REAL ESTATE ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δυνατότητα απόκτησης golden visa έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που αποφασίζουν να αποκτήσουν ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για visa αλλά για άδεια παραμονής διάρκειας 5 ετών.

Η άδεια διαμονής για την απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος Β του Ν. 4251/2014 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.5007/2022 και ισχύει σήμερα. Ωστόσο, έχει ήδη δημοσιευθεί και ο νέος Ν. 5038/2023 που επιφέρει αλλαγές στη διαδικασία και θα ισχύει από 1 Ιανουαρίου του 2024.

Τι χρειάζεται για να αποκτήσει κάποιος αυτήν την άδεια διαμονής;

Για την απόκτηση άδειας διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων θα πρέπει ο πολίτης της τρίτης χώρας να:
(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
(β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Αναλόγως της περιοχής που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία θα πρέπει η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι είτε 250.000 ευρώ είτε 500.000 ευρώ, όπως θα ισχύει από 1 Αυγούστου το 2023.
(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 250.000 ή 500.000 ευρώ αναλόγως της περιοχής, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.
(δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α’ 167), αξίας τουλάχιστον 250.000 ή 500.000 ευρώ αναλόγως της περιοχής.
ε) Είναι ενήλικος και απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον 250.000 ή 500.000 ευρώ αναλόγως της περιοχής.

Ειδικότερα με τον Ν.5007/2022 ορίστηκαν νέα όρια στην αξία της ακίνητης περιουσίας. Ενώ για την απόκτηση της άδεια διαμονής απαιτούταν η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ, από 1 Αυγούστου 2023 αν δεν ανακοινωθεί νέα παράταση «α) για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και η επένδυση πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο.

β) Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Στην περίπτωση της επένδυσης μέσω αγοράς ακίνητης περιουσίας στις περιοχές του πρώτου εδαφίου, αυτή πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.»
Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, εφόσον οι συγκύριοι δεν είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, τότε δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσοστό του κάθε συνιδιοκτήτη είναι 500.000 ή 250.000 ευρώ (αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται η ακίνητη περιουσία).
Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν ήδη λάβει την άδεια διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων έχουν την δυνατότητα να ανανεώσουν την άδεια για ισόχρονη διάρκεια, δηλαδή για 5 χρόνια, εφόσον παραμένει στην κυριότητα και τη νομή τους η ακίνητη περιουσία ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις μίσθωσης της προαναφερόμενης περιπτώσεως δ.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την αίτηση χορήγησης άδεια διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έντυπο αίτησης
 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν
 • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 • Τέλος κόστους εκτύπωσης άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ.
 • Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 και του άρθρου 38 του νόμου 4546/2018 (101 Α΄), όπου απαιτείται.
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.
 • Βεβαίωση του συμβολαιογράφου που συνέταξε τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20, με την οποία βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ή
 • Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….».
 • Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών
 • Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ολοσχερής καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και
 • Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή
 • Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και
 • Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και
 • Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις ή
 • Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και
 • Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και
 • Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης

Όπως γίνεται αντιληπτό η διαδικασία για την απόκτηση golden visa δεν είναι απλή. Απαιτείται μεγάλος όγκος εγγράφων για την αίτηση για αυτό και η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα έως την συγκέντρωση όλων αυτών. Λόγω των απαιτήσεων της διαδικασίας όσοι επιθυμούν την απόκτηση golden visa, δηλαδή άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, πρέπει να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο που θα μπορέσει να τους κατευθύνει και να τους βοηθήσει με την αίτησή τους.

Scroll to Top