Θετική απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους άνω του μισού  αρχικού ποσού 

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση καθώς υπήρξε επιτυχής έκβαση παρόλο που υπήρχαν σχετικά υψηλά εισοδήματα.

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι παρ όλη τη στροφή της νομολογίας προς την έκδοση πιο αυστηρών αποφάσεων οι περισσότερες  αποφάσεις του γραφείου μας  έχουν επιτυχή έκβαση

 

 

Αριθμός  4936/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ…. Κ……….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως Ε….. Π……..

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00΄,  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

          ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Χ…… Π……… του Δ…….. και  2)  Ε……… Π……… του Κ…………, συζ. Χ…… Π………, κατοίκων  Ζ……. Α…… (οδός  Μ………. αρ. ..), που παραστάθηκαν στο Δικαστήριο ο πρώτος δια και η δεύτερη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου των Άννας Κορσάνου.

          Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη κλήτευση των (άρθρα 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής : 1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα ως αρχικής πιστώτριας και ως καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Μ…….. Β… Α.Ε.», και η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου  δικηγόρου της Δ…….. Π…,  2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου  δικηγόρου της Π…….. Δ…..

Οι  αιτούντες με την από 2-12-2015 αίτησή των (αρ. εκθ. κατ. …./2015 που κατατέθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα, ζητούν τα αναφερόμενα σ’ αυτή (αίτηση) για τους λόγους που επικαλούνται.

Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής, ορίστηκε δικάσιμος η 8-4-2016, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε υπόθεση κατά τη σειρά της εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναγράφεται παραπάνω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως  και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτησή των, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε – διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου των στο ακροατήριο και καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα πρακτικά, οι αιτούντες σύζυγοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και ότι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές των στις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες.  Για το λόγο αυτό ζητά τη ρύθμιση των οφειλών των και την απαλλαγή των από αυτές και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας των, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλουν.

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, είναι αρκούντος ορισμένη και αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010), ενώ από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στο τηρούμενο αρχείο του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν  εκκρεμεί άλλη αίτηση των αιτούντων ούτε έχει εκδοθεί άλλη απόφαση για  ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές των. Είναι νόμιμη και ορισμένη.

Στηρίζεται στις  διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών τους.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της πρώτης καθ’ ης, ισχυρίστηκε ότι η αίτηση είναι αόριστη, πλην όμως ο εν λόγω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθ’ όσον, δεν απαιτείται κανένα από τα στοιχεία που επικαλείται η παραπάνω καθ’ ης για το ορισμένο της αίτησης, παρά μόνο κατάσταση :  α) της περιουσίας των αιτούντων συζύγων  β) των πιστωτών τους και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και  γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, τα οποία περιέχονται στην υπό κρίση αίτηση.  Όλα όσα εκθέτει η εν λόγω καθ’ ης σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσουν αντικείμενο της απόδειξης.  Επίσης, οι δικηγόροι των καθ’ ων πρότειναν παραδεκτά την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της αίτησης.  Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, (Ειρ. Θεσ. 309/2011 δημ. Νόμος, Ειρ. Αλμπ. 60/2012 δημ. Νόμος), καθόσον η προσφυγή των αιτούντων στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί δικαίωμά των, η αίτησή των δε, θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού και, εφόσον βέβαια οι αιτούντες δεν περιήλθαν με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, στοιχείο το οποίο αν αποδειχθεί από τις πιστώτριες τράπεζες, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης. Επίσης, η δεύτερη καθ’ ης, ισχυρίζεται ότι οι αιτούντες δεν έχουν περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών.  Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος και αφορά θέματα ουσίας και θα εκτιμηθεί στα πλαίσια εκτίμησης του αποδεικτικού υλικού.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν μετ’ επικλήσεως, την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας Ε……… Π……… που δόθηκε στο ακροατήριο αυτό του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι αιτούντες είναι σύζυγοι, ηλικίας 62 ετών ο αιτών (γεννήθηκε το έτος 1955)  και ηλικίας 60 ετών η αιτούσα (γεννήθηκε το έτος 1957). Είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και λαμβάνει ο αιτών σύνταξη από το έτος 2011, που σήμερα ανέρχεται σε 1.061,22 ευρώ, ενώ η αιτούσα είναι συνταξιούχος από το έτος 1986, λόγω αναπηρίας, το ποσό δε που λαμβάνει σήμερα ανέρχεται σε 480 περίπου ευρώ και το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των ανέρχεται σε 1.500 ευρώ περίπου.  Από τον γάμο τους οι αιτούντες έχουν αποκτήσει 2 παιδιά, που γεννήθηκαν τα έτη 1980 και 1983 αντίστοιχα.  Από αυτά η κόρη των είναι παντρεμένη με παιδιά και μένει με την οικογένεια της, ενώ ο γιός των διαμένει μαζί με τους γονείς του, εργάζεται και λαμβάνει μηνιαίο μισθό που ανέρχεται σε 650 περίπου ευρώ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών εργαζόταν από το 2004 έως την συνταξιοδότηση του σαν επιθεωρητής ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων πετρελαιοειδών στην Εταιρεία «Ι……….» με μηνιαίο μισθό 1.800 – 1.900 ευρώ μηνιαίως, ενώ με επιπλέον παροχές από την εταιρεία (αυτοκίνητο, κινητό, καύσιμα κλπ) τα έσοδα του ανέρχονταν σε 3.500 ευρώ κάθε μήνα,  Προ του 2004 εργαζόταν επίσης σε αντίστοιχου αντικειμένου εταιρεία με μισθό περί τα 2.000 ευρώ μηνιαίως.  Ο αιτών εργαζόταν ανελλιπώς από το 1976 έως την συνταξιοδότηση του.  Τα ετήσια οικογενειακά των εισοδήματα τα οικ. έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 και φορολογικά έτη 2014 και 2015 ανέρχονταν σε 50.435,38 ευρώ για τον αιτούντα και σε, 9.886,89 ευρώ για την αιτούσα, σε 52.372,11 ευρώ για τον αιτούντα και σε, 10.000,01 ευρώ για την αιτούσα, σε 49.230,35 ευρώ για τον αιτούντα και σε,9.714,95 ευρώ για την αιτούσα, σε 43.835,19 ευρώ για τον αιτούντα και σε, 9.383,43 ευρώ για την αιτούσα, σε 16.911,79 ευρώ για τον αιτούντα και σε, 8.165,28 ευρώ για την αιτούσα, σε 15.886,91 ευρώ για τον αιτούντα και σε, 8.101,63 ευρώ για την αιτούσα, σε 15.510,42ευρώ για τον αιτούντα και σε  7.901,42 ευρώ για την αιτούσα αντίστοιχα.  Ο αιτών με την αιτούσα και τον μεγαλύτερο γιό τους διαμένουν σε διαμέρισμα, εμβαδού 91,00 τ.μ. με τα στοιχεία Ε-1, του πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μ………. αρ. .. του Δήμου Ζ……. Α……. Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων, είναι το μοναδικό ακίνητο που έχουν στην κυριότητα των και ανήκει κατά συγκυριότητα και στους 2 αιτούντες κατά ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου για έκαστο τούτων.  Περιήλθε σε αυτούς κατά το παραπάνω ποσοστό με το …./16-11-1977 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Α….. Ι……. Α…….., που μεταγράφηκε νόμιμα.  Για την αγορά του οι αιτούντες έλαβαν το έτος 1997 στεγαστικό δάνειο από την δεύτερη των καθ’ ων και στη συνέχεια και άλλα δάνεια γιατί το εν λόγω διαμέρισμα έχρηζε επιδιορθώσεων και επισκευών.  Πέραν των δανείων για την κατοικία των έλαβαν από την ίδια καθ’ ης και καταναλωτικά δάνεια για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν και οι δύο αιτούντες.  Η δόση των δανείων ανερχόταν σε 1.100 ευρώ περίπου στην δεύτερη καθ’ ης και 400 ευρώ περίπου στην πρώτη αυτών, ποσό που ευχερώς μπορούσαν να πληρώνουν οι αιτούντες λόγω των υψηλών οικογενειακών τους εισοδημάτων.  Τούτο γινόταν έως το 2015, και παρά την μείωση των εισοδημάτων των, χρησιμοποιούσαν τα αναδρομικά που πήρε από την σύνταξη του ο αιτών (23.000 ευρώ) για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις των.  Στη συνέχεια ζήτησαν από τις καθ’ ων και πέτυχαν μείωση των ποσών των καταβαλλομένων μηνιαίων δόσεων, ενώ από την 1-10-2016 καταβάλλουν, εις ολόκληρο έκαστος, στις καθ’ ων το ποσό των 250 ευρώ στα πλαίσια της από 21-9-2016 προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκου Αθηνών. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, έχει διαβητική νευροπάθεια με πρόβλημα στην κίνηση, καθώς και προβλήματα στην όραση. Η αιτούσα πάσχει από παραμορφωτική ρευματοειδή αρθρίτιδα, η οποία εξελίσσεται με την πάροδο των χρόνων, έχει καρδιακή ανεπάρκεια και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, συμπληρώματα διατροφής και παυσίπονα, πλην όμως οι σχετικές δαπάνες δεν καλύπτονται πλήρως από τον ασφαλιστικό της φορέα.  Οι αιτούντες δεν διαθέτουν άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της σύνταξης των, ενώ από την σύνταξη των καταβάλλουν μηνιαίως και για 2,5 έτη ακόμα το ποσό των 270 ευρώ προς  την ΔΟΥ.  Επίσης ο συνοικών με τους αιτούντες γιός τους, ακόμα και αν πιθανόν σήμερα να μπορούσε να συμμετέχει στα έξοδα διαβίωσης της οικογένειας των με κάποιο μικρό ποσό (λαμβανομένου του ύψους του μισθού του), η συμμετοχή του δεν είναι σίγουρη και για το μέλλον, αφού μπορεί να μετοικήσει, να δημιουργήσει δική του οικογένεια κλπ.

Απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των αιτούντων και συγκεκριμένα η συνταξιοδότηση του αιτούντος με πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη σύνταξη (από το ποσό των 1.800 ευρώ που είχαν υπολογίσει σε 1.200 ευρώ μηνιαίως το 2014, που στην συνέχεια μειώθηκε περαιτέρω), τα πολλαπλά προβλήματα υγείας των αιτούντων, τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται για ιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή, καθώς και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής δανειακών της υποχρεώσεων, αλλά και η ελλιπής πληροφόρηση των συνεπειών ανάληψης των δανείων, ανάγκασαν τους αιτούντες να καταφύγουν περισσότερο από όσο έπρεπε η οικονομική τους κατάσταση στον τραπεζικό δανεισμό, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση και τελικά κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών τους, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά τους, για την εξόφληση των δανειακών τους υποχρεώσεων και, έτσι, αυτοί να έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής των, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων  ότι :  α) ότι είναι, όπως παραπάνω αναφέρθηκε συνταξιούχοι με μοναδικό εισόδημα προερχόμενο από συντάξεις, δεν πληρώνουν ενοίκιο, έχουν προβλήματα υγείας και αυξημένα για το λόγο αυτό έξοδα, και  β)  ότι ο οφειλέτης, ο οποίος ζητεί να επαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του, ικανοποιώντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες, ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο είναι σε οριακό επίπεδο διαβίωσης των. Οι μηνιαίες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής των περιλαμβάνουν έξοδα διατροφής της οικογενείας των, λογαριασμούς (ΔΕΗ, τηλεφωνία, ύδρευση) θέρμανση, ένδυση – υπόδηση κλπ, δαπάνες για φάρμακα, αλλά και το ποσό των 270 που μηνιαίως καταβάλλουν στην Εφορία έως την 29-3-2019.

Άλλη πηγή εισοδήματος, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, οι αιτούντες, όπως προαναφέρθηκε, δεν διαθέτουν. Η σημερινή οικονομική των κατάσταση αποκλείεται να βελτιωθεί με αύξηση των συντάξεων τους, λαμβανομένης υπόψη της μη πιθανής βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας με την έξοδο από την οικονομική ύφεση και κρίση.  Αυτοί (αιτούντες) από το έτος 2014 – 2015 περίπου έχουν περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, η δε αδυναμία τους αυτή δεν οφείλεται σε δόλο (δόλο περιέλευσης δεν αποδείχθηκε.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, οι αιτούντες έχουν αναλάβει τα παραπάνω χρέη, τα οποία τόσο τα ανέγγυα όσο και ενέγγυα κατά πλάσμα δικαίου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. Αθαν. Κρητικό, ο.π., σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010).  Συγκεκριμένα έχουν λάβει από κοινού και οι δύο αιτούντες από την δεύτερη των καθ’ ων «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.»  1) δάνειο με την με αριθμό …….. σύμβαση στεγαστικής πίστης από το οποίο οφείλουν συνολικά έως την 18-4-2015 30.946,14 ευρώ,  2) δάνειο με την με αριθμό ……. σύμβαση στεγαστικής πίστης από το οποίο οφείλουν συνολικά έως την 18-4-2015 το ποσό των 4.458,33 ευρώ,  3) δάνειο με την με αριθμό ……… σύμβαση στεγαστικής πίστης από το οποίο οφείλουν συνολικά έως την 18-4-2015 το ποσό των 7.763,60 ευρώ,  4) δάνειο με την με αριθμό ……. σύμβαση στεγαστικής πίστης από το οποίο οφείλουν συνολικά έως την 18-4-2015 το ποσό των 49.964,14 ευρώ,  5) δάνειο με την με αριθμό ……… σύμβαση στεγαστικής πίστης από το οποίο οφείλουν συνολικά έως την 18-4-2015 το ποσό των 7.106,03  ευρώ.  Επιπλέον ο αιτών έχει λάβει από την ίδια καθ’ ης και πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει έως την 27-4-2015 κατάσταση το ποσό των 0,29 ευρώ. Οι παραπάνω οφειλές προκύπτουν από την από 27-4-2015 κατάσταση οφειλών που εξέδωσε η δεύτερη των καθ’ ων.  Οι απαιτήσεις της εν λόγω καθ’ ης από τα παραπάνω δάνεια είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και ειδικότερα με προσημείωση υποθήκης στην προαναφερόμενη κύρια κατοικία των αιτούντων.  Η συνολική οφειλή των προς αυτήν ανέρχεται σε 100.238,24 ευρώ.  Επίσης ο αιτών έχει ατομικά χρέη προς την πρώτη των καθ’ ων «Τ…… Π……. Α.Ε.» κα ειδικότερα  1) έχει λάβει δάνειο από το οποίο οφείλει έως την 29-4-2015 το ποσό των 16,198,70 ευρώ συνολικά και 2) δάνειο από το οποίο οφείλει έως την 29-4-2015 το ποσό των 7.980,75 ευρώ συνολικά.  Η συνολική οφειλή του αιτούντα είναι προς την εν λόγω καθ’ ης ανέρχεται σε 24.179,45 ευρώ.

Συνεπώς η συνολική οφειλή της αιτούσας προς την ΕΤΕ από τα κοινά με τον σύζυγο της δάνεια ανέρχεται σε 100.238,24 ευρώ, ενώ του αιτούντα και προς τις δύο καθ’ ων σε 124,417,98 ευρώ.  Το παραπάνω ποσό θα είναι διαφοροποιημένο, καθ’  όσον τα παραπάνω αναφερθέντα δάνεια είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένα και ο εκτοκισμός τους συνεχίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, όσον αφορά δε τα ανέγγυα δάνεια της πρώτης των κα’ ων παράγουν τόκους έως την επίδοση της αίτησης, επιπροσθέτως δε οι αιτούντες καταβάλλουν σύμμετρα στις καθ’ ων το ποσό των 250 ευρώ από την 1-10-2016, στα πλαίσια της από 21-9-2016 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι περιουσιακό στοιχείο των αιτούντων που μπορεί να εκποιηθεί αποτελεί ένα διαμέρισμα, εμβαδού 91,00 τ.μ. με τα στοιχεία Ε-1, του  πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μ………. αρ. .. του Δήμου Ζ……. Α…….  Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία των αιτούντων, και ανήκει κατά συγκυριότητα και στους 2 αιτούντες κατά ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου για έκαστο τούτων.  Περιήλθε δε σε αυτούς κατά το παραπάνω ποσοστό με το …./16-11-1977 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Α….. Ι……. Α…….., που μεταγράφηκε νόμιμα.

Η αντικειμενική αξία του ποσοστού συνιδιοκτησίας εκάστου των αιτούντων στην εν λόγω κατοικία ανέρχεται σε 38.697,75 ευρώ, όπως τούτο προκύπτει από το προσκομιζόμενο ΕΝΦΙΑ 2016.

Οι αιτούντες δεν διαθέτουν άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία.  Όπως προκύπτει συνεπώς από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία των αιτούντων δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των καθ’ ων, συνεπώς το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα τους, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών τους.  Λαμβανομένου δε υπ’  όψη του κόστους διαβίωσης των αιτούντων, η κάθε μηνιαία καταβολή προς τις καθ’ ων πρέπει να οριστεί στο ποσό των 200 ευρώ για τον αιτούντα, σύμμετρα διανεμόμενο στις καθ’ ων και σε 50 ευρώ για την αιτούσα, που θα καταβάλλεται αποκλειστικά στην «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.» που είναι μοναδική της πιστώτρια.  Το χρονικό διάστημα της τριετίας θα ξεκινήσει από την 1-10-2016, σύμφωνα με την από 21-9-2016 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών, που όριζε δόσεις μηνιαίες ποσού 250 ευρώ προς τις καθ’ ων, ευθυνομένων των αιτούντων εις ολόκληρο.  Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω νόμου, καθ’ όσον συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό των αιτούντων οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κατοικίας των στη ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση, καθώς η αντικειμενική αξία του ακινήτου των δεν ξεπερνά το αφορολόγητο ποσό για έγγαμο φορολογούμενο με δύο παιδιά, προσαυξημένο κατά 50% που απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση της από την εκποίηση.  Η προνομιακή ικανοποίηση της δεύτερης των καθ’ ων θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κατοικία των αιτούντων, και ειδικότερα του ποσοστού συγκυριότητας ενός εκάστου από αυτούς σε αυτήν, θα πρέπει δε να οριστεί στο ποσό των 23.798,5 ευρώ για κάθε ένα εξ αυτών (αιτούντων), αφού ληφθούν υπόψη η ηλικία των, η τωρινή οικονομική των κατάσταση και η μη προοπτική άμεσης βελτίωσης αυτής.

Το παραπάνω ποσό του ανταλλάγματος θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση του ποσοστού ενός εκάστου επί της εν λόγω κατοικίας, δοθέντος ότι η εμπορική της αξίας ανέρχεται σε 25.798,5 ευρώ, ποσό στο οποίο εκτιμάται λόγω των συνθηκών της αγοράς ότι θα μπορούσε να εκποιηθεί στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. 993 παρ. 2 εδ. γ΄ και 954 παρ. 2 εδ. γ΄),  αφαιρουμένων των εξόδων εκτέλεσης, που εκτιμώνται στο ποσό των 2.000 ευρώ.  Το ποσό αυτό των 23.798,5 ευρώ αποτελεί το υποχρεωτικό αντάλλαγμα για τη διάσωση του ποσοστού συγκυριότητας ενός εκάστου εκ των αιτούντων συζύγων επί της κατοικίας των.  Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τρία (3) χρόνια μετά το τέλος της τριετίας, όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω, θα πραγματοποιηθεί δε σύμφωνα με το νόμο  εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα  πέντε (15) χρόνια.  Η μηνιαία δόση, που θα καταβάλει έκαστος των αιτούντων στην δεύτερη των καθ’ ων, στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται σε (23.798,5 ευρώ/180 μηνιαίες δόσεις) 132,21 ευρώ το μήνα.  Κατά ακολουθία των παραπάνω, αφού απορριφθούν οι προβληθείσες ενστάσεις ως ουσιαστικά αβάσιμες, θα πρέπει η αίτηση να γίνει  δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της άποψη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές των αιτούντων, όπως αναφέρεται στο διατακτικό.  Η απαλλαγή των από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο  οφειλής έναντι των καθ’ ων, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010) μετά την κανονική  εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

         Δέχεται την αίτηση

         Καθορίζει τις επί μία τριετία μηνιαίες καταβολές 1) του αιτούντα προς τις καθ’ ων, στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ, σύμμετρα διανεμόμενο μεταξύ αυτών και  2) της αιτούσας προς την δεύτερη των καθ’ ων στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ.  Η τριετία θα ξεκινήσει από την     1-10-2016, σύμφωνα με την από 21-9-2016 προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Αθηνών, που όριζε το ποσό των 250 ευρώ προς τις καθ’ ων, αλλά εις ολόκληρο για κάθε ένα εκ των αιτούντων.  Το ποσό των μηνιαίων δόσεων θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενόμενης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τριετίας, όπως ορίστηκε παραπάνω.

          Εξαιρεί  από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, και συγκεκριμένα το ποσοστό συγκυριότητος (50% εξ αδιαιρέτου) ενός εκάστου επί ενός διαμερίσματος, εμβαδού 91,00 τ.μ. με τα στοιχεία Ε-1, του Δήμου Ζ……. Α…….  Περιήλθε δε σε αυτούς κατά το παραπάνω ποσοστό με το …./26-11-1997 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Α….. Ι…… Α…….., που μεταγράφηκε νόμιμα.

Καθορίζει το καταβλητέο συνολικό ποσό για κάθε ένα από τους αιτούντες συζύγους προς την «Ε….. Τ……. Τ.. Ε…… Α.Ε.» για την αμέσως παραπάνω αιτία, σε 23.798,5 ευρώ που θα πληρωθεί με καταβολές σε 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή επί 15 χρόνια, ποσού 132,21 ευρώ η κάθε μία και για έκαστο των αιτούντων. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας των θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα μετά την  λήξη των καταβολών επί 3ετία, όπως προσδιορίστηκε παραπάνω, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη και δημόσια συνεδρία στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 5 Σεπτεμβρίου 2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

            Σ…. Κ………….                              Ε….. Π………  

Scroll to Top