Συνοπτική περιγραφή των κριτηρίων υπαγωγής και επιλεξιμότητας του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄)
Α. Οφειλέτης (Κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας)
Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση υπαγωγής στο νόμο εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής:
1. Για φυσικά πρόσωπα: Έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και παρουσιάζει ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.


2. Για νομικά πρόσωπα: Αποκτά εισόδημα από ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρα 21 & 47,ν.4172/2013, Α’ 167), έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής .
3. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε:
3.1. Οφειλή από δάνειο ή πίστωση προς χρηματοδοτικό φορέα σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή/ και
3.2. Οφειλή από δάνειο ή πίστωση προς χρηματοδοτικό φορέα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή/ και
3.3. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή/ και
3.4. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή/ και
3.5. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των ΟΤΑ ή/ και
3.6. Επιταγές που δεν πληρώθηκαν λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40, του ν. 5960/1933 (Α΄401) ή/ και
3.7. Εκδοθείσες διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις, λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του.
4. Οι συνολικές οφειλές της προς ρύθμιση ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
5. Δεν έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο ή έχει παραιτηθεί, πριν την αίτηση υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, από αίτηση για υπαγωγή:
5.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.
5.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.
6. Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή δεν έχει συζητηθεί στο αρμόδιο δικαστήριο, η αίτηση υπαγωγής:
6.1. Στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων.
6.2. Στον Πτωχευτικό Κώδικα.
7. Η επιχείρηση δεν είναι:
7.1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
7.2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.
7.3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
7.4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
7.5. Ασφαλιστική εταιρία.
Επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
8. Η επιχείρηση έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
9. Η επιχείρηση έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή έχει θετική καθαρή θέση (equity) σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Φυσικά Πρόσωπα
10. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση:
10.1. Για φοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.
10.2. Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας.
Νομικά Πρόσωπα
11. Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση, αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διαχειριστές, οι εταίροι και κάθε εντεταλμένο πρόσωπο:
11.1 Για φοροδιαφυγή, με εξαίρεση την καταδίκη για μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.
11.2 Για απάτη κατά του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε βαθμό πλημμελήματος ή για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της λαθρεμπορίας, της καταδολίευσης δανειστών ή της χρεοκοπίας
Β. Συνοφειλέτες (Κριτήρια υπαγωγής)
Ο συνοφειλέτης μπορεί να συνυποβάλει την αίτηση υπαγωγής στο νόμο με τον πρωτοφειλέτη εφόσον δεν είναι:
1. Πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα.
2. Πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών.
3. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
4. Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
5. Ασφαλιστική εταιρία.
Δεν απαιτείται υποχρεωτική συνυποβολή της αίτησης από τους κάτωθι συνοφειλέτες:
α) Ελληνικό Δημόσιο,
β) Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και
γ) οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριμένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η αίτηση για να εξεταστεί πρέπει να συνυποβληθεί υποχρεωτικά από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της την ιδιότητα του:
α) ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή
β) ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χαρίλαου Τρικούπη 22, 4oς όροφος

Αθήνα 

210 38 00 573  

693 7523 113

korsanou@yahoo.gr

Βρείτε μας στα social media