Συνταξιοδοτικά

21Απρ 2020

Τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης εξασφάλισε στο πρόσφατο παρελθόν ευνοϊκή ερμηνεία που έδωσε η αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία ανήκει στον ΕΦΚΑ, σε διατάξεις των νόμων 4336/2015, 4387/2016 και 4488/2017. Η ρύθμιση αφορά κυρίως γυναίκες, αλλά και άνδρες, που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα μετά την 1/1/2011, ακόμη και αν δεν είχαν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της μειωμένης τον Αύγουστο του 2015.

Συνέχεια

09Απρ 2020

O N. 4336/2015, όπως είναι πλέον ευρέως γνωστό,επέφερε σημαντικές αυξήσεις, έστω και μεταβατικώς, σε όρια ηλικίας, αρχής γενομένης από 19/08/2015.

            Ο Ν. 4387/2016 επέφερε σημαντικές μεταβολές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων και ο Ν. 4670/2020 εισήγαγε αυξήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές όσων συμπληρώνουν από 30 έτη ασφάλισης και άνω.

Continue reading

08Απρ 2020

Απασχόληση συνταξιούχων ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ (Ν. 4670/2020)

• Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 28.2.2020 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους.
• Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν την 13.5.2016, δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 και βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου εξαιρούνταν από τις επιπτώσεις της απασχόλησής τους αυτής, με βάση ειδικές διατάξεις και οι οποίοι συνεχίζουν την εργασία τους και μετά την 28.2.2020 δίδεται μεταβατική περίοδος ενός έτους (βλ. αναλυτικώς κατωτέρω).
• Το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης, ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Συνέχεια