ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Αριθμός αποφάσεως

4040/2017

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

 

          Συγκροτημένο, από την Ειρηνοδίκη Π……. Δ………… την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών και Γραμματέα Β……. Κ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 28η Φεβρουαρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          Της αιτούσας:  Α……… Μ….. του Π….., κατοίκου Π…… Φ…… (Π….. ..),  η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου της, Άννας Κορσάνου.

          Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5  Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) , ήτοι :  – 1.της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, – 2. της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C……. I………… P..», η οποία δεν παραστάθηκε,  δια της πληρεξουσίας  δικηγόρου της, Γ……. Β…..  – 3. της  ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Μ…….. Β… Α.Ε.»  η οποία δεν παραστάθηκε.

Κυρίως παρεμβαίνουσας: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδόχου, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C…….. I…………. P..», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της, Γ……. Β……

Η αιτούσα με την από 18.12.2012 αίτησή της, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …./2012, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε, η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την προκείμενη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

 

Όπως προκύπτει από τις με αριθμό …../2013 και …../2012 προσκομιζόμενες με επίκληση από την αιτούσα, εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ε……… Τ……, ακριβές  επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησής της στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 5 Ν. παρ. 1 περ. β΄ Ν. 3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ’ πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις περιλαμβανόμενες στην υποβληθείσα από αυτή κατάσταση πιστώτριες ανώνυμης τραπεζικές εταιρείες. Επομένως, εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα παραχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο  754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ), καθώς οι αναφερόμενες ως άνω πιστώτριες προς τις οποίες κοινοποιήθηκε η κρινόμενη αίτηση κατ’ εφαρμογή του άρθρου  5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, καθίστανται διάδικοι, ανεξαρτήτως  της συμμετοχής τους σ’ αυτήν, έχουν αποκτήσει τα οριζόμενα από το νόμο δικαιώματα ενώ υπόκειται στις επιβαλλόμενες από το νόμο υποχρεώσεις.  (Π. Αρβανιτάκης : Η Εκούσια Δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων παρ. 4 αρ. 2, Γ. Ευστρατιάδης  (Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι  βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες,  που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, και ζητεί αφού ληφθούν, υπόψη τα εισοδήματά της, η περιουσιακή και η οικογενειακή της κατάσταση, να γίνει ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το υποβαλλόμενο σχέδιο διευθέτησης.

Για το παραδεκτό της συζήτησης έχει τηρηθεί περαιτέρω, η προδικασία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα προσκομίζεται  α) η από 10-12-2012 βεβαίωση αποτυχίας  εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από την μεσολαβήτρια δικηγόρο, Ε……. Τ……  και  β) η υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 27-12-2012 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων  που προβλέπονται στις περιπτώσεις  α΄ και β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας ούτε έχει εκδοθεί προγενέστερη απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή από υπόλοιπα χρέη (άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010).  Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του  Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010.  Περαιτέρω,  η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του  Ν. 3869/2010. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των καθών πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως  προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και την όλη διαδικασία αποδεικνύονται τα παρακάτω :

Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1946, έγγαμη και μητέρα τεσσάρων ενηλίκων τέκνων. Είναι άνεργη και εγγραμμένη στον ΟΑΕΔ, χωρίς να λαμβάνει επίδομα με μηδενικό εισόδημα, αφού αναγκάστηκε να διακόψει την εργασία της λόγω σοβαρότατου προβλήματος υγείας. Συγκεκριμένα υπεβλήθη σε μαστεκτομή, ενώ στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν και άλλα προβλήματα υγείας.   Ο σύζυγός της είναι συνταξιούχος ΙΚΑ, λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ποσού 1050,24 €, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2017, το σημείωμα επικουρικής συντάξεως, πάσχει δε από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και από το έτος 2009 υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα.  Όλες οι παραπάνω ασθένειες προκύπτουν από σχετικά έγγραφα δημόσιων νοσοκομείων.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη  -1) στην τράπεζα στην «E.. E…… – Ε……. Α.Ε.», οφείλει συνολικά το ποσό των 49.848,45  από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών  -2) στην τράπεζα «Α…. Τ……. Α.Ε.», οφείλει συνολικά το ποσό των 17.905,27 € και  -3) στην «Τ…… Π……. Α.Ε.», οφείλει συνολικά το ποσό των 5.809,68 €.  Η συνολική οφειλή της αιτούσας στις καθών τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 73.563,40 €.

Η αιτούσα στερείται της πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει δίχως υπαιτιότητα της σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές της οφειλές.  Περαιτέρω, η αιτούσα έχει στην κυριότητα της ένα διαμέρισμα 122,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Π….. Φ…., οδός Π…… αρ. .., έτους κατασκευής 1974, αντικειμενικής αξίας 141.422,40 ευρώ, σύμφωνα με τον ΕΝΦΙΑ 2016.  Επίσης, έχει στην κυριότητά της ένα αγροτεμάχιο κατά ποσοστό 44% επιφανείας 5.238,10 τ.μ. ευρισκόμενο στο Ν. Κ………., ένα έτερο αγροτεμάχιο επιφανείας κατά το αυτό ποσοστό, ευρισκόμενο στο Ν. Κ………. και έτερο αγροτεμάχιο επιφανείας 4.194,83 τ.μ. κατά ποσοστό 33,30% στο Ν. Κ………..  Με βάση τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας, οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της.  Ειδικότερα, η αιτούσα θα υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 8 παρ. 2, και 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010.  Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιστώτριες από το οικογενειακό της εισόδημα για μια τριετία, που θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, (άρθρο 8 παρ. 2  Ν. 3869/2010).  Όσων αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στις καθών πιστώτριες είναι το ποσό των 180,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό το οποίο προτείνει και κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητές της.  Ειδικότερα, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για 36μήνες  -1. προς την «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», 121,97  €   – 2. προς την «Α…. Τ…… Α.Ε.»,  43,81 € και  – 3. προς την «Τ…… Π……. Α.Ε.»  14,21 €. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τριετίας η αιτούσα θα έχει καταβάλει συνολικό ποσό 6.480,00 ευρώ.  Ακολούθως, η αιτούσα προβάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση έτσι η ρύθμιση αυτή θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, οπότε το δικαστήριο θα ρυθμίσει το χρέος ίσο με το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της και θα απαλλαγεί του πέραν του 80% του ποσού.  Στην προκείμενη περίπτωση, το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται σε 113.137,92 ευρώ,  (141.422,40 € η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας X 80%). Το χρέος της αιτούσας ανέρχεται σε 73.563,40 € που είναι μικρότερο του 80% της αντικεμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της.  Με τις καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι πιστώτριές της μέχρι του ποσού  των 67.083,40 (73.563,40 € – 6.480,00 €) με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια,  (240 μήνες) που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος δηλαδή αυτή της τριετίας από τη δημοσίευση της απόφασης. Η μηνιαία  δόση προς όλες τις πιστώτριες της αιτούσας υπολογίζεται σε 279,50 €.

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει με καταβολή δόσεων  με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο  στεγαστικού δανείου  για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίου της τράπεζας της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3996/2011  άρθρο 86) και θα εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση η κυρία κατοικία της με την καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

Για τους λόγους αυτούς

         Δικάζει ερήμην της πρώτης και τρίτης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται κύρια παρέμβαση.

         Δέχεται την αίτηση.  

          Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 180,00 €, προς τις καθών πιστώτριες, για μία 3/ετία, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στο πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως για 36 μήνες  -1. Προς την «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», 121,97  €   – 2. Προς την «Α…. Τ…… Α.Ε.»,  43,81 € και  – 3. Προς την «Τ…… Π……. Α.Ε.»  14,21 €.

         Εξαιρεί της  εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ενός διαμερίσματος 122,00  τ.μ., που βρίσκεται στο Π….. Φ…., οδός Π…… αρ. ..

         Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει συμμέτρως, για τη διάσωση της κατοικίας στις καθών τράπεζες, το ποσό των 67.083,40  με μηνιαίες καταβολές ποσού 279,50 €, επί 20 χρόνια (240 μήνες).

Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριημέρου του πρώτου μήνα, τρία χρόνια, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για την ανάλογη της ρύθμισης περίοδο όπως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της τράπεζας Ελλάδος.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια  συνεδρίαση, στην Αθήνα στο ακροατήριο του,  στις 19 Ιουλίου  2017.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

 

           Π……  Δ…………                                  Β……. Κ……          

Scroll to Top