Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

21Ιούν 2018

Τροποποιήσεις Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 

Ο Ν. 4549/2018 τροποποιεί τον Ν. 3869/2010 ως προς τα ακόλουθα σημεία:

 

  1. Η αποδοχή υπερχρεωμένης κληρονομίας, ακόμα και αν ο κληρονόμος γνωρίζει την υπερχρέωση, δεν συνιστά από μόνη της δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμών.
  2. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται εντός 30 ημερών (αντί 10 ημερών, όπως ίσχυε) από την υποβολή αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς οικονομική του επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των οφειλών του (με ακρίβεια το ύψος της οφειλής κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, επιτόκιο, αριθμό και ημερομηνία σύναψης της δανειακής σύμβασης εφόσον είναι διαθέσιμα και το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης).
  3. Μαζί με την αίτηση ρύθμισης οφειλών κατατίθενται επιπλέον :

Continue reading

11Σεπ 2017

 

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια εξαιρετική αυστηροποίηση του νόμου Κατσέλη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όσον αφορά στο νόμο Κατσέλη και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Continue reading

23Ιούν 2017

 

1 Μπορώ να ρυθμίσω με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  χρέη της παλιάς μου επιχείρησης που έκλεισε;

Όχι μόνο για ενεργείς επιχειρήσεις ισχύει η ρύθμιση

 

Continue reading

01Μαΐ 2014

Θα προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να επεξηγήσουμε στον καταναλωτή ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται πρακτικά από την Τράπεζα ή από οποιονδήποτε δανειστή προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της οφειλής του αλλά και ποια τα μέσα άμυνας του οφειλέτη-καταναλωτη.
ΣΤΑΔΙΟ 1ο : ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η εξώδικη δηλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό

ΣΤΑΔΙΟ 2o: ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η διαταγή πληρωμής ζητείται και εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο για οφειλές έως 20.000 ευρώ και από το Μονομελές Πρωτοδικείο για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, για χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο.
Στις περιπτώσεις των Τραπεζικών δανείων από την πρακτική εμπειρία βλέπουμε ότι οι Τράπεζες μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης κοινοποιούν στο δανειολήπτη διαταγή πληρωμής Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και με την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης . Επομένως είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ όταν μας κοινοποιείται μια διαταγή πληρωμής να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι ασήμαντο αλλά να απευθυνόμαστε σε ένα δικηγόρο για να μας καθοδηγήσει.
Ως μέσα άμυνας εναντίον της διαταγής πληρωμής που μας έχει επιδοθεί ο νόμος προβλέπει την ανακοπή εντός της προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά αναγκαία είναι και η αίτηση αναστολής προκειμένου να ανασταλεί με απλά λόγια η «νομική δύναμη» για να μιλήσουμε απλά της διαταγής πληρωμής έως τη συζήτηση της ανακοπής.

ΣΤΑΔΙΟ 3o: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση που ονομάζεται κατασχετήρια έκθεση. Επιπλέον η νομική συνέπεια της κατάσχεσης είναι ότι ο οφειλέτης χάνει την εξουσία διάθεσης του κατασχεμένου δηλαδή με απλά λόγια δεν μπορεί να το εκποιήσει και να το μεταβιβάσει Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον οφειλέτη όπου και αναγράφεται και η ημερομηνία του πλειστηριασμού .
Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης ο νόμος προβλέπει το ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Με την ανακοπή αυτή επιδιώκεται η διόρθωση της τιμής της εκτίμησης του δικαστικού επιμελητή που αφορά τα κατασχεθέντα και εκτιθέμενα σε πλειστηριασμό κινητά ή ακίνητα του οφειλέτη. Αν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο πλειστηριασμός και ορίζεται από το δικαστήριο νέα ημερομηνία πλειστηριασμού. Βεβαίως απαραίτητη στην πράξη είναι η αίτηση αναστολής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακίνητων, αλλά και κινητών πραγμάτων.
Εν τούτοις προβλέπεται και η κατηγορία των ακατάσχετων πραγμάτων Περιπτωσιολογικά θα αναφέρουμε κάποια από τα αντικείμενα που ο νόμος λογίζει ως ακατάσχετα και που στην πράξη έχουν ιδαίτερη σημασία για τους οφειλέτες ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ Ρούχα, έπιπλα, βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη, Νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι ακατάσχετα είναι η τηλεόραση, το κλιματιστικό, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί και το αυτοκίνητο, η τραπεζαρία, τα έπιπλα σαλονιού και χωλ, η ηλεκτρική σκούπα, το ηλεκτρικό πλυντήριο και πράγματα που συντελούν στη διακόσμηση της οικίας.

ΣΤΑΔΙΟ 4ο: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου . Ο πλειστηριασμός γίνεται με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών. Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση εργάσιμη μέρα Τέταρτη με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει αναλυτικά ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.
Ο νόμος προβλέπει μέσα άμυνας του οφειλέτη καθώς μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού η οποία αν γίνει δεκτή έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του πλειστηριασμού για διάστημα 6 μηνών εφ΄ όσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

01Μαΐ 2014

Το ζήτημα των εισπρακτικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα σοβαρό και η πρακτική εμπειρία αλλά και η επαφή και η επικοινωνία με τους δανειολήπτες που απευθύνονται στο γραφείο μας έχει δείξει ότι πρόκειται πραγματικά για μια «πληγή» στη ζωή χιλιάδων οφειλετών. Συχνότατα είναι τα φαινόμενα « συνεργάτες» από εισπρακτικές εταιρείες να ενοχλούν με τηλεφωνήματα πολλές φορές την ημέρα δανειολήπτες, να τους εκθέτουν στον εργασιακό τους χώρο, να εκτοξεύουν απειλές εναντίον τους, να τους εκφοβίζουν με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάνουν κυριολεκτικά τον ύπνο τους και να δημιουργείται δυσλειτουργία σε ολόκληρη τη ζωή τους. Οι τακτικές αυτές είναι καταχρηστικές και παράνομες χωρίς αμφιβολία.

Ο νόμος 3758/2009 επιβάλλει στις εταιρείες ενημέρωσης τις γνωστές εισπρακτικές εταιρείες να μην τηλεφωνούν στον δανειολήπτη από «απόκρυψη» , να μην ασκούν στον οφειλέτη οποιαδήποτε μορφή ψυχολογικής πίεσης ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι απειλείται το επάγγελμα, η περιουσία ή η ζωή του οφειλέτη. Συνήθης απειλή είναι η εξής «θα πας φυλακή».
Απαγορεύεται επίσης οι εταιρείες αυτές να χρησιμοποιούν προσβλητικές εκφράσεις, η να απειλούν ότι θα λάβουν μη νόμιμα μέτρα εις βάρος του οφειλέτη ή μελών της οικογενείας του εκμεταλλευόμενοι την άγνοια νόμου που διέπει τους περισσότερους των δανειοληπτών. Απαγορευτικό επίσης είναι να ενοχλούν μέλη της οικογένειας ου οφειλέτη ή συναδέλφους ή εργοδότες του σχετικά με την εξόφληση του χρέους.

01Μαΐ 2014

Θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον να παραθέσουμε απλά λεγόμενα και εμπειρίες δανειοληπτών και οφειλετών σε Τράπεζες που σχεδόν καθημερινά ακούμε στο γραφείο μας με επαναλαμβανόμενες σχεδόν ίδιες εκφράσεις από διαφορετικούς ανθρώπους, πιστεύοντας ότι θα βρεθούν πολλοί από τους αναγνώστες με παρόμοιες σκέψεις:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πως έμπλεξα έτσι, πώς έχασα εγώ τον έλεγχο, πως βρέθηκα να χρωστάω τόσα πολλά. Πληρώνω, πληρώνω και πληρώνω μόνο τόκους το κεφάλαιο δεν πέφτει.»

«Στην αρχή είχα τρεις κάρτες, μετά επειδή δεν μπορούσα να τις πληρώσω έπαιρνα άλλο δάνειο για να πληρώσω τα προηγούμενα. Έβγαζα λεφτά από τη μια κάρτα για να πληρώσω την άλλη. Αυτό γινόταν συνέχεια αλλά τώρα δεν μπορώ περισσότερο έχω φτάσει ως εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνω»

«Χρωστάω σε πολλές τράπεζες αλλά ο άντρας μου δεν γνωρίζει όλες μου τις οφειλές, του έχω πει ότι χρωστάω μόνο σε δύο. Αν του το πω φοβάμαι ότι θα θυμώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό»

«Με παίρνουν τηλέφωνο από εισπρακτικές εταιρείες και μου λένε ότι θα χάσω το σπίτι μου. Θα μου το πάρουνε το σπίτι μου;. Τηλεφωνούν ακόμα και σε συγγενείς μου και στη δουλεία μου, με αποτέλεσμα να εκτίθεμαι »

«Είχα, μια διευθυντική θέση με πολύ υψηλό μισθό. Με απέλυσαν αλλά τώρα δεν μπορώ να ξαναβρώ δουλεία με αντίστοιχό μισθό, οι εταιρείες δεν προσλαμβάνουν κόσμο και δεν δίνουν πλέον τέτοιες αμοιβές. Τα έβγαζα μια χαρά πέρα, αλλά τώρα είμαι στον ΟΑΕΔ και δεν μπορώ να πληρώσω τις δόσεις των δανείων μου»

 «Τα χρέη είχαν ξεκινήσει από παλιά είχα αρχίσει να δυσκολεύομαι εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν το έλεγα στην οικογένεια μου, δεν ήθελα η γυναίκα και τα παιδιά μου να γνωρίζουν την κατάσταση για να μην στενοχωρηθούν, αλλά πλέον δεν πάει άλλο πρέπει να κάνω κάτι. Κάποιες φορές μου είχε περάσει η σκέψη και να αυτοκτονήσω ακόμα»

(Σχόλιο της γράφουσας: Προσοχή! Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες σκέψεις Τέτοιου είδους ιδέες δεν είναι λογικές καθώς η κατάσταση σε περίπτωση υπερχρέωσης είναι αντιμετωπίσιμη. Σε κάθε περίπτωση σκέψεις τέτοιου είδους είναι επικίνδυνες και πρέπει να αντιμετωπιστούν)

01Μαΐ 2014

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες συχνές ερωτήσεις που ακούμε στο δικηγορικό μας γραφείο

 

1. Στο νόμο 3869/2010 εμπίπτουν μόνο οι οφειλές προς Τράπεζες;

 

 2. Είμαι εγγυητής σε ένα δάνειο που πήρε κάποιο άλλος και βρίσκομαι σε αδυναμία πληρωμής  προστατεύομαι ;

 

3. Έχω ένα ακίνητο που είναι η κύρια κατοικία μου και ένα εξοχικό στο χωριό τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

 

4. Έίμαι έμπορος αλλά πήρα στεγαστικό δάνειο για να αγοράσω το σπίτι  μου δηλαδή δεν το χρησιμοποίησα για την εμπορική μου δραστηριότητα  μπορώ να υπαχθω στις διατάξεις του νόμου;

 

5.  Η απαγόρευση των πλειστηριασμών εως την 31η Δεκεμβρίου 2010 ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία;

 

6.  Εγώ έχω πάρει  δάνειο με εγγυητή τον πατέρα μου κινδυνεύει η περιουσία της συζύγου μου;

 

7. Έχω οφειλές  προς την Εφορία μπορώ να βοηθηθώ από αυτόν το νόμο;

 

8. Αν έως την εκδίκαση της υπόθεσης η Τράπεζα κάνει κατάσχεση στο σπίτι μου τι θα κάνω;

 

9. Χρωστάω σε πολλές Τράπεζες θα μπω φυλακή;

 

10.  Μπορεί ο δικαστικός επιμελητής να μπει  στο σπίτι μου και να μου πάρει τα έπιπλα;

 

11. Για πόσο καιρό θα είμαι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ?

 

12. Μπορώ να πάω μόνος μου στο Ειρηνοδικείο;  Δεν μπορώ να πληρώνω δικηγόρο;

  

13. Ήρθε στο σπίτι με δικαστικό επιμελητή  διαταγή πληρωμής τι μπορώ να κάνω;

 

14. Είμαι έμπορος αλλά έκλεισα την επιχείρησή μου υπάγομαι στις διατάξεις του νόμου;

01Μαΐ 2014

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

Απαραίτητα στάδια:

– Συνάντηση με δικηγόρο ο οποίος θα αποτελέσει τον νομικό εκπρόσωπο του δανειολήπτη ενημερώνοντας τον επακριβώς για τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί, ώστε να επέλθει η ρύθμιση των οφειλών του από το Ειρηνοδικείο.

– Σύνταξη της αίτησης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους όπως επίσης και σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στην αίτησή του με ειλικρίνεια την κατάσταση της περιουσίας, κάθε μεταβολή στην προσωπική και περιουσιακή του κατάσταση αμέσως μόλις αυτή συντελεσθεί, αλλά και να συμπεριλάβει στην αίτησή του όλους τους πιστωτές του.

– Κατάθεση της αίτησης. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κατοικία του. Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίζεται και η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε θα επικυρωθεί ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε θα συζητηθεί ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής. Προσδιορίζεται επίσης και η τακτική δικάσιμος της αίτησης. Πρέπει να σημειωθεί πως η κατάθεση της αίτησης επιφέρει εκ του νόμου αυτοδίκαιη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη και την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

– Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει σε καταβολές, οι οποίες ανέρχονται στο 10% της τελευταίας ενήμερης οφειλής προς κάθε πιστωτή και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των 40,00€ μηνιαίως προς όλους του δανειστές. Μοναδικές περιπτώσεις, στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ελάχιστων αυτών ποσών προς τους δανειστές, συνιστούν ιδιαίτερα εξαιρετικές περιστάσεις, όπως χρόνια ανεργία, χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας του οφειλέτη, ή άλλων λόγων ίδιας βαρύτητας εξαιτίας των οποίων αδυνατεί να καλύψει τις βασικές βιοτικές του ανάγκες.

– Μετά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που προηγείται της τακτικής δικασίμου, ο δικαστής εκδίδει τις δόσεις που ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλεις στις τράπεζες μέχρι την τακτική δικάσιμο της αίτησης. Το οριζόμενο αυτό ποσό καταβάλλεται συμμέτρως προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από τον δικηγόρο.

– Εφόσον γίνει δεκτή η προσωρινή διαταγή, τότε η κύρια κατοικία και ενδεχομένως και η υπόλοιπη περιουσία, προστατεύονται απολύτως.

– Στην τακτική δικάσιμο της αίτησης συζητείται η δικαστική ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη. Με την απόφαση ορίζονται οι μηνιαίες δόσεις προς τους δανειστές για διάστημα από τρία έως πέντε έτη, προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά ένα μέρος οι πιστωτές. Εξαιρείται επίσης και η κύρια κατοικία του οφειλέτη από την ρευστοποίηση προς ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου. Προϋπόθεση για να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από την εκποίηση είναι η αξία της να μην υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό.

– Το δικαστήριο μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (χρόνια ανεργία οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών ή άλλες παρόμοιες αιτίες), τις οποίες αξιολογεί ως ιδιαίτερα σοβαρές, να προσδιορίσει με την απόφασή του μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμα. Επίσης, μπορεί να αναβάλει να εκδώσει οριστική απόφαση για τις καταβολές και να ορίσει νέα δικάσιμο, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, για τον οριστικό προσδιορισμό των καταβολών αυτών.