Νέα επιτυχής απόφαση του γραφείου μας παρά την πληθώρα των απορριπτικών αποφάσεων των Ειρηνοδικείων με χαμηλές μηνιαίες καταβολές

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  561/2017 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)     

 

Συγκροτήθηκε από τον Δόκιμο Ειρηνοδίκη  Η… Κ………… και τη Γραμματέα Ε…… Χ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Μαρτίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Κ………. Μ…… του Θ……., κατοίκου  Κ…….. Α……, οδός Σ……… αρ. …, που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας  δικηγόρου της Άννας Κορσάνου και κατέθεσε προτάσεις

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ : 1)  ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σ…… αρ. .., όπως  νόμιμα εκπροσωπείται, που  παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου  δικηγόρου της Δ…….. Τ…………. και κατέθεσε προτάσεις,

2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό….. αρ. 8, όπως νομίμως εκπροσωπείται, που δεν παραστάθηκε.

Η αιτούσα κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού την από 22-2-2015 και με αριθμό κατάθεσης …/2015 αίτησή της, που προσδιορίστηκε  για να συζητηθεί στη δικάσιμο της 29-10-2025, στης οποίας το πινάκιο ενεγράφη.  Δια της από 13-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης …/2015 κλήσης της, η αιτούσα ζήτησε τον επαναπροσδιορισμό της συζήτησης της υπό κρίση αίτησης  δυνάμει του άρθρου 2 της υποπ. Α4 Ν. 4336/2015, οπότε και η υπό κρίση αίτηση επαναπροσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας,  στης οποίας το πινάκιο ενεγράφη.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά της στο οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόρου των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία

                                Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.        

 

Από τις από 1-4-2015 έγγραφες παρατηρήσεις της δεύτερης καθ’ ης, που υποβλήθηκαν στο φάκελο της υπό κρίση αίτησης την 6-4-4015, τεκμαίρεται ότι η αιτούσα επέδωσε την υπό κρίση αίτησή της σε αυτήν (βλ. ΕιρΑμαρ 15/2012). Περαιτέρω, όπως αποδεικνύεται από την με αρ. …./8-12-2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν……. Σ……….., η από 13-11-2015 κλήση – αίτηση επαναπροσδιορισμού, με πράξη ορισμού δικασίμου, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην ίδια καθ’ ης, η οποία όμως δεν παραστάθηκε, συνεπώς πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρούσα (άρθρο 754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 747 παρ. 2 ΚΠολΔ και 1 επ. Ν. 3869/2010 συνάγεται ότι η αίτηση του άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, για να είναι ορισμένη, πρέπει να αναφέρει ότι ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, ότι κατέβαλε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος απέτυχε, και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.  Περαιτέρω, στην αίτηση πρέπει να περιέχεται ακριβής περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη (έγγαμος ή μη, προστατευόμενα μέλη), όπως και το συνολικό ύψος των βιοτικών του αναγκών, δίχως όμως να χρειάζεται ανάλυση των επιμέρους στοιχείων του κόστους αυτών.  Εξάλλου, η ανωτέρω αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει : α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, εφόσον υπάρχει,  β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών.  Εκτός των ως άνω αναφερομένων, ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης.  Ως εκ τούτου, ο χρόνος κατάρτισης των δανειακών συμβάσεων, η κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος κατά τον χρόνο δανεισμού του, η αιτία του δανεισμού αυτού και οι μηνιαίες δόσεις που κατέβαλλε, όπως και το πώς περιήλθε ο οφειλέτης σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, δεν αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης, αλλά ζητήματα κρίσης κατόπιν απόδειξης  (βλ. ΑΠ 1131/1987  ΝοΒ Τόμος 36, σελ. 1601-1602, Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3994/2011, ο οποίος αντικατέστησε το άρθρ. 236 ΚΠολΔ, ΜΠρΗρακλείου 21/2013 ΕΔΥΠ 1/2014 σελ. 17 επ., ΜΠρΑλεξανδρούπολης 190/2012, ΜΠρΠειρ 141/2014, ΕιρΠειρ 60/2012, ΕιρΑκράτας 7 και 8/2012 αδημ., ΕιρΝικαίας 39/2012 ΝΟΒ 2012/1444, ΕιρΚορίνθου 67/2012 Α΄ Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Βενιέρης-Κατσάς «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 Για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα», Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 126-127 και 137).

Η  αιτούσα, με την κρινομένη αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων πιστώτριές της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η προσωπική, περιουσία και εισοδηματική της κατάσταση, τη ρύθμιση των οφειλών της, σε συνδυασμό με την διάσωση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία της και την απαλλαγή της από τα χρέη.  Με το παραπάνω περιεχόμενο, η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά κατ’ άρθρ. 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ως αυτού στην περιφέρεια αρμοδιότητος του οποίου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας, κατά την διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ). Γίνεται μνεία ότι προσκομίζεται η προβλεπόμενη από το άρθρ. 4 παρ. 2β) Ν. 3869/2010 από 26-3-2015 Υπεύθυνη Δήλωση, που υποβλήθηκε αυθημερόν στον φάκελο που τηρείται στην Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου. Ως εκ των ανωτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σε αυτήν περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στις ρυθμίσεις του ανωτέρω Νόμου. Εξάλλου είναι και ορισμένη, απορριπτομένου του ισχυρισμού περί αοριστίας, αφού στην αίτηση αυτήν περιλαμβάνονται όλα τα κατά Νόμο απαιτούμενα στοιχεία, ενώ δεν απαιτείται να περιέχονται και άλλα στοιχεία, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της αποδεικτικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρεται στην αίτηση η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση της αιτούσας, το ύψος των μηνιαίων βιοτικών της αναγκών, καθώς και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, συμπεριλαμβάνεται δε η κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της. Η δε ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως της ένδικης αίτησης που προέβαλε η πρώτη καθ’ ης, πρέπει να απορριφθεί, διότι οι ορισμοί του άρθρου 281 ΑΚ επί του οποίου ερείδεται η ένσταση αυτή, δεν ισχύουν επί δικαιωμάτων που ασκούνται κατ’ εφαρμογή δικονομικών, όπως είναι και το δικαίωμα άσκησης αιτήσεως ή αγωγής ή ένδικου μέσου (βλ. σχετ. Α.Π. 1006/1999, ΕλλΔνη  40, 1718, Α.Π. 392/1997, ΕλλΔνη 38, 1842). Επομένως, η κρινομένη αίτηση πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την δέουσα εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, η κατάθεση της οποίας περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα Πρακτικά, όλων ανεξαιρέτως των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν στον φάκελο της κρινομένης υπόθεσης και τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται, αλλά εκ των οποίων μνημονεύονται ρητά στην παρούσα και άλλα όχι, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα για την ουσιαστική εκτίμηση της διαφορά, αλλά και από την όλη εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά  :  Η αιτούσα γεννήθηκε την 6-2-1951 και είναι παντρεμένη με τον Σ…… Μ……, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο,  ενήλικα σήμερα, τέκνα, τον Γ…… Μ……, που γεννήθηκε το έτος 1977  και τον Α……. Μ……, που γεννήθηκε το έτος 1982, με την διατροφή των οποίων δεν επιβαρύνεται.  Η αιτούσα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, με μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές ποσού ευρώ 505,00 περίπου, όπως είναι και ο σύζυγός της, ο οποίος λαμβάνει μηνιαία σύνταξη 341,00 ευρώ περίπου.  Μέχρι το έτος 2009, οπότε και απολύθηκε, η αιτούσα εργαζόταν στην εταιρεία Α..  ΑΕ, με μηνιαίες αποδοχές περίπου 700,00 ευρώ, ενώ στην ίδια εταιρεία εργαζόταν και ο σύζυγός της, με μηνιαίες αποδοχές περίπου 500, ευρώ.   Η αιτούσα πάσχει από βαρηκοΐα σε βαθμό κώφωσης αριστερά, ενώ ο σύζυγός της από χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια και διαταραχές οπτικών πεδίων, με αποτέλεσμα, ειδικά ο σύζυγος της αιτούσας να χρήζει φαρμακευτικής αγωγής, η οποία επιβαρύνει την αιτούσα και το σύζυγό της.  Εξάλλου, δυνάμει του με αριθ.  …../1973 Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ξ…….. Τ…………,  η αιτούσα απέκτησε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του με στοιχεία Γ-1 διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 54,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 54‰,  ευρισκόμενου επί πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου κειμένου στην Κ…… Α……, επί της οδού Σ……… αρ. …, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της αιτούσας, η οποία ζητεί την εξαίρεσή της από την εκποίηση.  Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται σε 39.204,00 € (βλ. πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου – ΕΝΦΙΑ 2016) και το 80% αυτής σε 31.363,20 €.  Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινομένης αίτησης η αιτούσα δανείσθηκε από τις καθ’ ων πιστώτριές της και οφείλει σε αυτές συνολικά το ποσό των 43.980,38 €.  Συγκεκριμένα στην πρώτη καθ’ ης οφείλει :  Ι) εκ του με αριθ. ………….. δανείου, το συνολικό ποσό των 860,36 €, που αναλύεται σε κεφάλαιο 854,24 ευρώ, τόκους 6,12 ευρώ και έξοδα 0,00 ευρώ,  ΙΙ) εκ του με αριθ. …… στεγαστικού δανείου, το συνολικό ποσό των 35.525,78 €, που αναλύεται σε κεφάλαιο 35.212,12 ευρώ, τόκους 313,66 ευρώ και έξοδα 0,00 ευρώ.  Η τελευταία αυτή απαίτηση της πρώτης καθ’ ης είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης που ενεγράφη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κ…….  την 26-1-2007.  Στη δεύτερη καθ’ ης οφείλει εκ του με αριθ. ………. καταναλωτικού δανείου, το συνολικό ποσό των 7.594,24 €, που αναλύεται σε κεφάλαιο 7.475,61 ευρώ, τόκους 118,63 ευρώ και έξοδα 0,00 ευρώ.  Από το γεγονός της απόλυσης της αιτούσας και της συνακόλουθης ανεργίας της μέχρι τη συνταξιοδότησή της το έτος 2011, σε συνδυασμό με τη μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων της αιτούσας και του  συζύγου της, μετά τη συνταξιοδότηση αμφοτέρων, προκύπτει ότι η αιτούσα έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, από το έτος 2012 σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων πιστώτριες της.  Ως εκ τούτου, η αιτούσα διαθέτει τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο Ν. 3869/2010.  Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 και δη :  Ι) σε αυτήν του άρθρ. 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματά της και ΙΙ) σε αυτήν του άρθρ. 9 παρ.2 για μηνιαίες καταβολές,  προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία της.  Η διάρκεια της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010 θα προσδιοριστεί σε 31 μήνες, αρχόμενη από το μήνα Φεβρουάριο 2018 μέχρι και το μήνα Αύγουστο 2020, καθώς συνυπολογίζεται η ηλικία της αιτούσας και το είδος και ύψος των οφειλών της, καθώς και το διάστημα των 29 μηνών από την από 26-6-2015 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Κ……… Ως προς τη ρύθμιση αυτή σημειώνονται τα εξής : α) οι μηνιαίες απολαβές της αιτούσας ανέρχονται πλέον περίπου στα 505,00 € και αυτές του συζύγου της στο ποσό των 341,00.   β) Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών μηνιαίων βιοτικών αναγκών της και του συζύγου της, προσδιορίζεται από το παρόν Δικαστήριο στο ποσό των 700,00 € ενόψει του γεγονότος ότι κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία και λαμβανομένων υπόψη των ιατρικών δαπανών της και του συζύγου της.  Στο ανωτέρω ποσό συμμετέχει η ίδια με ποσό περίπου 400,00 ευρώ και ο σύζυγός της με ποσό περίπου 300,00 ευρώ, ήτοι ανάλογα με τις δυνάμεις τους.  Συνεπώς, το ποσό που απομένει από το εισόδημα της αιτούσας για την κάλυψη των απαιτήσεων των πιστωτριών της, ενόψει όσων ανωτέρω εκτέθηκαν, ανέρχεται σε (505,00 € – 400,00 €) = 100 € περίπου.  Επομένως θα πρέπει η αιτούσα να καταβάλλει στις πιστώτριες τράπεζες το ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, στο πλαίσιο της ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρ. 8 Ν. 3869/2010, συμμέτρως διανεμόμενο στις απαιτήσεις τους, το οποίο είναι εύλογο και εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της. Ως προς την υπό στοιχείο ΙΙ) ρύθμιση :  Πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές και για την διάσωση της κύρια κατοικίας της αιτούσας, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας της, δοθέντος ότι, εν προκειμένω, το υπόλοιπο της συνολικής της οφειλής εκ των επίδικων δανείων, όπως η οφειλή αυτή θα έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας των καταβολών από τα εισοδήματά της, θα είναι υψηλότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας.  Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί η εκ του στεγαστικού δανείου απαίτηση της πρώτης καθ’ ης, η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη.  Συνεπώς, η πρώτη καθ’ ης θα λάβει, για την εξυπηρέτηση της ανωτέρω απαίτησής της, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του παραπάνω ακινήτου,  ήτοι 31.363,20 €, σε βάθος  25/ετίας, δηλαδή 300 μηνιαίες δόσεις από 104,55 € εκάστη δόση, αφού ελήφθη υπόψη η οικονομική δυνατότητα της αιτούσας, η ηλικία της, το είδος και ύψος των οφειλών της, η συμβατική διάρκεια των επίδικων δανείων και η ευθύνη που ανέλαβε εξ αυτών.  Περαιτέρω, πρέπει να δοθεί στην αιτούσας περίοδος χάριτος 31 μηνών, ενόψει της ηλικίας της, της σημερινής εισοδηματικής και οικογενειακής της κατάστασης και η αποπληρωμή των δόσεων αυτών να ξεκινήσει από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και να διαρκέσει έως και το μήνα Αύγουστο 2045, των καταβολών λαμβανομένων χώρα εντός του πρώτου 10ημέρου εκάστου μηνός.  Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινομένη αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά με την τήρηση των όρων της ρύθμισης.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης καθ’ ης και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ  κατά τρόπο οριστικό τα χρέη της αιτούσας, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της πενταετούς ρύθμισης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, με καταβολές που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 3.100,00 ευρώ, ήτοι 31 μηνιαίες δόσεις από 100,00 ευρώ εκάστη, συμμέτρως διανεμόμενα στις απαιτήσεις των καθ’ ων, της καταβολής των μηνιαίων δόσεων λαμβανομένης χώρα εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) εκάστου μηνός, αρχομένης από το μήνα Φεβρουάριο 2018 και λήγουσας το μήνα Αύγουστο 2010.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το ανήκον στην αιτούσα, δυνάμει του με αριθ. 13676…../1973 Συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ξ.…….. Τ………., με στοιχεία Γ-1 διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, συνολικής επιφανείας 54,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 54‰, ευρισκόμενο επί πολυκατοικίας κτισμένης επί οικοπέδου κειμένου στην Κ……. Α……, επί της οδού Σ……… αρ. …, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικίας της αιτούσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την αιτούσα να καταβάλλει, για την διάσωση της κύριας κατοικίας της,  στην πρώτη καθ’ ης εντός 25ετίας, το συνολικό ποσό των 31.363,20 ευρώ, ήτοι το ποσό των 104,55 ευρώ ανά μήνα και για 25 χρόνια, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο 2010 έως και το μήνα Αύγουστο 2045, εκάστης καταβολής γενομένης εντός του πρώτου δεκαημέρου (10/ημέρου) κάθε μήνα, και δη εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο  επιτόκιο στεγαστικού δανείου με  το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

                   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα  στο ακροατήριό του  σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση  του την 28/12/2017 χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

             Η… Κ…………                                                Ε….. Χ……..

Scroll to Top