ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – Ν. 3869/2010

 

 

Αριθμός Απόφασης

1097/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Αθηνών Σ…. Σ………, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Κ………. Ν……….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17-11-2016 για να δικάσει την υπόθεση :

Του ΑΙΤΟΥΝΤΑ :  Γ……. Π…. του Σ……..,  κατοίκου Α….. (οδός Δ……… αρ. .), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Των ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α….. αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο,  2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «C……. I………… p..» η οποία  εδρεύει στo Λ…… Η……. Β…….. και είναι εγκατεστημένη στη Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο αλλά στη θέση της παραστάθηκε ως ειδική διάδοχος αυτής η Α…… Τ…….. Ε…… με την επωνυμία «Α….. Τ…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Α…. (οδός Σ…… αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Α….. Κ….., 3) Της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης  με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..» που εδρεύει στη Λ……. Κ….. (Λ….. Λ…… αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… P….. C. L..|» και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία (trading name)/διακριτικό τίτλο) «Μ….. Ε…… Τ……» και «Μ….. Ε…… Β…» με διεύθυνση αλληλογραφίας Λ…. Κ……. αρ. .. Μ…… η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 4) Της Ανώνυμη Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ό….. αρ. .) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 5) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σ…… αρ. ..) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου της δικηγόρου Α….. Κ…..

Της ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ : Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α……. αρ. .) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..» που εδρεύει στη Λ…….  Κ….. (Λ…. Λ…… αρ. …) και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… P….. C. L..» και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία (trading name/διακριτικό τίτλο) «Μ….. Ε…… Τ……» και «Μ….. Ε…… Β…» με διεύθυνση αλληλογραφίας Λ…. Κ……. αρ. .. – Μ……, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν……. Κ……..

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 12-11-2012 αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αρ. εκθ. κατ. δικ. 6203/28-11-2012, προσδιορίστηκε για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις υπ’ αριθμ.11342/30-11-2012, 11452/7-12-2012 και 11334/30-11-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Α…….. Ι. Α………….., τις οποίες ο αιτών επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει αποδεικνύεται ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην 1η, 3η και 4η των καθών. Αυτές, όμως, δεν παρουσιάστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά τη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στο ακροατήριο από τη σειρά του οικείου πινακίου. Επομένως θα δικαστούν σαν να είναι παρούσες (άρθρ. 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτησή του, ο αιτών εκθέτει ότι στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τις πιστώτριες-καθών η αίτηση, που αναφέρονται στην υποβληθείσα κατάσταση των πιστωτών. Γι’ αυτό, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει.

Η παραπάνω αίτηση, αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί στο παρόν δικαστήριο και σύμφωνα με το άρθρ.  4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και παραδεκτά προσκομίζονται : 1) η υπ’ αρ. πρωτ. 3980/10-9-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από την Ε…. Α…….., Πρόεδρο της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ συν/κα (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ)», 2) η από 14-12-2012 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από το ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων) και 3) από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία (άρθρ. 13 § 2 Ν. 3869/2010) προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη. Στηρίζεται στα άρθρα 1, 4, 8, 9, 11, και 12 του Ν. 3869/2010 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το ν. 4161/2013 και το ν. 4336/2015, σε συνδ. με το άρθρ. 19 των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4161/2013 και θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για την ουσιαστική της βασιμότητα αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζητήσεως. Στη συνέχει, άσκησε προφορικά κύρια παρέμβαση η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», η οποία δήλωσε ότι τα χρέη τα οποία κατά την αίτηση φέρεται ότι ο αιτών οφείλει προς την 3η καθής (C….. P…… B…) δεν οφείλονται στην τελευταία αλλά σε αυτή (παρεμβαίνουσα) ως ειδική διαδόχου της και αιτείται να λάβει τη θέση της  και να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις αυτές στη ρύθμιση. Η ως άνω παρέμβαση νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκήθηκε προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ β΄ του ΠτΚ σε συνδ. με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010 κατά παράκαμψη της αντίστοιχης βασικής διάταξης του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. Π. Αρβανιτάκη Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) και θα πρέπει να συνεκδικαστεί με την αίτηση και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την μεριά τους οι καθών και η κύρια παρεμβαίνουσα αρνήθηκαν την αίτηση και ζήτησαν την απόρριψή της. Συγχρόνως υπέβαλλαν και με τις προτάσεις τους τις κάτωθι ενστάσεις :  α) την ένσταση αοριστίας της αίτησης η οποία είναι νόμιμη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολΔ αλλά απορριπτέα διότι η κρινόμενη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, β) την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος η οποία είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι δεν είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ καθόσον η προσφυγή του αιτούντα στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί δικαίωμά του, η αίτησή του δε, θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο ειρηνοδικείο, μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού και εφόσον, βέβαια, ο αιτών περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του  και γ) την ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών η οποία είναι νόμιμη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και θα πρέπει να εξεταστεί με την ουσία της υπόθεσης. Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, τις εκατέρωθεν κατατεθείσες προτάσεις και από όλη γενικά την διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Ο αιτών είναι ηλικίας 50 ετών, είναι έγγαμος σε Γ΄ γάμο, με δύο ενήλικα τέκνα από τους δύο πρώτους γάμους του που δεν το επιβαρύνουν οικονομικά και δύο ανήλικα τέκνα από τον τρίτο γάμο του ηλικίας 9 και 6 ετών, αντίστοιχα (βλ. την από 24-11-2015 βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Διαμένει μαζί με την 3η σύζυγό του, τα δύο ανήλικα τέκνα του και την μητέρα του σε ιδιόκτητο διαμέρισμα (κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου) στην Α…. (οδός Δ……… αρ. .) κι έτσι δεν επιβαρύνεται με ενοίκιο. Από 29-5-2000 εργαζόταν ως σερβιτόρος στην επιχείρηση με την επωνυμία Τ……-Α….. Γ…… από την οποία και απολύθηκε στις 31-5-2010 λαμβάνοντας αποζημίωση ποσού 4.472,28€ (βλ. από 31-5-2010 καταγγελία σύμβασης εργασίας). Έκτοτε δεν έχει βρει μια μόνιμη και σταθερή εργασία και είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ από 14-12-2011 (βλ. υπ’ αρ. πρωτ. ../…./…………./8-11-2016 βεβαίωση ΟΑΕΔ). Η σύζυγός του εργάζεται ως υπάλληλος στα S…. M….. B…….. και το μηνιαίο εισόδημά της κατά μέσο όρο συμπεριλαμβανομένων των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ανέρχεται σε 915,00 € (βλ. εκκαθαριστικό φορ. έτους 2015 και απόδειξη αποδοχών Ιανουαρίου 2016). Η σύνοικος μητέρα του λαμβάνει σύνταξη ποσού περίπου 600,00€ μέρος της οποία και συγκεκριμένα 300,00€ συνεισφέρει στον αιτούντα για την συμπλήρωση του εισοδήματός του, ενώ το υπόλοιπο κρατεί για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών της διαβίωσης. Επομένως το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντα ανέρχεται σε 1.215,00 €/μήνα. Από περιουσιακά στοιχεία ο αιτών διαθέτει την πλήρη κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ενός ισόγειου διαμερίσματος στην Α…. (οδός Δ……… αρ. .), συνολικού εμβαδού 46,25 τ.μ. (βλ. από 23-11-2016 βεβαίωση δηλωθείσα περιουσιακής κατάστασης Ε-9 και ΕΝΦΙΑ 2016). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο της αίτησης έλαβε από τις καθών και εγγυήθηκε υπέρ τρίτων σε δάνεια και κάρτες για τα οποία οφείλει το συνολικό ποσό των 119.838,68€. Συγκεκριμένα : α) στην 1η καθής (Ε…..) : α) για την υπ’ αρ. λογ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 1.391,51 € (κεφάλαιο 1.326,59€+τόκοι 56,36€+έξοδα 8,56€),  β) για την υπ’ αριθμ. …………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 1.138,12€ (κεφάλαιο 1.091,51€+τόκοι 46,61€), γ) για την υπ’ αριθμ. ………….. σύμβαση στεγαστικού δανείου οφείλει το ποσό των 23.436,16 € (κεφάλαιο 23.463,16 €). Η απαίτηση αυτή είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης και δ) για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 1.375,94€ (κεφάλαιο 1.309,43€+τόκοι 66,51€),  2) στην 2η καθής (C…….) :  α) για την υπ’  αριθμ. ………. σύμβαση προσωπικού δανείου οφείλει το ποσό των 7.846,17€ (κεφάλαιο 7.774,18€+τόκοι 71,99€) και β) για την υπ’ αριθμ. …….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας οφείλει το ποσό των 9.848,61 € (κεφάλαιο 9.704,34€ +τόκοι 144,27€), 3) στην 3η καθής (C…..-M…..) : για την υπ’ αριθμ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει το ποσό των 3.469,18 € (κεφάλαιο 3.399,88 €+τόκοι 69,30€),  4) στην 4η καθής (Ε…….) : για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου οφείλει το ποσό των 14.782,69€ (κεφάλαιο 14.120,02€+τόκοι 662,67€) και 5) στην 5η καθής (Α…) : α) για την υπ’ αριθμ. ……. σύμβαση D…… οφείλει το ποσό των 796,16 € (κεφάλαιο 786,15€+τόκοι 10,01€),  β) για την υπ’ αριθμ. 1750785 σύμβαση δανείου «Όλα σε 1» οφείλει το ποσό των 28.369,60 € (κεφάλαιο 27.687,34€+τόκοι 682,26€) και γ) για την υπ’ αριθμ. ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου εγγυήθηκε για δάνειο  τρίτου που οφείλει 27.357,54€ (κεφάλαιο 27.357,54€) (βλ. αναλυτικές καταστάσεις οφειλών της E.. με αρ. ……../..-.-…., της C…….. με ημερ.  21-4-2011,  της Μ….. με ημερ. 21-4-2011, της Ε……. με α/α αιτ. ……/24-8-2011 και της Α… με ημερ. 21-4-2011). Για όλα τα προσωπικά του δάνεια, ο αιτών έπρεπε να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 1.000 € περίπου μηνιαίως, ποσό που κατέβαλλε κανονικά μέχρι και τα μέσα του έτους 2010, οπότε και απολύθηκε από την εργασία του, ενώ τα εισοδήματά του επαρκούσαν για την αποπληρωμή των δανείων του (βλ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. ετών 2001 έως 2011). Μάλιστα εξακολούθησε να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις κι ένα έτος μετά την απόλυσή του από την αποζημίωση που έλαβε.  Έκτοτε, σταμάτησε να καταβάλλει προσβλέποντας στην ανεύρεση κάποιας εργασίας και στην αύξηση του εισοδήματός του κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.  Περαιτέρω κρίνεται ότι τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης του ίδιου, της συζύγου του και των δύο ανήλικων τέκνων του ανέρχονται σε 815,00 €/μήνα, τα οποία καλύπτονται από την οικονομική συνεισφορά της συζύγου του και της μητέρας του ενώ του απομένουν ακόμη 400,00€ τα οποία μπορεί να διαθέσει για τις μηνιαίες καταβολές των δανείων του αλλά δεν επαρκούν για την εξόφλησή τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αιτών περιήλθε χωρίς δόλο σε αδυναμία πληρωμής. Συντρέχουν, επομένως στο πρόσωπο του αιτούντα οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή των άρθρ. 8 παρ.2 και 9 παρ. 2. Συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση άτοκων μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ που θα καταβάλλει στις καθών συμμέτρως ως εξής : α) στην 1ης καθής (Ε…..) : α)  για την υπ’ αρ. λογ. ……….. σύμβαση 4,64€ (400:119.838,68Χ1.391,51).  Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 278,40€ και θα οφείλει ακόμη 1.113,11€,  β) για την υπ’ αριθμ. ………….. σύμβαση 3,80€ (400:119.838,68Χ1.138,12€).  Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 228,00 € και θα οφείλει ακόμη 910,12 €,  γ) για την υπ’ αριθμ. ……. σύμβαση 78,32€ (400:119.838,68Χ23.463,16). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 4.699,20 € και θα οφείλει ακόμη 18.763,96 € και  δ) για την υπ’  αριθμ. …………….. σύμβαση 4,59€ (400:119.838,68Χ1.375,94).  Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 275,40€ και θα οφείλει ακόμη 1.100,54€, 2) στην 2η καθής (Α…. Τ…… ως ειδική διάδοχο της C……. σύμφωνο με την από 30-9-2014 σύμβαση μεταβιβάσεως απαιτήσεων) :  α) για την υπ’ αριθμ. …….. σύμβαση 26,19€ (400:119.838,68Χ7.846,17). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 1.571,40€ και θα οφείλει ακόμη 6.274,77€ και β) για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 32,87€ (400:119.838,68Χ9.848,61). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 1.972,20€ και θα οφείλει ακόμη 7.876,41€, 3) στην ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ (Τ…… Π…….) ως ειδική διάδοχος της 3ης καθής C…..-M…… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. .././26-3-2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ’ αριθμ. ../26-3-2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κ….. που δημοσιεύθηκε στο …./26-3-2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κ………. Δ……….. και της από 26-3-2016 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης του ενεργητικού και εκχώρησης απαιτήσεων) : για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 11,58€(400:119.838,68Χ3.469,18). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 694,80€ και θα οφείλει ακόμη 2.774,38€,  4) στην 4η καθής (Ε…….) : για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση 49,34€ (400:119.838,68Χ14.782,69).  Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 2.960,40€ και θα οφείλει ακόμη 11.822,29€ και  5) στην 5η καθής (Α…) : α) για την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση 2,66€ (400:119.838,68Χ796,16). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 159,60€ και θα οφείλει ακόμη 636,56 €, β) για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 94,69€ (400:119.838,68Χ28.369,60).  Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 5.681,40€ και θα οφείλει ακόμη 22.688,20€ και γ) για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 91,32€ (400:119.838,68Χ27.357,54). Έτσι, στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλλει 5.479,20€ και θα οφείλει ακόμη 21.878,34€. Συνολικά στο τέλος της πενταετίας ο αιτών θα έχει καταβάλλει το ποσό των 24.000,00€ και θα οφείλει ακόμη 95.835,68€ (119.838,68-24.000,00). Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 θα συνδυαστεί με αυτή του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προκειμένου να διασωθεί από την εκποίηση η κατοικία του αιτούντα.  Γι’ αυτό, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, που θα καλύψουν το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ήτοι [10.676,81€Χ80%] =8.541,44 (βλ. ΕΝΦΙΑ 2016) κι επειδή είναι μικρότερο από τη συνολική οφειλή του (95.838,68€) θα καταβάλλει μέχρι το ως άνω ποσό. Συγκεκριμένα, ο αιτών θα καταβάλλει στην 1η καθής (Ε…..) προνομιακά για την υπ’ αριθμ. ……. σύμβαση στεγαστικού δανείου που είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης το ποσό των 71,18€ (8.541,44:120)/μήνα, για δέκα χρόνια (120 μήνες). Οι καταβολές θα γίνονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γινομένης τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση πέντε ετών από την δημοσίευση της παρούσας, ο δε χρόνος εξόφλησής τους ορίζεται σε δέκα χρόνια (120 μηνιαίες δόσεις), λαμβανομένων υπόψη της διάρκειας των δανείων, του συνόλου των χρεών του αιτούντα, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας του.  Η πληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τ……. Τ.. Ε…… αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ως ακίνητο του αιτούντα, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι της 1ης πιστώτριάς του – καθής (Ε…..), όπως ισχύει σήμερα και μετά το πέρας της πενταετίας, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της. Τέλος, δεν κρίνεται αναγκαία η εκποίηση της λοιπής περιουσίας του αιτούντα αφού με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται και θα εξοφληθούν στο σύνολό τους οι οφειλές του προς τις καθών, ενώ η απαλλαγή τους από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν θα επιδικαστεί κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση ερήμην της 1ης, 3ης και 4ης των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

         ΔΕΧΕΤΑΙ την κύρια παρέμβαση.

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές του αιτούντα με άτοκες μηνιαίες καταβολές ποσού τετρακοσίων (400,00) ευρώ, για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας και θα καταβάλλονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στις καθών ως εξής: 1) στην 1η καθής (Ε…..) : α) για την υπ’ αρ. λογ. …………… σύμβαση 4,64€, β) για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση 3,80€, γ) για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση 78,32€ και δ) για την υπ’ αριθμ ………… σύμβαση 4,59€, 2) στην 2η καθής (Α…. Τ…… ως ειδική διάδοχος της C…….) : α) για την υπ’  αριθμ. ………….. σύμβαση 26,19€ και β) για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 32,87€,  3) στην ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ (Τ…… Π……. ως ειδική διάδοχος της 3ης καθής C…..-M….) : για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση 11,58€, 4) στην 4η καθής (Ε…….) για την υπ’ αριθμ. …………… σύμβαση 49,34€  και 5) στην 5η καθής (Α…) : α) για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση 2,66€,  β) για την υπ’ αριθμ. ……….. σύμβαση 94,69€  και γ) για την υπ’ αριθμ. ……. σύμβαση 91,32€.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα, ήτοι την πλήρη κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενός ισογείου διαμερίσματος στην Αθήνα (οδός Δ……… αρ. .), συνολικού εμβαδού 46,25 τ.μ.

         ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το καταβλητέο από τον αιτούντα για την διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του, στο ποσό των 8.541,44€, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, ορίζεται σε 10χρόνια (120 μήνες), θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την παρέλευση 5 ετών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι δε μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού 71,18€ θα καταβάλλονται στην 1η καθής (Ε…..) για την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση.  Οι καταβολές θα γίνονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ως άνω ακίνητο του αιτούντα, που αποτελεί την κύρια κατοικία του, θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι της 1ης πιστώτριάς του – καθής (Ε……), όπως ισχύει σήμερα και μετά το πέρας της πενταετίας, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της, ενώ η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων στις 3-3-2017.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

            Σ…. Σ………                                           Κ………. Ν……….

Scroll to Top