Τι είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός; Ποιες οφειλές μπορώ να ρυθμίσω με αυτόν;
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι μία πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Χρηματοδοτικούς Φορείς. Στόχος της πλατφόρμας είναι η συγκεντρωτική ρύθμιση των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη.

Έχω ατομική επιχείρηση μπορώ να κάνω αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Ναι. Αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να κάνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, συνεπώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μπορούν κατά κανόνα όλα όσα βρίσκονται σε λειτουργία, όμως, προβλέπονται από το νόμο και εξαιρέσεις.

Υπάρχουν προϋποθέσεις για την αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Ναι, ο νόμος Ν.4738/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του, προβλέπει διάφορες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται για να προχωρήσει κάποιο πρόσωπο στην αίτηση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από τις βασικότερες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη οφειλών άνω των 10.000 ευρώ.

Τι θα κερδίσω αν κάνω ρύθμιση των οφειλών μου προς το Δημόσιο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπει έως 240 δόσεις για αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και έως 420 δόσεις προς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Αντίθετα, στην ρύθμιση απευθείας με την Α.Α.Δ.Ε ή τον Ε.Φ.Κ.Α. προβλέπονται έως και 24 μηνιαίες δόσεις.

Είμαι ευάλωτος οφειλέτης, έχει σημασία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Με τον Ν.5072/2023 που τροποποίησε διατάξεις του Ν.4738/2020, είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές η αποδοχή της σύμβασης αναδιάρθρωσης που θα προκύψει από τον αλγόριθμο της πλατφόρμας του εξωδικαστικού όταν πρόκειται για αίτηση οφειλέτη που έχει εκδώσει βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη.

Πρέπει να δώσω προκαταβολή για την ρύθμιση οφειλών μου προς Χρηματοδοτικούς Φορείς;
Όχι. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Δεν απαιτείται ο οφειλέτης να καταβάλει ως προκαταβολή κάποιο ποσό εφάπαξ. Εξαίρεση υπάρχει στις περιπτώσεις των μη ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους έχει εκδοθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού τίθεται όριο με τον Ν.5072/2023, μέχρι 10% επί της οφειλής, στο ύψος της προκαταβολής που μπορούν να ζητήσουν οι πιστωτές με στόχο την αναστολή του πλειστηριασμού.

Υπάρχουν τόκοι στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Ναι. Ωστόσο, στις ρυθμίσεις με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ στις ρυθμίσεις με τους χρηματοδοτικούς φορείς ιχύει για 3 χρόνια σταθερό επιτόκιο 3% για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες οφειλές και 4% για τις ανεξασφάλιστες οφειλές.

Μπορούν οι πιστωτές μου να καταγγείλουν την σύμβαση αναδιάρθρωσης;
Η ίδια η σύμβαση αναδιάρθρωσης αναφέρει τους λόγους για τους οποίους κάποιος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της. Ενδεικτικά, λόγους καταγγελίας της σύμβασης αποτελούν η καθυστέρηση καταβολής 3 μηνιαίων δόσεων προς τον πιστωτή, η αίτηση πτώχευσης του οφειλέτη, η καταγγελία της σύμβασης από κάποιον άλλον από τους συμμετέχοντες πιστωτές και γενικά η εικόνα αφερεγγυότητας του οφειλέτη μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Μπορώ να αποδεχτώ την σύμβαση αναδιάρθρωσης για ορισμένους μόνο πιστωτές;
Όχι. Η αποδοχή και η απόρριψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης αφορά το σύνολο της σύμβασης. Δεν μπορεί να επιλέξει ο οφειλέτης ποιο μέρος της σύμβασης θα αποδεχτεί και θα τηρεί και ποιο όχι. Ο οφειλέτης σε περίπτωση αποδοχής πρέπει να είναι συνεπής προς όλους τους πιστωτές του για να μην διακινδυνέψει την καταγγελία της σύμβασης από κάποιον πιστωτή του.

Χρειάζομαι δικηγόρο για να κάνω την αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Όχι, η συνεργασία με δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν και μόνοι τους την αίτηση. Στην πράξη, ωστόσο, η συμπλήρωση της αίτησης χρειάζεται πολύ καλή εξοικείωση με τους υπολογιστές, αφού δεν είναι μία εύκολη διαδικασία, ενώ και το νομοθετικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού επιδέχεται συχνά τροποποιήσεις με αποτέλεσμα να αλλάζει συχνά και η πλατφόρμα. Για τους λόγους αυτούς είναι πιο ωφέλιμο για τους οφειλέτες να απευθύνονται σε έναν έμπειρο νομικό.

Scroll to Top