Εντυπωσιακή απόφαση με τεράστια διαγραφή χρέους από τις πιο σημαντικές του γραφείου μας. Στην περίπτωση αυτή ο δανειολήπτης εκπροσωπήθηκε από συνεργάτη του γραφείου μας

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 3869/2010

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

72/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

 

Αποτελούμενο από την  Ειρηνοδίκη  Μ…. Κ……. και από τον Γραμματέα Σ….. Γ…….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στο Κ…….., στις 31 Ιανουαρίου 2007, για να δικάσει την παραπάνω υπόθεση:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Τ…… Ι….. του Θ……., κατοίκου Μ……. Α……, οδός Μ….. και Ι……, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου  του Γλυκερίας Παπακαλαμπόκη.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΛΗΣΗ – ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν  διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:  1)  Της  Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α….. αρ. ..) νομίμως  εκπροσωπουμένης, που ήταν αιτούσα και δεν εκπροσωπήθηκε από κανέναν και 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.» που εδρεύει στην Α…. (οδ. Α……. αρ. 4), ως ειδικής διαδόχου των εννόμων σχέσεων που μεταβιβάσθηκαν σε αυτήν από την Κ……. Δ…… Ε……. Π………… Ε…… με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L..», που εδρεύει στη Λ……. Κ….. και έχει εγκαταστήσει Υποκατάστημα στην Ελλάδα με εμπορική επωνυμία/δ.τ. «C.. B…» καθολικής διαδόχου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M….. E…… T…… A……. E……», η οποία  παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου της Η……. Π………..

Με την από 24.11.2016 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 175/02.12.2016 κλήση του, ο καλών-αιτών επαναφέρει προς συζήτηση την από 5.10.2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 303/23.11.2012 αίτησή του, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 43/2016 με οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου και η οποία (κλήση) κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορίστηκε με την παραπάνω δικάσιμο, και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι, παραστάθηκαν ανωτέρω, ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά το άρθρ. 254 παρ. 1 εδ. γ ΚΠολΔ, η συζήτηση που επακολουθεί μετά την επανάληψη της θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Συνεπώς δεν απαιτείται στη νέα συζήτηση η εκ νέου κατάθεση προτάσεων, αλλά κατ’ αυτήν επιτρέπεται η συμπλήρωση των ήδη κατατεθειμένων, ενώ ο διάδικος που δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση είχε όμως παρασταθεί στην αρχική, δικάζεται κατ’ αντιμωλία (ΕφΑθ 961/2009 ΕλλΔνη 2010. 1058, ΕφΘες 382/2012 α΄ δημ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω, νομίμως φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση η από 5.10.2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 303/23.11.2012 αίτηση του αιτούντος, δυνάμει της από 24.11.2016 (αυξ. αριθ. καταθ. 175/2016 κλήση του, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. 43/2016 μη οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (με την ίδια σύνθεση) με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης κατ’ άρθ. 254 ΚΠολΔ προκειμένου να προσκομιστούν τα αναγκαία κρίσιμα έγγραφα, και τα οποία έγγραφα προσκομίζονται. Κατά την επανάληψη της συζήτησης της και την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου η πρώτη εκ των καθ’ ων πιστωτριών δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε, μολονότι αντίγραφο της από 24.11.2016 κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση τους επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα (βλ. υπ’ αριθμ. 9697/05.12.2016 έκθεση επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν… Σ………..), και η οποία θεωρείται δικονομικά παρούσα, καθώς κατά τη συζήτηση της 22.09.2016 είχε νόμιμα παρασταθεί δια της πληρεξουσίας Δικηγόρου της, καταθέτοντας και προτάσεις.

Από την ανωμοτί επ’ ακροατηρίω εξέταση του αιτούντος, η οποία περιέχεται στα υπ’ αριθμ. 43/22.09.2016 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, όλα τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθ. 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθ. 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) και την επ’ ακροατηρίω προφορική διαδικασία, αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά :  Ο αιτών, γεννηθείς στην Αθήνα το 1975 άγαμος, άνευ τέκνων διαμένει σε κατοικία στον πρώτο όροφο, πλήρους κυριότητάς του, επιφάνειας 111 τμ. στον Σ…… Α…… (οδ. Μ….. και Ι……) έτους κατ. 2008 και αντικειμενικής αξίας 51.491,25 ευρώ (δήλωση ΕΝΦΙΑ 2016).  Ο αιτών, στερούμενος πτωχευτικής ικανότητας, απασχολείτο αδιάκοπτα ως ιδιωτικός υπάλληλος με διάφορες ειδικότητες, με τελευταία αυτή του ιατρικού επισκέπτη, ως μισθωτός (ασφαλισμένος στο ΙΚΑ), έως τέλη του 2011, όπου αποχώρησε αναγκαστικά λόγω πτώχευσης της εταιρείας και ενεγράφη στο Μητρώο του ΟΑΕΔ. Από τον Σεπτέμβριο του 2014 εργάζεται σε εταιρεία με πεδίο δραστηριότητας τα φαρμακευτικά εργαστήρια, με μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στο ποσό των 600 ευρώ καθαρά (βλ. ανάλυση μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2016). Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα αυτού ανήρχετο κατά το οικονομικό έτος 2008 στο ποσό των 12.894,37 ευρώ, το οικονομικό έτος 2009 στο ποσό των 13.297,83 ευρώ, το οικονομικό έτος 2010 στο ποσό των 21.333,71 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 το ποσό των 17.718,73 ευρώ (με ποσό επιστροφής 1.302,22 ευρώ), το οικονομικά έτος 2012 στο ποσό των 8.162,85 ευρώ, το φορολογικό έτος 2014 στο ποσό των 2.563,48 ευρώ και το φορολογικό έτος 2015 το ποσό των 8.622,48 ευρώ (βλ. προσκομιζόμενα, πλην του οικον. έτους 2013 εκκαθαριστικά). Ο αιτών εκτός της ανωτέρω κύριας κατοικίας του, έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 37,50% εξ αδιαιρέτου μιας μονοκατοικίας επιφάνειας 80 τμ στην Π…… Α……, έτους κατασκ. 1989, αντικειμενικής αξίας περί τις 11.000 ευρώ, στην οποία διαμένει η μητέρα του και την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 18,75% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου 800 τμ στην Παλλήνη Αττικής.  Έχει επίσης ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο α΄ έτους κυκλ. 1994, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας σχεδόν μηδενικής.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης και δη κατά τα έτη 2006, 2008 και 2009, ο αιτών είχε αναλάβει τα κάτωθι δάνεια, τα οποία θεωρούνται, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (Κρητικός Αθ. Ρύθμιση των οφειλών β έκδ. 2012 σελ. 143), με εξαίρεση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων στεγαστικών δανείων, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθ. 6 παρ.3 Ν. 3869/10): Συγκεκριμένα, ο αιτών, οφείλει, σύμφωνα με την από 15.01.2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών, στην πρώτη πιστώτρια (Εθνική) : α) για την με αριθμό λογαριασμού ………………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 0,17 ευρώ (τόκοι), β) για την με αριθμό λογαριασμού ………….… σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 0,36 ευρώ, γ) για την με αριθμό …………. σύμβαση στεγαστικής πίστης το ποσό των 140.790,92 ευρώ (κεφάλαιο +τόκοι) δ) για την με αριθμό …………… σύμβαση στεγαστικής πίστης το ποσό των 19.441,43 ευρώ (κεφάλαιο+τόκοι)  και 3) για την με αριθμό …………… σύμβαση στεγαστικής πίστης το ποσό των 36.865,42 ευρώ  (κεφάλαιο+τόκοι), εκ των οποίων οι τρεις τελευταίες είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί του ως άνω ακινήτου του, και στη δεύτερη πιστώτρια (Π…….) σύμφωνα με την από 3.11.2015 βεβαίωση οφειλών, για την με στοιχεία ταυτοποίησης P……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 14.286,57 ευρώ (κεφάλαιο+τόκοι).  Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 211.384,87 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω εισοδήματα και οφειλές, ιδίως δε από την απλή εξέταση των δηλωθέντων εισοδημάτων του και κατά τα ως άνω, διακρίνεται σαφώς η σταδιακή  μείωση των εισοδημάτων του, λόγω της αναγκαστικής διακοπής της εργασίας του, και από το έτος 2012 και εξής, αλλά και λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στη Χώρα, της ραγδαίας αύξησης της φορολογίας και εν γένει του κόστους ζωής, γεγονός που βέβαια δεν μπορούσε αυτός να προβλέψει κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών του υποχρεώσεων προς κάλυψη των στεγαστικών του κυρίως αναγκών, περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του. Η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, υπό τις συνθήκες αυτές, καθόσον εξάλλου κατά το παρελθόν, ο ίδιος είχε σταθερό επαρκές μηνιαίο εισόδημα, το δε τίμημα από την αγοραπωλησία διαμερίσματος στην Αθήνα, κυριότητάς του κατά 18,75% εξ αδιαιρέτου (βλ. σχετ. προσκομ. υπ’ αριθμ. 1357/2010 συμβόλαιο), αναλώθηκε στην αποπληρωμή μέρους των οφειλών του, ύψους 27.000 ευρώ (βλ. σχετ. εξοφλητικές αποδείξεις),  απορριπτομένης της ένστασης δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών και της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.  Τα δε ως άνω μηνιαία εισοδήματά του, οριακά επαρκούν για την κάλυψη των ελάχιστων βιοτικών, προσωπικών και αυξημένων ιατρικών αναγκών αυτού (διατροφή, θέρμανση, ΔΕΗ, ύδρευση, ιατρικά, εφορία), όπως ανέρχονται σήμερα κατά την εύλογη εκτίμηση του Δικαστηρίου και σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας.  Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και συγκεκριμένα σε αυτή του άρθρου 8 παρ. 2 του Νόμου, όπως ισχύει, δεδομένου ότι δεν έγινε δεκτό το σχέδιο διευθέτησης από τις πιστώτριες και δεν υπάρχουν αμφισβητούμενες απαιτήσεις. Όσον αφορά την προαναφερόμενη λοιπή, πλην της κύριας κατοικίας, κινητή και ακίνητη περιουσία του, με βάση την κοινή πείρα και τη λογική και λόγω της μικρής τους εμπορικής αξίας (ιδανικό μερίδιο) και της ανάγκης χρήσης του αυτοκινήτου, κρίνεται ότι δεν είναι επιδεκτική ρευστοποιήσεως κατά τρόπο που να παρέχει προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος, ώστε κατά την εκτίμηση του παρόντος Δικαστηρίου η εκποίηση τους θα πρέπει να θεωρηθεί ασύμφορη λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας.  Υπό τις παραδοχές αυτές, και αφού ελήφθη υπόψη, το σύνολο του χρέους, η ηλικία του αιτούντος και η ιδιαίτερες οικογενειακές του συνθήκες, θα πρέπει να προσδιορισθούν για τον αιτούντα μηνιαίες καταβολές ύψους 150 ευρώ της κάθε μίας, προερχόμενο από τα εισοδήματα αυτού και από την συνδρομή της μητέρας του (βλ. και προτεινόμενο από τον ίδιο ποσό), που θα καταβάλλεται απευθείας προς τις καθ’ ων, συμμέτρως διανεμόμενο στις επιμέρους δανειακές συμβάσεις, αρχής γενομένης τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα και για χρονικό διάστημα δύο ετών περίπου. Συγχρόνως θα οριστεί νέα δικάσιμος, καθώς εκτιμάται από το Δικαστήριο ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι πιθανή η ανεύρεση στο μέλλον καταλληλότερης εργασίας, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής και εισοδηματικής κατάστασης του αιτούντος, δεδομένου ιδίως του νεαρού της ηλικίας του, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του χρέους του.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί μ’ αυτή του άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, καθόσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο  η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο και θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ’ ων πιστωτών, καθόσον με τις καταβολές της πρώτης ρύθμισης, δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων τους. Η κατά τα ως άνω αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για άγαμους φορολογούμενους, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεσή της από την εκποίηση (άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010). Με δεδομένο ότι το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας είναι 41.193 (51.491,25 x 80%) ευρώ, καθώς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των χρεών του είναι μεγαλύτερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, το ποσό που τελικώς θα υποχρεωθεί να καταβάλλει ο αιτών δεν θα ξεπεράσει το αμέσως προαναφερθέν ποσό. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε δέκα πέντε έτη (180 μηνιαίες δόσεις).  Τα ποσό που θα καταβάλλει στο πλαίσιο αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 228,85 ευρώ μηνιαίως και για την αποπληρωμή του, θα πρέπει να του χορηγηθεί περίοδος πέντε ετών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με αυτή του άρθ. 8 παρ. 2 του Νόμου, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του και να εκπέσει των ρυθμίσεων.  Από το ποσό των καταβολών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακώς οι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες και σύμφωνα με την αρχή της χρονικής προτεραιότητας της εγγραφής των προσημειώσεων αυτών (άρθ. 1272 και 1300 ΑΚ). Ως προς δε το υπόλοιπο  των ως άνω απαιτήσεων των καθ’ ων, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις καταβολές επί πενταετία, και όπως τυχόν θα επαναπροσδιορισθούν, και μετά την εξάντληση του ποσού με το οποίο συμπληρώνεται η αντικειμενική αξία του δικαιώματος του επί της άνω κατοικίας, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν, και ο αιτών θα απαλλαγεί υπό τον όρο κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την παρούσας (άρθ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010), Κατόπιν των ανωτέρω και απορριπτόμενου κάθε αντίθετου ισχυρισμού και ένστασης των πιστωτών, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσία και να οριστεί νέα δικάσιμος, εντός του προβλεπόμενου κατ’ άρθ. 8 παρ. 2 εδ. α΄ του Νόμου ανώτατου πενταετούς χρονικού διαστήματος, και κατ’ άρθ. 254 ΚΠολΔ για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης μεγαλύτερου μέρους του χρέους του, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση για την ικανοποίηση του πιστωτή του, κατά οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

                   ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ κατ’ άρθρ. 8 παρ.  2 Ν. 3869/2010 τις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, που θα καταβάλλεται προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες, συμμέτρως διανεμόμενο στις επί μέρους δανειακές συμβάσεις, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας μήνα και θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Δικαστηρίου τούτου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο προκειμένου να επαναπροσδιοριστούν οι μηνιαίες καταβολές, στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, την 21/03/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ.

         ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, που βρίσκεται στο Μ……. Α…… (οδός Μ….. και Ι……), όπως περιγράφεται στην υπό κρίση αίτηση και στο σκεπτικό της παρούσας.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του κατ’ άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, το ποσό των 41.193 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε δέκα πέντε χρόνια, με 180 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 228,85 ευρώ εκάστης, προνομιακώς προς τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις των καθ’ ων και κατ’ άρθ. 1272 και 1300 ΑΚ. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, σε έκτακτη  δημόσια συνεδρίαση του, στο Κ………, στις 21-03-2017.

 

          Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

              Μ…. Κ…….                                     Σ…… Γ……

         

Scroll to Top