Όπως έχουμε ξαναπεί πλέον παρατηρούμε μια στροφή της νομολογίας και των δικαστικών αποφάσεων σε πιο αυστηρή κρίση και ματιά των υποθέσεων. Στην παρακάτω περίπτωση η απόφαση είναι θετική με διαγραφή χρέους προστασία της κύριας οικίας, αλλά με ρευστοποίηση όλων των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων ακόμα και των πιο ευτελών όπως το δικαίωμα υψούν.

 

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αριθμός 4593/2017

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη  Ε……. Κ…….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της  Γραμματέως Ε……… Γ…..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 8.3.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Σ…….. Μ……. του Ι……, κατοίκου Α….., οδός Σ……, αρ. .., η οποία παραστάθηκε στη δίκη,  μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ,  που έχουν καταστεί διάδικοι, μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής :

  • Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε. Α.Ε.»  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Π….. Π………
  • Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στη δίκη.
  • Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Β……. Κ……….
  • Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στη δίκη.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης …./20.12.2012 αίτηση της που προσδιορίστηκε να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από τις με αριθμούς 414 Β και 411 Β/15.3.2013 εκθέσεις επιδόσεων της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Α…….. Α………., που προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 2η και 4η των καθ’ ων, οι οποίες όμως δεν εμφανίστηκαν κατά τη δικάσιμο αυτή, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην.  Ωστόσο το Δικαστήριο προχωρεί στη συζήτηση σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 754 και 591 παρ. 1 ΚΠολΔ.

Στην υπό κρίση αίτησή της, η αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις καθ’ ων που είναι η πιστώτριες της,  όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.

Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα α) η με ημερομηνία 24.10.2012 βεβαίωση αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας και β) η από 28.11.2012 (και από 20.12.2012 συμπληρωματική) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κατά την τελευταία τριετία.  Σημειώνεται ότι τυγχάνει απορριπτέα η ένσταση της 3ης καθ’ ης περί παραβίασης της συλλογικότητας της διαδικασίας, με τον ισχυρισμό ότι η αιτούσα ικανοποιεί προνομιακά το Τ.Π. & Δ., διότι από τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η αιτούσα έχει εξοφλήσει ολοσχερών την οφειλή της προς τον άνω πιστωτή (βλ. την υπ’ αρ. πρωτ. …../9.3.2017). Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσης, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, διότι  στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της.

Από την ένορκη ενώπιον του ακροατηρίου κατάθεση του μάρτυρα της  αιτούσας που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδρίασης, τους ισχυρισμούς των διαδίκων, όπως τους ανέπτυξαν προφορικά και με τις έγγραφες προτάσεις τους, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν, δημόσια και ιδιωτικά, αλλά εκ των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας  και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως, προέκυψαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 59 ετών, είναι έγγαμη (σε β΄ γάμο) με τον Γ…… Σ……. και έχει ένα τέκνο από τον α΄ γάμο της, ηλικίας 37 ετών και δύο τέκνα από τον β΄γάμο, ηλικίας 31 και 28 ετών αντίστοιχα.  Η αιτούσα είναι συνταξιούχος δημοσίου από την ηλικία των 41 ετών, λαμβάνοντας σήμερα συνολικά (κύρια, επικουρική και μέρισμα ΜΤΠΥ), το ποσό των 791,71 ευρώ.  Ο σύζυγος της είναι ομοίως συνταξιούχος δημοσίου, λαμβάνοντας συνολικά (κύρια επικουρική και μέρισμα ΜΤΠΥ), το ποσό των 957,30 ευρώ.  Επομένως το μηναίο οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας ανέρχεται σε 1.749,01 ευρώ. Περαιτέρω, η κόρη της (ηλικίας 31 ετών), η οποία διαμένει στην οικογενειακή εστία της αιτούσα, πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, με ποσοστό αναπηρίας 67%, λαμβάνοντας επίδομα 300,00 ευρώ μηνιαίως.  Ο σύζυγος της αιτούσας υπέστη το έτος 2013 έμφραγμα μυοκαρδίου. Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται η κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος 1ου ορόφου, εμβαδού 60,00 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .., αντικειμενικής αξίας του μεριδίου της 23.490,00 ευρώ.  Επίσης η αιτούσα διαθέτει την κυριότητα ενός διαμερίσματος ισογείου, εμβαδού 30,50 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .., αντικειμενικής αξίας 19.105,20 ευρώ και το δικαίωμα υψούν επί του ακινήτου που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .. και ειδικότερα  α) του με Β1 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 74,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 79.297,80 ευρώ,  β) του με Δ1 μελλοντικού διαμερίσματος του Δ΄ πάνω από τα ισόγειο ορόφου, εμβαδού 57,00 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 60.670,80 ευρώ και γ) του με Β2 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 47,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 50.026,80 ευρώ.  Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αιτούσας ανέρχεται σε 1.300,00 ευρώ περίπου.  Οι μειώσεις που υπέστησαν τα εισοδήματα της, καθώς και οι λανθασμένοι υπολογισμοί προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τις καθ’ ων και εντέλει να καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση των οφειλών της.  Οι καθ’ ων είναι πιστώτριες της αιτούσας και το συνολικό της χρέος προς αυτές – κατά την κατάθεση της αίτησης -ανερχόταν στις 140.432,18 ευρώ, ενώ προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές της δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης.  Ειδικότερα 1) στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», οφείλει από τις αναφερόμενες στην αίτηση συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, το συνολικό ποσό των 112.754,57 ευρώ  2) στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α… Τ….. Α.Ε.», οφείλει από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το συνολικό ποσό των 1.923,85 ευρώ,  3) στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», οφείλει από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικού δανείου, το συνολικό ποσό των 21.287,08 ευρώ  και  4)  στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε., οφείλει από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικής πίστης, το συνολικό ποσό των 4.466,68 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών της, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών προς μερικής εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένων υπ’  όψιν των άνω δεδομένων (με την παρατήρηση ότι δεν συνυπολογίζεται στα διαθέσιμα εισοδήματα της αιτούσας το επίδομα που λαμβάνει η κόρη της, καθώς αυτό αναλώνεται στις δαπάνες της ιατρικής φροντίδας της τελευταίας) η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των ως άνω πιστωτών.  Επίσης ορίζεται τα ήδη καταβληθέντα από την αιτούσα ποσά, δυνάμει της από 13.3.2013 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Α….., να συνυπολογιστούν στις παραπάνω καταβολές προς τις καθ’ ων (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010).  Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτήν του άρθρου 9 § 1, με την εκποίηση των κατωτέρω περιουσιακών στοιχείων της και ειδικότερα :  της κυριότητας ενός διαμερίσματος ισογείου, εμβαδού 30,50 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .., αντικειμενικής αξίας 19.105,20 ευρώ και του δικαιώματος υψούν επί του ακινήτου που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .. και ειδικότερα  α) του με Β1 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 74,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 79.297,80 ευρώ,  β) του με Δ1 μελλοντικού διαμερίσματος του Δ΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 57,00 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 60.670,80 ευρώ και γ) του με Β2 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 47,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 50.026,80 ευρώ, καθόσον κρίνεται ότι η άνω εκποίηση μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών της. Για την εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων θα πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371ΚΠολΔ κατά το διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.  Το έργο του εκκαθαριστή θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από τον νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 § 1 εδ. 3 του Ν. 3869/2010), στην εντός δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του εκποίηση με ελεύθερη πώληση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα η όλη διαδικασία των κατωτέρω ακινήτων :  ενός διαμερίσματος ισογείου, εμβαδού 30,50 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .., αντικειμενικής αξίας 19.105,20 ευρώ και του δικαιώματος υψούν επί του ακινήτου που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .. και ειδικότερα  α) του με Β1 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 74,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 79.297,80 ευρώ,  β) του με Δ1 μελλοντικού διαμερίσματος του Δ΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 57,00 τ.μ. αντικειμενικής αξίας 60.670,80 ευρώ και γ) του με Β2 μελλοντικού διαμερίσματος του Β΄ πάνω από το ισόγειο ορόφου, εμβαδού 47,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 50.026,80 ευρώ. Ως ελάχιστο τίμημα ορίζεται το ποσό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων αυτών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η σύναξη πίνακα διανομής, κατ’ άρθρο 153 § 1 του ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στις πιστώτριες, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις με την ανακοπή του άρθρου 161 του ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του προϊόντος της εκποίησης στις πιστώτριες της αιτούσας, κατά τη σειρά που ορίζεται από τις διατάξεις των άρθ. 9 παρ. 1 και 3 Ν. 3869/2010, 975, 976 και 1007 ΚΠολΔ.  Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό  (άρθρο 81 και 154 § 1 ΠτωχΚ).  Ακολούθως, όπως προαναφέρθηκε η αιτούσα έχει το 50% εξ αδιαιρέτου της συγκυριότητας ενός διαμερίσματος, 1ου ορόφου, εμβαδού 60,00 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν. Ψ….., επί της οδού Σ……, αρ. .., αντικειμενικής αξίας του μεριδίου της 23.490,00 ευρώ, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της κατά του οποίου ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση. Συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο για την περίπτωση της όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας (άρθρο 1 Ν. 1078/1980) προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής πρότασης της αιτούσας.  Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μέρος μόνο των απαιτήσεων των καθ’ ων και ειδικότερα 24.000,00 ευρώ, επί συνόλου οφειλών 140.432,18 ευρώ.  Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των καθ’ ων, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θα πρέπει να οριστεί στο ποσό των 18.792,00 ευρώ  (23.490,00 Χ 80%).  Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα (10) χρόνια.  Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε (18.792,00 /120) 156,60 ευρώ.  Από το ποσό αυτό θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των καθ’ ων συμμέτρως, καθώς δεν προκύπτει ότι υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια για κάποια από αυτές.  Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση πέντε (5)  ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα, περίοδος χάριτος διάρκειας πέντε ετών.  Κατ’  ακολουθίαν των παραπάνω, θα πρέπει η αίτηση, να γίνει δεκτή εν μέρει, ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.  Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των καθ’ ων, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1. Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         Δικάζει ερήμην των 2ης και 4ης των καθ’ ων και αντιμωλία των λοιπών  διαδίκων.

         Δέχεται  εν μέρει την αίτηση.

         Καθορίζει  τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσης προς τις καθ’ ων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ (στα οποία να συνυπολογιστούν τα καταβληθέντα από την αιτούσα, προς τις καθ’ ων, δυνάμει της από 13.3.2013 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Α…..).  Το ποσό αυτό θα διανέμεται μεταξύ τους, σύμμετρα και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

Διατάσσει την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο των ακινήτων που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και με τους όρους που σε αυτό αναγράφονται.

Ορίζει εκκαθαριστή τον δικηγόρο Α….. Ν….. Ι….. του Ν……. τηλ……….  ………., ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από την Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα του, πέραν των οριζομένων στην § 1 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, καθορίζονται στο ιστορικό της παρούσας.

Εξαιρεί από την εκποίηση, το ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενός διαμερίσματος, 1ου ορόφου, εμβαδού 60,00 τ.μ., που βρίσκεται στο Ν.Ψ….., επί της οδού Σ…… αρ. ..

Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα, για την αμέσως παραπάνω αιτία, συνολικό ποσό σε δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα δύο ευρώ (18.792.00), που θα πληρωθεί με καταβολές σε εκατόν είκοσι(120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των εκατόν πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (156,60), η κάθε μία.  Οι δόσεις αυτές, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως οι απαιτήσεις των καθ’ ων, θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, θα γίνονται στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί δέκα (10) έτη.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό στην Αθήνα, στις 21 Αυγούστου 2017.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

 

            Ε……. Κ……..                                             Ε…….. Γ…..

Scroll to Top