Εξαιρετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με υψηλή διαγραφή χρέους σε υπόθεση του γραφειου μας. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα που έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ τα πράγματα στα υπερχρεωμένα εκδίδονται και πάλι καλές αποφάσεις

 

Αριθμός Αποφάσεως :

 

7369/2017

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη  Κ………. Ν…….. που όρισε η  Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και  τη  γραμματέα Γ…… Μ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 05.12.2017, για  να δικάσει την υπόθεση  :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ …./28.8.2013 ΑΙΤΗΣΗΣ : Χ…….. Κ………. του Θ……., κατοίκου  Ν… Μ….. Α……, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ : 1)  Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α…… Ε…….» (Τ…… Γ………. Ε…….. Α…… Ε…….) και το διακριτικό τίτλο «Ε……. Ε…….» (Γ………. Ε……..), που εδρεύει στην Α…. και εκπροσωπείται νόμιμα, που  παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ι….. Μ………,  2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Γ….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε, 3) Της ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.»  και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…», που εδρεύει στην Α…. και νόμιμα εκπροσωπείται, ως ειδικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C……. I………. P..», που εδρεύει στο Λ…… Η……. Β…….. και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ι….. Μ…..,  και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Α…. Τ…… Α.Ε.»,  και το διακριτικό τίτλο «Α…. Β…», που εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται, ως καθολικής διαδόχου της «Ν……. Κ…. Ε…… Α…… Ε……. Π…… Π……..», λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της 2ης από την «Α… Τ…… Α.Ε.», που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ι….. Μ……

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. …./28.8.2013 ΑΙΤΗΣΗΣ : Μ….. Δ………. του Δ…….., κατοίκου Ν… Μ….. Α……, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

ΤΗΣ  ΚΑΘ’ ΗΣ :  Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α…… Ε…….» (Τ…… Γ………. Ε…….. Α…… Ε…….) και το διακριτικό τίτλο (Ε……. Ε……. (Γ………. Ε……..), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ι….. Μ……… 

Οι αιτούντες, με τις από 23.08.2013 αιτήσεις τους, που απευθύνονται προς το δικαστήριο αυτό, και νόμιμα κατατέθηκαν και γράφτηκαν στο σχετικό βιβλίο με αύξοντες αριθμούς …./28.8.2013  και …./28.9.2013 και προσδιορίστηκαν αμφότερες για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητούν όσα αναφέρονται σ’ αυτές.

Κατά την δικάσιμο που ορίστηκε και αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, οι υποθέσεις αυτές εκφωνήθηκαν νόμιμα με τη σειρά του ειδικού πινακίου και συζητήθηκαν.

Το Δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των παρισταμένων διαδίκων, και ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμού τους και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που είχαν καταθέσει.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η παράλειψη αναγραφής Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. του διαδίκου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πληρεξούσιου δικηγόρου δεν επιφέρει ακυρότητα (ΜΠρωτΛαμίας 17/2016).

Όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με επίκληση στις προτάσεις που κατέθεσε η αιτούσα στο ακροατήριο με αριθμό …./2.9.2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών Ν…….. Ι. Σ…………, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αιτήσεως της, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην απολειπόμενη πιστώτρια της αιτούσας «Γ…..». Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε κατά την παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου, και συνεπώς θα δικαστεί σαν να ήταν παρούσα.

Οι αιτούντες (σύζυγοι) επικαλούμενοι με τις αιτήσεις τους έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, ζητούν τη διευθέτηση των τελευταίων από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτούς σχέδιο, με την εξαίρεση από την εκποίηση του ειδικότερα περιγραφόμενου ακινήτου (διαμερίσματος) συνιδιοκτησίας της αιτούσας, δυνητικής κύριας κατοικίας της αιτούσας, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή τους αντίστοιχα από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών τους έναντι των πιστωτών τους, που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από καθένα από αυτούς κατάσταση.

Οι αιτήσεις με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως και παραδεκτώς φέρονται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Νόμου 3869/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ) καθόσον από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση των αιτούντων, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές τους. Οι αιτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα  στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 είναι αρκούντως ορισμένες και νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν. 3869/2010, όπως αυτά ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τον Νόμο 4161/2013 που εφαρμόζεται εν προκειμένω και συνεπώς, πρέπει να ερευνηθούν και ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα, δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί τα γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και δεν έχει επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ των αιτούντων και των πιστωτών τους. Πρέπει δε να συνεκδικαστούν λόγω της προφανούς συνάφειας τους, αφού οι αιτούντες είναι σύζυγοι, με τη συνεκδίκαση δεν αυτή θα επιτευχθεί οικονομία της δίκης, ενώ δεν θα θιγεί ο προσωποπαγής χαρακτήρας της ρύθμισης για κάθε έναν αιτούντα, αφού το άρθρο 741 Κ.Πολ.Δικ. επιτρέπει την εφαρμογή του 246 Κ.Πολ.Δ (Κεραμέας σχολ. στο 246 Κ.Πολ.Δικ.).

Οι ενστάσεις των καθ’ ων περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, είναι ερευνητέες, καθ’ ο νόμιμες, στην ουσία τους.

Από τη διαδικασία στο ακροατήριο (βλ. πρακτικά), από όλα τα προσκομιζόμενα και τα επικαλούμενα έγγραφα από τους παρισταμένους διαδίκους εντός της νομίμου προθεσμίας και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα επόμενα: Οι αιτούντες ηλικίας 53 ετών η αιτούσα και 59 ετών ο αιτών, είναι σύζυγοι, δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, αμφότεροι δε, δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους. Όπως αποδείχθηκε, η αιτούσα είναι άνεργη από τον Ιούνιο του έτους 2015 και δε λαμβάνει πλέον επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ο αιτών εργάζεται σε ιδιωτική επιχείρηση ως αποθηκάριος με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.419,12€ (βλ. απόδειξη πληρωμής μισθοδοσίας Οκτωβρίου 2017  της εταιρίας «Μ… Β…. Α…»), μένουν δε αμφότεροι σε μισθωμένο διαμέρισμα και καταβάλουν 500€ μηνιαίως, καθώς στο μοναδικό ακίνητο που διαθέτει κατά συγκυριότητα η αιτούσα, μένει ο αδελφός της. Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης καθένας από τους αιτούντες είχε αναλάβει χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, όπως σαφώς ορίζεται στην § 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, πλην εκείνων που είναι εξασφαλισμένα με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, τα οποία συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Ειδικότερα η αιτούσα έλαβε συνολικά από τις πιστώτριες της το ποσό των 86.329,56€, οφειλή που προέρχεται από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες όπως αναλυτικά εκθέτει στο κρινόμενο δικόγραφο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, απαιτήσεις ανέγγυες (βλ. με αριθμό …./17.5.2013 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Αθηνών), ο δε σύζυγός της το συνολικό ποσό των 55.838,42€ από ένα καταναλωτικό δάνειο, όπως επίσης εκθέτει στο κρινόμενο δικόγραφο κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Σύμφωνα με τις ένδικες αιτήσεις, το ποσό της μηνιαίας ενήμερης δόσης για όλα τα παραπάνω ένδικα προϊόντα, ανέρχεται σε 2.092,90€, ποσό που ήταν μέσα στις οικονομικές τους δυνατότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού, όπως προκύπτει από τα με επίκληση προσκομιζόμενα φορολογικά στοιχεία, το ετήσιο εισόδημα των αιτούντων ανερχόταν για το οικονομικό έτος 2005 σε 48.378,67€, για το οικονομικό έτος 2006 σε 68.940,97€, για το οικονομικό έτος 2010 σε 54.242,25€, για το οικονομικό έτος 2011 σε 49.025,07€ και για το οικονομικό έτος 2012 σε 51.515,74€. Όπως αποδείχθηκε ο ένδικος δανεισμός που ανάγεται στο έτος 2004, ήταν αναπόφευκτος για τους αιτούντες, παρά το υψηλό εισόδημά τους, δεδομένου ότι εκείνη τη χρονική περίοδο η αιτούσα παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας με εσωτερική αιμορραγία στην κύστη στη δεξιά ωοθήκη, υποβλήθηκε σε βιοψία και διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχύ έντερο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί σωρεία επεμβάσεων, κολονοσκοπήσεων, βιοψιών και χημειοθεραπειών καθώς επίσης και εργαστηριακές, προ-εγχειρητικές, επαναληπτικές και αιματολογικές εξετάσεις σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Οι επεμβάσεις και η ταλαιπωρία της υγείας της αιτούσας συνεχίστηκαν, αφού της τέθηκε τεχνική φλέβα για χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο «Κ……. Σ……», εν συνεχεία εμφάνισε ειλεό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Μ…………» και μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση της αφαιρέθηκε όγκος από το παχύ έντερο, παρέμεινε στην εντατική και υποβλήθηκε για δίμηνο σε παρά φύσει έδρα. Κατόπιν, παρουσίασε υδρονέφρωση, νευραλγία τριδύμου και ξεκίνησε εκ νέου φυσιοθεραπείες και χημειοθεραπείες (βλ. σχετικώς από 27.7.2004 ενδοσκόπηση εξέταση Μ……….., από 7.7.2010 και 29.9.2005 ιατρικές βεβαιώσεις του ιατρού παθολόγου-ογκολόγου Η… Α………, από 6.8.04 παθολογοανατομική εξέταση νοσοκομείου «Ε…. Β………», με αριθμό 17674/5.8.2013 απόδειξη Ε…………, από 5.8.2013 παραπεμπτικό εξετάσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 25.4.2007 αξονική τομογραφία του νοσοκομείο «Κ……. Σ…… Α.Ε.», από 3.2.2..7 ιατρική γνωμάτευση της ακτινολόγου Ε……. Π…….). Ο αιτών δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία (βλ. Ε9 2017), αλλά μόνο δύο ΙΧΕ αυτοκίνητα μάρκας F… F…. έτους 2007 κυβισμού 1.596 cc και F… C………. έτους 1997, κυβισμού 899 cc (βλ. Ε1 φορολογικού έτους 2016), χαμηλής εμπορικής αξίας αμφότερα λόγω της πολυετούς χρήσης και της εξ αυτής φθοράς, τα οποία δεν πρέπει να εκποιηθούν διότι δε θα αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση του πιστωτή του, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί ένα διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, που βρίσκεται στο Γ…… Α…… στην οδό Ω….. ..-.., εμβαδού 99μ2, ανήκουσα σε αυτή κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, έτους κατασκευής 1980, αντικειμενικής αξίας (το δικαίωμα της αιτούσας) 36.753,75€ (βλ. ΕΝΦΙΑ 2017). Η κατοικία αυτή αποτελεί τη δυνητική κύρια κατοικία της αιτούσας και του συζύγου της και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%. Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραπάνω, αλλά και των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των αιτούντων, οι οποίες οριακά θα καλύπτονται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από το εναπομένον ποσό, λαμβανομένης υπόψη και της δυνατότητας συνεισφοράς εκ του εισοδήματος του αιτούντος συζύγου προς την αιτούσα, η μηνιαία καταβολή των αιτούντων πρέπει να ορισθεί σε 50,00 ευρώ για τον καθένα από αυτούς, (που πρέπει να διανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών του κάθε αιτούντα) επί πενταετία και ατόκως, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, η οποία (πενταετία) ξεκίνησε την 02.12.2013, ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής διαταγής. Για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών η αιτούσα, έναντι των οφειλών της στις καθ’ ων πιστώτριες θα έχει καταβάλλει το συνολικό ποσό των 3.000 ευρώ και ως εκ τούτου θα απομείνει υπόλοιπο ως προς τις εν λόγω πιστώτριες οφειλής ύψους 83.329,56€. Με βάση τη ρύθμιση του άρθρ. 9 παρ. 2 εφόσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 υπερβαίνουν το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντάς του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφόσον, δε, τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού (ΕιρΠατρών 3,4/2011 ΤΝΠΝομoς). Το υπόλοιπο του χρέους της αιτούσας μετά τις καταβολές της πενταετίας είναι μεγαλύτερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της αιτούσας (29.403,00€) και επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το χρέος θα ρυθμισθεί σε ποσό ίσο με το ποσό αυτό του 80% της αντικειμενικής αξίας. Το καταβλητέο από την αιτούσα ανωτέρω ποσό των 29.403,00  ευρώ, θα καλυφθεί με καταβολές ύψους 163,35 ευρώ το μήνα και για  χρονικό διάστημα 180 μηνών (15 ετών), εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας  της Ελλάδας (άρθρο 9 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3996/2011 άρθρο 85). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού από την αιτούσα της με αριθμό …./2013 αίτησης, θα ξεκινήσει μετά πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής διαταγής, επειδή κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα αντίστοιχη περίοδος χάριτος. Ενόψει των παραπάνω, πρέπει οι συνεκδικαζόμενες κρινόμενες αιτήσεις να γίνουν δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσίαν, και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στις αιτήσεις οφειλές, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, απορριπτομένων των ενστάσεων των καθ’ ων περί δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, ως αβασίμων. Η απαλλαγή τους (των αιτούντων) από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών τους, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που τους επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Τέλος, αναφορικά με τις καταβολές που έχουν ήδη κάνει οι αιτούντες από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής διαταγής, δεν ανακύπτει περίπτωση επιστροφής των επί πλέον καταβληθέντων κατά τις διατάξεις της Α.Κ. 904, διότι κατά πάσα περίπτωση οι αιτούντες, εκτός της παρούσης ρυθμίσεως του νόμου, όφειλαν τα καταβληθέντα επί πλέον (βλ. Κρητικός, Ν. 3869/2010, έκδοση 2016, σελίδα 347).

 

 

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

Τέλος παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 14 του ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αρ. …./28.8.2013 και …./28.8.2013 αιτήσεις, την πρώτη ερήμην της καθ’ ης «Γ……» και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων και τη δεύτερη κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό …./28.8.2013 αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους πιστωτές της στο συνολικό ποσό των πενήντα (50€) ευρώ, άτοκα, το οποίο θα διανέμεται συμμέτρως μεταξύ τους, που θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, που ξεκίνησε (πενταετία) την 02.12.2013.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την πρώτη κατοικία της αιτούσας, όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης. Καθορίζει το καταβλητέο από την αιτούσα συνολικό ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της σε 29.403,00€, το οποίο και θα καλυφθεί με μηνιαίες καταβολές ύψους 163,35 ευρώ και για χρονικό διάστημα 180 μηνών, ποσό το οποίο θα κατανεμηθεί συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών της αιτούσας και κατά το ποσοστό της κάθε επί μέρους οφειλής επί της συνολικής οφειλής. Η καταβολή της μηνιαίας αυτής δόσης, θα αρχίσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την παρέλευση της πενταετίας, η οποία ξεκίνησε (πενταετία) την 02.12.2013 και θα γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με σταθερό επιτόκιο, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

ΔΕΧΕΤΑΙ τη με αριθμό …./28.8.2013 αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτριά του στο συνολικό ποσό των πενήντα (50€) ευρώ, άτοκα, που θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, που ξεκίνησε (πενταετία) την 02.12.2013.

                   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2017, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του  συνεδρίαση.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      

 

          Κ………. Ν……..                                            Γ…… Μ……

Scroll to Top