Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1) ENNOIA

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί διαρθρωμένη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, στην οποία συμμετέχουν οικειοθελώς δύο ή περισσότερα μέρη, προκειμένου να διερευνήσουν την δυνατότητα ρύθμισης της διαφοράς τους και τυχόν επίτευξης συμφωνίας, με την βοήθεια ενός τρίτου, ουδέτερου προσώπου, δηλαδή του Διαμεσολαβητή.

2) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

– Νόμος 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-5-2008).

– Υ.Α. 109088 οικ./12-12-2011 Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών – Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού.

3) ΥΠΑΓΩΓΗ

 • ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ;  Στην Διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου (π.χ. αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές κ.λ.π.),  στις οποίες τα μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της διαφοράς τους.
 • ΠΟΤΕ;Η Διαμεσολάβηση μπορεί να διεξαχθεί σε οποιαδήποτε χρονική φάση μιας διένεξης, δηλαδή πριν την έναρξη ή κατά την διάρκεια της δικαστικής   διαδικασίας και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.
 • ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΑΓΩΓΗ;Με έγγραφη συμφωνία των μερών, που προσέρχονται οικειοθελώς στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης.
 • ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ;Σε χώρο ιδιωτικό και ουδέτερο ως προς τα μέρη.
 • ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ;Ο Διαμεσολαβητής, τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών. Δεν αποκλείεται να συμμετέχουν, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπόθεσης, άλλοι σύμβουλοι των μερών, όπως λογιστές ή ψυχολόγοι.
 • ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών, κατά την διαδικασία, αποτελεί βασική προϋπόθεση, για την οποία μάλιστα αναλαμβάνεται έγγραφη δέσμευση απ΄ όλους τους συμμετέχοντες, όπως και για το απόρρητο του περιεχομένου της τελικής συμφωνίας.
 • Κατά συνέπεια, τόσο ο Διαμεσολαβητής, όσο και τα μέρη και οι δικηγόροι τους, δεν μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες αναφορικά με το περιεχόμενο και την διαδικασία της διαμεσολάβησης
 • Στην Διαμεσολάβηση δεν τηρούνται πρακτικά.
 • ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Η Διαμεσολάβηση δεν έχει καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια. Ολοκληρώνεται συνήθως σε μία ημέρα ή ακόμα και σε μερικές ώρες.

4)  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 • Ελέγχει την διαδικασία και την τήρηση των κανόνων της
 • Διευκολύνει την επικοινωνία των μερών και την ανταλλαγή των προτάσεών τους.
 • Βοηθά στις διαπραγματεύσεις μέσα στα όρια της εμπιστευτικότητας και της άδειας για μετάδοση πληροφοριών που του παρέχουν οι συμμετέχοντες,
 • Λειτουργεί αμερόληπτα και ουδέτερα
 • Δεν επιβάλλει λύσεις ούτε αποφασίζει, αλλά βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία επίλυσης της διαφοράς τους.

5) ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

 • ΕΝΑΡΞΗ:  Η διαδικασία ξεκινά με παρουσίαση – επεξήγηση από τον Διαμεσολαβητή της ακολουθητέας διαδικασίας, των επιμέρους σταδίων,  των βασικών αρχών και κανόνων της  διαδικασίας, ενώ ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών θέσεων των εμπλεκομένων μερών.
 • ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:Αυτή περιλαμβάνει τις κοινές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις των συμμετεχόντων  με τον Διαμεσολαβητή, με σκοπό την διερεύνηση των θέσεων, των συμφερόντων και των αναγκών των μερών. Ακολουθεί η εξέταση περισσότερων εναλλακτικών λύσεων και η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.
 • ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
 • Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, αυτή αποτυπώνεται σε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο συντάσσεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, ενσωματώνεται στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης και υπογράφεται από τα μέρη, τους δικηγόρους και  τον Διαμεσολαβητή.
 • Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό αποτυχίας της Διαμεσολάβησης.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ: Αυτή εναπόκειται στους συμβαλλομένους. Εφόσον ένας από αυτούς το επιθυμεί, το Πρακτικό Διαμεσολάβησης κατατίθεται από τον Διαμεσολαβητή στην γραμματεία του Πρωτοδικείου του τόπου όπου διεξήχθη η Διαμεσολάβηση, πράξη με την οποία το πρακτικό αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου (100) Ευρώ για την κατάθεση του πρακτικού (Υ.Α. 85485/2012)