll to Top