Θετική απόφαση σε υπόθεση του γραφείου μας. Παρ όλη τη σωρεία των απορριπτικών αιτήσεων που επικρατεί γενικά στη διαδικασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στο γραφείο μας είμαστε ευχαριστημένοι που πετυχαίνουμε ακόμα θετικές αποφάσεις

Αριθμός 496/2017

 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑ 

 

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη  Νέας Ιωνίας Κ…… Ι…… και  τη Γραμματέα Δ…….. Π……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 5.5.2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:  Φ….. Ν… του Κ…………, με Α.Φ.Μ. : ………., κατοίκου Ν… Ι…… Α…… (οδός Σ……,, αρ. …),  ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια  δικηγόρου  του Άννα Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΛΗΣΗ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε……. Ε……. Α…… Ε…….»  που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ό….. αρ..) και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

 

Με την από 8-12-2015 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/15-12-2015 κλήση νομίμως επαναπροσδιορίστηκε η από 12-4-2013 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/12-4-2013, αίτηση του αιτούντος, η συζήτηση της οποίας είχε αρχικώς προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 4-3-2022.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                      ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ    

 

 

Όπως, προκύπτει από τις υπ. αριθμ. …./15-4-2013, …./21-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν……. Σ……….., που προσκομίζονται με επίκληση από τον αιτούντα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ένδικης αίτησης (…/2013) με πράξη ορισμού δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 4-3-2022 καθώς και ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπ. αριθμ. …/2015 κλήσης με πράξη ορισμού δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (5-5-2017), επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης. Ενόψει όμως του ότι η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει να δικασθεί ερήμην και να προχωρήσει η συζήτηση σαν να ήταν όλο οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2ΚΠολΔ).

Με την από 8-12-2015 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/15-12-2015 κλήση νομίμως επαναπροσδιορίστηκε η από 12.4.2013 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/12-4-2013, αίτηση του αιτούντος, η συζήτηση της οποίας είχε αρχικώς προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 4-3-2022.

Με την κρινόμενη αίτηση, το δικόγραφο της οποίας παραδεκτά διορθώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ο τελευταίος, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πλήρωσης των λεπτομερώς αναφερομένων σ’ αυτή ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη ρύθμιση αυτών, κατά τον, με πληρότητα περιγραφόμενο σε αυτήν, τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 8 παρ.1, 2 και αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση, στο δισκογραφικό της οποίας διαλαμβάνονται όλα τα από τις διατάξεις των αρθ. 216 ΚΠολΔ, αρθ. 2 παρ.1, αρθ. 4  παρ. 1, 2 και αρθ. 5 παρ.1 του Ν. 3869/2010 απαιτούμενα για την πληρότητα του στοιχεία (πρόσωπο στερούμενο πτωχευτική ικανότητας, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, κατάσταση περιουσίας αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, αίτημα περί ρύθμισης των χρεών του), αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), εφόσον αφενός για το παραδεκτό της : α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (άρθρο 2 Ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε (βλ. από 21-3-2013 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού), β) κατατέθηκαν εμπροθέσμως τα απαραίτητα κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του Ν. 3869/2010 έγγραφα (βλ. από 12, 16-4-2013 εκθέσεις εγχειρίσεως της γραμματέως του παρόντος δικαστηρίου), γ) επιδόθηκε η αίτηση νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πιστώτρια του αιτούντος (βλ. υπ. αριθμ. …./15-4-2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν……. Σ………..), δ) προσκομίζεται νόμιμα και εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιούσιας της και των εισοδημάτων του, των πιστωτριών και των απαιτήσεών τους και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία πριν από την υποβολή της αιτήσεως (βλ. από 15-4-2013 και από 24-11-2015 υπεύθυνες δηλώσεις) και ε) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από τα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ίδιου νόμου, αρχεία (βλ. υπ. αριθμ. …./8-9-2017 πιστοποιητικό της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και αφετέρου συνυποβλήθηκαν από τον αιτούντα μετά της αιτήσεώς του τα επιτασσόμενα από την διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 4336/2015 και την ΚΥΑ 8986/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2208/14-10-2015) έγγραφα και ειδικότερα προσκομίσθηκαν  :  α) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) το υπ. αριθμ. …../24-11-2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ν… Ι……,  γ) έντυπα της εφορίας των  τελευταίων οικονομικών ετών, δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων οικονομικών ετών, ε) πρόσφατο έντυπο της εφορίας τύπου Ε9, στ) δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016,  ζ) βεβαιώσεις των αποδοχών του,  η) αναλυτική βεβαίωση της οφειλής του και θ) τίτλος ιδιοκτησίας της κύριας κατοικίας του  (βλ. υπ. αριθμ. …./17-3-2006 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο που συνετάγη ενώπιον της Συμ/φου Ν… Ι….. Χ…….. Κ…….).  Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη στο ακροατήριο κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε με επιμέλεια του αιτούντος, Ε….. Ν…, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις της καθ’ ης – πιστώτριας (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά  :  Ο αιτών, ηλικίας 57 ετών, είναι έγγαμος με την μη διάδικο στην παρούσα δίκη Ε….. Ν…, έχοντας αποκτήσει από τον μεταξύ τους τελεσθέντα γάμο δύο ενήλικα τέκνα ηλικίας σήμερα 28 και 23 ετών.  Εργαζόταν ως οικοδόμος υπό την ειδικότητα του κατασκευαστή γυψοσανίδων, αποκομίζοντας μηνιαίως από την εν λόγω εργασία του το ποσό των 700 ευρώ.  Το έτος 2011 έμεινε άνεργος συνέπεια βαριάς (50%) αναπηρίας (ψυχωτική συνδρομή), σήμερα δε εργάζεται ως καθαριστής σε σχολείο λαμβάνοντας μηνιαίως το ποσό των 400 ευρώ (βλ. πρακτικά παρούσας συνεδρίασης).  Η σύζυγός του εργαζόταν σε μισθωμένο περίπτερο, από τις 27-1-2011 όμως τυγχάνει άνεργη (βλ. από 24-11-2015 και από 26-4-2017 βεβαιώσεις ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ). Διαμένει στην ευρισκόμενη στην Ν.. Ι…. Α…… κύρια κατοικία του, λόγος για την οποία θα γίνει παρακάτω, μετά της συζύγου του και τον δύο ενήλικων τέκνων του, εκ των οποίων το ένα σπουδάζει στην Σχολή Α…….. και Τ…….. Μ…….. του Ε…… Μ…….. Π………..  και το έτερο τέκνο καλύπτει τις μηνιαίες της ανάγκες μέσω της διανομής φυλλαδίων.  Επιπρόσθετα αποδείχθηκε ότι ο αιτών διαθέτει κατά αποκλειστική κυριότητα την κύρια κατοικία του, ήτοι ένα διαμέρισμα του ισογείου, επιφανείας 46,66 τ.μ., κατασκευής του έτους 1930, που βρίσκεται εντός οικοπέδου εκτάσεως   88,14 τ.μ. κειμένου στην Ν.. Ι….. Α……, επί της οδού Σ….., στον αριθμό …, στο … Οικοδομικό Τετράγωνο, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 57.572,63 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως από τον αιτούντα πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2016 (το οποίο δεν υπερβαίνει το, για έγγαμο με δύο τέκνα, αφορολόγητο όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50%).  Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει από την καθ’ ης το παρακάτω χρέος, το οποίο με την κοινοποίηση αυτής, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου, ληξιπρόθεσμο και υπολογίζεται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως καθώς τυγχάνει ανέγγυο (βλ. από 10-1-2013 πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακα Ν… Ι……) και ειδικότερα είχε αναλάβει, υπό την ιδιότητα του οφειλέτη, με την υπ. αριθμ. ……….. σύμβαση ένα καταναλωτικό δάνειο συνολικού οφειλόμενου ποσού 17.162,75 ευρώ  (κεφάλαιο : 17.058,50 ευρώ, τόκοι : 104,25 ευρώ), λαμβανομένων υπόψη αφενός της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3869/2010 και αφετέρου της από 27-12-2012 προσκομιζόμενης από τον αιτούντα αναλυτική βεβαίωση των οφειλών του.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εξυπηρέτησης  της  ως άνω ληξιπρόθεσμης οφειλής του, καθώς δε δύναται να παρακολουθήσει το ληξιπρόθεσμο του χρέους του και να προβεί στη σχετικώς άμεση ικανοποίησή του, συνεκτιμώντας τα εισοδήματά του, την ανεργία της συζύγου του, το κόστος διαβίωσής του ιδίου και της οικογένειάς του, του ύψους (250 – 300 ευρώ) της μηνιαίας κατά το χρόνο παύσης των πληρωμών δόσης και τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην αγορά, η δε αδυναμία του αυτή, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε δόλο.

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 8 και 9 παρ. 2 του Ν. 4161/2013, ο οποίος εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει, κατά πρώτο λόγο, με μηνιαίες καταβολές αυτού απευθείας στην ανωτέρω πιστώτριά του  από τα εισοδήματά  του επί πενταετία, που θα αρχίζουν από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας  απόφασης μήνα. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στην πιστώτριά του,  λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του, των βασικών προσωπικών αναγκών του, της άμεσης οικονομικής αρωγής από τον αδελφό του και της έμμεσης από το κοινωνικό παντοπωλείο (βλ. πρακτικά παρούσας συνεδρίασης), πρέπει να ορισθεί σε αυτό των σαράντα (40) ευρώ το μήνα, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Ενόψει δε του ότι το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντος ανερχόμενο στο ποσό των 17.162,75 ευρώ οφείλεται στην μοναδική πιστώτρια με την επωνυμία «Ε…… Ε……. Α.Ε.», το παραπάνω ποσό της μηνιαίας καταβολής των 40 ευρώ αναλογεί στην τελευταία.  Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, κατά το τέλος της πενταετίας, η παραπάνω πιστώτρια θα έχει λάβει το ποσό των 2.400 (40Χ60) ευρώ.

Η παραπάνω ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με αυτή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 4161/2013, αφού με τις επί πενταετία καταβολές της ρύθμισης του άρθ. 8 παρ. 2 δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των προαναφερθεισών απαιτήσεων της καθ’ ης, καθισταμένου, συνακολούθως, αναγκαίου του καθορισμού μηνιαίων καταβολών για την αιτούμενη διάσωση της παραπάνω κατοικίας του μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικία του, δηλαδή το ποσό των 46.058,10 ευρώ (57.572,63 ευρώ αντικειμενική αξία Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα πραγματοποιείται εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός. Ενόψει του ότι το εναπομείναν μετά τις εντός της πενταετίας καταβολές οφειλόμενο προς την καθ’ ης ποσό ανερχόμενο σε αυτό των 14.762,75 {17.162,75-2.400 (40Χ60)} ευρώ είναι μικρότερο από το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μόνο το ποσό των 14.762,75 ευρώ που απομένει.  Η μεν διάρκεια εξόφλησής του πρέπει να οριστεί σε 13 χρόνια (156 μήνες), λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του αιτούντος, του συνόλου των χρεών του και της οικονομικής του δυνατότητας, το δε ποσό μηνιαίας καταβολής σε αυτό των 94,63 ευρώ, το οποίο αναλογεί στην καθ’ ης. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών θα έχει επέλθει πλήρης ικανοποίηση της οφειλής του αιτούντος καθώς ο τελευταίος θα έχει καταβάλει προς την καθ’ ης αναλυτικά : α) το ποσό των 2.400 (40Χ60) ευρώ κατά τις κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 καταβολές και β) το ποσό των 14.762,75 (94,63Χ156) ευρώ κατά τις κατά το άρθρο 9 παρ. 2 καταβολές.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, ρυθμιζομένων των χρεών του αιτούντος κατά τον αναφερόμενο στο διατακτικό τρόπο. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το  άρθρο  8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης την,  από 12.4.2013 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/12-4-2013, αίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ως άνω αίτηση.

          ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες, επί πενταετία, καταβολές  προς την καθ’ ης ποσού σαράντα (40) ευρώ. Οι παραπάνω καταβολές θα αρχίσουν τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μήνα (Νοέμβριος του έτους 2017) και θα πραγματοποιούνται εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων ημερών εκάστου μηνός.

          ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ένα διαμέρισμα του ισογείου, επιφανείας 46,66 τ.μ., κατασκευής του έτους 1930, που βρίσκεται εντός οικοπέδου εκτάσεως 88,14 τ.μ. κειμένου στη Ν.. Ι….. Α……, επί της οδού Σ……, στο αριθμό …, στο … Οικοδομικό Τετράγωνο.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει στην καθ’ ης για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας του το ποσό των ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (94,63) για χρονικό διάστημα 13 ετών (156 μηνών). Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (Νοέμβριος του έτους 2022), θα πραγματοποιείται εντός των δέκα πρώτων εργασίμων ημερών εκάστου μηνός και θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

                   ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Ν.. Ι…., στις 23-10-2017, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

          Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               

 

               Ι……. Κ…….                                       Δ……. Π…….

         

Scroll to Top