Θετική απόφαση του γραφείου μας με διαγραφή χρέους για δανειολήπτρια ετών 87!!!!

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης 513/2017

  

 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Π…….. Φ….. και το Γραμματέα Ν…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2-5-2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Α΄ ΑΙΤΗΣΗ  : Της αιτούσας :  Δ…….. Κ…… του Μ…..,  κατοίκου Π…… (Σ………… ..),  που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

Των καθών η αίτηση  : 1) Ανώνυμης Τραπεζικής  Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Ό….. 8) με την επωνυμία «Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.», όπως  εκπροσωπείται νόμιμα,  που δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από κανένα.  2)  Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C……. I………… P..», που εδρεύει στην Αθήνα (Ό….. .),νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν  εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από κανένα.

Η αιτούσα με την από 9-7-2012 (και μ’ αριθμ. κατάθ. δικογρ. …./9-10-2012) αίτησή της προς το δικαστήριο αυτό ζητεί να γίνει δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Δικάσιμος ορίστηκε η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

Β΄ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ :  Της κυρίας παρεμβαίνουσας :  Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Σ…… ..) με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ως  :  ειδικής διαδόχου της «C……. I………… P..»  που εκπροσωπήθηκε (η παρεμβαίνουσα) από την πληρεξούσια δικηγόρο της Α…….. Μ………..

Της καθής η κυρία παρέμβασης  :  Δ…….. Κ…… του Μ….., κατοίκου Π……  (Σ…………  ..), που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

Η ως άνω κυρίως παρεμβαίνουσα «Α…. Τ…… ΑΕ», άσκησε με τις από 2-5-2017 προτάσεις της και με δήλωση στο ακροατήριο κύρια παρέμβαση με την οποία ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Η κυρία παρέμβαση συνεκδικάζεται με την ως άνω αίτηση.

Κατά την συζήτηση της αίτησης και της κυρίας παρέμβασης, που συνεκφωνούνται και συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ.  …../11-10-2012 και …../15-10-2012 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Α…..  Α….. Α………….., που προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παραπάνω δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθών, οι οποίες όμως, δεν εκπροσωπήθηκαν κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου.  Πρέπει επομένως να δικαστούν ερήμην και να ερευνηθεί όμως κατ’ ουσίαν η διαφορά σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες  (άρθρ. 754 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ).

Η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της (όπως παραδεκτά κατ’ άρθρ.  224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε με τις προτάσεις της και επ’ ακροατηρίω), επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή από τα χρέη, (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης της παρακάτω οικίας, της οποίας είναι συνιδιοκτήτρια, βάσει των διατάξεων περί εξαίρεσης της κύριας κατοικίας, που θα εκτιμηθεί κατωτέρω).

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια κατ’ άρθρο 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ).  Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας αιτούσα για ρύθμιση των χρεών της σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρα, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13}2 Ν. 3869/2010.  Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση, που είναι επαρκώς ορισμένη (καθότι για το ορισμένο αυτής αρκεί να περιέχει τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 4}1 του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών της, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.

Εξάλλου, με την κύρια παρέμβασή της η κυρίως παρεμβαίνουσα «Α…. Τ…… ΑΕ», επικαλούμενη ότι είναι : ειδική διάδοχος της «C……. I………… P..» ζητεί για λογαριασμό αυτής την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κύρια παρέμβαση αυτή παραδεκτά και αρμόδια φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (αρθρ. 31 ΚΠολΔ, 54}1 Πτωχ.Κώδ., 15 του Ν. 3869/2010, 752 ΚΠολΔ, βλ. και Π. Αρβανιτάκη ¨Η εκουσία δικαιοδοσία ως διαδικαστικό πλαίσιο του Ν. 3869/2010¨) κατά την ειδική δικαιοδοσία που προβλέπουν οι διατάξεις των άνω άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 79, 741 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως, η κύρια αυτή παρέμβαση, αφού είναι πρόδηλο το έννομο συμφέρον της παρεμβαίνουσας, όπως καταστεί διάδικος για λογαριασμό της άνω εταιρίας, να συνεκδικαστεί με την άνω κρινόμενη αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι τακτοποιήθηκαν τα νόμιμα τέλη και δικαιώματα συζήτησης.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα απόδειξης (η καθής «A…. Τ…… ΑΕ», δεν εξέτασε μάρτυρα), που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, των με επίκληση προσκομιζομένων εγγράφων, τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των εκτεθέντων από τους διαδίκους (αρθρ. 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθ. 336 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα, ηλικίας 87 ετών, που στερείται της πτωχευτικής ικανότητας, χήρα, συνταξιούχος του ΙΚΑ συν σύνταξη από το ΙΚΑ λόγω του θανάτου του συζύγου της, με συνολικό μηνιαίο εισόδημα από τις συντάξεις αυτές, 900 ευρώ. Εκτός από αυτό δεν έχει άλλο εισόδημα. Είναι συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς ισογείου οικίας 20 τ.μ. που βρίσκεται στο χωριό Δ…….. Η….., αντικειμενικής αξίας (του μεριδίου της) 318,28 ευρώ, για την οποία υποβάλλει αίτημα διάσωσης, βάσει των διατάξεων περί εξαίρεσης της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση. Είναι επίσης συνιδιοκτήτρια σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου 320 τ.μ. που βρίσκεται στο χωρίο Δ……. Η….., αντικειμενικής αξίας (του μεριδίου της) 1.240 ευρώ, το οποίο λόγω του της συνιδιοκτησίας, αλλά και της εν γένει κατάστασής του, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση, της αδιαφορίας των υποψηφίων αγοραστών για τέτοιου είδους ακίνητα, των εξόδων διαδικασίας εκποίησης, κρίνεται ασύμφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον που θ’ αποφέρει αξιόλογο τίμημα. Εκτός απ’ αυτά δεν διαθέτει άλλη περιουσία. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους δανείστηκε, από τις άνω καθών πιστώτρίες της τα εξής δάνεια και οφείλει σ’ αυτές, κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αίτησης, το συνολικό ποσό των 26.991,45 ευρώ. Συγκεκριμένα οφείλει : 1) στην 1η των καθών Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία «E.. E…….. E……. AΕ» : α) από την υπ’ αριθμ. ………………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 3.880,11 ευρώ. β) από την υπ’ αριθμ. …………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 1.795,05 ευρώ γ) από την υπ’ αριθμ. ……………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 3.905,76 ευρώ. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή, η αιτούσα οφείλει 9.580,92 ευρώ. 2) στην καθής Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία «Α…. Τ…… Α.» : 1) ως ειδική διάδοχο της «C……. I………… P..» : α) από την υπ’ αριθμ. …………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 8.816,35 ευρώ. β) από την υπ’ αριθμ. ……………. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 8.594,18 ευρώ. Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή, η αιτούσα οφείλει 17.410,53 ευρώ, Περαιτέρω, από το έτος 2012 περίπου και μετά, λόγω των σταδιακών μειώσεων των εισοδημάτων της, της χηρείας της που είχε προηγηθεί, τα χρέη της που πρόσθεσαν τα προβλήματα υγείας του θανόντος συζύγου της (Parkison, διαβήτης, καρδιά), της δραστικής μείωσης της άνω σύνταξης της (καθώς και αυτής της χηρείας), της μεγάλης της ηλικίας (87 ετών), λόγω της οποίας αδυνατεί να εργαστεί και της οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, των εξόδων που έχει η ίδια λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας της (καρδιολογικά, όρασης, διαβήτη), κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών της. Η αδυναμία της αυτή είναι γενική, καθώς με τη σημερινή της οικονομική κατάσταση, που προαναφέρθηκε, κι’ αφού ληφθούν υπόψη τα αυξημένα ποσά που απατούνται για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών αυτής και της οικογενείας της, αδυνατεί να καλύψει τις μηνιαίες δόσεις των επιδίκων δανείων και λοιπών οικονομικών της υποχρεώσεων, στηρίζεται δε οικονομικά και από τους συνταξιούχους γονείς της. Η αιτούσα μπορούσε, πριν το 2006 (όταν έλαβε τα δάνεια), με το οικογενειακό τους εισόδημα που όπως προέκυψε ήταν δύο συντάξεις (αυτής και του συζύγου της, άνω των 2.100 ευρώ περίπου το μήνα), να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της (ύψους 800 ευρώ περίπου). Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητά της, γιατί, η αιτούσα, κατά τον χρόνο σύναψης των επιδίκων δεν απέκρυψε από τους πιστωτές της το τότε μηνιαίο εισόδημά της, μπορούσε δε, τότε να καλύπτει τις από τα δάνεια υποχρεώσεις της. Περαιτέρω, δεν προέβη σε δωρεές προς τρίτους, ούτε εκποίησε περιουσιακά της στοιχεία, ούτε ανέλαβε εικονικά χρέη τρίτων. Ως εκ τούτου, διαθέτει τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε. Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση του χρέους του κάθε δανειολήπτη αιτούντα από το δικαστήριο, πρέπει να μην οδηγεί σε πλήρη διάθεση του συνόλου των εισοδημάτων του για την ικανοποίηση των δανειστών του από τα δάνεια, χωρίς να εξασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί αυτό θα παραβίαζε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όλα αυτά, το ποσό που δύναται να διαθέσει για τα άνω δάνεια, συμμέτρως, στις άνω πιστώτριές της, η αιτούσα. Επί 4ετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής, οικογενειακής και περιουσιακής της κατάστασης, και αφού ληφθεί υπόψη το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, μπορεί να ανέλθει, μηνιαίως, στο ποσό των 150 ευρώ, που θα καταβάλλεται, συμμέτρως, στις καθών πιστώτριές της, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων της αιτούσας (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’ αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έτσι η αιτούσα από το παραπάνω οφειλόμενο συνολικό ποσό των 26.991,45 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί 4ετία συνολικά το ποσό των (48 μήνες Χ 150 =) 7.200 ευρώ.

Τέλος, προκειμένου να διασωθεί η μοναδική οικία της αιτούσας (συνιδιοκτησία σε ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς ισογείου οικίας 20 τ.μ. που βρίσκεται στο χωριό Δ……. Η….., αντικειμενικής αξίας, του μεριδίου της, 318,28 ευρώ), η εν λόγω αιτούσα, θα καταβάλει επί 3 μήνες, συμμέτρως στις άνω πιστώτριές της, το ποσό των 90,17 ευρώ το μήνα (που προκύπτει ως εξής : 318,28 ευρώ η αντικειμενική αξία του άνω μεριδίου του ακινήτου Χ το 85% της αξίας του =270,53 : 3 μήνες = 90,17 ευρώ), εντόκως κατά το διατακτικό της παρούσας. Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’ αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Ενόψει των παραπάνω και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης της καθής «Α…. Τ…… Α.», πρέπει κρινόμενη αίτηση να γίνει μερικά δεκτή ως βάσιμη κατ΄ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές της αιτούσας, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11 παρ. 1. Ν. 3869/2010), από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής της, έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Περαιτέρω γίνεται τύποις δεκτή και απορρίπτεται στην ουσία της, η κυρία παρέμβαση. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται για τις άνω καθών γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010). Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         Συνεκδικάζει, ερήμην των καθών και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την αίτηση και την από 2-5-2017 κύρια παρέμβαση.

         Δέχεται τύποις την κύρια παρέμβαση και την απορρίπτει στην ουσία της.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

          Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας, επί 4ετία,  με μηνιαίες καταβολές  προς τις πιστώτριές της, ποσού καθεμιάς (καταβολής) εκατόν πενήντα (150) ευρώ, οι οποίες θα καταβάλλονται, για τα άνω δάνεια, συμμέτρως σ’ αυτές (πιστώτριές της) μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

                   Εξαιρεί της εκποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις διάσωσης τα κύριας κατοικίας, το άνω ακίνητο της αιτούσας, ήτοι την συνιδιοκτησία σε ποσοστό 12,50% εξ αδιαιρέτου μιας παλαιάς ισογείου οικίας 20 τ.μ. που βρίσκεται στο χώρο Δ……. Η……

         Επιβάλει  στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση του παραπάνω ακινήτου της, επί 3 μήνες, για τα άνω δάνεια συμμέτρως, στις καθών πιστώτριές της, μηνιαίως το ποσό των ενενήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών  (90,17).  Η  καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας  απόφασης, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 20-9-2017, με  απόντες  τους διαδίκους και τις πληρεξούσιες  δικηγόρους τους.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

 

            Π…….. Φ…..                                   Ν…… Μ……     

Scroll to Top