θΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ 

Αριθμός 3180/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Σ…. Κ…………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέως Κ…….. Μ………..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις .. Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  A……. Σ……. του Φ………, κατοίκου Α…. Π……… Α….. (οδός Α…… αρ. …) που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου   της  Άννας Κορσάνου.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής :  Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε. »,  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία  παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ε….. -Μ….. Π…….

Η αιτούσα με την από 16-11-2013 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …./2012  αίτησή της, που κατατέθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα, ζητάει τα αναφερόμενα σ’ αυτή (αίτηση) για τους λόγους που επικαλείται.

Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής, ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά της εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναγράφεται παραπάνω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα, με την αίτησή της, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την πιστώτρια Τράπεζα που αναφέρεται στην περιεχόμενη σ’ αυτή (αίτηση) αναλυτική κατάσταση, ζητεί, όπως συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση (διευθέτηση) των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την ολική ή μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υπόλοιπο των χρεών της έναντι της προαναφερόμενης πιστώτριας της. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της:  α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση  προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο  (βλ. άρθρ. 2 του ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε την 2-11-2012, όπως προκύπτει από την από 2-11-2012 βεβαίωση του διαμεσολαβητή φορέα δικηγόρου Αθηνών  Άννας Κορσάνου,  β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 ν.  3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ)  δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του ως άνω ν. 3869/2010. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά : 1) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και επίδοση σ’ αυτή των εγγράφων 5 παρ. 1 του ν. 3869/2010,  2) την εμπρόθεσμη κατάθεση στην γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.  2 και  4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ.) και  3)   την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης από τη συμμετέχουσα πιστώτρια  τράπεζα  (βλ. έγγραφες απαντήσεις της). Παραπέρα  η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 και ν. 3869/2010,  δεδομένου ότι με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή πραγματικά περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτική ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Πρέπει, επομένως η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από  ουσιαστική άποψη.

Η καθ’ ης πιστώτρια τράπεζα, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η αίτηση είναι αόριστη, πλην όμως εν λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη καθ’ όσον, δεν απαιτείται κανένα από τα στοιχεία που επικαλείται η καθ’ ης για το ορισμένο της αίτησης, παρά μόνο κατάσταση :  α) της περιουσίας της αιτούσας  β) των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, τα οποία περιέχονται στην υπό κρίση αίτηση.  Όλα  όσα εκθέτει η καθ’ ης σε  κάθε περίπτωση θα αποτελέσουν αντικείμενο της απόδειξης (Ειρ. Κορ. 67/2010 δημ. Νόμος Κρητικός : ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ. 64). Επίσης, πρότεινε την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της υπό κρίση αίτησης και του περιεχομένου σε αυτήν σχεδίου διευθέτησης οφειλών.  Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά ακόμη και αν υποτεθεί ότι είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου  281 ΑΚ,  (Ειρ. Θεσ. 309/2011 δημ. Νόμος, Ειρ. Αλμπ. 60/2012 δημ. Νόμος), καθόσον η προσφυγή της αιτούσας στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί δικαίωμά της, η αίτησή της δε, θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού και, εφόσον βέβαια η αιτούσα δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία  πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, στοιχείο το οποίο αν αποδειχθεί από την πιστώτρια τράπεζα, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως, την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, που δόθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά  :    Η αιτούσα είναι 54 ετών (γεννήθηκε το έτος 1962) είναι διαζευγμένη από το 2004 και έχει αποκτήσει από τον γάμο της μία κόρη, η οποία είναι σήμερα 25 ετών, άνεργη διαμένει μαζί με την μητέρα της και συντηρείται από αυτήν.  Η αιτούσα εργαζόταν επί 27 περίπου έτη ως ιδιωτική υπάλληλος με μισθό που ανερχόταν σε 1700 ευρώ μηνιαίως. Η οικονομική κατάσταση της αιτούσας ήταν καλή κατά τα χρόνια που εργαζόταν, η θέση της στην εταιρεία «Ε….L….. H……» ήταν επιθεωρήτρια   πωλήσεων.  Απολύθηκε όμως το έτος 2012 και στη συνέχεια έλαβε επίδομα ανεργίας για ένα έτος. Σήμερα η αιτούσα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και λαμβάνει σύνταξη που ανέρχεται σε 902,69 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του ΙΚΑ του μηνός Οκτωβρίου 2016. Η σύνταξη της έχει υποστεί μείωση, αφού τον Απρίλιο 2015 ελάμβανε 996,50 ευρώ, τον Μάιο και Ιούνιο 2015 ελάμβανε 931,92 ευρώ.  Από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικ. ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και φορολογικών ετών 2014, 2015 προκύπτει ότι τα ετήσια εισοδήματα της αιτούσας ανέρχονταν σε 47788,25 ευρώ,  σε 44368,55 ευρώ, σε 42702,54 ευρώ, σε 47195,45 ευρώ, σε 10275,02 ευρώ και σε 12817,04 ευρώ αντίστοιχα. Διαμένει με την 25χρονη, άνεργη, κόρη της σε μισθωμένο διαμέρισμα επί της οδού Α…… … στον Ά… Π………… Α….. και καταβάλλει μίσθωμα που ανέρχεται σε 250 ευρώ, μολονότι έχει ιδιόκτητη οικία, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία της και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Α……… .. στην ίδια ως άνω περιοχή.  Η αιτούσα αναγκάστηκε να διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα, γιατί αφ’ ενός με στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το μίσθιο ακίνητο, ζουν και οι υπερήλικες γονείς της, αφετέρου το ιδιόκτητο διαμέρισμα είναι στην πλατεία του Α…. Π……….. δηλαδή σε μία άκρως υποβαθμισμένη περιοχή, όπου καθημερινά γίνονται επεισόδια, η ίδια δε η αιτούσα έχει υποστεί δύο φορές ληστεία στην εν λόγω περιοχή.  Το μίσθωμα που λαμβάνει σήμερα, από το διαμέρισμα που εκμισθώνει, είναι 270 ευρώ και με αυτό το ποσό πληρώνει το ενοίκιο του διαμερίσματος που η ίδια μισθώνει. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα χειρουργήθηκε το έτος 1998 λόγω μεταστατικού καρκίνου (κακοήθες μελάνωμα βουβωνικής χώρας), εξακολουθεί δε να υποβάλλεται σε περιοδικό έλεγχο στο νοσοκομείο «Ά…. Σ…..». Περαιτέρω, εμφανίζει αστάθεια στην βάδιση λόγω προβλήματος στην σπονδυλική στήλη (δισκοπάθεια με κήλη).  Τα παραπάνω προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ιατρικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή της αιτούσας και συγκεκριμένα η σταδιακή μείωση του μισθού της ούτως ώστε να μην απολυθεί (βλ. στα πρακτικά την κατάθεση της) και η απόλυση της στη συνέχεια, καθώς και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής δανειακών της υποχρεώσεων, αλλά και η ελλιπής πληροφόρηση των συνεπειών ανάληψης των δανείων, την ανάγκασαν να καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό περισσότερο από όσο μπορούσε και στη συνέχεια κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά της, για την εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων και, έτσι, αυτή να έχει περιέλθει από τα μέσα περίπου του έτους 2011, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, χωρίς δόλο (δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής δεν προέκυψε).

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της, λαμβανομένων  υπόψη  των γεγονότων ότι :  α) το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας της προέρχεται από την σύνταξή της, και ότι συντηρεί και την άνεργη κόρη της  και  β) ότι ο οφειλέτης ο οποίος ζητεί να επαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει  από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του, ικανοποιώντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες, ανέρχεται σε 800,00 ευρώ περίπου και είναι σε οριακό επίπεδο διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειάς της.  Οι μηνιαίες ανάγκες δαπάνες διαβίωσής της περιλαμβάνουν έξοδα διατροφής της οικογένειας της, λογαριασμούς (ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση) θέρμανση, ένδυση – υπόδηση, έξοδα μετακινήσεων, ιατρικά έξοδα, κλπ.  Άλλη πηγή εισοδήματος, πλην των αναφερομένων δεν διαθέτει.  Η σημερινή οικονομική της κατάσταση δεν κρίνεται ότι μπορεί να βελτιωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην Ελλάδα και της σταδιακής μείωσης των ποσών των καταβαλλομένων συντάξεων.

Περαιτέρω,  αποδείχθηκε  ότι το έτος  2007, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, είχε λάβει από την ως άνω καθ’ ης τα παρακάτω δάνεια, τα οποία τόσο τα ανέγγυα όσο και τα ενέγγυα κατά πλάσμα δικαίου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθαν. Κρητικό, ο.π., σελ.  98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3869/2010).  Ειδικότερα είχε λάβει :  1) δάνειο με την με αριθμό ……… σύμβαση ρύθμισης από το οποίο οφείλει, σύμφωνα με την από 24-4-2012 κατάσταση οφειλών, το ποσό των 23764,14 ευρώ.  Η απαίτηση της καθ’ ης από το δάνειο αυτό δεν είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια.  2) δάνειο με την με αριθμό ……. σύμβαση στεγαστικού δανείου, από το οποίο οφείλει 98273,09 ευρώ και 3) δάνειο με την με αριθμό ……. σύμβαση στεγαστικού δανείου από το οποίο οφείλει 38034,26 ευρώ.  Η απαίτηση της καθ’ ης από τα δύο τελευταία δάνεια (στεγαστικά) είναι εξασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην ως άνω κύρια κατοικία της αιτούσας.  Η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την καθ’ ης ανέρχεται σε 160071,49 ευρώ.  Το παραπάνω ποσό σήμερα πρέπει να είναι διαφοροποιημένο, εφ’ όσον, όπως προαναφέρθηκε, τα εν λόγω στεγαστικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και συνεχίζουν να εκτοκίζονται  με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, η δε αιτούσα έχει προβεί σε ενδιάμεσες μηνιαίες καταβολές προς την καθ’ ης, για τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, όπως τούτο προκύπτει από την από 21-11-2016 βεβαίωση οφειλών της καθ’ ης.

Περαιτέρω  αποδείχθηκε  ότι  περιουσιακό  στοιχείο της αιτούσας που μπορεί να εκποιηθεί αποτελεί ένα διαμέρισμα εμβαδού 100,00 τ.μ. με τον αριθμό 2 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στον Ά… Π………… Α….. και επί της οδού Α……… αρ. .. .  Το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην αιτούσα, αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία της ίδιας και της οικογένειας της.  Περιήλθε δε σε αυτήν με το με αριθμό 180/5-11-2007 συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Αθηνών Ο……. Π……

Η αντικειμενική αξία του δικαιώματος κυριότητας της αιτούσας σε αυτό ανέρχεται σε 83160,00 ευρώ, όπως τούτο προκύπτει από τον προσκομιζόμενο ΕΝΦΙΑ έτους 2016.  Η αξία της συνεπώς δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητο ποσού, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.  Επίσης η αιτούσα έχει 1) την συγκυριότητα και κατά ποσοστό 16,66% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 2091,66 τ.μ., που βρίσκεται Ξεροκάμαρο Ρεθύμνου Κρήτης,  2) συγκυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγροτεμαχίου, εμβαδού 24,39 τ.μ., με γκρεμισμένη κατοικία στην Μαρούλα Ρεθύμνου Κρήτης αντικειμενικής αξίας 1163,40 ευρώ και,  3) την συγκυριότητα κατά ποσοστό 33,333 εξ αδιαιρέτου, επί ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση «Τσίτα» Ρεθύμνου, εμβαδού 549,54 τ.μ.  Η εμπορική αξία των παραπάνω με αριθμούς 1 και 3 ακινήτων και ειδικότερα του ποσοστού συγκυριότητας της αιτούσας ανέρχεται σε 1000,00 ευρώ για κάθε ένα από αυτά. (βλ. τον προσκομιζόμενο ΕΝΦΙΑ 2016).  Ενόψει της αξίας όμως των παραπάνω αγροτεμαχίων αυτά, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση, καθ’ όσον δεν πρόκειται να προκαλέσουν ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, της μείωσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος  και του γεγονότος ότι η αιτούσα έχει ποσοστά συγκυριότητας σε αυτά, αλλά ούτε και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας της αιτούσας, λαμβανομένου υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή τους.

Συντρέχουν επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα στις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4161/2013.  Έτσι, ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια από το οικογενειακό της εισόδημα επί πενταετία (60 μήνες), που θα αρχίσουν με την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.  Όσον αφορά το ειδικότερα περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το προς διάθεση στην παραπάνω πιστώτρια ποσό, λαμβανομένων υπόψη των οικογενειακών της αναγκών και της αδυναμίας βελτίωσης στο μέλλον της οικονομικής της κατάστασης, ανέρχεται σε 120,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό που κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες.  Μετά το τέλος της πενταετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλλει στην καθ’ ης το ποσό των 7200,00 ευρώ συνολικά απομένοντος υπολοίπου οφειλομένου περίπου του ποσού των 152871,49 ευρώ  (160071,49 ευρώ – 7200 ευρώ).

Η παραπάνω  πρώτη  ρύθμιση  που δέχεται το Δικαστήριο,  θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πιστώτριας της αιτούσας  και υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (βλ. Αθαν. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Νόμος 3869/2010, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, έκδοση 2010, σελ. 148, αριθ. 16).  Με βάση λοιπό την ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, εφ’ όσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 υπερβαίνει το 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση επιβάλλοντος του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του ίσο προς το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Αν όμως τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Στην προκειμένη περίπτωση το υπόλοιπο των απαιτήσεων της καθ’  ης μετά τις καταβολές επί 5ετία, ανέρχεται σε 152871,49 ευρώ (168871,49 ευρώ – 7200 ευρώ). Η ικανοποίηση, επομένως της πιστώτριας θα γίνει έως το ποσό των 66528,00 ευρώ (83160,00 ευρώ Χ 80%) που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, δεδομένου ότι το ποσό της οφειλής της αιτούσας που απέμενε είναι μεγαλύτερο του 80% της αντικειμενικής της αξίας, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια ( 240 μήνες), που θα αρχίσουν μετά την λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή αυτή της 5ετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 277,20 ευρώ (66528,00 ευρώ : 240 μήνες) μηνιαίως. Θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της μοναδικής πιστώτριας από τα στεγαστικά δάνεια, που είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια, κατά τη χρονική προτεραιότητα της εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης. Το οφειλόμενο ποσό από τα στεγαστικά δάνεια, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει σήμερα να είναι διαφοροποιημένο, εφ’ όσον αυτά, είναι εξασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία της αιτούσας, και επομένως το προερχόμενο από αυτά χρέος συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι της έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, σύμφωνα με το παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010.

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει  να γίνει  εν μέρει δεκτή η αίτηση (εφόσον δεν έγινε πλήρως δεκτό το σχέδιο ρύθμισης των χρεών που πρότεινε η αιτούσα), ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της  με σκοπό την απαλλαγή της  με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι της δανείστριας τράπεζας, που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάστασης θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του ν.  3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, οι οποίες προβλέπονται από τη ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, με την  επιφύλαξη όμως των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος  την αίτηση.

          ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές  προς την καθ’ ης πιστώτρια της επί μία πενταετία (60 μήνες), οι οποίες θα αρχίσουν από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 120,00 ευρώ, άτοκα, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο  πενθήμερο κάθε  μήνα.

                   ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και ειδικότερα ένα διαμέρισμα εμβαδού 100,00 τ.μ. με τον αριθμό 2 του 5ου ορόφου πολυκατοικίας,  που βρίσκεται στον Ά… Π………. Α…. και επί της  οδού Α……… ….. αρ. …  Το εν λόγω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην αιτούσα. Περιήλθε δε σε αυτήν με το με αριθμό 180/5-11-2007 συμβόλαιο αγοράς της συμβολαιογράφου Αθηνών Ο……. Π….., που μεταγράφηκε νόμιμα.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή επί 20 χρόνια, στην παραπάνω καθ’ ης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της το ποσό των 277,20 ευρώ μηνιαίως, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της εν λόγω καθ’ ης από τα ασφαλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια στεγαστικά δάνεια, κατά την χρονική προτεραιότητα της εγγραφής της προσημείωσης υποθήκης σε αυτά.

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά τη συμπλήρωση της 5ετίας της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, όπως αυτή προσδιορίστηκε ανωτέρω και έκτοτε θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και θα γίνεται εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Αθήνα σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις  ..  Ιουνίου 2017 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

 

             Σ…. Κ………….                              Κ…….. Μ……….       

Scroll to Top