Η παρακάτω απόφαση είναι θετική για τη δανειολήπτρια, η οποία όμως δεν νιώθει  ευχαριστημένη καθώς οι δόσεις για τη διάσωση της κύριας οικίας της φαίνονται υψηλές και φοβάται ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα αν θέλει να στραφεί κατά της απόφασης καθώς αν περάσουν τα πρώτα χρόνια της χαμηλής δόσης μετά θα έχουν χαθεί οι προθεσμίες και δεν θα μπορεί να κάνει κάτι. Και πάλι επαναλαμβάνουμε όπως γράφουμε και σε σχετικό άρθρο στη σελίδα μας (βλέπε στο μενού ΑΡΘΡΑ) έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος Κατσέλη

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός 4595/2017

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ε……. Κ…….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ε………. Γ…….

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 8.3.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Β…….. θυγατέρας Π….. Σ…., συζύγου Ε,,,,,,,  Κ……, κατοίκου Γ…….. Α…..,  οδός Κ……….., αρ. ..-.., η οποία παραστάθηκε στη δίκη, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

          ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ, που έχει καταστεί διάδικος,  μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5  Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ)  και παρίσταται ως εξής :

Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στη δίκη, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μ….. Λ……

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης …./20.12.2012 αίτησή της που προσδιορίστηκε να συζητηθεί την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Στην υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα αναφέρει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς την καθ’ ης που είναι η πιστώτρια της, όπως αναφέρεται στην υποβληθείσα κατάσταση πιστωτών και ζητάει να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης, που υποβάλλει.

Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010) και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα α) η με ημερομηνία 10.12.2012 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από την βεβαιούσα δικηγόρο, Ε…….. Σ…..  και  β) η από 2.1.2013  υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία.  Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της.  Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσα και της πιστώτριας της.

Από την ένορκη ενώπιον του ακροατηρίου κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδρίασης, τους ισχυρισμούς των διαδίκων, όπως τους ανέπτυξαν προφορικά και με τις έγγραφες προτάσεις τους, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν, δημόσια και ιδιωτικά, αλλά εκ των οποίων λαμβάνονται υπ’ όψιν προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία το Δικαστήριο λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως, προέκυψαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης  :  Η αιτούσα, ηλικίας σήμερα 49 ετών, είναι έγγαμη με τον Ε…… Κ…… και δεν έχει τέκνα.  Είναι άνεργη από το 2011. Ο σύζυγός της εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία με την επωνυμία «Δ. & Ι. Δ……… Α.Ε. Ε……………  Α.Ε.» και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.326,69 ευρώ.  Βέβαια, από το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορ. έτους 2015, προκύπτει ότι ο ανωτέρω δήλωσε εισόδημα 30.013,88 ευρώ, που σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποδοχές του μαζί με πρόσθετες παροχές, ξεπερνούν τις 2.000,00 ευρώ.  Επί σχετικής αιτήσεως του συζύγου της αιτούσας, προκειμένου να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1140/Φ3726/2015 απόφαση του παρόντος, με την οποία ρυθμίζονται οι οφειλές του – και μεταξύ αυτών ο οφειλή για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω, όπου η αιτούσα είναι πρωτοφειλέτρια και ο σύζυγος της είναι εγγυητής, ορίζοντας, η παραπάνω απόφαση, την καταβολή επί πενταετία του ποσού των 700,00 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών του.  Περαιτέρω προέκυψε ότι η αιτούσα έχει πρόσθετες δαπάνες, καθώς  υποβάλλει (σε)  διαγράφεται μία λέξη  προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να αποκτήσει τέκνα.  Η αιτούσα έχει στην κυριότητα της ένα διαμέρισμα  3ου ορόφου, εμβαδού 77,55 τ.μ., με βοηθητικό χώρο υπογείου, εμβαδού 5,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Γ…… Α……, επί της οδού Κ……….., αρ. ..-.., συνολικής αντικειμενικής αξίας 71.176,06 ευρώ,  σύμφωνα με την προσκομιζόμενη δήλωση ΕΝΦΙΑ του έτους 2016.  Η ανεργία της αιτούσας, καθώς και οι λανθασμένοι υπολογισμοί ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί η τελευταία να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις προς την καθ’ ης και εντέλει να καταστεί αδύνατη η εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η καθ’ ης είναι πιστώτρια της αιτούσας και η συνολική οφειλή της προς αυτή, από την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση στεγαστικού δανείου, ανέρχεται στο ποσό των 60.015,26 ευρώ (βλ. την από 23.2.2017 βεβαίωση της καθ’ ης), ενώ οι προς ρύθμιση χρηματικές οφειλές της δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Σημειώνεται ότι η άνω οφειλή φέρει εμπράγματη ασφάλεια και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, οι απαιτήσεις που είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια – όπως η ανωτέρω – , συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριας της, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των άνω δεδομένων της αιτούσας, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ.  Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε η αιτούσα έχει τη κυριότητα ενός διαμερίσματος 3ου ορόφου, εμβαδού 77,55 τ.μ., με βοηθητικό χώρο υπογείου, εμβαδού 5,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Γ…… Α……, επί της οδού Κ……….., αρ. ..-.., συνολικής αντικειμενικής αξίας 71.176,06 ευρώ, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της και του οποίου ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση.  Συνεπώς δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο για την περίπτωση της όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας (άρθρο 1 Ν. 1078/1980) προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει επομένως να εξαιρεθεί από την εκποίηση, μετά την υποβολή σχετικής πρότασης της αιτούσας.  Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας, που αναφέρονται παραπάνω, θα καλυφθεί μέρος μόνο των απαιτήσεων της καθ’ ης και ειδικότερα 3.600,00 ευρώ, επί συνόλου οφειλών 60.015,26 ευρώ.  Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της καθ’ ης, με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θα πρέπει να οριστεί στο υπόλοιπο ποσό των 56.415,26 ευρώ.  Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια.  Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε (56.415,26/180) 313,42 ευρώ.  Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν καταβάλλονται μετά την παρέλευση τριών(3) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα, περίοδος χάριτος διάρκειας τριών ετών.  Επίσης ορίζεται τα ήδη καταβληθέντα από την αιτούσα ποσά, δυνάμει της από 13.3.2013 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Αθηνών, να συνυπολογιστούν στις παραπάνω καταβολές προς την καθ’ ης (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3869/2010).  Όσον αφορά την ένσταση της καθ’ ης, περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος από την αιτούσα, διότι η πρόταση της επιφέρει μεγάλη ζημία στην καθ’ ης, τυγχάνει απορριπτέα, διότι με τις άνω ρυθμίσεις, (συνυπολογιζομένων και των καταβολών του συζύγου της αιτούσας – εγγυητή), εξοφλείται το παραπάνω δάνειο.  Κατ’ ακολουθίαν των παραπάνω, θα πρέπει η αίτηση να γίνει  δεκτή εν μέρει, ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.  Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της καθ’ ης, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11  παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

         Δέχεται εν μέρει την αίτηση.  

         Καθορίζει τις επί μία τριετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς την καθ’ ης, στο ποσό των εκατό (100,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής.

         Εξαιρεί από την εκποίηση, το ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι, ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου, εμβαδού 77,55 τ.μ., με βοηθητικό χώρο υπογείου, εμβαδού 5,70 τ.μ., που βρίσκεται στο Γ…… Α……, επί της οδού Κ……….., αρ. ..-..

         Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα, για την αμέσως παραπάνω αιτία, συνολικό ποσό σε πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (56.415,26), που θα πληρωθεί με καταβολές σε εκατόν ογδόντα (180) ισόποσες μηνιαίες δόσεις των τριακοσίων δεκατριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (313,42), η κάθε μία (στις οποίες να συνυπολογιστούν τα καταβληθέντα από την αιτούσα, προς την καθ’ ης, δυνάμει της από 13.3.2013 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Αθηνών).  Οι δόσεις αυτές, θα αρχίσουν να καταβάλλονται, μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης, θα γίνονται στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα διαρκέσουν επί δεκαπέντε (15) έτη.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 2017.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

 

        Ε……. Κ……..                                  Ε……… Γ…..        

Scroll to Top