ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ  ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 

 

ΑΝ 288/2017

(Προσωρινή Δικαστική

Προστασία)

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΤΟΥ 18ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ν……. Π……

 

 

 

Συνήλθε στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη, με γραμματέα τη Μ…. Π…………….., δικαστική υπάλληλο.

Για να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 1.3.2017.

Τ ο υ Ν……. Δ……. του Π….., ανήλικου, όπως εκπροσωπείται από την ασκούσα τη γονική μέριμνα μητέρα του Π…….. Γ………. του Γ……., κατοίκου Π….. Α…… (οδός Κ…… αριθμ. .. και Λ….. αριθμ. 1).

κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ιωνίας.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά νόμο

  1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα υπ’ αριθμ. 2532623 και 3115073 ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α΄), επιδιώκεται, παραδεκτώς, η αναστολή εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με την υπ’ αριθμ. 2316/25.1.2017 έκθεση κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ…….. Σ….., με την οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά το αναφερόμενο αναλυτικά σε αυτήν εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντος επί οριζοντίων ιδιοκτησιών, κείμενων στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Π….., για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, συνολικού ύψους (συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων) 35.468,64 ευρώ. Η αναστολή ζητείται μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από 22.2.2017 ανακοπής (ΑΚ 1628/2017), η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.
  2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Κ.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97)], ορίζεται στο άρθρο 217 ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και ιδίως, κατά: α) ….. β) της κατασχετήριας έκθεσης …» και στο άρθρο 228, σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία επί διαφορών διοικητικής εκτέλεσης, ότι:  «2. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, για την εκδίκαση της αίτησης ….  είναι το κατ’ άρθρο 218 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο εκδικάζει και την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Περαιτέρω, στο άρθρο 202 του ιδίου ως άνω Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), ορίζεται ότι: «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αιτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.  2. Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση.  3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη,  β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος.  γ) ….».
  3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής : Με την υπ’  αριθμ. 2316/25.1.2017 έκθεση κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Σκλάβη, που συντάχθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 59243/1042/2016 έγγραφης παραγγελίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, κατασχέθηκε αναγκαστικά το δικαίωμα κυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 37,5% επί της υπό στοιχείο Γ-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος τρίτου ορόφου και της υπό αριθμ. πέντε (5) οριζόντιας ιδιοκτησίας – αποθήκης του υπογείου, που βρίσκονται σε πολυκατοικία, ανεγερθείσα σε οικόπεδο επιφάνειας 372,42 τ.μ. στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Π….. του Δήμου Λ……… – Π….. της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Α….. της Περιφέρειας Α……, επί της συμβολής των οδών Λ….. και Κ……., για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, συνολικού ύψους (συνυπολογιζομένων των προσαυξήσεων) 35.468,64 ευρώ.  Ήδη, κατά της κατασχετήριας έκθεσης αυτής ο αιτών άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 22.2.2017 ανακοπή (ΑΚ1628/2017), με την οποία προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη πάσχει, διότι εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, τούτο δε καθώς η δέσμευση, αντί τριών (3) άλλων ακινήτων με σαφώς μεγαλύτερη αντικειμενική αξία, του συγκεκριμένου ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία του ιδίου και της μητέρας του, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του, αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας.
  4. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση αναστολής, ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της επίδικης κατασχετήριας έκθεσης, προβάλλοντας, κατ’ αρχάς ότι η ανακοπή του τυγχάνει προδήλως βάσιμη. Περαιτέρω, ο αιτών υποστηρίζει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης δύναται να οδηγήσει σε πλειστηριασμό, ήτοι σε στέρηση από αυτόν, δεκαεπτάχρονο μαθητή, της κύριας κατοικίας του. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, ο αιτών προσκομίζει, μεταξύ άλλων :  α) την υπ’  αριθμ. 190/16/2000 ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ληξιάρχου Δήμου Α……., από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών γεννήθηκε στις 28.3.2000,  β) απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 20/44/2013 ληξιαρχικής πράξης θανάτου, από την οποία προκύπτει ότι ο πατέρας του αιτούντος αποβίωσε την 1η.2.2013,  γ) την, απευθυνόμενη στον αιτούντα, υπ’ αριθμ. 2832/2016 ατομική ειδοποίηση από την Δ.Ο.Υ. Ν… Ι….., με την οποία ο ως άνω καλείται να τακτοποιήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές του ύψους 18.252,33 ευρώ από φόρο κληρονομίας, και (συνολικά) 9.413,80 ευρώ από ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),  δ) την υπ’ αριθμ. 18.702/25.7.2013 πράξη αποδοχής κληρονομίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Μ….. Π…….. Τ……., από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών υπεισήλθε, κατά ένα τέταρτο ¼ εξ αδιαιρέτου, στην κληρονομία του αποβιώσαντος πατέρα του, στη δε κληρονομιαία περιουσία περιλαμβάνεται το εμπράγματο δικαίωμα στο κρίσιμο ακίνητο, καθώς και σε δύο (2) οικόπεδα, κείμενα στη θέση «Η……….» του Δήμου Η…….. Α….., επιφάνειας 1.410 τ.μ. και 975,50 τ.μ.,  ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου από τη Δ.Ο.Υ. Α………, που αφορά στο φορολογικό έτος 2015, και από την οποία προκύπτει ότι η μητέρα και ασκούσα τη γονική μέριμνα του αιτούντος είχε εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των 7.495,55 ευρώ, εκ των οποίων 7.496,53 ευρώ από μισθωτή εργασία,  στ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου από την ως άνω Δ.Ο.Υ. Α………, που αφορά στο φορολογικό έτος 2014, και από την οποία προκύπτει ότι η μητέρα του αιτούντος είχε εισόδημα ανερχόμενο στο ποσό των 6.981,99 ευρώ, εκ των οποίων 6.981,83 ευρώ από μισθωτή εργασία  και  ζ) εκκαθαριστικό σημείωμα από την ίδια Δ.Ο.Υ., που αφορά στο οικονομικό έτος 2013, και από το οποίο προκύπτει ότι ο πατέρας του αιτούντος είχε προστιθέμενη διαφορά δαπανών ποσού 5.860 ευρώ, η δε μητέρα ποσού 7.100 ευρώ.
  5. Επειδή, από την πλευρά του το καθ’ ου, με την από 7.3.2017 έκθεση απόψεων, ζητεί την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης επιβάλλεται γα λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενους στην αποτροπή της απώλειας εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.
  6. Επειδή, κατ’ αρχάς, ο προβαλλόμενος με την ανακοπή λόγος δεν παρίσταται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προδήλως βάσιμος, καθόσον προϋποθέτει ουσιαστική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, η οποία ανήκει στην κρίση του Δικαστηρίου που θα δικάσει το κύριο ένδικο βοήθημα, βάσει έρευνας των εφαρμοστέων διατάξεων και μελέτης του συνόλου των κρίσιμων εγγράφων, που θα έχουν προσκομιστεί στο Δικαστήριο, και όχι στην επείγοντος χαρακτήρα κρίση του Δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολή. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το – προκύπτον από τα παρατιθέμενα στη σκέψη 4 της παρούσας απόφασης φορολογικά στοιχεία και μη αμφισβητούμενο από το καθ’ ου – γεγονός ότι το διαμέρισμα του τρίτου ορόφου επί των οδών Κ……. αριθμ. .. και Λ….. αριθμ. .. στην Π…. αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος, εξυπηρετούμενη από την επίδικη αποθήκη, σε συνδυασμό δεν αφορούν σε κατοικήσιμες ιδιοκτησίες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα υπόλοιπα δύο (2) εμπράγματα δικαιώματα του αιτούντος δεν αφορά σε κατοικήσιμες ιδιοκτησίες, σε συνδυασμό με την ανηλικότητα αυτού, συνεκτιμώντας δε την οικονομική κατάσταση της, ασκούσας τη γονική μέριμνα του αιτούντος, μητέρας, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα φορολογικά στοιχεία, ήτοι τα χαμηλά για την κάλυψη των αναγκών σίτισης, εκπαίδευσης, ρουχισμού και λοιπών βιοτικών αναγκών του αιτούντος, σύμφωνα τα διδάγματα της κοινής πείρας, εισοδήματά της, κρίνει ότι η βλάβη, η οποία θα προκληθεί στον αιτούντα από την επίσπευση της επίδικης κατάσχεσης, παρίσταται ανεπανόρθωτη. Σταθμίζοντας, δε, περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 202 παρ. 3 περ.  β΄ του Κ.Δ.Δ., τη βλάβη αυτή προς το δημόσιο συμφέρον και συνεκτιμώντας ότι δημόσιο συμφέρον δεν συνιστά το ταμειακό απλώς συμφέρον του Δημοσίου (βλ. ΣτΕ 6/2010, 1663/2009, 2993/2007), καθώς και ότι, ως εκ του σκοπού, τον οποίον επιτελεί ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας των άρθρων 200 – 205 του Κ.Δ.Δ. επιχειρείται μια εξισορρόπηση των συμφερόντων αφενός του Δημοσίου και αφετέρου του ιδιώτη (βλ. ΣτΕ 1282, 249/2016), δεν αποδεικνύεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στις ταμειακές ανάγκες του καθ’ ου, από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, θα είναι τέτοιας κλίμακας, ώστε να στοιχειοθετείται λόγος δημοσίου συμφέροντος που υπερτερεί της βλάβης του αιτούντος (πρβλ. ΣτΕ ΕΑ 57/2009). Συνεπώς, συντρέχει νόμιμος λόγος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.
  7. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2316/25.1.2017 έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ…….. Σ….., μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από 22.2.2017 ανακοπής (ΑΚ 1628/2017). Τέλος, πρέπει το καταβληθέν παράβολο να αποδοθεί στον αιτούντα (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α΄ του Κ.Δ.Δ), κατ’ εκτίμηση όμως των περιστάσεων, να απαλλαγεί το καθ’ ου η αίτηση από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε΄ του Κ.Δ.Δ).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 

          Δέχεται την αίτηση.

          Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2316/25.1.2017 έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δ…….. Σ….., μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από 22.2.2017 ανακοπής (ΑΚ 1628/2017).

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Απαλλάσσει το καθ’ ου η αίτηση από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα και στο κατάστημα του Δικαστηρίου στις 22.5.2017.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ν……. Π……                                             Μ…. Π……………..

 

 

 

Scroll to Top