Εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου με διαγραφή των 140.000 ευρώ από τα 200.000 ευρώ της οφειλής σε δανειολήπτρια. Να σημειωθεί ότι ο σύζυγός της αυτοκτόνησε λόγω αυτού του χρέους. Δεν πρόλαβε να δει την απόφαση ο άτυχος άνθρωπος. Άρα ποτέ δεν ξέρει κανείς τι του επιφυλάσσει η ζωή. Μπορεί να έρθουν και ανέλπιστα θετικά!!!

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

Αρ. απόφασης  159/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Σ….  Λ….. και τη Γραμματέα Ε……. Α………..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 12-10-2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ – ΚΑΛΟΥΣΑΣ:  Χ……… Μ….. του Ν…….., κατοίκου Α………, Α. Γ……. .., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου  της,  Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ:

1) Ανώνυμης Τραπεζικής  Εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα που  παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μ….. Ν……..

2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα  και  εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε.

3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου του κλάδου λιανικής τραπεζικής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C……. I………… P..», νομίμως εκπροσωπουμένης, που  παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Α…….. Π………..

Κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό από την αιτούσα η από 17-4-13  και με αριθ. έκθ. κατάθ. 311/2013 αίτηση, με την οποία η αιτούσα απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και ζητεί να γίνει δεκτή, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτή, ορίσθηκε δε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 22-5-2019. Εν συνεχεία και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του α. 2 του Ν. 4336/15 κατατέθηκε στο Δικαστήριο η από 1-12-15 και   με αρ. κατάθ. δικογράφου 625/15 κλήση της αιτούσας, με την οποία επαναπροσδιορίστηκε η συζήτηση της ως άνω αίτησής του για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης, μετά την εκφώνησή της από την σειρά της στο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους, που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 8.879/8-12-15 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Σ……….. που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης-κλήσης αυτής με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη των καθών, η οποία δεν εμφανίσθηκε κατά την εκφώνηση και η υπόθεση συζητήθηκε σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρ. 754 παρ.2 ΚΠολΔ).

Περαιτέρω, η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, άσκησε προφορικά κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, κύρια παρέμβαση ως ειδική διάδοχος της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «C……. Ι………… P..» που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι εγκαταστημένη στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, δεδομένου ότι η ισχυριζόμενη στην αίτηση σύμβαση αναχρηματοδότησης με αρ. ………. που κατήρτισε η αιτούσα με την C……. μεταβιβάστηκε στην Α… Τ……, κατόπιν των από 13-6-14 και 30-9-14 συμβάσεων πώλησης και μεταβίβασης, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν στην Α… Τ…… στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της C……. I………… P.., ως εκ τούτου ζητεί η απαίτηση από την ως άνω σύμβαση, που αναφερόταν ως απαίτηση της πιστώτριας με την επωνυμία C……. I………… P.. να υπαχθεί στη ρύθμιση ως δική της απαίτηση. Κατόπιν αυτού η κρινόμενη κύρια παρέμβαση, η οποία μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. β΄ ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ, παραδεκτά ασκείται και είναι νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 79 και 81 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, δεδομένου ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του δικαστηρίου αφενός, μεν διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1, 246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του μοναδικού ακινήτου της που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται κατ’ άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (α. 741 ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, σύμφωνα με τις οριζόμενες από το νόμο αυτό προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013. Περαιτέρω,  η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, παρά τις περί αντιθέτου αιτιάσεις των καθ’ ων, καθ’ ότι περιέχει ισχυρισμό ότι η αιτούσα ως φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους, τα οποία επιθυμεί να υπαγάγει στις ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπό της μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ότι απέτυχε η προσπάθεια εξώδικου συμβιβασμού. Προσέτι δε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του παραπάνω νόμου, περιέχει α) κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας  και των πάσης φύσης εισοδημάτων του, β) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών επαρκώς προσδιορισμένο, ώστε σε περίπτωση σιωπής των πιστωτριών να μπορεί να αποτελέσει από μόνο του θεμέλιο περιεκτικής ρύθμισης των χρεών του, κατά τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στην κρινόμενη αίτηση. Τέλος, νόμιμη κρίνεται η αίτηση, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά τον Ν. 4161/2013 και πρέπει να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα.

Οι καθ’ ων πιστώτριες τράπεζες, πέραν των αιτιάσεων ως προς το παραδεκτό και τη νομιμότητα της υπό κρίση αίτησης, τουτέστιν αμφισβήτηση περί της συνδρομής των απαιτούμενων διαδικαστικών προϋποθέσεων της δίκης ή, άλλως, προϋποθέσεων προς παροχή έννομης προστασίας (προβολή κατ’ επίφαση ενστάσεων καθ’ ότι τούτα ως ζητήματα εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο), επί της ουσίας αρνήθηκαν την αίτηση υπέβαλαν την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Ο ισχυρισμός αυτός θα κριθεί κατά την επί της ουσίας εξέταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 § 2 του Ν. 3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013 «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Επομένως, το νέο, μετά την ανωτέρω τροποποίηση, άρθρο 9 § 2 του Ν. 3869/2010 κάνει ρητώς λόγο για καταβολές που ορίζονται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και πλέον ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να ορίζει καταβολές και σε μικρότερο από το ανωτέρω ποσοστό (βλ. Βενιέρη-Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 2η έκδοση, α 470, Ειρ. Λαυρ. 476/13 και 477/13, ΕιρΑθ 299/12). Διότι αν επιβληθούν στον οφειλέτη μεγαλύτερα των δυνατοτήτων του βάρη, τούτο θα οδηγούσε ευθέως στη μη βιωσιμότητα της ρύθμισης, θα αυτοαναιρούνται οι παραδοχές της απόφασης του Δικαστηρίου και θα οδηγούνταν ο οφειλέτης από την ίδια την απόφαση που ρυθμίζει τις οφειλές του στην αδυναμία καταβολής των δόσεων και τελικά στην ανατροπή της ρύθμισης και την ακύρωση των σκοπών επανένταξης του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή που υπηρετεί ο Ν. 3869/2010. ΕιρΚαβ 213/12).

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η αιτούσα είναι 63 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ, χήρα και κατοικεί στο Μ……, Α.. Γ…… .., σε ιδιόκτητη οικία, μαζί με την ενήλικη κόρη της η οποία είναι φοιτήτρια. Λαμβάνει μηνιαία σύνταξη, ύψους 834,40 ευρώ και δεν έχει άλλη πηγή εισοδήματος. Ο σύζυγός της, που εργαζόταν ως μισθωτός αλουμινοκατασκευαστής, έμεινε άνεργος το έτος 2009, κατέβαλλε μάταιες προσπάθειες για ανεύρεση εργασίας, στη συνέχεια κατέρρευσε ψυχολογικά, λόγω της απελπισίας του και το έτος 2012 αυτοκτόνησε. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκεί αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τις πιστώτριες Τράπεζες, τις οποίες οφειλές είχε αναλάβει σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ήτοι κατά τα έτη 1990 και 2006, ενώ οι οφειλές αυτές δεν προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του α. 1 του Ν. 3869/2010.  Θεωρούνται δε, κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το α. 6 παρ. 3 αυτού, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό (Αθ. Κρητικός- Ζητήματα Ερμηνείας του Ν. 3869/2010, εκδ. 2010, σελ. 99),  ενώ υφίσταται προς εξασφάλιση της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης). Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας προς τους πιστωτές της κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης ανέρχονταν σε 198.857,29 ευρώ και συγκεκριμένα : στην Ε….. Τ…… οφείλει 67.597,50 ευρώ από στεγαστικό δάνειο, 94.858,70 ευρώ από στεγαστικό δάνειο, 39,42 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, 553,22 ευρώ από στεγαστικό δάνειο, 370,40 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, στην Τράπεζα E……. οφείλει 8.607,08 ευρώ από καταναλωτικό δάνειο, 20,53 ευρώ από πιστωτική κάρτα, στη C……. 26.810,44 ευρώ από δάνειο αναχρηματοδότησης.

Πιεστικές ανάγκες της αιτούσας, όπως η σταδιακή απομείωση των εισοδημάτων της, οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις και εσφαλμένες εκτιμήσεις της ως προς τη δυνατότητα πληρωμής των αναληφθεισών δανειακών της υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με την απώλεια της εργασίας του συζύγου της και την τραγική του κατάληξη, περιήγαγαν αυτή, με την πάροδο του χρόνου και ενόψει της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, σε μόνιμη και διαρκεί αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Από κανένα δε στοιχείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυψε ότι περιήλθε δολίως στην κατάσταση αυτή.  Στην κυριότητά της έχει κατά πλήρη κυριότητα μια οικία στο Μ……, στην οδό. Α. Γ…… .., επιφανείας 208 τ.μ. και και 73 τ.μ. βοηθητικούς χώρους, αντικειμενικής αξίας 199.694 ευρώ.  Επίσης διαθέτει ένα αυτοκίνητο μάρκας W……… P…, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2005, εμπορικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ, το οποίο κρίνεται ότι πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης αφενός μεν διότι είναι απολύτως αναγκαίο για τις μετακινήσεις της οικογένειας αφετέρου δε λόγω της μικρής εμπορικής αξίας του, ενόψει και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, ως εκ της οποίας υπάρχει μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Συντρέχουν, επομένως, στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2. Επομένως, η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιστώτριες από τα εισοδήματά της, επί τριετία που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, από τις οποίες καταβολές οι απαιτήσεις των πιστωτριών θα ικανοποιηθούν συμμέτρως.  Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση του μοναδικού ακινήτου της αιτούσας μέχρι συνολικού ποσού που μπορεί να ανέλθει στο 80% της αντικειμενικής αξίας (α. 17 παρ. 1 Ν. 4161/2013), οι καταβολές αυτές θα οριστούν στο εύλογο ποσό των εκατό (100) ευρώ συμμέτρως μηνιαίως για τρία έτη, που ανταποκρίνεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου στις οικονομικές της δυνατότητες.  Μετά τη λήξη της τριετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει ποσό 3.600 ευρώ από την παραπάνω αιτία. Τέλος, οι μηνιαίες καταβολές που πραγματοποίησε έως σήμερα η αιτούσα σε συμμόρφωση με τη διάταξη του α. 19 παρ. 1 και 3 Ν. 4161/2013, θα συνυπολογισθούν στο χρονικό διάστημα των καταβολών του α. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 που δικαιούται η καθ’ ης, δυνάμει της παρούσας οριστικής απόφασης. Η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του α. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά το Ν. 4161/2013, εφόσον με τις επί τριετία καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστωτριών, προβάλλεται δε σχετικό αίτημα από την αιτούσα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση (βλ. Αθ. Κρητικό ο.π. σελ. 148, αρ. 16). Συνεπώς, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της μοναδικής κατοικίας της αιτούσας, για την οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου θα πρέπει να καταβάλει ποσοστό 30% της αντικειμενικής της αξίας, καθώς υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι στο πρόσωπο της αιτούσας, αφού ένα μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα ανταποκρινόταν στις οικονομικές δυνατότητας της αιτούσας και δεν θα ήταν βιώσιμη η ρύθμιση. Συνεπώς, θα πρέπει να καταβάλει για την αιτία αυτή το ποσό των 59.894,70 ευρώ (199,649 x 30%) και κατά στρογγυλοποίηση το ποσό των 59.800 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, δυνάμει του α. 85 παρ. 8 του Ν. 3996/2011, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 2 του α. 9 του Ν. 3869/2010. Ο χρόνος δε καταβολής του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των χρεών, της οικονομικής δυνατότητας και των λοιπών περιστάσεων της αιτούσας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα ικανοποιηθεί προνομιακά, σύμφωνα με το νόμο, η εμπραγμάτως ασφαλισμένη (για τις υπ’ αρ. 4224531305 και 4188033497 συμβάσεις) πρώτη των καθ’ ων πιστώτρια. Ειδικότερα, η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει η αιτούσα στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 249 ευρώ [59.800 : (20 έτη) 240 μήνες], με προνομιακή ικανοποίηση της ως άνω ενέγγυας πιστώτριας, η καταβολή δε των δόσεων αυτών θα αρχίσει μετά τη λήξη της τριετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση.

Συνακόλουθα, θα πρέπει να γίνει μερικά δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη η κρινόμενη αίτηση και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικία της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά με την τήρηση των όρων της ρύθμισης. Γίνεται επιπλέον, μνεία ότι κατ’ α. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 η κανονική εκτέλεση από την αιτούσα των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση επιφέρει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 6 του α. 4 και στις διατάξεις του α. 9 Ν. 3869/2010, την απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Επίσης θα πρέπει να γίνει δεκτή η συνεκδικαζόμενη κύρια παρέμβαση. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται επειδή κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια του Ν. 3869/2010 δεν επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας, σύμφωνα με το α. 14 Ν. 3869/2010. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το α. 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         Δικάζει  ερήμην της δεύτερης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων και της κυρίως παρεμβαίνουσας.  

         Δέχεται τη συνεκδίκαση της αίτησης και κύριας παρέμβασης           Δέχεται την αίτηση.

Δέχεται την κύρια παρέμβαση,

         Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές  προς τις πιστώτριες – καθ’ ων, επί τριετία, ποσού εκατό ευρώ (100 €), συμμέτρως κατανεμόμενο στις δανειακές υποχρεώσεις των καθ’ ων, το οποίο θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής.

                   Εξαιρεί της εκποίησης τη μοναδική κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα μια οικία που βρίσκεται στο Μ……, στην οδό Α. Γ……. … Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας της επί είκοσι (20) έτη στις πιστώτριες το συνολικό ποσό των 59.800 ευρώ, το οποίο θα πληρωθεί με μηνιαίες καταβολές ποσού διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (249), με προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης πιστώτριας, σύμφωνα με το νόμο. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της τριετίας που ορίζεται ως άνω με την απόφαση αυτή, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα  ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Μαρούσι στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 7/2/2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

             Σ….  Λ……                                      Ε……. Α……….         

Scroll to Top