Θετική απόφαση με τεράστια διαγραφή χρέους για ζευγάρι δανειοληπτών, προστασία της κύριας οικίας τους, αλλά με ρευστοποίηση των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων. Βασικά οι αιτούντες αν και γνώριζαν και είχαν ενημερωθεί για  την πιθανότητα ρευστοποίησης πραγματικά σοκαρίστηκαν ιδίως λόγω της ρευστοποίησης του σπιτιού στο χωριό όπου διαμένει η υπέργηρη μητέρα του αιτούντος.

 

Αριθμός Απόφασης : 4184/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩΝ

Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Μ….. Μ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ε……. Κ……

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 7 Φεβρουαρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. Χ…… Α…….. του Γ…….  και  2. Κ……….. Ρ….. του Η…, κατοίκων Α….., οδός Β………. αρ. …, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ στη δίκη πιστωτριών: 1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… E……. E……. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ό….. αρ. ., νομίμως εκπροσωπούμενης,  η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ν……. Λ….  2. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «A…. Τ…… ΑΕ», που εδρεύει στην Α…., επί της οδού Σ…… αρ. .., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ι…… Ν……….. 3. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α……. αρ. ., νομίμως εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M…….. B… ΑΕ», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Α……  Κ…. και 4. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τ….. Π………… Κ.. Δ……», που εδρεύει στην Α…., οδός Α…….. αρ. .., νομίμως εκπροσωπουμένου, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Γ…….  Κ…….

Φέρεται προς συζήτηση η υπ’ αριθμ. καταθέσεως …./2015 αίτηση του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 18/2/2016 και κατόπιν αναβολής η 7/2/2017, κατά την οποία και συζητήθηκε.  Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο. Επίσης η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων με δήλωσή της διόρθωσε και συμπλήρωσε την κρινόμενη αίτηση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής τους ικανότητας, εκθέτουν ότι έχουν περιέλθει σε μόνιμη  αδυναμία πληρωμής  των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς τους πιστωτές τους και αιτούνται τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, ώστε να επέλθει ολική ή μερική απαλλαγή τους από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών τους έναντι αυτών, όπως σαφώς συνάγεται από το περιεχόμενο της αιτήσεως, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση, που εκθέτουν αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την κατοικία τους οι αιτούντες, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Επιπροσθέτως, παραδεκτώς ασκείται η κρινόμενη αίτηση αφού τηρήθηκε η προδικασία που προβλεπόταν από τον Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της, δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ του 4161/2013 την 14/6/2013, αλλά και πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 την 19/8/2015, ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμούν άλλες σχετικές αιτήσεις των αιτούντων για ρύθμιση των χρεών τους στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές τους (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010).  Ακολούθως οι αιτούντες εμπρόθεσμα υπέβαλαν στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος των αιτήσεών τους επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α υποπ. Α4 άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4336/2015, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο τρίτο Ν. 4366/2016 ΦΕΚ Α 18/15.2.2016 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 Ν. 4384/2016, ΦΕΚ Α 78/26.4.2016, και την ΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β 22208/14-10-2015).

Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, καθ’ όσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αιτούντων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη τους δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Επομένως, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα.

Οι καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες με δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων τους που περιλαμβάνονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου και με τις νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις τους, αρνήθηκαν την αίτηση και προέβαλαν τις εξής ενστάσεις :  1. Ένσταση απαραδέκτου λόγω υποκειμενικής σώρευσης, επειδή η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε από κοινού από τους αιτούντες οι οποίοι είναι σύζυγοι, η οποία είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, καθ’ όσον επιτρέπεται στα πλαίσια του Ν. 3869/2010 τόσο η από τους συζύγους άσκηση κοινής αιτήσεως όσο και η συνεκδίκαση των αιτήσεων τους λόγω συνάφειας, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας και για το ενιαίο της κρίσεως, δοθέντος του ότι αυτοί έχουν κοινό οικογενειακό εισόδημα και δαπάνες διαβίωσης, εν μέρει κοινά δάνεια και περιουσιακά στοιχεία, ενώ δεν θίγεται δια της κοινής εκδικάσεως των αιτημάτων τους ο προσωποπαγής χαρακτήρας της ρύθμισης.  2. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, η οποία παραδεκτώς προβάλλεται, είναι όμως απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη, διότι τα πραγματικά περιστατικά που επικαλούνται οι καθ’ ων η αίτηση δεν στοιχειοθετούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της 281 Α Κ.  3. Άρνηση της αιτήσεως λόγω έλλειψης μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, η οποία είναι νόμιμη, ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να διερευνηθεί κατά την εξέταση της στο ουσιαστικό της μέρος. 4. Ένσταση δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών, η οποία νομίμως προβάλλεται, ερειδόμενη στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010  και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά την εξέταση της υπόθεσης στο ουσιαστικό της μέρος.  5. Ένσταση αοριστίας, η οποία παραδεκτώς προβάλλεται και είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των Ν. 3869/2010 και 216 ΚΠολΔ, πρέπει επομένως να διερευνηθεί περαιτέρω κατ’  ουσίαν. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, σαφώς προκύπτει ότι για το ορισμένο της αίτησης αρκεί να αναφέρεται ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας και ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.  Ακόμη στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής  (έγγαμος ή μη,  προστατευόμενα  μέλη), και περιουσιακής  κατάστασης του οφειλέτη  (το μέσο μηνιαίο εισόδημά του,  τα πάσης φύσεως εισοδήματα του και τα περιουσιακά του στοιχεία), κατάσταση όλων των πιστωτών  και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στοιχεία τα οποία μπορούν να περιέχονται σε συνημμένα στην αίτηση έγγραφα, καθώς και  σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών του.   Τέλος απαιτείται ορισμένο αίτημα,  που είναι αυτό της ρύθμισης των χρεών του οφειλέτη με σκοπό την απαλλαγή του, εφόσον δε επιθυμεί να εξαιρεθεί η κύρια κατοικία του πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό αίτημα.  Παραπέρα, συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 216  και 747 ΚΠολΔ δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των παραπάνω στοιχείων, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, γιατί δεν καθορίζεται από το νόμο η παράθεσή τους σε ορισμένη θέση ή σειρά, αρκεί μόνο να προκύπτουν με σαφήνεια (Ειρ. Πατρών 2/2012, Δημοσίευση Νόμος, Αθ. Κρητικός,  Ρύθμιση  των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2012). Περαιτέρω, όσον αφορά την αδυναμία εξόφλησης των χρεών, δεν απαιτείται για την πληρότητα της αίτησης η αναφορά της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τον χρόνο ανάληψης των χρεών και των λόγων που τον οδήγησαν σε μόνιμη αδυναμία, ούτε της έλλειψης υπαιτιότητας στην πρόκληση της μόνιμης αδυναμίας (ΜΠρΚαλαμ. 31/2016, Δημοσίευση Νόμος, ΜονΠρΛαμ. 65/2016, Δημοσίευση Νόμος, ΜονΠρωτΧαν 654/2013,  ΜΠρΚορ. 187/2014, Ειρθεσ 9268/2013 αδημ, ΕιρΑθ 161/2013, ΕιρΠολυγ 64/2014, ΕιρΠολυκ 8/2014, ΕιρΙλίου 30/2015, ΒιρΙωαν 2/2011 Δημοσίευση Νόμος, Εισήγηση Αθ. Κομπολίτη  Σεμινάριο Ειρηνοδικών ΕΣΔΙ 3 και 4-11-2015) ούτε η αναφορά του χρόνου αναλήψεως εκάστου χρέους (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων 2012, σελ. 106).   Στην προκειμένη περίπτωση η επίδικη αίτηση περιέχει όλα τα απαραίτητα για το ορισμένο αυτής στοιχεία, απορριπτόμενης ως ουσία αβασίμου της ενστάσεως αοριστίας των καθ’ ων.  Αιτήθηκαν  επίσης οι καθ’ ων η αίτηση τη ρευστοποίηση της περιουσίας των αιτούντων.

Από τα έγγραφα  που προσκόμισαν και επικαλούνται οι διάδικοι, τα οποία όλα ανεξαιρέτως έλαβε υπ’  όψιν του το Δικαστήριο, από την  ανωμοτί   εξέταση του πρώτου των αιτούντων, που περιέχεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως (336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων  (744 ΚΠολΔ) και από την εν γένει προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:   Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, γεννηθέντες  ο πρώτος το 1968 και η δεύτερη το 1967,  και   κατοικούν σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας τους επί της οδού Β………. αρ. …   στην Α…..    Από το γάμο τους έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, ενήλικα σήμερα, εκ των οποίων το ένα κατοικεί μαζί τους. Ο πρώτος αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία M…….. ΑΕ με μηνιαίο μισθό 900 ευρώ και η δεύτερη ως βοηθός ακτινολόγου στο Νοσοκομείο «Έ….» με μηνιαίο μισθό 1067 ευρώ. Το τέκνο τους που συνοικεί μαζί τους εργάζεται σε καφετέρια με μηνιαίο μισθό 350 ευρώ. Το συνολικό επομένως μηνιαίο εισόδημά τους ανέρχεται σε 2.317 ευρώ.  Το έτος 2012 η δεύτερη αιτούσα διεγνώσθη με κακοήθη νεοπλάσματα μαστού αιτία τω  οποίων υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, έκτοτε δε και μέχρι σήμερα υποβάλλεται σε ιατρικούς και απεικονιστικούς ελέγχους για την παρακολούθηση του προβλήματος της υγείας της. Οι εκτιμώμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης των αιτούντων αφού ελήφθησαν υπόψη οι βασικές βιοτικές  ανάγκες τους για διατροφή, ένδυση, υπόδηση, καταναλωτικά αγαθά, μετακινήσεις, λειτουργικά έξοδα κατοικίας (ηλεκτρισμός, ύδρευση, κοινόχρηστα, θέρμανση, επισκευών και συντήρησης), φόρους, ασφάλειες και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, υπηρεσίες τηλεφωνίας, προμήθεια ειδών, υπηρεσίες ατομικής φροντίδας και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανέρχονται στα ποσόν των 1.657 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς μπορούν να καταβάλλουν το ποσόν των 330 ευρώ μηνιαίως έκαστος για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Επιπροσθέτως, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης οι αιτούντες είχαν αναλάβει από τις πιστώτριες τα αναφερόμενα στην αίτηση δάνεια, τα οποία σύμφωνα με το νόμο θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 τα ανέγγυα υπολογίζονται με τους νόμιμους τόκους έως την κοινοποίηση της αίτησης, ενώ τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα έως την έκδοση απόφασης. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει κατά το χρόνο χορήγησης των αναλυτικών καταστάσεων οφειλών από τις πιστώτριες, οι αιτούντες έχουν λάβει τα ακόλουθα δάνεια: 1. Από την πρώτη των καθ’ ων έχουν λάβει αμφότεροι ως συνοφειλέτες τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα επί της κύριας κατοικίας τους υπ’ αριθμ. ………… και …………… στεγαστικά δάνεια με ανεξόφλητο υπόλοιπο 153.866,98 ευρώ και 76.517,73 ευρώ αντίστοιχα και συνολικά οφείλουν στην  πρώτη των καθ’ ων το ποσόν των 230.384,71 ευρώ έκαστος.  2. Από τη δεύτερη των  καθ’ ων ο πρώτος των αιτούντων έχει λάβει το ανέγγυο υπ’  αριθμ. …….. καταναλωτικό δάνειο, στο οποίο έχει συμβληθεί ως εγγυήτρια η δεύτερη των αιτούντων, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 31.318,40 ευρώ. Επίσης ο πρώτος των αιτούντων της οφείλει από την ανέγγυα υπ’ αριθμ. ……….. πιστωτική κάρτα το ποσόν των 5.696,34 ευρώ και η δεύτερη από την ανέγγυα υπ’ αριθμ. ……….. πιστωτική κάρτα το ποσόν των 2.155,65 ευρώ. Συνολικά στη δεύτερη των καθ’ ων ο πρώτος των αιτούντων οφείλει το ποσόν των 37.014,74 ευρώ και η δεύτερη το ποσόν των 33.474,05 ευρώ.  3. Από την τρίτη των καθ’ ων ο πρώτος των αιτούντων έχει λάβει τα ανέγγυα υπ’  αριθμ. ………., ……….., ………….. και ………… καταναλωτικά δάνεια, στο τέταρτο των οποίων έχει εγγυηθεί η δεύτερη των αιτούντων, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 7.087,97 ευρώ, 5.040,83 ευρώ, 12.980,24 ευρώ και 2.283,96 ευρώ αντίστοιχα και ως εκ τούτου ο πρώτος αιτών της οφείλει το συνολικό ποσόν των 27.393 ευρώ και η δεύτερη το ποσόν των 2.283,96 ευρώ.   4. Από το τέταρτο των καθ’ ων η δεύτερη αιτούσα έχει λάβει το υπ’ αριθμ.,  ../6383 επισκευαστικό δάνειο, στο οποίο συνεβλήθη εκ τρίτου ο πρώτος αιτών, και το οποίο είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένο επί ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του πρώτου αιτούντος που βρίσκεται στο Νομό Ρ……., παρουσιάζει δε ανεξόφλητο υπόλοιπο 55.385,27 ευρώ. Συνολικά ο πρώτος αιτών οφείλει στους καθ’ ων η αίτηση  το ποσόν των 350.177,72 ευρώ και η δεύτερη το ποσόν των 321.527,99 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αιτούντες έχουν σήμερα περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, καθ’ όσον με βάση τις βιοτικές ανάγκες αυτών και της οικογένειάς τους εν σχέσει με τις υποχρεώσεις τους,  δεν είναι πλέον εφικτή η εξυπηρέτηση των χρεών τους. Στην αδυναμία αυτή περιήλθαν χωρίς δόλο, αφού κατά την ανάληψη των δανείων τους, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά τους σημειώματα που προσκομίζουν κι επικαλούνται, το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν ουσιωδώς υψηλότερο, επομένως είχαν την εύλογη πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Περαιτέρω, από τις βεβαιώσεις της δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) και ΕΝΦΙΑ των αιτούντων προκύπτει ότι έχουν στην  κυριότητα τους τα εξής περιουσιακά στοιχεία: 1. Το υπό στοιχεία ΣΤ1 διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Β………. αρ. … Α………. του Δήμου Α…….., επιφάνειας 95τ.μ., στο οποίο ανήκει ως παράρτημα η χρήση του υπό στοιχεία Π. πάρκινγκ της πυλωτής, μετά της υπό στοιχεία Α5 αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 4,50τ.μ., το οποίο ανήκει στους αιτούντες κατά ποσοστό 50% εξ’ αδιαιρέτου σε έκαστο, συνολικής αντικειμενικής αξίας 94.401,56 ευρώ και κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου 47.200,78 ευρώ, η οποία δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για απόκτηση Α΄ κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%, και ως εκ τούτου πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.  2. Επιπλέον, ο πρώτος των αιτούντων έχει στην ιδιοκτησία του μια διώροφη οικία στη συνοικία Τ……. του χωριού Κ….. του Δήμου Λ….. επαρχίας Α…. Β…….. του Νομού Ρ……., επιφάνειας του οικοπέδου 300τ.μ. του ισογείου 60τ.μ. και του ορόφου 90τ.μ., αντικειμενικής αξίας 48.157,67 ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 60.000 ευρώ.  3. Ο πρώτος των αιτούντων έχει επίσης στην κυριότητά του το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας … …. αυτοκίνητο μάρκας O… C….-. κυβισμού 1.229cc, κυκλοφορίας του έτους 2006, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο κρίνεται απρόσφορο προς εκποίηση λόγω της χαμηλής του αξίας εν σχέσει με τα έξοδα της σχετικής διαδικασίας, αλλά και επειδή είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις των αιτούντων.

Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα, συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ανατοκισμό και ο χρόνος τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού πρέπει να οριστεί σε 400 μηνιαίες δόσεις, ποσού 94,40 ευρώ εκάστης για έκαστο των αιτούντων, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες επί της κύριας κατοικίας τους απαιτήσεις της πρώτης των πιστωτών.  Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο 57 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στους αιτούντες περίοδος χάριτος   (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010), ώστε να δύνανται να είναι συνεπείς με την άνω ρύθμιση. Εφόσον με τις ανωτέρω ρυθμίσεις των άρθρων 8, 9 παρ. 1 και 9 παρ. 2 δεν καλυφθεί το σύνολο των οφειλών των αιτούντων προς τους πιστωτές τους, τα υπόλοιπα των απαιτήσεων αυτών δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, γιατί δεν μπορεί από το νόμο να τους επιβληθεί άλλη υποχρέωση.  Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δέκτη ως βάσιμη κατ’  ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές των αιτούντων, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας.  Η απαλλαγή από τα χρέη τους έναντι των καθ’ ων θα επέλθει κατά νόμο  (αρ. 11 παρ. 1 του Ν.3869/2010)  υπό  τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών τους.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’  άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες του διαδίκους. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη των αιτούντων με άτοκες μηνιαίες καταβολές απευθείας προς τις πιστώτριες εκάστου, συμμέτρως, για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) μηνών, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα ανέρχονται στο ποσόν των τρακοσίων τριάντα ευρώ (330 ευρώ) μηνιαίως για έκαστο των αιτούντων, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους αιτούντες να καταβάλλουν μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της παραπάνω ρύθμισης, δηλαδή από τη λήξη του χρόνου των σαράντα πέντε (45) μηνών, συμμέτρως στους πιστωτές του έκαστος, ο πρώτος των αιτούντων το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (4.950 ευρώ) και η δεύτερη των αιτούντων το ποσόν των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 ευρώ), εντόκως από το χρόνο της έναρξης του έτους μέσα στο οποίο πρέπει να καταβληθούν, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής πώληση με ελεύθερη εκποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του πρώτου των αιτούντων και συγκεκριμένα μιας διώροφης οικίας στη συνοικία Τ……. του χωριού Κ…..  του Δήμου Λ….. επαρχίας Α…. Β…….. του Νομού Ρ……., επιφάνειας, του οικοπέδου 300τ.μ. του ισογείου 60τ.μ. και του ορόφου 90τ.μ., αντικειμενικής αξίας 48.157,67 ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 60.000 ευρώ, με ελάχιστο τίμημα την προαναφερόμενη εμπορική της αξία. Ορίζει ως εκκαθαριστή της περιουσίας του πρώτου αιτούντος τον Μ……. Ι…… Α.Μ. ….. τηλ.: ………, κιν. : ………. από την κατάσταση πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται.  Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνονται η πρόσφορη εκποίηση του παραπάνω ακινήτου, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους καθ’ ων η αίτηση πιστωτές του πρώτου αιτούντος, η διανομή του ποσού από την εκποίηση, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό, και η ικανοποίηση των καθ’ ων από το τίμημα, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΊ της εκποίησης την κύρια κατοικία των αιτούντων και συγκεκριμένα το υπό στοιχεία ΣΤ1 διαμέρισμα του έκτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Β………. αρ. … Α………. του Δήμου Α……., επιφάνειας 95τ.μ., στο οποίο ανήκει ως παράρτημα η χρήση του υπό στοιχεία Π. πάρκινγκ της πυλωτής, μετά της υπό στοιχεία Α. αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 4,50τ.μ., το οποίο ανήκει στους αιτούντες κατά ποσοστό 50%  εξ’ αδιαιρέτου σε έκαστο.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους αιτούντες την υποχρέωση να καταβάλλουν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του έκαστος το ποσόν των τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (37.760 ευρώ) και ειδικότερα πρέπει να καταβάλλουν προνομιακά στην πρώτη των καθ’ ων εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μηνός, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών προς μερική εξόφληση των οφειλών τους, για χρονικό διάστημα 5 ετών, ήτοι 60 μηνών, κατά τους οποίους οι αιτούντες θα καταβάλλουν άτοκα και συμμέτρως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός στους πιστωτές του έκαστος το ποσόν των 330 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4161/2013, σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010, πραγματοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παράγραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται.  Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες. Στην προκειμένη περίπτωση με την από 11/11/2015 προσωρινή διαταγή του παρόντος Δικαστηρίου ορίστηκαν μηδενικές καταβολές για τον πρώτο των αιτούντων, ενώ η δεύτερη αιτούσα υποχρεώθηκε να καταβάλλει συμμέτρως στους πιστωτές της το ποσόν των 100 ευρώ μηνιαίως από 16/11/2015, ποσόν που  πράγματι αυτή κατέβαλε για χρονικό διάστημα 15 μηνών, ως δείκνυται εκ των γραμματίων είσπραξης που προσκομίζει κι επικαλείται. Έτσι, μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των 15 μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε45 μήνες, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Επιπροσθέτως, επειδή το ποσόν των προσωρινών καταβολών υπολείπεται αυτού της οριστικής ρύθμισης, οι αιτούντες υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ποσόν της διαφοράς μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2. Το ποσό της διαφοράς ανέρχεται για τον πρώτο αιτούντα σε 330 ευρώ μηνιαίως και συνολικά για τους 15 μήνες σε 4.950 ευρώ και για τη δεύτερη των αιτούντων σε 230 ευρώ μηνιαίως και για τους 15 μήνες σε 3.450 ευρώ. Τα ως άνω ποσά πρέπει να καταβληθούν από τους αιτούντες συμμέτρως προς τους πιστωτές τους αμέσως μετά τη λήξη της οριστικής ρύθμισης, μετά δηλαδή τους 45 μήνες και μέσα σε ένα χρόνο από το χρονικό αυτό σημείο, εντόκως από το χρόνο αυτό της έναρξης του έτους, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαυξανόμενο κατά 2,50 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η απαλλαγή των οφειλετών κατά τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση και των πιο πάνω συμπληρωματικών καταβολών, αφού αποτελούν μέρος της ρύθμισης των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ.1 του Ν. 3869/2010, πρέπει να εκποιηθεί μέρος της ακίνητης περιουσίας του πρώτου των αιτούντων και συγκεκριμένα μια διώροφη οικία στη συνοικία Τ…… του χωριού Κ….. του Δήμου Λ….. επαρχίας Α…. Β……. του Νομού Ρ……., επιφάνειας του οικοπέδου 300τ.μ. του ισογείου 60τ.μ. και του ορόφου 90τ.μ., αντικειμενικής αξίας 48.157,67 ευρώ και εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 60.000 ευρώ, καθώς μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Για τη ρευστοποίηση της πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής (στη θέση του εισηγητή αρθ. 149 παρ. 1 ΠτωχΚ) από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εφόσον δεν υπήρξε πρόταση για το πρόσωπο του εκκαθαριστή (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 3 του νόμου). Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 εδ. 3 Ν. 3869/2010) στην ελεύθερη εκποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Ο τρόπος αυτός ανταποκρίνεται στην απαίτηση του νόμου για πρόσφορο τρόπο εκποίησης, διότι εν προκειμένω δεν δικαιολογείται η εκποίηση μέσω πλειστηριασμού, που συνεπάγεται επιβάρυνση της διαδικασίας με δυσανάλογα έξοδα. Το ελάχιστο τίμημα πρέπει να οριστεί στην ανωτέρω εμπορική του αξία.  Μετά την εκποίηση και αφού ο εκκαθαριστής αφαιρέσει τα πραγματοποιηθέντα έξοδα και την αμοιβή του, θα συντάξει πίνακα διανομής, κατ’ άρθρο 153 παρ. 1 ΠτωχΚ, ο οποίος θα συσχετιστεί με το φάκελο του οφειλέτη, που έχει ανοίξει στο δικαστήριο με την υποβολή της αίτησης και θα κοινοποιηθεί στους καθ’ ων, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις με την ανακοπή του άρθρου 161 ΠτωχΚ. Ακολούθως με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού από την εκποίηση αφού λάβει υπόψη του ότι από την πρώτη ρύθμιση που αναφέρεται στην απόφαση αυτή, έχουν οριστεί μηνιαίες .καταβολές επί πενταετία. Από το προϊόν της εκποίησης τους θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές του πρώτου των αιτούντων κατά τη σειρά που ορίζεται στα άρθρα 9 παρ. 1 και 3 του Ν. 3869/2010 καθώς και των άρθρων 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9  παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των αιτούντων θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ ων η οποία θα ανέλθει σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συνιδιοκτησίας εκάστου, δηλαδή στο ποσό των 37.760 ευρώ για έκαστο των αιτούντων. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, με σταθερό επιτόκιο, ήτοι με το αρχής γενομένης την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο πενήντα επτά (57) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης για χρονικό διάστημα τετρακοσίων (400) μηνών το ποσόν των ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (94,40 ευρώ) μηνιαίως έκαστος, με σταθερό επιτόκιο, ήτοι με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς ανατοκισμό.

 Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 25 Ιουλίου σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

            Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

              Μ…. Μ…..                                                         Ε……. Κ…..

 

 

 

 

Scroll to Top