Ο συνοφειλέτης  στον εξωδικαστικό συμβιβασμό  μπορεί να συνυποβάλει την αίτηση υπαγωγής στο νόμο γοα τον εξωδικαστικό συμβιβασμο  με τον πρωτοφειλέτη εφόσον δεν είναι:

 

  1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
  2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.
  3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
  4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
  5. Ασφαλιστική εταιρία.

 

Δεν απαιτείται υποχρεωτική συνυποβολή της αίτησης από τους κάτωθι συνοφειλέτες:

 

α) Ελληνικό Δημόσιο,

β) Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και

γ) οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η αίτηση για να εξεταστεί πρέπει να συνυποβληθεί υποχρεωτικά από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της την ιδιότητα του:

α) ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή

β) ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

Scroll to Top