Δικαστικές αποφάσεις 2018

06Ιούν 2018

Τα Ειρηνοδικεία εξακολουθούν να εκδίδουν θετικές αποφάσεις

 

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης 5/2018

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη ……………………. και τη Γραμματέα ………………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10-10-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α’ ΑΙΤΗΣΗ: Της αιτούσας: ……….. (ΑΦΜ ……..), κατοίκου ……… (……………..), που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννα Κορσάνου.

Continue reading

01Ιούν 2018

Επιτυχής απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιώς για πρώην επιχειρηματία

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 154/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιά Μ… Η… και το Γραμματέα Ν…. Μ….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του Α……Κ….. του Μ.., κατοίκου Π….. Α…, οδός M……., αρ. …, Α.Φ.Μ ……, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Μαΐ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ 27.181,45 ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΣ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1.800 ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης

2604/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ζ.. Μ…., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα Ε….. Μ……….

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20-02-2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Δ………… Δ…….. του  Δ…….., κατοίκου Α….. Α……,  οδός Κ……. αρ. ..,  (Α.Φ.Μ. ………),  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Continue reading

03Μαΐ 2018

Αριθμός 2329/2018

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Σ…. Κ…………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέως Ε….. Π……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ : Χ……… Θ……… του Ι……, κατοίκου Α…..  Α……, οδός Λ………., αρ. .., (ΑΦΜ ………, ΔΟΥ Π…… Φ……), ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο  μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γλυκερίας Παπακαλαμπόκη.

Continue reading

03Μαΐ 2018

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ          ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2649/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α……… Λ…..,  την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη  Γραμματέα Μ…….. Α…………

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Οκτωβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ :  Μ……… Μ…….. του Α……..,   κατοίκου Η………, οδός Π……… αρ. …,   η οποία παραστάθηκε μετά της  πληρεξούσιας δικηγόρου της  Γλυκερίας ΠΑΠΑΚΑΛΑΜΠΟΚΗ.

Continue reading

21Μαρ 2018

 Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείου μας. Είμαστε ευχαριστημένοι που για μια ακόμα φορά ένας συμπολίτης μας και πελάτης του γραφείου μας είχε αίσιο αποτέλεσμα στην υπόθεση του 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

 

Αριθμός Αποφάσεως

55 / 2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

———————-

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη, Ε…… Ε….. Τ…. και από τη Γραμματέα, Μ….. Τ…….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 14η Ιουνίου 2017 για να δικάσει την αίτηση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Γ……. Κ…… του Χ……, κατοίκου Π………. Α……., οδός Θ……  αρ. ., ο  οποίος παραστάθηκε  μετά της  πληρεξουσίας δικηγόρου του,  Άννας Κορσάνου.

Continue reading

13Μαρ 2018

Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείου μας με ορισμό μηδενικών καταβολών και επαναπροσδιορισμό δικασίμου

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 

Αριθμός Αποφάσεως

14 / 2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη, Ε…… Ε….. Τ…. και από τη Γραμματέα Ε…….. Ν………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 07η Ιουνίου 2018 για να δικάσει την αίτηση :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Α…….. Μ……… του Δ……..,  κατοίκου Π………., Α……., οδός Α………  αρ. .., ο  οποίος παραστάθηκε  μετά της  πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Continue reading