Ακόμα μία θετική απόφαση του γραφείο μας για κελευστή του λιμενικού σώματος 

Αριθμός Απόφασης : 5948/2017

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ…. Ρ………,  την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου  Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Γ…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 06.02.2017 για να δικάσει την υπόθεση :

Του αιτούντα :  Π……. Π………. του Γ……., κατοίκου Αθηνών (Ν… Κ…..), οδός Λ……. αρ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών,  οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (αρ. 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής :   1)  Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τ….. Π………… Κ.. Δ…….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α…….. αρ. .., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Α….. Μ….. και 2) Η  ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….. αρ. .. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών με την από 02-12-2015 κλήση του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αρ. …./2915 ζητά να επαναπροσδιορισθεί σε συντομότερη δικάσιμο η από 14-05-2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως  …./2014 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, για την  οποία είχε ορισθεί δικάσιμος για τη συζήτηση της (αίτησης) η 10-11-2020, και ζητά όσα διαλαμβάνονται σ’ αυτή και της οποίας  ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του πινακίου, ακολούθησε συζήτηση όπως αυτή αναφέρεται στα πρακτικά της παρούσης.

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από την με …./11-12-2015 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Σ……….., που προσκομίζει με επίκληση ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της από 02-12-2015 κλήσης με πράξη δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη καθής 2η πιστώτρια Ε….. Τ……  Επομένως εφόσον η τελευταία δεν εκπροσωπήθηκε, ούτε παραστάθηκε κατά τη παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες  (άρθρο 754 παρ. 2 του ΚΠολΔικ).

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής του ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους μετέχοντες πιστωτές και αφού ληφθεί υπόψη η επαγγελματική, εισοδηματική, περιουσιακή, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του,  αιτείται τη ρύθμιση των οφειλών του, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτές και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010)  στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο άρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει, αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων του καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (βλ. την από 06-06-2014 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010 από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντα, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο  χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του.  Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρ.  4 παρ. 1 Ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη και  νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν. 3869/2010 (όπως αυτά ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4336/2015 και του Ν. 4346/2017). Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της καθ’ ο μέρος κρίθηκε νόμιμη.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντα, που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται  και νόμιμα προσκομίζουν και από τα διδάγματα της κοινής πείρα που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την  αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίου προφορική διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Ο αιτών, ηλικίας 31 ετών, είναι παντρεμένος με την Μ… Τ…….-Α……… και δεν έχει αποκτήσει τέκνα. Εργάζεται στο Λ……. Σ… με το βαθμό του κ…….. και έχει μηνιαίες αποδοχές 1.148,57 ευρώ (βλ. ανάλυση αποδοχών μηνός 11/2015). Η σύζυγος του εργάζεται σε λογιστικό γραφείο με μηνιαίες αποδοχές 719,41 ευρώ. Το συνολικό τους οικογενειακό  εισόδημα  ανέρχεται στο ποσό των 1.867,98 ευρώ. Έχει στην κυριότητα του και κατά πλήρη κυριότητα ένα διαμέρισμα του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 97,10 τ.μ. που βρίσκεται, επί της οδού Λ……. αρ. .., στην Α…., κειμένης πολυκατοικίας και το οποίο αποτελεί τη κύρια κατοικία του, αντικειμενικής αξίας 84.477 ευρώ (βλ. ΕΝΦΙΑ 2016) Το εν λόγω ακίνητο απέκτησε δυνάμει του με αρ. …./31-05-2011 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δ…….. Γ….. Δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, προς τους μετέχοντες πιστωτές και ειδικότερα  1) προς το Τ….. Π………… Κ.. Δ……. από την με αριθμό ./…… σύμβαση στεγαστικού δανείου με υπόλοιπο οφειλής ποσού 94.366, 40 ευρώ (βλ. προτάσεις του ως άνω πιστωτή) και η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη και  2) προς την Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε. από πιστωτική κάρτα για την οποία τηρείται ο με αριθμό ………. λογαριασμός με υπόλοιπο οφειλής 878,90 ευρώ. Το συνολικό ποσό της οφειλής του ανέρχεται σε 95.245,30 ευρώ.

Ο αιτών, ήταν συνεπής ως προς την αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων έως και το έτος 2014 όταν και άρχισε να δυσκολεύεται στη εξυπηρέτηση αυτών, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων του ( μείωση μισθού λόγω περικοπής δώρων και επιδομάτων στα ειδικά μισθολόγια, αλλαγές στην προσωπική του κατάσταση), δεδομένου ότι η μηνιαία δόση ανήρχετο στο ποσό των 576,91 ευρώ. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας και σε συνάρτηση με τις μειούμενες αποδοχές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις πιστώτριες. Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα προκύπτει ότι η αδυναμία του να ανταποκριθεί τις δανειακές του υποχρεώσεις είναι μόνιμη και γενική ενώ ο αιτών περιήλθε ανυπαίτια σε αδυναμία πληρωμών, απορριπτομένων των ενστάσεων του παριστάμενου πιστωτή ως ουσία αβάσιμες. Κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών, για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που μπορεί να διατεθεί στη πιστώτρια ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο κρίνεται ότι βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες, δεδομένου ότι δεν επιβαρύνεται με τη δαπάνη ενοικίου, διανεμόμενο στους πιστωτές του ως εξής  α) στο Τ….. Π………… Κ.. Δ……. θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 299,00 ευρώ και β) στην Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… το ποσό του ενός ευρώ.  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο αιτών θα καταβάλει συνολικά επί πενταετία το συνολικό ποσό 18.000 ευρώ (ήτοι 60 μήνες επί 300 ευρώ).  Στην από 10-03-2015 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε ο αιτών σε προσωρινές καταβολές προς τους μετέχοντες πιστωτές συνολικού ποσού 400 ευρώ το μήνα.  Οι μηνιαίες καταβολές, οι οποίες έχουν γίνει στα πλαίσια της ως άνω προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του Ν. 3869/2010, πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους, σ’ αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης και να συνυπολογισθούν τα ποσά των προσωρινών καταβολών με τα ποσά της τελευταίας ανωτέρω οριζόμενης δόσης στα πλαίσια της οριστικής ρύθμισης. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία δεν εξοφλούνται οι απαιτήσεις των καθών πιστωτών έναντι του αιτούντα, θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, εφ’ όσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει αίτημα το 80% της αντικειμενικής της αξίας της κατοικίας αυτής, που ανέρχεται σε 67.581,60 ευρώ (84.477 Χ80%=67.581,60 ευρώ  (βλ. ΕΝΦΙΑ 2016) και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού, που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ποσού των μηνιαίων δόσεων.  Η ως άνω ρύθμιση θα διαρκέσει 20 χρόνια (240) μήνες) με μηνιαίες καταβολές ποσού 281,59 ευρώ, προς εξόφληση του χρέους του, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός και θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα τριάντα έξι μήνες μετά τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων  (240 δόσεις). Κατά συνέπεια των παραπάνω απορρίπτονται οι ενστάσεις του παριστάμενου πιστωτή ως ουσιαστικά αβάσιμες.  Με βάση τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει  να γίνει εν μέρει  δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της  και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντα με σκοπό τη απαλλαγή του, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται  στο διατακτικό. Η απαλλαγή του  από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 §  1. Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, ενώ, τέλος,  δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 § 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 2ης  Ε…… Τ……. Τ.. Ε…… ΑΕ και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.  

         ΔΕΧΕΤΑΙ  εν μέρει την αίτηση.

         ΡΥΘΜΙΖΕΙ τις οφειλές του αιτούντα με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές του, επί μία πενταετία, ήτοι 60 μήνες, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ εκάστης, που θα καταβάλλεται προς αυτή μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, που θα αρχίζουν τον επόμενο μήνα μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, συμμέτρως διανεμόμενο, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ κατά χρόνο και ποσό τις καταβολές που έγιναν από τον αιτούντα προς την πιστώτρια του, στα πλαίσια της από 10-03-2015 προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΞΑΙΡΕΊ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα και συγκεκριμένα ενός διαμερίσματος του πρώτου (Α) υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 97,10 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Λ……. αρ. .., στην Α…., κειμένης πολυκατοικίας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κύριας κατοικίας του μηνιαίως επί είκοσι (20) χρόνια, ήτοι επί 240 μήνες, το ποσό των διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (281,59) προς τον πιστωτή του.  Η καταβολή της μηνιαίας αυτής δόσης θα ξεκινήσει την 1η εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση της πενταετίας από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και έκτοτε θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεως κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

         Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο  του,  απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2017.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

             Μ…. Ρ………                                          Γ…… Μ……

 

 

Scroll to Top