Απόφαση με ολική διαγραφή χρέους αλλά με ρευστοποίηση αγροτεμαχίου

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 5735/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

          Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Χ…….. Χ……, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης  του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της  Γραμματέα Α………. Κ……

          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 26 Σεπτεμβρίου 2017,  για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

          ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ :  Ε……… συζύγου Φ………. Σ……. του Α…..,  κατοίκου Α. Π…………,  οδός Α…… αρ. …,   η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

          ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ, οι οποίες έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ) : 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία δεν παραστάθηκε  στο Δικαστήριο  και   2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. α.ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ό……, αρ. .  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν  παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Η αιτούσα με την από 1-12-2013 αίτησή της, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό …./2013 και αριθμό πινακίου P. 8, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Επί της αιτήσεως αυτής, με την από 23-12-2013 πράξη της Ειρηνοδίκη Αθηνών, ορίστηκε δικάσιμος η 27-2-2019.  Ήδη, με την από 8-12-2015 κλήση της αιτούσας (αρ. εκθ. κατ. 5085/2015), ζητείται ο επαναπροσδιορισμός της ένδικης αίτησης σε συντομότερη δικάσιμο, κατ’ άρθρο 2 Υπ.4 του Ν. 4336/2015, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως πιο πάνω σημειώνεται.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις με αριθμό ….. και .…./24-12-2013 εκθέσεις επίδοσης του  δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν…….  Σ………..,  που νόμιμα προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της αίτησής της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ων, για τη δικάσιμο της 27-2-2019. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις με αριθμό …. και …./14-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της κλήσης με την οποία ζητείται επαναπροσδιορισμός σε συντομότερη δικάσιμο της ένδικης αίτησής της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ων, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επομένως, εφόσον κατά τη σημερινή δικάσιμο που η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο οι πιστώτριες αυτές δεν παραστάθηκαν, πρέπει να δικαστούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρ. 754  εδ. 2  ΚΠολΔ, όπως ισχύει).

Η αιτούσα, επικαλούμενη  με την αίτησή της ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων  χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και   οικογενειακή της κατάσταση.  H κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας,  σύμφωνα  με τη διαδικασία της εκούσιας  δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Επίσης, προσκομίστηκε η από 23-12-2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της και της κατάστασης των πιστωτών της κατά  κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων  κατά την τελευταία τριετία, ενώ για το παραδεκτό αυτής δεν απαιτείται πλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω λεχθέντα, η τήρηση της προδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που ίσχυε πριν από την θέση σε ισχύ του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 4161/2013, που τροποποίησε το παραπάνω άρθρο 2 παρ 2 του Ν. 3869/2010 (έναρξη ισχύος από 14-6-2013), εφόσον η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στις 23-12-2013. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά  εισάγεται προς συζήτηση μετά : α. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών,  β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 § 2 του Ν. 3869/2010 (υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων  κ.λ.π),   και γ.  την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριες τράπεζες  (άρθρο 8 παρ. 1 σε συνδ. με 7 παρ. 1 και 2 Ν. 3869/2010, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 4161/2013).  Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6, § 3, 8 και 11 του Ν. 3869/2010, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικού λόγους, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών, όπως προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα που πρότεινε η αιτούσα και εξετάστηκε στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζει η αιτούσα και από τη διαδικασία γενικότερα, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκλησή τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά  :  Η αιτούσα, ηλικίας 77 ετών, είναι έγγαμη με τον Φ……… Σ……., ηλικίας 83 ετών και έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, την Α…… Σ…….,  ηλικίας 55 ετών, τη Σ……. Σ……., ηλικίας 51 ετών και τον Χ….. Σ……., ηλικίας 50 ετών, τα οποία δεν διαμένουν μαζί τους και δεν συντηρούνται από τους γονείς τους, Η αιτούσα δεν εργάστηκε ποτέ, απασχολούμενη με τα οικιακά και την ανατροφή των τέκνων της, πλην από την κατά περιόδους παλαιότερη ενασχόλησή της με την ραπτική, από την οποία, όμως, πλέον δεν έχει κανένα εισόδημα.  Ο σύζυγός της είναι συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη ποσού 668 ευρώ το οποίο είναι και το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας  (βλ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεως μηνός Σεπτεμβρίου 2017)  Ο τελευταίος έχει προβλήματα υγείας αφού πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και βρίσκεται σε συνεχή φαρμακευτική αγωγή (βλ. την από 26-10-2015 βεβαίωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Τ.Μ.Υ. Π…….).  Η αιτούσα διαμένει με το σύζυγό της σε μισθωμένη οικία στον Ά… Π……….. Α…… και καταβάλλουν μηνιαίο μίσθωμα ποσού 300 ευρώ  (βλ. το από 1-2-2007 μισθωτήριο συμφωνητικό μίσθωσης).  Η κόρη της, Α…… Σ……., έχει υπαχθεί στην προστασία του Ν. 3869/2010 και θα καταβάλλει μηνιαίως για μία πενταετία, βάσει της υπ’ αριθμ. 3180/2017 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, το ποσό των 120 ευρώ για τη ρύθμιση του 8 παρ. 2, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2017 και μετά τη λήξη της ρύθμισης αυτής ποσού 277,20 ευρώ για τη ρύθμιση του 9 παρ. 2 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της.

Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η αιτούσα διαθέτει την πλήρη κυριότητα,  και σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, της πατρικής της διώροφης οικίας, που βρίσκεται στο Ρ…… Κ….., επιφανείας 36,60 τ.μ. έκαστος όροφος, αντικειμενικής αξίας 9.857,3 ευρώ (βάσει ΕΝΦΙΑ 2017), καθώς και ένα αγροτεμάχιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, με ελιές, επιφανείας 2.686,45 τ.μ. στη θέση Β….. Μ…… Ρ……. Κ…..  Η αιτούσα δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία, ούτε εισοδήματα από άλλη πηγή.  Οι δαπάνες της είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς, εκτός των λοιπών δαπανών (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί, υπολογιζόμενοι μαζί με τους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη), έχει πρόσθετη δαπάνη το μηνιαίο μίσθωμα που καταβάλλει για την κατοικία της, καθώς και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του συζύγου της, ανερχόμενες κατά τη κρίση του Δικαστηρίου στο ποσό των 700 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως  ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10).  Συγκεκριμένα, από τις καθ’ ων είχε λάβει ένα καταναλωτικό δάνειο και μία πιστωτική κάρτα οι οφειλές της από τα οποία, ανέρχονταν, κατά την κατάθεση της αίτησης, στο ποσό των 18.836,03 ευρώ, με ενήμερη μηνιαία δόση ποσού 293 ευρώ (βλ. τις από 24-10-2013 και 14-11-2013 βεβαιώσεις οφειλών των καθ’ ων), τα οποία χρησιμοποίησε για τις καταναλωτικές ανάγκες των υπέργηρων γονέων της που διέμεναν στην Κρήτη, στηριζόμενη στη βοήθεια που της πρόσφερε η κόρη της Α…… Σ……., η οποία και αυτή βρέθηκε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και έχει υπαχθεί, όπως προαναφέρθηκε, στην προστασία του Ν. 3869/2010.

Με βάσει όλα τα προλεχθέντα, η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές της οφειλές  προς τις ανωτέρω πιστώτριές της και συνεπώς,  συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων  8 §  2 για μία πενταετία και 9 § 1, αφού δεν διαθέτει κύρια κατοικία της οποίας να αιτείται τη διάσωση, χωρίς να εξετάζεται ο δόλος αφού δεν προβλήθηκε σχετική ένσταση, λόγω της ερημοδικίας των καθ’ ων τραπεζών.

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και κυρίως τα τωρινά μηδενικά εισοδήματα της αιτούσας και τα χαμηλά εισοδήματα του συζύγου της και σταθμίζοντας τα με τις βιοτικές ανάγκες της, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5, πρέπει να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για μία πενταετία, η οποία ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης.  Στην πρώτη αυτή ρύθμιση, θα ληφθεί υπόψη και η χορηγηθείσα, στις 16-10-2014, προσωρινή διαταγή που όρισε μηνιαίες καταβολές, ύψους 40 ευρώ, από 1-11-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η ανωτέρω ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτήν του άρθρου 9 § 1, με την εκποίηση δηλαδή του αγροτεμαχίου που διαθέτει η αιτούσα στη θέση Β….. Μ…… Ρ……., καθόσον κρίνεται ότι μπορεί να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την εν μέρει ικανοποίηση των πιστωτών.  Για την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου θα πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 ΚΠολΔ κατά το διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο.  Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 § 1 εδ. του Ν. 3869/2010) στην, εντός δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκποίηση με ελεύθερη πώληση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα η όλη διαδικασία, του ως άνω ακινήτου.  Ως ελάχιστο τίμημα για την ανωτέρω ιδιοκτησία ορίζεται το ποσό της εμπορικής του αξίας, που κατά την κρίση του δικαστηρίου και μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο, ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.  Στη συνέχει θα ακολουθήσει η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ’ άρθρο 153 § 1 του ΠτωχΚ, ο οποίος θα ικανοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις τους για την ανακοπή του άρθρου 161 του ΠτωχΚ.  Με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στη σύμμετρη διανομή του προϊόντος της εκποίησης στους πιστωτές του αιτούντος, καθώς ουδείς εξ αυτών έχει εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα.  Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρο 81 και 154 §1 ΠτωχΚ).  Αντίθετα, το ποσοστό κυριότητας που διαθέτει στην πατρική της οικία, δεν κρίνεται ικανό προς ρευστοποίηση, αφού δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων εκποίησης.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας,  με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με  όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται  σύμφωνα με το άρθρο  8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.  

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ  τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί πενταετία, που ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης.

         ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ  την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο του ακινήτου που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας και με τους όρους που αυτό αναφέρονται.

         ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τη Σ….. Σ…… του Ε…….., 210-…….,  69…….., η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων της από την Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα της, πέραν των οριζόμενων στην § 1 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010, καθορίζονται στο ιστορικό της παρούσας.

         ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 18-20-2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

              

           Χ…….. Χ……                                       Α……… Κ…..           

Scroll to Top