Απόφαση γενναίας διαγραφής. Δανειολήπτης με μηνιαίο  οικογενειακό εισόδημα 2.000 ευρώ και χρέη 90.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια με διαγραφή 60.000 ευρώ 

 

 

Αριθμός απόφασης :  1289/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη  Αθηνών Κ………. Γ………. που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ε…….. Γ……

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26-01-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : Σ………. Α………..  του  Ε………. και της Μ….., κατοίκου Π……… Α……, οδός Α….. αρ. . που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α……. Ε……» και το διακριτικό τίτλο «A…. B…»   που εδρεύει στην Αθήνα,  οδός Σ…… αρ. .., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α…… Ε……» και το διακριτικό τίτλο «Ε……. Ε…….» που εδρεύει στην Αθήνα,  οδός Ό….. αρ. ., νομίμως εκπροσωπούμενης, για λογαριασμό της και ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ν.. Τ………. Τ………. Ε…… Α…..» λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο,  3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….. αρ. .., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 4) ανώνυμης εταιρίας παροχής πιστώσεων με την επωνυμία «H……. P… C….. A…» που εδρεύει στην Αθήνα, … χλμ. Α…… οδού, Σ.. . Μ…….., Π…… Α……, νομίμως εκπροσωπούμενης που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ι….. Γ….., ο οποίος κατέθεσε προτάσεις και 5) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία  «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Α…., οδός Α……. αρ. ., νομίμως εκπροσωπούμενης, ως ειδικής διαδόχου της Κ…….. Δ……. Ε……. Π………… Ε…… με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..», όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… P….. C. L..» που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μ….. Μ……, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ: 1) τη Μ…. Α……., κάτοικο Π……… Α……, οδός Α…… αρ. ., ως πρωτοφειλέτιδα στο δάνειο της δεύτερης των καθών και  2) τη Χ…… Α……., κάτοικο Π……… Α……, οδός Α…… αρ. ., ως εγγυήτρια στο δάνειο της πέμπτης των καθών, οι οποίες δεν παραστάθηκαν στο Δικαστήριο.

Με την από 13-11-2015 και με αριθμ. έκθ. κατάθ. 4866/07-12-2015 κλήση του αιτούντος περί επίσπευσης δικασίμου του άρ. 2 παρ. Α ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α4 Κεφάλαιο Α΄ άρ. 2 παρ. 4 εδ. α΄ Ν. 4336/2015, φέρεται προς συζήτηση η από 11-02-2014 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμ. έκθ. κατάθ. 1660/04-03-2014 και ζητεί να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης αντί για τη δικάσιμο της 28-11-2019 που είχε ορισθεί αρχικά με αυτή, ορίσθηκε με την κλήση η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τα σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν επί της έδρας.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

          Από τις υπ’ αριθμ. …../11-12-2015, ……/11-12-2015, …../11-12-2015, …../15-12-2015 και …../15-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Ι. Σ……….. που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο καλών – αιτών (στο εξής αιτών), προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω κλήσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 26-01-2017, επιδόθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη και καθής η κλίση- αίτηση (στο εξής καθώς η αίτηση) και στις ως άνω εγγυήτριες, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης (άρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρ. 85 Ν. 3996/2011, ΦΕΚ Α 170 και αντικαταστάθηκε με το άρ. 13 Ν. 4161/2013, ΦΕΚ Α 143/14-06-2013) και εφόσον οι τελευταίες δεν εμφανίσθηκαν κατά την εκφώνησης της υπόθεσης στο ακροατήριο από τη σειρά του πινακίου, πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεση θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Με την κρινόμενη αίτηση, η οποία παραδεκτά συμπληρώθηκε και διορθώθηκε κατ’ άρ. 224, 236, 744, 745 και 751 ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και με τις επί της έδρας κατατεθείσες έγγραφες προτάσεις του, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες τράπεζες που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί να γίνει δεκτό το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο από τις πιστώτριές του, διαφορετικά να ρυθμισθούν τα χρέη του κατά το Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013, ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι των πιστωτριών του που περιλαμβάνοντα στην υποβληθείσα από αυτόν κατάσταση, αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δεδομένου ότι : α) απέτυχε η κατ’ άρ. 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ. 13 Ν. 4161/2013, επικύρωση δικαστικού συμβιβασμού, όπως προκύπτει από τη συζήτηση της από 03-03-2015 προσωρινής διαταγής,  β) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση χρεών του στο Δικαστήριο τούτο ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους (βλ. την υπ’ αριθμ. ../14-02-2017 βεβαίωση της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθηνών), γ) κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα οι μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες και επιδόθηκαν σε αυτές τα έγγραφα του άρ. 5 παρ. 1  του Ν. 3869/2010 και δ) κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου τα έγγραφα του άρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν.  3869/2010. Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, και καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρ. 3 του Ν. 3869/2010), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 741 επ. ΚΠολΔ και είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενης της περί του αντιθέτου ένστασης της τέταρτης και πέμπτης των καθών που παραστάθηκαν, αφού περιλαμβάνει : α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτριών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και  γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της (Αθ. Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64- Ανάτυπο σελ. 1477), τα δε αναφερόμενα από τις ως άνω καθών επιπλέον στοιχεία δεν αποτελούν στοιχεία του ορισμένου της αίτησης, αλλά αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Ακολούθως, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις  των άρ. 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η πέμπτη καθής με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, αλλά και με τις εμπρόθεσμα και νομότυπα κατατεθείσες προτάσεις της, αρνήθηκε την υπό κρίση αίτηση ως νόμω και ουσία αβάσιμη και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι από την υπό κρίση αίτηση δεν προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής του αιτούντος, ο οποίος ισχυρισμός, ούτως εισφερόμενος, αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της κρινόμενης αίτησης και θα εξετασθεί στη συνέχεια ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Επιπλέον, η ίδια καθής πρότεινε την ένσταση δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι ο αιτών δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων του λόγω του υπερβολικού δανεισμού του.  Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρ. 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Τέλος, η ως άνω καθής πρότεινε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της ένδικης αίτησης (άρ. 281 ΑΚ), για το λόγο ότι ο αιτών αιτείται τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, επικαλούμενος αδυναμία πληρωμής τη στιγμή που τα εισοδήματά του επαρκούν, προκειμένου να συντηρεί την οικογένειά του και να αποπληρώνει και τα χρέη του. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί, καθόσον η άσκηση από τον αιτούντα του ενδίκου δικαιώματός του ρύθμισης των χρεών του με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου. Εξάλλου, η υπερχρέωση των πολιτών και ο εξ αυτής αποκλεισμός τους από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οδήγησε στη θέσπιση του εφαρμοζόμενου με την παρούσα νόμου, με σκοπό την απελευθέρωση των οφειλετών από την κατάσταση παραγωγικής αδράνειας και εγκλωβισμού στην οποία έχουν περιέλθει (βλ. εισήγηση του Κων. Βαμβακίδη – Προέδρου Εφετών στο Σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών 29/30-9-2010. ΕιρΚαλυμν 1/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειωτέον δε, ότι το Δικαστήριο θα ρυθμίσει προσηκόντως τα χρέη του αιτούντος και όχι ο ίδιος με την πρότασή του, εφόσον δεν έχει γίνει δεκτή από τις καθών πιστώτριες.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν κι επικαλούνται οι διάδικοι που παραστάθηκαν και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : ο αιτών Σ……. Α………… του Ε……… και της Μ….., γεννηθείς το έτος 1962, είναι παντρεμένος από το έτος 1993 με την Μ…. Α…….. του Ν…….. κα της Χ………, γεννηθείσα το έτος 1969 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο τέκνα, τον Ε……… και το Ν……. που γεννήθηκαν τα έτη 1994 και 1996 αντίστοιχα (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. ……/04-11-2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αθηναίων). Ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ από τα έτος 2009 και λαμβάνει μηνιαίως σύνταξη ποσού 1.162,58 ευρώ. Η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται από το έτος 2008 στο θρησκευτικό σωματείο με την επωνυμία «Ο……… Χ………… Ε….. Κ……. Β……» ως καθαρίστρια και λαμβάνει μηνιαίως μισθό ποσού 1.044,00 ευρώ, ενώ λαμβάνει και μηνιαίο μίσθωμα από την εκμίσθωση διαμερίσματος κυριότητά της, ποσού 178,00 ευρώ. Συνεπώς, τα οικογενειακά εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 2.384,58 μηνιαίως. Ο μικρός υιός του αιτούντος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει εκ γενετής πρόβλημα με το μάτι του, ενώ το έτος 2001 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση του κερατοειδούς του. Παράλληλα, αντιμετώπισε, πρόβλημα και με τα δόντια του και τη στοματική του κοιλότητα και αναγκάσθηκε να υποβληθεί σε ορθοδοντική θεραπεία, για τα οποία ως άνω ο αιτών δαπάνησε αρκετά χρήματα και κατέφυγε σε δανεισμό από τις πιστώτριές του. Τα ετήσια εισοδήματα του αιτούντος (ατομικά και της συζύγου του) το οικονομικό έτος 2009 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2008 ως 31-12-2008) ανέρχονταν στο ποσό των 45.302,85 ευρώ, το οικονομικό έτος 2010 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2009 ως 31-12-2009) ανέρχονταν στο ποσό των 58.592,08 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2010 ως 31-12-2010) ανέρχονται στο ποσό των 46.660,07 ευρώ, το οικονομικό έτος 2012 (αφορά εισοδήματος που αποκτήθηκαν από 01-01-2011 ως 31-12-2011) ανέρχονταν στο ποσό των 45.509,61 ευρώ, το οικονομικό έτος 2013 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2012 ως 31-12-2012) ανέρχονταν στον ποσό των 38.901,38 ευρώ, το φορολογικό έτος 2014 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2013 ως 31-12-2013) ανέρχονταν στο ποσό των 34.498,04 ευρώ και το φορολογικό έτος 2015 (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2014 ως 31-12-2014) ανέρχονταν στο ποσό των 34.735,55 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα αντίστοιχων οικονομικών και φορολογικών ετών).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, εκτός από αυτά που προέρχονται από εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής, μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) : Α) Στην πρώτη καθής, ο αιτών οφείλει  1) δυνάμει της υπ’αριθμ. …………… σύμβασης δανείου, το ποσό των 6.041,86 ευρώ,  2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. …………… σύμβασης δανείου, το ποσό των 321,76 ευρώ,  Β) στην δεύτερη καθής, ο αιτών οφείλει :  1) δυνάμει της υπ’  αριθμ. ……….. σύμβασης καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 10.752,06 ευρώ, 2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……. σύμβασης στεγαστικού δανείου, το ποσό των 4.890,00 ευρώ  (εμπραγμάτως ασφαλισμένη απαίτηση με προσημείωση υποθήκης επί ακινήτου της συζύγου του αιτούντος), 3) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………… σύμβασης πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 3.347,49 ευρώ,  4) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………… σύμβασης πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 0,18 ευρώ,  5) δυνάμει της υπ’ αριθμ. ……… σύμβασης πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 6,74 ευρώ, 6) δυνάμει του υπ’ αριθμ. λογαρ. ……….. καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 1.206,18 ευρώ,   Γ) στην τρίτη καθής, ο αιτώ οφείλει :  1) δυνάμει της υπ’ αριθμ. λογαρ. ………… σύμβασης πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 40,24 ευρώ, 2) δυνάμει της υπ’ αριθμ. λογαρ.  …………… καταναλωτικού δανείου, το ποσό των 17.694,80 ευρώ,  3) δυνάμει της υπ’ αριθμ. λογαρ. ….. πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 42,97 ευρώ,  Δ) στην τέταρτη καθής, ο αιτών οφείλει  1) δυνάμει της υπ’ αριθμ. λογαρ. ………. πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 4.556,48 ευρώ,   2) δυνάμει του υπ’ αριθμ. λογ. …………. πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 6.371,22 ευρώ και Ε) στην πέμπτη καθής, ο αιτών οφείλει : 1) δυνάμει του υπ’ αριθμ. ………. δανείου, το ποσό των 34.307,99 ευρώ,  2) δυνάμει του υπ’ αριθμ. …….. δανείου, το ποσό των 4.264,14 ευρώ,  3) δυνάμει της υπ’  αριθμ.  ……….. σύμβασης πιστωτικής κάρτας το ποσό των 20,07 ευρώ. Επομένως, ο αιτών οφείλει στις πιστώτριές του το ποσό των 93.864,18 ευρώ.

Όσον αφορά στα περιουσιακά του στοιχεία, ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μάρκας R…… M….., με αριθμό κυκλοφορίας … …., 1.400 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2000, του οποίου η εκτιμώμενη εμπορική αξία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.500,00 ευρώ (πηγές www.car.gr, www.ix.gr, www.automarin.gr, www.autotriti.gr) και το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λπ). Πέρα από το ως άνω, ο αιτών δεν διαθέτει κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο. Η σύζυγος του αιτούντος έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος τετάρτου ορόφου στο Π……., επί της οδού Α…… αρ. ., έτους κατασκευής 1981, ενώ έχει και την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου ενός άλλου διαμερίσματος, ενός καταστήματος και μιας αποθήκης στο Π……., στην ίδια ως άνω διεύθυνση, και την πλήρη κυριότητα σε επτά αγροτεμάχια που βρίσκονται στο Νομό Ρ……., στο Δήμο Κ……. (βλ. ΕΝΦΙΑ έτος 2016).

Με βάση τα ανωτέρω, ο αιτών, ο οποίος στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, έχει περιέλθει σε μόνιμη και πραγματική αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες αυτές χρηματικές οφειλές του, αφού τα τελευταία έτη έχουν μειωθεί σταδιακά τα οικογενειακά του εισοδήματα και ως εκ τούτου συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, καθόσον λαμβανομένων υπόψη των εξόδων διαβίωσής του, δεν δύναται να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δόσεων των ανωτέρω δανείων. Κατόπιν των ως άνω το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματά του για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών ή εξήντα (60) μηνών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Αφού ληφθούν υπόψη οι δαπάνες των βασικών αναγκών του, κάθε μηνιαία καταβολή του αιτούντος προς τις πιστώτριές του πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 500,00 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο προς εξόφληση των οφειλών του προς αυτές. Ειδικότερα, ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει προς τις καθών το ως άνω ποσό, ενώ οι μηνιαίες αυτές καταβολές θα γίνονται από αυτόν στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Συγκεκριμένα, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως στην πρώτη καθής το ποσό των 33,90 ευρώ, στην δεύτερη καθής το ποσό των 107,61 ευρώ, στην τρίτη καθής το ποσό των 94,70 ευρώ, στην τέταρτη καθής το ποσό των 58,21 ευρώ και στην πέμπτη καθής το ποσό των 205,58 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της πενταετίας, ο αιτών θα έχει καταβάλει στις καθών συνολικά το ποσό των 30.000,00 ευρώ και θα οφείλεται ακόμα το ποσό των 63.864,18 (93.864,18 – 30.000,00) ευρώ,  το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, αφού δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα (ΕιρΠατρ 407/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειώνεται, επίσης, ότι από τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά που ο αιτών κατέβαλε στις καθών στα πλαίσια της από 03-03-2015 χορηγηθείσας προσωρινής διαταγής.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως  ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμισθούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Ειδικότερα, η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών έναντι των πιστωτριών του που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή του κατάσταση, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. Επίσης, δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους των μη εμφανισθεισών πρώτης, δεύτερης και τρίτης των καθών, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (άρ. 14 Ν. 3869/201).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης των καθών και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ  εν μέρει την αίτηση.

         ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος  επί μία πενταετία στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις καθών και ειδικότερα, ο αιτών θα καταβάλει:  Α) στην πρώτη πιστώτρια με την επωνυμία «Α… Τ…… Α…… Ε……» και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…» το ποσό των 33,90 ευρώ, Β) στην δεύτερη πιστώτρια με την επωνυμία «Τ….. Ε……. Ε……. Α…… Ε……» και το διακριτικό τίτλο «Ε……. Ε…….» το ποσό των 107,61 ευρώ και  Γ) στην τρίτη πιστώτρια με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» το ποσό των 94,70 ευρώ,  Δ) στην τέταρτη πιστώτρια με την επωνυμία «Η……. P… C….. A…» το ποσό των 58,21 ευρώ και Ε) στην πέμπτη πιστώτρια με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» το ποσό των 205,58 ευρώ.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια  συνεδρίαση στο ακροατήριό  του, στις 14 Μαρτίου 2017, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

         Κ………. Γ……….                                        Ε…….. Γ…..

Scroll to Top