ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Αριθμός 1235/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Δ……. Σ……. και από τη Γραμματέα Ε……. Α…………

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-4-2017 για να δικάσει την υπόθεση :

Του αιτούντος  :  Α…….. Κ………. του Γ……., κατοίκου Κ……. Α……, οδός Π……. .., με Α.Φ.Μ. ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του  Άννας Κορσάνου (Α.Μ. ΔΣΑ ……).

Ο αιτών με την από 4-7-2012 αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης ../2011, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 29η-2-2012 και μετά από αναβολή, λόγω αποχής των δικηγόρων, η 4η-12-2013, ζήτησε όσα αναφέρονται σε αυτή. Επί της αίτησης εκδόθηκε αρχικά η με αριθμό …/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία όρισε νέα δικάσιμο την 18η-2-2015  για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος.  Κατά τη δικάσιμο εκείνη συζητήθηκε εκ νέου, προς επαναξιολόγηση της εισοδηματικής κατάστασης του αιτούντος και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ξανά νέα δικάσιμος, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, για την επαναξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές του αιτούντος δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής :  1. Η  ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «C…….», η οποία δεν παραστάθηκε και για την οποία παραστάθηκε ως ειδική διάδοχος η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α…. Β…», που εδρεύει  επί της οδού Σ…… .. στην Αθήνα, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α….. Π……….. (Α.Μ. ΔΣΑ …..).  2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Ε…… Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό….. ., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.   3. H ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «E……. T…… T.. E…… A.E.», για την οποία παραστάθηκε η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…» ως καθολική διάδοχος λόγω συγχώνευσης δι’ απορρόφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2. και 78  του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997 και της υπ’ αριθμ. 38385Ν Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γ……. Θ… Σ……… (ΦΕΚ 3931/1-7-2013), και εκπροσωπείται νόμιμα, παριστάμενη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α….. Π……….. (Α.Μ. ΔΣΑ …..).   4.  Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π…….  Α.Ε.», ως αρχική πιστώτρια και ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Μ…….. Β… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α……. ., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.  5. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α…. Β…», ως αρχική πιστώτρια και ως οιονεί καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ν……. Κ…. Ε…… Α…… Ε……. Π…… Π……..  Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα οδός Σ….. .., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Α….. Π……….. (Α.Μ. ……).

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, το Δικαστήριο, μετά την εκφώνηση της ως άνω υποθέσεως από το πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό,

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, το Δικαστήριο μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στην οικεία διάταξη, να ορίσει πολύ μικρού ύψους καταβολές ή ακόμη και μηδενικές, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Η δικαστική αυτή απόφαση στο μέτρο που ορίζει μηνιαίες καταβολές, ακόμη και αν αυτές είναι μηδενικές, είναι οριστική, ενώ για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης – πιστωτές) ενημερώνονται για τη νέα δικάσιμο με δική τους επιμέλεια, χωρίς να απαιτείται εκ νέου κλήτευσή τους.  Στη νέα δε δικάσιμο είτε επαναλαμβάνεται η προηγούμενη απόφαση είτε προσδιορίζονται εκ νέου καταβολές (Κρητικός, Ρύθμιση των Οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2015, σελ. 363 επ.).

Στην προκείμενη περίπτωση, η πρώτη και δεύτερη των καθ’ ων η αίτηση δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση προς επαναπροσδιορισμό των καταβολών και άρα θα πρέπει να δικαστούν ερήμην, με το Δικαστήριο, όμως, να προχωρεί στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διαδικοί (βλ. ΕιρΛαυρίου 156/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»).

Ο αιτών, επικαλούμενος μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους προς τους αναφερόμενους στην αίτησή του πιστωτές, είχε ασκήσει την από 4-7-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ../2011 αίτησή του επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …./2014 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση, καθορίστηκαν προσωρινά μηδενικές καταβολές, του αιτούντος προς τις πιστώτριες τράπεζες και ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 18-2-2015, προς επαναπροσδιορισμό των εν λόγω καταβολών. Κατά τη δικάσιμο της 18ης-2-2015, επαναξιολογήθηκε η εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.. 289/2015 απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία όρισε εκ νέου μηδενικές καταβολές, προς ρύθμιση των χρεών του αιτούντος, όρισε δε νέα δικάσιμο, αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ώστε να ελεγχθεί τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων του αιτούντος, να προσδιοριστούν τυχόν μηνιαίες καταβολές ορισμένου ύψους για το υπόλοιπο διάστημα της πενταετίας του άρθρου 8 και να κριθεί επί της ουσίας το ζήτημα της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο η ως άνω αίτηση νόμιμα και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση. Το ορισμένο, παραδεκτό, νόμιμο της αίτησης έχει ήδη κριθεί με την προαναφερθείσα υπ’ αριθμ. …./2014 απόφαση, η οποία έκρινε ως προαναφέρθηκε, ότι είναι ουσία βάσιμη αυτή. Τόσο η απόφαση αυτή, όσο και υπ’ αριθμ. …/2015 όρισαν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τον αιτούντα και προσδιόρισαν νέες δικασίμους προς διερεύνηση της δυνατότητας επαναπροσδιορισμού των καταβολών αυτών. Σημειώνεται ότι οι ισχυρισμοί της παριστάμενης πιστώτριας, η οποία επανέφερε τις κατατεθείσες προτάσεις της, καθότι αφορούν την αίτηση υπαγωγής του εν λόγω οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, έχουν κριθεί με την υπ’ αριθμ. …/2014 απόφαση, η οποία έκανε δεκτή την ως άνω αίτηση.

Από την εκτίμηση της κατάθεσης του αιτούντος, ο οποίος εξετάστηκε ανωμοτί στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικο κατά τη νέα συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και από την όλη διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. …/2015 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού έως τη συζήτηση προς επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, η εισοδηματική κατάσταση του τελευταίου παρουσίασε βελτίωση. Συγκεκριμένα, από το Μάιο του 2015, ο αιτών κατάφερε να εξεύρει εργασία, απασχολούμενος ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία «U…. Ε……… Τ………….. Α..». Από την εργασία του αυτή λαμβάνει καθαρό μηνιαίο μισθό ύψους 1.717 ευρώ, μετά από στρογγυλοποίηση (βλ. την προσκομισθείσα απόδειξη πληρωμής, οπού αναγράφεται το ακριβές ποσό των 1.717,21 ευρώ). Περαιτέρω, η προσωπική κατάσταση του αιτούντος δεν έχει μεταβληθεί, αφού παραμένει άγαμος. Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2015 (οικ. έτος 2016, έτος 2015) προκύπτει ότι το συνολικό εισόδημα του αιτούντος, της αιτούσας για το έτος αυτό ανήλθε σε 28.183,04 ευρώ. Από όσα αναφέρθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι, λόγω της εξεύρεσης εργασίας από τον αιτούντα, επήλθε ουσιώδης μεταβολή στην εισοδηματική του κατάσταση. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και επιτρέπει πλέον τον προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Περαιτέρω, το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 650 ευρώ (ιδίως για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, υπηρεσίες τηλεφωνίας κτλ.). Επομένως, το προς διάθεση προς τους καθ’ ων πιστωτές ποσό ανέρχεται σε 1.067 ευρώ μηνιαίως, το οποίο κρίνεται εύλογο και εντός των παρουσών οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούντος.  Ως προς τον εναπομένοντα χρόνο της ρύθμισης αυτής, πρέπει να αναφερθούν τα εξής:   Η πενταετία της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 άρχισε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. …/2014 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία όρισε μηδενικές καταβολές από τα εισοδήματα του αιτούντος για διάστημα ενός έτους, από τη δημοσίευσή της. Μετά την πάροδο αυτού του έτους των μηδενικών καταβολών από τα εισοδήματα του αιτούντος, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …/2015 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία ενέμεινε στο διατακτικό της ως άνω πρώτης απόφασης και ρύθμισε τα χρέη του αιτούντος με μηδενικές καταβολές για 2 έτη.  Επομένως, μετά την παρέλευση 3 ετών μηδενικών καταβολών, σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, απομένουν 2 έτη για την ολοκλήρωση της πενταετίας.  Ως εκ τούτου, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει το ως άνω ποσό σε μηνιαία βάση για το χρονικό αυτό διάστημα, με χρόνο έναρξης τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας. Το μηνιαίο αυτό ποσό θα διανεμηθεί συμμέτρως στις απαιτήσεις των καθ’ ων και θα καταβάλλεται εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Δεκέμβριο του 2017 έως και το μήνα Νοέμβριο του 2019. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω καταβολών στο τέλος της πενταετίας, ο αιτών θα έχει καταβάλει συνολικά (1.067 ευρώ Χ 24 μήνες=) 25.608 ευρώ έναντι οφειλών του. Επομένως, μετά τις καταβολές αυτές, δοθέντος ότι το σύνολο των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 43.709 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …./2014 απόφαση Δικαστηρίου αυτού, θα απομένει υπόλοιπο 18.101 ευρώ.

Καθώς με τις καταβολές στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 δεν επέρχεται εξόφληση των συνολικών οφειλών του αιτούντος, η ως άνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν.3869/2010 για την εξαίρεση του ακινήτου που αποτελεί τη δυνητική, αφού ο αιτών διαμένει ως φιλοξενούμενος στην οικία φιλικού του προσώπου επί της οδού Π…….. ., κύρια κατοικία του από την εκποίηση, κατά το αίτημά του. Ειδικότερα, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% επί της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματός του επί του ακινήτου αυτού. Συγκεκριμένα, ο αιτών έχει, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …../3-10-1997 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θ……….. Χ……. Λ……, νομίμως μετεγγραμμένου στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κ……… στις 10-10-1997 (τόμος 185, αριθμός 296) την ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός ακινήτου (διαμερίσματος), με αριθμό ταυτότητας ……….., επιφάνειας .. τ.μ., έτους 1973, στο Δήμο Π……….. Θ………., επί της οδού Α……… … Η αντικειμενική αξίας του εμπράγματου δικαιώματος του αιτούντος επί του ως άνω ακινήτου ανέρχεται σε 40.682,25 ευρώ (βλ. την προσκομισθείσα δήλωση ΕΝ,Φ.Ι.Α 2016). Η αξία αυτή δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για άγαμους φορολογούμενους, όπως ο αιτών, προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτείται για την εξαίρεση από την εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3860/2010. Για την διάσωση λοιπόν της ψιλής κυριότητας επί της κύριας κατοικίας του, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας του ανωτέρω δικαιώματος, κατά το ανήκον σε αυτόν ποσοστό, δηλαδή συνολικό ποσό (40.682,25 Χ 80%) 32.545,80 ευρώ.  Επειδή το ποσό αυτό υπερβαίνει το υπόλοιπο των οφειλών του αιτούντος, ο αιτών θα κληθεί να καταβάλει σε βάθος χρόνου το υπόλοιπο της οφειλής του, ήτοι το ποσό των 18.101 ευρώ.  Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.  Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του αιτούντος, του είδους και του ύψους των οφειλών του, πρέπει να οριστεί σε 10 έτη (120 μηνιαίες δόσεις).  Το ποσό που θα καταβάλλει ο αιτών στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, ανέρχεται σε (18.101 ευρώ δια 120=)150,84 ευρώ μηνιαίως.  Οι δε μηνιαίες αυτές καταβολές θα αρχίσουν μετά το τέλος του εναπομένοντος χρόνου της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, ήτοι από το μήνα Δεκέμβριο του 2019, και θα διαρκέσουν έως και το μήνα Νοέμβριο του 2029, και θα λαμβάνουν χώρα εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.  Εξάλλου, κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να χορηγηθεί περίοδος χάριτος 2 ετών για τις καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας του, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί για την ταυτόχρονο εξυπηρέτηση 2 ρυθμίσεων. Από τις καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απαιτήσεις των καθ’ ων – οι οποίες είναι όλες ανέγγυες – κατά το ποσοστό συμμετοχής εκάστης αξίωσης στη συνολική οφειλή του αιτούντος.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος, εξαιρουμένου του ποσοστού του δικαιώματος αυτού επί της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Γίνεται μνεία ότι η απαλλαγή του αιτούντος από τα χρέη του έναντι των πιστωτών, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει  κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. Ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που τάσσονται με την παρούσα απόφαση. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρον 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πρώτης και δεύτερης των καθ’ ων και αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων.  

Δέχεται την αίτηση.

Επανακαθορίζει τις καταβολές επί πενταετία, η οποία ξεκίνησε από τη δημοσίευση της  υπ’ αριθμ. …/2014 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, στο ποσό των 1.067 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μηνιαίως εντός των πρώτων 5 εργασίμων ημερών έκαστου μηνός και για το εναπομένον χρονικό διάστημα της πενταετίας, ήτοι για 2 έτη, αρχής γενομένης από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017 έως και το μήνα Νοέμβριο του έτους 2019, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

Εξαιρεί από την εκποίηση το δικαίωμα του αιτούντος επί  του ακινήτου που μπορεί να χρησιμεύσει ως κύρια κατοικία του, κατά το ανήκον σε αυτόν ποσοστό, ήτοι το 50% εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας επί ενός διαμερίσματος με αριθμό ταυτότητας ……….., επιφάνειας 140 τ.μ., στο Δήμο Π………. Θ…………, επί της οδού Α……… …

Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας το συνολικό ποσό των 18.101 ευρώ, που θα καταβληθεί στις πιστώτριες σε 120 μηνιαίες δόσεις ύψους 150,84 ευρώ η καθεμία, διανεμόμενο συμμέτρως στις απαιτήσεις αυτών.  Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται εντός των πρώτων 5 εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 έως και το μήνα Νοέμβριο του έτους 2029.  Έκαστη καταβολή θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Μαρούσι, στο ακροατήριο  του Δικαστηρίου αυτού, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 10-11-2017.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δ……. Σ…….                                          Ε……. Α……….

 

Scroll to Top