Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση

ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ Η ΝΕΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαμεσολάβηση έρχεται με γοργά βήματα στο νομικό κόσμο και επιβάλλεται πλέον υποχρεωτικά με το νόμο 4640/2019  για ένα ευρύ φάσμα νομικών  υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα από την  15/1/2020 για οικογενειακές διαφορές όπως οι αγωγές (όχι ασφαλιστικά μέτρα) διατροφής, επικοινωνίας με τα παιδιά, επιμέλειας και διευθέτησης οικονομικών θεμάτων μεταξύ του ζευγαριού που χωρίζει θα υπάρχει υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης. Επίσης από την 15/3/2020 οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ  και οι διαφορές τακτικής διαδικασίας  Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπάγονται στην υποχρεωτική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Πώς γίνεται πρακτικά η διαδικασία

ΒΗΜΑ 1: Το επισπεύδον μέρος, δηλαδή αυτός που ασκεί την αγωγή απευθύνεται σε ένα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή. Κατόπιν ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με το άλλο μέρος για να λάβει την έγκρισή του ως προς το πρόσωπό του. Επίσης τα μέρη μπορούν κατευθείαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ορίσουν διαμεσολαβητή κοινής αποδοχής. Αν δεν μπορούν τα μέρη να συμφωνήσουν για διαμεσολαβητή τότε διορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

ΒΗΜΑ 2: Το επισπεύδον μέρος υποβάλει στον διαμεσολαβητή, που τελικά επέλεξαν τα μέρη, αίτημα προσφυγής στη διαμεσολάβηση στέλνοντας έντυπο που θα βρείτε παρακάτω με συμπληρωμένα υποχρεωτικά ορισμένα απαραίτητα στοιχεία. Ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τα μέρη για να βρεθεί ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής διαμεσολάβησης. Όλα αυτά πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο 5 ημέρες πριν την υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Πρακτικά όλες οι επικοινωνίες είναι ευκολότερο να γίνονται ηλεκτρονικά. Αν το άλλο μέρος δεν προσέλθει στην υποχρεωτική συνεδρία το δικαστήριο που θα γίνει μπορεί να  του επιδικάσει χρηματική ποινή.

ΒΗΜΑ 3:  Η ημέρα υποχρεωτικής συνεδρίας γίνεται στον τόπο και χρόνο που έχουν αποφασίσει τα μέρη αλλά οπωσδήποτε μέσα σε 20 ημέρες από το αίτημα προς το διαμεσολαβητή που έγινε στο προηγούμενο βήμα. Υποχρεωτικά στη συνεδρία αυτή τα μέρη  παρίστανται με δικηγόρο του οποίου η αμοιβή αποφασίζεται ελεύθερα. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή στη συνεδρία αυτή  είναι 50 ευρώ που καταβάλλεται εξ ημισίας από τα μέρη.

ΒΗΜΑ 4: Όταν τελειώσει η υποχρεωτική συνεδρία τότε αν τα μέρη δεν επιθυμούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με τη διαμεσολάβηση υπογράφουν  σχετικό πρακτικό που κατατίθεται μαζί με τις προτάσεις στο δικαστήριο που ακολουθεί εφ όσον  είναι προφανές ότι επιθυμούν αντιδικία. Προσοχή αν δεν προσκομιστεί το πρακτικό η συζήτηση της αγωγής είναι  απαράδεκτη. Η όλη αυτή διαδικασία γίνεται είτε πριν την άσκηση της αγωγής ή και μετά την άσκηση αλλά όλα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τη συζήτηση της αγωγής.

ΒΗΜΑ 5: Αν τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν με τη διαμεσολάβηση και να επιλύσουν τη διαφορά τους με αυτήν και όχι δικαστικά τότε συντάσσεται έγγραφο υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και μέσα σε 40 ημέρες πρέπει να γίνει η  διαμεσολάβηση που διαρκεί πολλές ώρες, τα μέρη παρίστανται με δικηγόρο και ο διαμεσολαβητής με εμπιστευτικό, ουδέτερο, και αμερόληπτο τρόπο  διευκολύνει τα μέρη να επικοινωνήσουν και να δουν τα αληθινά τους συμφέροντα.

Στην πραγματικότητα συμφέρει τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους ουσιαστικά με τη διαμεσολάβηση καθώς κερδίζουν πολύτιμο χρόνο αποφεύγοντας μακρινές δικασίμους, αναβολές, ή ματαιώσεις δικαστηρίων, ενώ διαμορφώνουν μόνοι τους το αποτέλεσμα της διαφοράς τους χωρίς να τους επιβάλλεται απόφαση από ένα τρίτο πρόσωπο. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση μιας διαμεσολάβησης έχουν οι δικηγόροι των μερών που σαφώς τα επηρεάζουν και ο διαμεσολαβητής, που καλό είναι να είναι ένα άτομο αξιόπιστο, με εμπειρία στη διενέργεια  διαμεσολαβήσεων.

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν.

Η έμπειρη  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Άννα Κορσάνου αναλαμβάνει σε τακτή βάση διαμεσολαβήσεις.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαμεσολάβηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας.

Τα έντυπα
Φύλλο Βασικών Στοιχείων
Αίτημα Άρθρου 7 προς τον Διαμεσολαβητή
Γνωστοποίηση για την Υποχρεωτκή Αρχική Συνεδρία
Πρακτικό Περάτωσης Αρχικής Υποχρεωτικής Συνεδρίας
Έντυπο Ενημέρωσης από Δικηγόρο

Scroll to Top