Εξαιρετικά επιτυχής απόφαση με διαγραφή του μισού χρέους και προστασία της κύριας οικίας φυσικά για  δημοτική υπάλληλο

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

 

Αριθμός Απόφασης

876/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Β……. Μ……….
και τη Γραμματέα Ε……. Α………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18η Ιανουαρίου του 2017 για να δικάσει  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

        ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ε….. Μ……. του  Β……. και της Μ….., κατοίκου Π….., οδός Μ……. Λ……. αρ… η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Άννα Κορσάνου  (A.M. ΔΣΑ 25284).

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – AΙΤΗΣΗ: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α……. αρ..) και εκπροσωπείται νόμιμα ως ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α……. Τ……. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.. B…», η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Δ…… Φ…….

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:  Ν….. Μ…… του Δ……. και της Ε…….., ως συνοφειλέτη, κατοίκου Ε.. Β……. ..-.., ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Η καλούσα – αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 22.04.2014 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης …/2014, και με ταυτάριθμη πράξη της Ειρηνοδίκη προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5.2.2025. Ήδη με την από 1.12.2015 κλήση της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης …/2015, η αιτούσα ζήτησε δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κεφαλαίοι Α΄ της Υποπαραγράφου Α.4 Μέρους Α΄ του Ν. 4336/2015, τον επαναπροσδιορισμό σε συντομότερη δικάσιμο της ως άνω αίτησής της, και ακολούθως, δυνάμει της από 2.12.2015 πράξης της Ειρηνοδίκη η ως άνω αίτηση ορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της παραπάνω υπόθεσης, η οποία εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, όπως παραδεκτά διόρθωσε προφορικά αλλά και με τις προτάσεις η πληρεξούσια δικηγόρος της καλούσας – αιτούσας επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς  την αναφερόμενη στην αίτηση πιστώτρια τράπεζα και εκθέτοντας την οικογενειακή και περιουσιακή της  κατάσταση, ζητεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» να γίνει δεκτό το περιλαμβανόμενο στην αίτηση της σχέδιο διευθέτησης οφειλών ως προτείνεται ή ως ήθελε τροποποιηθεί ώστε να αποκτήσει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, και επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της με μηνιαίες καταβολές και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της. Ζητεί, επίσης, να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας της η κύρια κατοικία της που βρίσκεται στην Π…. Α……  άλλα τρία ακίνητα της καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό της, και να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί από τα χρέη της.

 

 

Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτώς εισάγεται να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί η αιτούσα (άρθρο 3 εδ α΄ του Ν. 3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 1 περ. β΄ ΚΠολΔ  σε συνδυασμό με το άρθρο 3 εδ. β΄ του Ν. 3869/2010 και άρθρο 739 επ. ΚΠολΔ), δεδομένου ότι τηρήθηκε η απαιτούμενη προδικασία και από την κατ’ άρθρο 13 του Ν. 3869/2010, αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι για την αιτούσα δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση ρύθμισης οφειλών της ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της (βλ. το απευθυνόμενο προς το Δικαστήριο τούτο υπ’ αριθμ. …/9-3-2017 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, πλην:  α) του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της, αφού η αιτούμενη αναγνώριση συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον οφειλέτη με την απόφαση που εκδίδεται επί της αίτησης του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, ενώ σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρο 69 του ΚΠολΔ ώστε να θεωρηθεί ότι η πρόωρη δικαστική προστασία επιτρεπτώς ζητείται (ΕιρΠολυγ 64/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΚορ 89/2013, ΕιρΚαβ 161/2012 ΤΝΠ Νόμος) και  β) του αιτήματος να εξαιρεθούν από την εκποίηση τα ακίνητα πλην της πρώτης κατοικίας της και του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της δεδομένου ότι κατ’  άρθρο 9 παρ. 2 ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί μόνο την εξαίρεση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία του. Επομένως, δεδομένου ότι το κύριο αίτημα της υπό κρίση αίτησης περί επικύρωσης του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης οφειλών κατέστη άνευ αντικειμένου μετά την αποτυχία του προδικαστικού συμβιβασμού, η υπό κρίση αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν ως προς το επικουρικό της αίτημα.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ’  ης η αίτηση πιστώτριας
τράπεζας αφού πήρε το λόγο αρνήθηκε την ένδικη αίτηση. Περαιτέρω, η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ’ ης προέβαλε την ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών, ισχυριζόμενη ότι η αιτούσα, κατά την ανάληψη του δανείου της, ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο ύψος των μηνιαίων δόσεων της δεδομένων των εισοδημάτων που διέθετε. Η ως άνω ένσταση είναι  επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 παρ. 1 Ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του
Δικαστηρίου αυτού, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από τα έγγραφα που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων και αυτά τα οποία η αιτούσα κατέθεσε στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του φακέλου της,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 9 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152) και τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο παρ. 1 του Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15-2-2016), και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:  Η αιτούσα είναι 50 ετών, ευρισκόμενη σε διάσταση με το σύζυγό της, Ν……  Μ…….  από το έτος 2013, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα ανήλικο τέκνο. Η αγωγή διαζυγίου συζητείται την 28.1.2019 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. την από 2.12.2016 αγωγή διαζυγίου με ΓΑΚ ……/2016). Η αιτούσα εργάζεται ως δημοτική υπάλληλος στο Δήμο Η…….. Α……. και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στο ποσό των 967,44 ευρώ (βλ. την απόδειξη πληρωμής αποδοχών  Δεκεμβρίου 2016). Επιπλέον δυνάμει της υπ’ αριθμ …./2014 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αιτούσα λαμβάνει ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της από τον εν διαστάσει σύζυγό της μηνιαίως διατροφή ποσού 400 ευρώ. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της αιτούσας και του τέκνου της ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι για τη διατροφή του τέκνου της, συνδράμει και πατέρας του. Η αιτούσα είναι κυρία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία (Α1) διαμερίσματος του
πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας 85,80 τ.μ. που
βρίσκεται στην Π….  Α….. επί της οδού Μ…….. Λ……. αρ.  αντικειμενικής αξίας του μεριδίου της 52.969,14 ευρώ ( βλ. ΕΝΦΙΑ 2016). Σε αυτήν την κατοικία ανήκουν ως παρακολουθήματα η με στοιχεία ΘΣΥ θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, επιφάνειας 10,125 τ.μ. η με στοιχεία ΚΘΣΙ 2 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου, επιφάνειας 22,05 τ.μ, και η με στοιχεία ΑΠ5 αποθήκη του υπογείου επιφάνειας 11,15τ.μ. με αντικειμενική αξία 1.106,62 €,
3.616,75 € και 914,44 € αντίστοιχα. Συνολικά η αντικειμενική αξία της κύρια κατοικίας μαζί με τα παρακολουθήματα της ανέρχεται σε 58.606,95 ευρώ. Επί των ως άνω παρακολουθημάτων η αιτούσα είναι επίσης κυρία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου. Το ως άνω ακίνητο μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, περιήλθε σε αυτήν δυνάμει των υπ’ αριθμ.  ……./29-7-2009 & ……/29-7-2009 συμβολαίων αγοραπωλησίας οριζόντιων ιδιοκτησιών της συμβολαιογράφου Αθηνών Δ…….. Χ…….  Επίσης, στην αιτούσα ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα σε ποσοστό 100%: α) ένα
ισόγειο διαμέρισμα επιφάνειας 71,33 τ.μ.  στο Δήμο Λ……… –
Π…….. επί της οδού Τ……….. αρ. 3,  αντικειμενικής αξίας του δικαιώματός της 24.651,65 ευρώ  β) ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου επιφάνειας 56,41 τ.μ. στο Νέο Η……. Α….. επί της οδού Θ………. αρ. 4, αντικειμενικής αξίας του δικαιώματός της 38.719,82 ευρώ  γ) ένα δωμάτιο του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 9,62 τ.μ. στο Ν.. Η……. Α……. επί της οδού Θ………. αρ. . αντικειμενικής αξίας του δικαιώματός της 7.381,80 ευρώ. Στο υπό στοιχείο  α  ακίνητο ο πατέρας της αιτούσας έχει παρακρατήσει την επικαρπία εφ’ όρου ζωής ενώ στα υπό στοιχεία β και γ ακίνητα έχει παρακρατήσει την επικαρπία εφ’ όρου ζωής η μητέρα της, πρακτική οποία είναι εξαιρετικά συνήθης. Τέλος η αιτούσα είναι κυρία σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 1.600 τ.μ. στη θέση «Σ….-Μ….» στο Δήμο Λ………-Π…….., αντικειμενικής αξίας του μεριδίου της 10.764 ευρώ. Τέλος έχει την πλήρη κυριότητα της ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας V……… τύπου  G…, 1390 κ.εκ. έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004 αξίας περίπου 2.500 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης
αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο (Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν. 3869/2010, 2η έκδοση, σελ. 98 επ.). Συγκεκριμένα, στην αιτούσα είχε χορηγηθεί από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α……. Τ…… Τ.. Ε…… ΑΕ» με την υπ’ αριθ. ..-2009-210 σύμβαση στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 21-12-2016 (δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο του ως άνω δανείου κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης) ποσού 111.897,58 ευρώ. Σημειώνεται ότι η καθ’  ής η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» κατέστη ειδική διάδοχος της ανωτέρω απαίτησης ήδη από 27-7-2012, χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της αίτησης. Στο ανωτέρω δάνειο η αιτούσα είναι συνοφειλέτρια με τον εν διαστάσει σύζυγο της Ν……. Μ……. Κατά το χρόνο που έλαβε το δάνειο τα εισοδήματα της αιτούσας μαζί με αυτά του συζύγου της ήταν πολύ υψηλότερα ώστε της επέτρεπαν την ομαλή αποπληρωμή του δανείου, ενώ πλέον αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στην τρέχουσα δανειακή της υποχρέωση. Η δε  προταθείσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμών πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθόσον κατά τον χρόνο που ανέλαβε την παραπάνω δανειακή της υποχρέωση τα εισοδήματά της ήταν πολύ υψηλότερα των σημερινών, τέτοια που της επέτρεπαν την εξυπηρέτηση των δανείων της, δεδομένου ότι έλαβε το δάνειο μαζί με το σύζυγό της και απέβλεπε στην αποπληρωμή του δανείου στηριζόμενη όχι μόνο στις δικές της οικονομικές δυνατότητες αλλά και σε αυτές του συζύγου της. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το έτος 2008 το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά της ανερχόταν στο ποσό των 39.598 ευρώ, το έτος 2009 σε 34.131 ευρώ, ενώ έκτοτε, λόγω και
της κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, το
οικογενειακό της εισόδημα έβαινε συνεχώς μειούμενο, με αποτέλεσμα κατά το έτος 2012 να έχει περιοριστεί στο ποσό των 24.385,89 ευρώ (βλ. τα προσκομισθέντα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αιτούσας των ετών 2008 έως και 2013). Περαιτέρω η αιτούσα ήδη από το 2013 βρίσκεται σε διάσταση με το σύζυγό της με συνέπεια ν περιοριστούν περαιτέρω οι οικονομικές της δυνατότητες. Συγκεκριμένα το έτος 2014 το ατομικό της εισόδημα ανήλθε σε 12.193,44 ευρώ ενώ το έτος 2015 σε 12.677,63 ευρώ. Τέλος, δε μπορεί να καταφαθεί δόλος στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιτίας συμπεριφοράς άλλων προσώπων, εν προκειμένω των γονέων της που επέλεξαν να της μεταβιβάσουν την ψιλή κυριότητα και να παρακρατήσουν εφ’ όρου ζωής την επικαρπία των ακινήτων. Εξάλλου οι γονείς της αιτούσας είναι και οι μόνοι που μπορούν να αποφασίσουν για τον τρόπο που επιθυμούν να διαθέσουν την περιουσία που τους ανήκει. Συνεπώς η περιέλευση της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής οφείλεται στην κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων της κατά τα έτη μετά τη λήψη του δανείου της καθώς και στην αύξηση του κόστους διαβίωσης των πολιτών, την οποία η αιτούσα δεν μπορούσε να προβλέψει. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον αφενός λόγω της κοινώς γνωστής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, και αφετέρου λόγω των συνεχώς αυξανόμενων οικονομικών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης του δανείου της με τόκους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στην πληρωμή του. Έτσι συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και διαρκής πραγματική αδυναμία της αιτούσας για πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριές της. Υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών της. Το προταθέν σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της αιτούσας, δεν έγινε δεκτό από τις πιστώτριες τράπεζες και συνεπώς πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ρύθμιση των οφειλών της από το Δικαστήριο, μη υπαρχουσών αμφισβητούμενων απαιτήσεων, και για την κατ’ άρθρο 9  παρ. 2 εξαίρεση της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση με μηνιαίες καταβολές για την ικανοποίηση των πιστωτών της. Η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια τράπεζα επί πενταετία, ήτοι σε  60 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης από τον επιμελέστερο των διαδίκων στον έτερο διάδικο. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ύψος κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ, το οποίο η αιτούσα έχει τη δυνατότητα να καταβάλει, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, και θα καταβάλλεται στην καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια τράπεζα. Σημειώνεται ότι η αιτούσα δυνάμει της από 19-1-2015 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Α……… προέβη σε καταβολές μετά την υποβολή της κρινόμενης αίτησης προς την καθ’ ης η αίτηση πιστώτριά της, και ειδικότερα πραγματοποίησε 24 μηνιαίες καταβολές ποσού 50 ευρώ έκαστη, από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Ιανουάριο του έτους 2016, και συνολικά ποσού 1.200 ευρώ (βλ. δελτία καταθέσεων που προσκόμισε η αιτούσα σχετ.9). Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 Ν. 3869/2010 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σε αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι, μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των 24 μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 3 έτη (36μήνες). Όσον αφορά δε το ποσό, επειδή το συνολικό ποσό των προσωρινών καταβολών που πραγματοποιήθηκαν βάσει της ως άνω προσωρινής διαταγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3869/2010,υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα της οριστικής ρύθμισης κατά το ποσό των 2.400 ευρώ (150-50 ευρώ) Χ 24 δόσεις), η αιτούσα υποχρεούται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 Ν. 3869/2010 να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, μετά δηλαδή το χρονικό διάστημα των 3 ετών και 1 μήνα, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Επομένως, για τη ρύθμιση των χρεών της βάσει της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, η αιτούσα πρέπει να καταβάλει στην καθ’ ης συνολικά το ποσό των9.000 ευρώ [(150 ευρώ Χ 36 δόσεις) + 2.400 + 1.200 ευρώ], και θα παραμείνει συνολικό ανεξόφλητο ποσό 102.897,58 ευρώ (111.897,58 – 12.000). Περαιτέρω, η παραπάνω ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον με τις
καταβολές επί πενταετία δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση της απαίτησης της καθ’ ης και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της ως άνω περιγραφείσας κύριας κατοικίας της αιτούσας που βρίσκεται στην Π…. Α……., για την οποία η τελευταία θα πρέπει να καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των  58.606,95 ευρώ κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για απόκτηση α΄ κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Έτσι, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει ποσό μέχρι το 8ο% της αντικειμενικής αξίας του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο αποτελεί την κατά το νόμο πρόσθετη επιβάρυνση του οφειλέτη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, δηλαδή εν προκειμένω ποσό μέχρι 46.885,56ευρώ (58.606,95 ευρώ Χ 80%). Δεδομένου ότι το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών της μετά τις καταβολές της πενταετίας θα ανέρχεται στο ποσό των 99.897,58 ευρώ, και άρα θα υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της ανωτέρω κύριας κατοικίας της, το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωσή της ορίζεται ίσο με το 80% της αξίας της, ήτοι με το ποσό των 46.885,56 ευρώ. Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των χρεών της αιτούσας, της ηλικίας της και της οικονομικής δυνατότητάς
του, θα πρέπει να οριστεί σε 20 έτη (ήτοι σε 240 μήνες), ενώ θα πρέπει να της χορηγηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω του άρθρου 8 παρ.2, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της και να εκπέσει της ρύθμισης. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε195,35 ευρώ, δηλαδή 46.885,56 ευρώ/ 240 μήνες. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τετραετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνεται εντόκως χωρίς
ανατοκισμό και με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με
κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άλλωστε, η εκποίηση των λοιπών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας δεν κρίνεται σκόπιμη, λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη εμπορευσιμότητά τους εξαιτίας κυρίως της φύσης των δικαιωμάτων που έχει η αιτούσα επί των ακινήτων. Απρόσφορη τέλος κρίνεται και η εκποίηση του ΙΧΕ αυτοκινήτου της, δεδομένου ότι επίσης παρουσιάζει χαμηλή εμπορευσιμότητα λόγω της παλαιότητάς του και χαμηλή εμπορική αξία σε σχέση με τα έξοδα της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.). Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με τριάντα έξι (36)  ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ εκάστη,  απευθείας προς την καθ’ ης, οι οποίες θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα από την επίδοση της παρούσας απόφασης από τον επιμελέστερο των διαδίκων στον έτερο διάδικο, και θα είναι καταβλητέες μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλει μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή μετά την παρέλευση τριάντα έξι (36) μηνών, το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400) ευρώ στην καθ’ ης. Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως από την έναρξη του έτους μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθεί, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, όπως αναλυτικώς περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα, για τη διάσωση της παραπάνω κύριας κατοικίας της, την υποχρέωση να ικανοποιήσει την οφειλή της καθ’ ης με διακόσιες σαράντα (240) ισόποσες  μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (195,35) έκαστη. Οι δόσεις οι οποίες θα είναι καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο τετραετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει εντόκως χωρίς ανατοκισμό και με το  μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τα χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την 20η Ιουλίου του έτους 2017.

 

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

       Β……. Μ………..                          Ε…….. Α………..

 

 

 

 

 

Scroll to Top