Απόφαση του Ειρηνιδικείου  Αμαρουσίου με μερική διαγραφή κεφαλαίου των δανείων που κληρονόμησε άνεργος νέος άνδρας από χρέη του αποθανόντος πατέρα του

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

225/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

—————————————————-

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη  Β……. Μ………..  και τη Γραμματέα Θ……. Κ……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 13η Δεκεμβρίου του 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Π…….. Γ….. του Α……. και της Ε………, κατοίκου Κ……., οδός Θ…. αρ. .., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την  πληρεξούσια δικηγόρο   του  Άννα Κορσάνου (ΑΜΔΣΑ ….4).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α…… Ε…….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό….. αρ.  ., και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….. αρ. .., και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α……. Ε…….», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ…… αρ. .., και εκπροσωπείται νόμιμα,  ως αρχική ειδικής διαδόχου του κλάδου λιανικής τραπεζικής της  «C……. Ι………… Ρ..», η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Θ……. Σ….  (ΑΜΔΣΑ …..).

Ο αιτών ζητεί  να γίνει δεκτή  η από 15-12-2015 αίτησή του, η οποία  κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης …/2015 και με ταυτάριθμη πράξη του Ειρηνοδίκου προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ’  αριθμ. 9170/24-12-2015  και 9160/24-12-2015  εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ν…….  Σ……….., που μετ’ επικλήσεως προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης,  με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα  στην πρώτη και δεύτερη των καθ’ ων. Κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε  από τη σειρά της στο οικείο πινάκιο, η πρώτη και η δεύτερη των καθ’ ων δεν παραστάθηκαν και, συνεπώς, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο754 ΚΠολΔ σε συνδυασμό το άρθρο 1, Β, VIII, σελ. 9 της αιτιολογικής έκθεσης του Ν. 4335/2015, βλ. σχετικά και Ρήγα. Οι διαταγές και η Εκουσία Δικαιοδοσία στο νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (μετά το Ν. 4335/2015), ΕλλΔνη 1/2016 (57), σελ. 119).

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως το περιεχόμενό της παραδεκτώς διορθώθηκε και όπως το αίτημα αυτής παραδεκτά συμπληρώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και με τις προτάσεις, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθ’ ων και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, ζητεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» να επικυρωθεί το περιλαμβανόμενο στην αίτηση του σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ως προτείνεται ή ως ήθελε τροποποιηθεί, με τη συγκατάθεση των καθ’ ων, ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, ζητεί να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών του με ορισμό μηνιαίων καταβολών σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας του η κύρια κατοικία του που βρίσκεται στο Χ……., να μην εκποιηθεί το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας … δίκυκλο του, μάρκας Υ….., και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη του. Τέλος ζητεί να αφαιρεθούν από το υπόλοιπο των οφειλών του το ποσό των 80 ευρώ που κατέβαλε στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής που του χορηγήθηκε.

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτώς εισάγεται να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό που είναι κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμόδιο, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών (άρθρο 3 εδ. α΄ του Ν. 3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκουσίας  δικαιοδοσίας (άρθρο 1 περ. β΄ ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 εδ. β΄ του Ν. 3869/2010 και άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου ότι :  α) (η αίτηση) συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 έγγραφα,  β) επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, ήτοι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της, στις καθ’ ων (βλ. τις υπ’ αριθμ. 9179/24-12-2015, 9160/24-12-2015 και 9168/24-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν……. Σ………..),  γ) ο προδικαστικός συμβιβασμός απέτυχε, καθώς το προταθέν από τον αιτούντα σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν έγινε δεκτό από τις καθ’ ων,  και δ) από την κατ’ άρθρο 13 του Ν. 3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για τον αιτούντα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών του ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του. Εξάλλου, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένου ως αβάσιμου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού που η τρίτη των καθ’ ων προέβαλε, αφού στην αίτηση διαλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εκ του νόμου στοιχεία, ήτοι :  α) ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα, που βρίσκεται σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του,  β) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, γ) καταστάσεις πιστωτών και απαιτήσεων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, δ) σαφές και ορισμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του.  Πέραν δε των παραπάνω στοιχείων ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις του Ν. 3869/2010, σελ. 104- 107, αριθ. 41-45, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ 64 – Ανάτυπο σελ. 1.477, ΜονΠρωτΧαν 654/2013 αδημ., ΜονΠρωτΑλεξ 190/2012 αδημ., ΕιρΘεσ 137/2014 αδημ., ΕιρΘεσ 5104 και 5105/2011, Ειρ. Χαν 369/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Συγκεκριμένα, δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αίτησης ούτε ο χρόνος ούτε ο λόγος ανάληψης των οφειλών, ούτε το ύψος των εισοδημάτων κατά τον χρόνο λήψης των δανείων, ούτε τυχόν επαγγελματικές διατάξεις του αιτούντος, ούτε ο λόγος περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής, ούτε ο προσδιορισμός των μηνιαίων εξόδων καθώς τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο απόδειξης για το Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης (ΕιρΚουφαλίων 3/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΕιρΠατρ 9/2012 ΤΝΠ Νόμος).  Η αίτηση δε είναι και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, πλην του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, ενώ σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία επιτρεπτώς ζητείται (ΕιρΠολυγ 64/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΚορ 89/2013, ΕιρΚαβ 161/2012 ΤΝΠ Νόμος). Απορριπτέο ως  μη μόνιμο τυγχάνει και το αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του δικύκλου του αιτούντος δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει εξαίρεση από την εκποίηση μόνο της κύριας κατοικίας τους.

Επομένως, δεδομένου ότι το κύριο αίτημα της υπό κρίση αίτησης περί επικύρωσης του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης οφειλών κατέστη άνευ αντικειμένου μετά την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, η υπό κρίση αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν ως προς το επικουρικό της αίτημα.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της τρίτης των καθ’ ων η αίτηση πιστωτικών τραπεζών, αφού πήρε το λόγο, αρνήθηκε την ένδικη αίτηση και προέβαλε τις ακόλουθες ενστάσεις :  1) την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της και 2) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της κρινόμενης αίτησης, ισχυριζόμενη ότι η προτεινόμενη από τον αιτούντα ρύθμιση των οφειλών του οδηγεί σε διαγραφή των χρεών του σε ποσοστό 98%.   Η ένσταση αυτή όμως θα πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι ο Ν. 3869/2010 παρέχει στον αιτούντα το δικαίωμα να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του  νόμου και ρυθμιστούν οι οφειλές του, φυσική συνέπεια θα είναι η απώλεια εισοδημάτων των πιστωτών του, αποτέλεσμα που αποτελεί δικαιοπολιτική επιλογή του νομοθέτη. Επομένως, η επιλογή του αιτούντος να υπαχθεί στις ρυθμίσεις  του νόμου συνιστά νόμιμο δικαίωμά του και από μόνο από αυτή την επιλογή του δεν θεμελιώνεται καταχρηστικότητα (ΕιρΝικ 4/2014, ΕιρΘηβ 78/2014, ΕιρΚομοτ 61/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ).  Σε σχέση με το αίτημα επίδειξης εγγράφων που προέβαλε η τρίτη καθ’ ης σημειώνεται ότι με τις προτάσεις του ο αιτών προσκόμισε μετ’ επικλήσεως το εκκαθαριστικό και τη φορολογική δήλωση του έτους 2015, Ε9 του 2016 και Ε.Ν.Φ.Ι.Α. 2016, ενώ, εντός του φακέλου της δικογραφίας βρέθηκαν εκκαθαριστικά σημειώματα του έτους 2013 και 2014 καθώς και Ε9 του 2015.  Προ του έτους 2013 ο αιτών ήταν ανήλικος και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.  Τέλος ο αιτών δεν ισχυρίστηκε ότι είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ αλλά ότι είναι φοιτητής, για το λόγο αυτό δε προσκόμισε κάρτα ανεργίας.

Από την ένορκη εξέταση της μάρτυρα του αιτούντος, Ε……… Τ…………, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, από τα έγγραφα που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, για μερικά των οποίων γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχτηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  Ο αιτών είναι 22 ετών, άγαμος και φιλοξενείται στο σπίτι της μητέρας του.  Ο αιτών γράφτηκε στις 11/9/2012 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας (βλ. την από 20/10/2015 βεβαίωση σπουδών του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας).  Κατά το χρονικό διάστημα από 17/5/2014 έως και 23/6/2014 νοσηλεύτηκε στην Νευρολογικής & Ψυχιατρικής κλινική Χ… Ν. Σ…… Α.Ε. και διαγνώσθηκε με οξείες και παροδικές ψυχωσικές διαταραχές (βλ. την από 2/7/2014 βεβαίωση του Επιστημονικού Διευθυντή- Ψυχιάτρου Π…… Λ……. & το εξιτήριο της Νευρολογικής & Ψυχιατρικής κλινικής Χ… Ν. Σ…… Α.Ε.) ενώ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6374/5-9-2014 έγγραφο του Σ………… Γ…… Ν………. ο αιτών πάσχει από ψυχωσική συνδρομή και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική παρακολούθηση και αγωγή. Εξαιτίας της ασθένειας του ο αιτών διέκοψε τις σπουδές του στην Πάτρα και επέστρεψε στην Αθήνα ώστε να διαμείνει με τη μητέρα του. Παράλληλα εγγράφθηκε στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α… στην ειδικότητα Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής αφού πλέον δεν μπορούσε λόγω της κατάστασης της υγείας του να συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλη πόλη (βλ. την από 3/12/2014 βεβαίωση του ΙΕΚ  Α…) Ο αιτών ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο ανωτέρω ΙΕΚ και  ξεκίνησε στην πρακτική του για την οποία δε λαμβάνει κάποια μηνιαία αποδοχή.  Όπως προκύπτει από το αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 2031/24-2-2014 πράξης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Α………. Π………, ο πατέρας του αιτούντος απεβίωσε την 27η Σεπτεμβρίου 2013 και ο αιτών με την αναφερθείσα πράξη προέβη σε αποδοχή κληρονομίας. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016 ο αιτών λάμβανε σύνταξη από το ΙΚΑ λόγω θανάτου του πατέρα του ανερχόμενη σε 438,16 € μικτά και επικουρική σύνταξη 97,24 € μικτά από το ΕΤΕΑΜ με την ίδια αιτία, συνολικά δε λάμβανε το ποσό των 535,40 € μικτά (βλ. τις από 4/2/2015 αποφάσεις διευθυντή του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  Πέραν της σύνταξης του πατέρα του ο αιτών λάμβανε και 150 μηνιαίως από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας του, την οποία απέκτησε επίσης λόγω κληρονομικής διαδοχής.  Το εισόδημα του αιτούντος για το έτος 2013 ανήλθε σε 213, 75 €, για το έτος 2014 σε 6.252,84 € και για το έτος 2015 σε 7.777,98 € (εκκαθαριστικά 203, 2014 & 2015 καθώς και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2014 & 2015).  Συνεπώς προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι τα μοναδικά εισοδήματα του αιτούντος προέρχονταν εξαιτίας της αποδοχής της κληρονομίας του πατέρα του, αφού ο ίδιος δεν εργαζόταν αλλά φοιτούσε στο ΤΕΙ και αργότερα το ΙΕΚ Α…. Το μοναδικό του εισόδημα σήμερα προέρχεται από την εκμίσθωση του ακινήτου του που και ανέρχεται ετησίως σε 1800 € δηλαδή 150 € μηνιαίως (βλ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορ. Έτους 2015 & 2014). Στην κάλυψη του μηνιαίου κόστους διαβίωσης συνδράμει η μητέρα του με την οποία συγκατοικεί καθώς 150 € μηνιαίως δεν επαρκούν για την κάλυψη των βιοτικών δαπανών ενός ενήλικου ατόμου. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι στον αιτούντα ανήκουν  α) κατά πλήρη κυριότητα το ½ εξ αδιαιρέτου κατά δε την ψιλή κυριότητα το υπόλοιπο ½ εξ αδιαιρέτου ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου επιφάνειας 94,20 τ.μ. που βρίσκεται σε οικοδομή επί της οδού Σ…… αρ. .. στο Χ……. Α……, αντικειμενικής αξίας 74.903,13 € ευρώ (βλ. φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου, Ιούνιος 2014), το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και β) ένα δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας … …. .. μάρκας Υ……, κυλινδρισμού 124 κυβ. εκ. έτους πρώτης κυκλοφορίας 28/7/2006, αξίας 1500 €. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει ως κληρονόμος τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα  του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, και ειδικότερα οφείλει :  1) στην πρώτη καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.» στις 29/10/2015  α) από την υπ’ αριθμ.  ………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 11.623,42 ευρώ και  β) από την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 10.369,62 ευρώ   2)  Στη δεύτερη καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» στις 21/9/2015 :  α) από την υπ’ αριθμ.  ……….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 22.590,14 ευρώ,  και β) από την υπ’ αριθμ.  ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 39,36 ευρώ, και   3) από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.» στις 7/6/2016  α) από την υπ’  αριθμ. ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσό 10.300,12 ευρώ,  β)  από την υπ’ αριθμ. ……………. πιστωτική κάρτα ποσό 1.121,00 ευρώ και  γ) από την υπ’ αριθμ.  …………. πιστωτική κάρτα ποσό 8.585,58 ευρώ.  Επομένως το συνολικό ύψος των παραπάνω οφειλών της αιτούντος, ανέρχεται στο ποσό των 64.719,24 ευρώ.  Ο αιτών όπως ήδη αναφέρθηκε είναι οφειλέτης του ανωτέρω ποσού λόγω κληρονομικής διαδοχής, αφού απεδέχθη ως αδιαθέτου κληρονόμος την κληρονομία του αποβιώσαντος πατέρα του.  Από κανένα σημείο της αποδεικτικής διαδικασίας δεν προέκυψε ότι ο αιτών γνώριζε τις οφειλές του πατέρα του και παρόλα αυτά απεδέχθη την κληρονομία γνωρίζοντας ότι δε θα μπορέσει να τις εξοφλήσει έχοντας ως απώτερο σκοπό να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010.  Στην κρίση  αυτή συνηγορούν τα εξής : Οι γονείς του αιτούντος είχαν χωρίσει ήδη από το 1998  όταν ο αιτών ήταν 4 χρονών και έκτοτε ο τελευταίος διέμενε με τη μητέρα του. Όταν αποβίωσε ο πατέρας του, ο αιτών ήταν μόλις 19 ετών ενώ είχε ήδη παρέλθει δεκαπενταετία από το διαζύγιο των γονιών του.  Η μητέρα του  αιτούντος κατέθεσε ότι δε γνώριζε τα οικονομικά του πρώην συζύγου της ενώ οι σχέσεις που διατηρούσαν αφορούσαν αποκλειστικά το τέκνο τους.  Επιπλέον η κατάσταση της υγεία του είχε επιβαρυνθεί εξαιτίας του θανάτου του πατέρα του με αποτέλεσμα να μη προβεί εγκαίρως σε έλεγχο του παθητικού της κληρονομίας πριν την αποδοχή της, ώστε να αποδεχθεί με το ευεργέτημα της απογραφής. Περαιτέρω ο αιτών κατέθεσε την αίτηση για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 σχεδόν δύο έτη μετά την αποδοχή. Συνεπώς η σχετική ένσταση της τρίτης των καθ’ ων περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη.  Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον αφενός λόγω των κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, και αφετέρου λόγω και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή τους.  Έτσι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία του αιτούντος να πληρώσει τις ως άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες τράπεζες. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι ο αιτών, που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποδείχθηκαν, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών της, δεδομένου ότι το μοναδικό εισόδημα του αιτούντος είναι τα 150 € που λαμβάνει μηνιαίως από την εκμίσθωση της κύριας κατοικίας του. Επομένως, θα πρέπει κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 8 παρ. 5 Ν. 3869/10 να οριστούν μικρές μηνιαίες καταβολές για τη ρύθμιση των χρεών του. Να σημειωθεί ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, αφού συνεκτιμήθηκε ότι η εισοδηματική του κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει στο εγγύς μέλον λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης, αυτή θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις καθ’ ων επί τριετία, ήτοι σε 36 μηνιαίες δόσεις (αρθρ. 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010), αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσα απόφασης από τον επιμελέστερο των διαδίκων στους ετέρους διαδίκους, η δε μηνιαία δόση θα ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ όπως ο ίδιος προτείνει, η οποία θα καταβάλλεται στις καθ’ ων σε σύμμετρη εξόφληση των ως άνω απαιτήσεών τους, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός. Σημειώνεται ότι δυνάμει της από 6-10-2016 προσωρινής διαταγής της Δικαστή του δικαστηρίου αυτού από τον Νοέμβριο έως και το Δεκέμβριο του 2016, ήτοι για διάστημα 2 μηνών, ο αιτών προέβαινε σε καταβολές προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες τράπεζες έναντι των ανωτέρω οφειλών του (βλ. τα προσκομισθέντα γραμμάτια είσπραξης) συνολικού ποσού 80 ευρώ μηνιαίως. Οι καταβολές αυτές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, πρέπει να συνυπολογιστούν στο χρονικό διάστημα των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2.  Έτσι, μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των 2 μηνών των ανωτέρω καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης πρέπει να περιοριστεί σε 2 έτη και 10 μήνες, άλλως σε 34 μήνες.  Επομένως, για τη ρύθμιση των χρεών του βάσει της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, ο αιτών θα καταβάλει στις πιστώτριες τράπεζες συνολικά το ποσό των 1.440 ευρώ (40 ευρώ Χ 36 δόσεις), και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσoύ 63.279,24 ευρώ (64.719,24 – 1.440 ευρώ). Περαιτέρω, η παραπάνω ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον με τις ανωτέρω καταβολές δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των ανωτέρω πιστωτριών τραπεζών και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Να σημειωθεί ότι αν και ο αιτών διαμένει με τη μητέρα του, το γεγονός αυτό δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό της ανωτέρω περιγραφείσας κατοικίας ως κύριας κατοικίας του, αφού αποτελεί το μόνο ακίνητο που έχει στην κυριότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του (άρθρ. 9 παρ. 2 εδ. 5. 3869/2010). Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της ως άνω περιγραφείσας κύριας κατοικίας του αιτούντος που βρίσκεται στο Χαλάνδρι, για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 74.903,13 €, όπως ανωτέρω εκτέθηκε. Το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για απόκτηση α΄ κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Έτσι, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλλει ποσό μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ανωτέρω ακινήτου, δηλαδή 59.922,5€ (74.903,13Χ80%), το οποίο αποτελεί την κατά το νόμο πρόσθετη επιβάρυνση του οφειλέτη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του. Δεδομένου ότι ο ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του αιτούντος μετά τις καταβολές της τριετίας θα ανέρχεται στο ποσό των 63.279,24 ευρώ, και άρα θα υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της ανωτέρω κύριας κατοικίας της, το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωσή της ορίζεται ίσο με το 80% της αξίας της, ήτοι με το ποσό των 59.922,5 €. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των χρεών του αιτούντος, της ηλικίας του και της οικονομικής δυνατότητάς του, θα πρέπει να οριστεί σε 20 έτη (ήτοι σε 240 δόσεις). Παράλληλα, παρότι πλέον δεν υφίσταται ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 18 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14-8-2015), η οποία καταλαμβάνει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και πριν την 1-1-2016, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της αυτής υποπαραγράφου, θα πρέπει κατά τη διακριτική ευχέρεια του παρόντος Δικαστηρίου (Βενιέρης-Κατσάς, ό.π., σελ. 641) να του χορηγηθεί περίοδος χάριτος τριών χρόνων, ώστε να μπορέσει να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του.  Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 249,67 ευρώ (59.922,5 ευρώ/ 240 μήνες).  Η καταβολή των δόσεων θα γίνει συμμέτρως στις καθ’ ων έναντι των απαιτήσεών τους, θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνεται εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όσον αφορά το ανωτέρω περιγραφέν δίκυκλο του αιτούντος δεδομένης της παλαιότητας και του τύπου του, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, ούτε θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση των πιστωτών του, μετά την αφαίρεση και των εξόδων από την όλη σχετική διαδικασία (έξοδα εκκαθαριστή κλπ) γι’ αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3839/2010 εκποίησή του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Εξάλλου, εφόσον, δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης  ανακοπής ερημοδικίας κατά της απόφασης αυτής (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010) δεν ορίζεται σχετικό παράβολο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης και δεύτερης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

                   ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

          ΡΎΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με τριάντα τέσσερις (34)  ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού σαράντα (40) ευρώ εκάστη, συμμέτρως στις καθ’ ων η  αίτηση  πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης από τον επιμελέστερο των διαδίκων στους έτερους διαδίκους, και θα είναι καταβλητέες μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

                   ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, όπως αναλυτικώς περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα, για τη διάσωσης της παραπάνω κύριας κατοικίας του, την υποχρέωση να ικανοποιήσει τις οφειλές τους προς τις καθ’ ων με διακόσιες σαράντα (240) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (249,67 ευρώ) εκάστη, καταβλητέες συμμέτρως στις καθ’ ων, υπό τους όρους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας.

                  ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, την 22/2/2017.

 

          Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

               Β……. Μ………..                                     Θ…… Κ………

         

 

 

 

 

Scroll to Top