Απόφαση κατόπιν επανάληψης συζήτησης με διαγραφή χρέους και χαμηλές μηνιαίες καταβολές για ιδιωτική υπάλληλο

Είμαστε ευχαριστημένοι που και πάλι σε αυτό το γενικό κλίμα απορρίψεων των αιτήσεων του νόμου Κατσέλη οι υποθέσεις του γραφείου μας είναι επιτυχείς

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Αριθμός απόφασης 888/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Σ…. Λ…… και τη γραμματέα Ε……. Α………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15-3-2017, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Κ…….. Σ……., του Ι……., κατοίκου Ν… Ε…….., Θ… Μ……. 3, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας   δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

          ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ: 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. – Ε……. A.E.»,  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου  της Π……… Κ………..

2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε……… Τ…….

3) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε.

4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «C……. I…………  P..» που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….. και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ε….., στην Αθήνα, οδός Ό….. ., ως ειδικής διαδόχου της C……. NA Κατάστημα Ε……, δυνάμει  του α.  16 παρ. 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την με αριθμό …../2-12-2002 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ε……. Ι….. Φ……… και  εκπροσωπείται νόμιμα,  που δεν παραστάθηκε.

5) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ν……. Κ….. Ε…… Α……. Ε…… Π…… Π……..» και το διακριτικό τίτλο  «D….. C…» που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα που δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνε δεκτή η από 6-6-2011 και με αριθ. έκθ. κατάθ. ../2011, η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 7-3-2012, και επί της οποίας εξεδόθη η με αριθμ. 705/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία, μεταξύ άλλων, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση του α. 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και να προσκομισθούν φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας της τελευταίας πενταετίας. Στη συνέχεια, η επανάληψη της συζήτησης εχώρησε κατά τη δικάσιμο της 6-5-2015 και εξεδόθη η με αριθμό …./2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε : α) τον ορισμό μηνιαίων καταβολών ύψους 100 ευρώ από μέρους της αιτούσας προς τις καθ’ ων πιστώτριές της και  β) επανασυζήτηση της προκειμένης αίτησης σε ρητή δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προκειμένου να εξετασθεί εκ νέου η εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας για τον προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών.

Κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού ειδικού πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρασταθέντων διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί αυτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Το δικαστήριο μπορεί στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 να εκδώσει απόφαση με την οποία καθορίζει μικρού ύψους ή μηδενικές καταβολές και να ορίσει νέα δικάσιμο όχι νωρίτερα από πέντε μήνες στην οποία θα κριθούν, κατά τη σαφή έννοια του νόμου, όχι εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, καθώς τούτο έχει κριθεί ήδη στην πρώτη δικάσιμο, η οποία όρισε μικρού ύψους ή μηδενικές καταβολές, αλλά θα εξετάσει αν έχει επέλθει μεταβολή κυρίως των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη, προκειμένου να επαναπροσδιορίσει το ύψος των μηνιαίων καταβολών αυτού προς τους πιστωτές του.  Η εξουσία του δικαστηρίου, συνεπώς στη δεύτερη αυτή συζήτηση, η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης, περιορίζεται μόνο στον επαναπροσδιορισμό των καταβολών αυτών και στην οριστική κρίση επί ζητημάτων επί των οποίων το δικαστήριο κατά την πρώτη συζήτηση δεν προέβη σε οριστική κρίση, καθώς δεν ήταν οι συνθήκες ώριμες προς τούτο, όπως για παράδειγμα η κρίση περί της διάσωσης της κύριας κατοικία, μεταθέτοντας την οριστική κρίση αυτών για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Η αιτούσα, με την κρινομένη αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων πιστώτριές της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, τη ρύθμιση των οφειλών της, σε συνδυασμό με την διάσωση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της, και την απαλλαγή της από τα χρέη. Επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη η με αριθμ.  …/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση του α.4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και να προσκομισθούν φορολογικές δηλώσεις και δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 και ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας. Στη συνέχεια, εχώρησε επανάληψη της συζήτησης κατά τη δικάσιμο της 6-5-2015 και εξεδόθη η υπ’ αρ. …./2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε: α) τον ορισμό μηνιαίων καταβολών ύψους 100 ευρώ από μέρους της αιτούσας προς τις καθ’ ων πιστώτριές της και β) επανασυζήτηση της προκειμένης αίτησης, σε ρητή δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, προκειμένου  να εξετασθεί εκ νέου η εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας για τον προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών.

Μετά ταύτα, η αίτηση αυτή νόμιμα φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο και πρέπει να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου κλήτευση των καθ’ ων πιστωτριών, οι οποίες ενημερώνονται για την δικάσιμο που ορίστηκε δυνάμει της ανωτέρω υπ’ αριθμ. …./2015 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσας με δική του επιμέλεια (βλ.ΕιρΠάρου 11/2014 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ και Κρητικός, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», Β΄ έκδοση, 2012, σελ. 198). Πλην όμως η τρίτη, τέταρτη και πέμπτη εκ των καθ’ ων δεν παραστάθηκαν, η συζήτηση ωστόσο προχωρεί, σαν αυτές να είχα εμφανιστεί (α. 754 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίστηκαν στον φάκελο της κρινομένης υπόθεσης και τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται, άλλα εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία δεν αποδείχθηκε, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, μεταβολή του οικογενειακού εισοδήματος της αιτούσας, ικανή να οδηγήσει σε καταβολή μεγαλύτερης μηνιαίας δόσης από τα εισοδήματά της. Πιο συγκεκριμένα, η αιτούσα έχει μηναίο εισόδημα 318 ευρώ καθαρά, συνεπώς λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος, δεν υφίσταται δυνατότητα για πραγματοποίηση μεγαλύτερων μηνιαίων καταβολών προς τις καθ’ ών πιστώτριες τράπεζες. Επομένως, εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της  στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλει την ίδια δόση των 100 ευρώ προς τις πιστώτριες μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, η οποία συμπληρώνεται τον Αύγουστο του 2020. Επιπρόσθετα, η ανωτέρω πενταετής ρύθμιση μηνιαίων καταβολών θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το α. 17 παρ. 4161/13, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από την αιτούσα και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο η εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, αφού εν προκειμένω αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης κύριας κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Στην έννοια δε της κύριας κατοικίας περιλαμβάνονται και οι βοηθητικοί χώροι (όπως η αποθήκη και η θέση στάθμευσης), οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη χρήση της κατοικίας, αφού μέσω αυτών εξυπηρετούνται βασικές καθημερινές ανάγκες του οφειλέτη και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η εξασφάλιση χώρου για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών του αναγκών. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλει ποσοστό μέχρι του 80% της αντικειμενικής αξίας, δηλαδή μέχρι το ποσό των (66.541,93 ευρώ Χ 80%), καθώς, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ 2016, η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος της αιτούσας είναι 61.833,20 ευρώ, η αντικειμενική αξία της αποθήκης που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα είναι 1.566,47 ευρώ και η αντικειμενική αξία της θέσης στάθμευσης είναι 3.142,26 ευρώ. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, η αιτούσα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της, ήτοι το ποσό των 53.233 ευρώ. Συνεπώς, θα πρέπει για την ως άνω αιτία να καταβάλει το ποσό των 221,80 ευρώ και κατά στρογγυλοποίηση το ποσό των 220 ευρώ μηνιαίως επί 20 έτη, συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών, λαμβανομένου υπόψη του ύψους των δανειακών υποχρεώσεων της αιτούσας και της οικονομικής της δυνατότητας. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά, σύμφωνα με το νόμο, η εμπραγμάτως ασφαλισμένη πιστώτρια. Η καταβολή του αμέσως ανωτέρω οριζομένου ποσού μηνιαίως θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της προαναφερόμενη πενταετίας (α. 9 παρ. 2 εδ,γ Ν.3869/2010).

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της αιτούσας, η οποία, επιπλέον, επιβαρύνεται με τις μηνιαίες καταβολές για την διάσωση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της, όπως αυτές προσδιορίστηκαν ως άνω. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση         .

          ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας προσδιορίζοντας μηνιαίες καταβολές  ύψους 100 ευρώ προς τις καθ’ ων μέχρι την εξάντληση της πενταετίας, ήτοι μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2018.

                   ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης: την κύρια κατοικία της αιτούσας που ανήκει σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα, σε πολυκατοικία επί της οδού Θ… Μ……. . Ν.. Ε……..

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει στις καθ’ ων πιστώτριες, για  τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών ευρώ (53.233) σε χρονικό διάστημα 20 ετών (240 μηνών), με μηνιαίες καταβολές ύψους διακοσίων είκοσι ευρώ (220), με προνομιακή ικανοποίηση της εμπράγματων εξασφαλισμένης πιστώτρια, σύμφωνα με το νόμο, αρχής γενομένης από το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση της κατά τα άνω οριζομένης πενταετίας,  εντόκως το ποσό αυτό χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο συμβατικό σταθερό επιτόκιο στεγαστικού δανείου που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Μαρούσι στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στις 27/7/2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

              Σ…. Λ……                                       Ε…

Scroll to Top