ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

Τι είναι η πτώχευση;

Με την πτώχευση ένα νομικό πρόσωπο και πλέον ένα φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών, δεν μπορεί δηλαδή πλέον να εξυπηρετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Η έννομη τάξη του δίνει δικαίωμα να απαλλαγεί από όλες τις οφειλές του, με συνέπεια όμως την απώλεια της πτωχευτικής περιουσίας.

Ποιος μπορεί να πτωχεύσει; Μόνο ο έμπορός και τα νομικά πρόσωπα;

Η κυριότερη διαφορά του νέου πτωχευτικού νόμου, σε σχέση με τον προηγούμενο, είναι το γεγονός ότι πλέον έχουν πτωχευτική ικανότητα όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και όχι μόνο οι έμποροι και τα νομικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να κηρυχθούν ακόμα και οι ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι συνταξιούχοι και φυσικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μέτοχοι εταιρειών.

Πώς γίνεται η πτώχευση; Χρειάζομαι δικηγόρο;

Η αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου κατατίθεται στο αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδικείο. Δηλαδή γίνεται δικαστήριο και εκδίδεται δικαστική απόφαση. Η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δικαστικής Φερεγγυότητας και εξετάζεται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών. Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική για την διαδικασία της πτώχευσης.

Διαγράφονται όλες οι οφειλές μου;

Ναι. Η πτώχευση οδηγεί σε απαλλαγή από όλες τις οφειλές. Ο πτωχός απαλλάσσεται από τις οφειλές του προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ, Τράπεζες και ιδιώτες. Για αυτό και ο νέος πτωχευτικός νόμος αναφέρεται και ως 2η ευκαιρία. Δίνεται στον πτωχό η ευκαιρία για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα.
Προσοχή, όμως, ο νόμος εξαιρεί ορισμένες οφειλές από την διαγραφή. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ ότι εξαιρούνται οι οφειλές από αδικήματα του Ν. 4557/2018 (πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.).

Σε πόσο χρόνο απαλλάσσομαι;

Η απαλλαγή επέρχεται σε 3 έτη από την κήρυξη της πτώχευσης, ή σε 1 έτος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Οι πιστωτές μπορούν να αντιδράσουν;

Ο νέος πτωχευτικός νόμος (Ν.4738/2020) δίνει στους πιστωτές το δικαίωμα να αντιδράσουν. Οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης να ασκήσουν παρέμβαση και να ζητήσουν την απόρριψη της αίτησης πτώχευσης. Επίσης, μπορούν εντός τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης να ασκήσουν προσφυγή κατά της απαλλαγής οπότε το δικαστήριο θα αποφασίσει περί της απαλλαγής ή μη του πτωχού. Επίσης ο νόμος επιφυλάσσει και άλλα ένδικα βοηθήματα.

Τι συνέπειες έχει η πτώχευση;

Από τις κυριότερες συνέπειες της πτώχευσης είναι η απώλεια της πτωχευτικής περιουσίας δηλαδή της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Διορίζεται διαχειριστής αφερεγγυότητας και ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Αν κάνω πτώχευση χάνω την κύρια κατοικία μου;

Ναι, η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται. Κατ’ εξαίρεση η κύρια κατοικία προστατεύεται αν ο πτωχός είναι ευάλωτος οφειλέτης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις για τους ευάλωτους οφειλέτες και ο πτωχός μπορεί να συνεχίσει να διαμένει στην κατοικία του ως μισθωτής, καταβάλλοντας ένα ποσό ως ενοίκιο και διατηρώντας δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Η διαδικασία είναι εύκολη ή δύσκολη. Μπορεί να απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης μου;

H διαδικασία από μόνη της είναι εξαιρετικά σοβαρή, καθώς οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό ολόκληρης της οικονομικής ζωής ενός ατόμου. Διαρκεί τρία έτη, ή τουλάχιστον έως την απαλλαγή από τα χρέη, καθώς υπάρχει πιθανότητα άσκησης ενδίκων βοηθημάτων από την πλευρά των πιστωτών. Μπορεί να απορριφθεί μια αίτηση πτώχευσης αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ουσίας ή παραδεκτού, δηλαδή αν έχει γίνει κάποιο λάθος δικονομικό, για παράδειγμα αν δεν έχει προσκομιστεί κάποιο έγγραφο στο δικαστήριο. Για το λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνος κα προσεκτικός χειρισμός από το δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση και ασφαλώς σωστή προηγούμενη ενημέρωση του αιτούντος την πτώχευση.

Scroll to Top