ΝΕΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

 

Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας

Αριθμός Απόφασης  114/2017

 

 

            ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

            Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Π…….. Φ….. και τη Γραμματέα Σ…. Φ……..

            Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 6-12-2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

            Α΄ ΑΙΤΗΣΗ : Της καλούσας – αιτούσας : Μ….. Κ……… του Ε…….., κατοίκου Π……. (Μ… Α……… ..), που παραστάθηκε με την  πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

            Των καθών η κλήση – αίτηση : 1) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Α….. αρ. ..), με την επωνυμία  «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από κανένα.  2) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας, που εδρεύει στην Αθήνα (Ό….. .) με την επωνυμία «E.. E……. E……. A.E.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από κανένα.

Η καλούσα – αιτούσα κατέθεσε την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1674/25-7-2014) αίτησή της περί ρύθμιση οφειλών (ν. 3869/2010) προς το δικαστήριο τούτο. Κατόπιν κατέθεσε την από 2-12-2015 (αριθ. κατάθ. δικογρ. 296/4-12-2015) κλήση της για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

Β΄ ΑΙΤΗΣΗ :  Του καλούντα – αιτούντα : Γ……. Χ………. του Μ….., κατοίκου Π……. (Μ… Α……… ..), που παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο της ΑΝΝΑ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

 

Της καθής η κλήση – αίτηση : Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας,  που

εδρεύει στην Αθήνα (Α….. ..) με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν εκπροσωπήθηκε από κανένα.

Ο καλών – αιτών κατέθεσε την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1673/25-7-2014) αίτησή του περί ρύθμισης οφειλών (Ν. 3869/2010) προς το δικαστήριο τούτο. Κατόπιν κατέθεσε την από 2-12-2015 (αριθ. κατάθ. δικογρ. 298/4-12-2015) κλήση του για επαναπροσδιορισμό της άνω αίτησης, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος η στην αρχή της παρούσας σημειούμενη, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

Κατά την συζήτηση των άνω αιτήσεων, που συνεκφωνούνται και συνεκδικάζονται λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, η πληρεξούσια  δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμ. 6328/29-7-2013, 6330/29-7-2013, 8859/8-12-2015, 8880/8-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν…….  Σ……….. που προσκομίζει η αιτούσα της 1ης αίτησης και τις υπ’ αριθμ. 6327/29-7-2013 και 8862/8-12-2015 εκθέσεις επίδοσης του ιδίου δικαστικού επιμελητή που προσκομίζει ο αιτών της 2ης αίτησης, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο των κρινομένων αιτήσεων και των κλήσεων, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της 28-1-2020 και την παραπάνω δικάσιμο, επιδόθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στις καθών της 1ης αίτησης και στην καθής της 2ης αίτησης, οι οποίες όμως δεν εκπροσωπήθηκαν κατ’ αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου.  Πρέπει επομένως να δικαστούν ερήμην και να ερευνηθεί όμως κατ’ ουσίαν η διαφορά σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754  παρ. 1, 2 ΚΠολΔ).

Η αιτούσα, με την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1674/25-7-2014) κρινόμενη 1η αίτησή της (όπως παραδεκτά κατ’ άρθρ. 224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε με τις προτάσεις της και επ’ ακροατηρίω), επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριές της, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών της και την απαλλαγή από τα χρέη, (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης του ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία, αυτής και της οικογένειάς της, από την εκποίηση).

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η 1η αυτή αίτηση αρμόδια κατ’ άρθρο 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της ίδιας αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της σε έτερο Ειρηνοδικείο της χώρα, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές της, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 § 2 Ν. 3869/2010.  Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση (που είναι επαρκώς ορισμένη) είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010,  όπως τροποποιήθηκε, και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ αυτής και των πιστωτριών της, δεδομένου ότι καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζήτησης και προσκομίστηκε το απαιτούμενο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ..

Εξάλλου, ο αιτών, με την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1673/25-7-2014) κρινόμενη 2η αίτησή του  (όπως παραδεκτά κατ’ άρθρ. 224, 236, 741, 744, 745, 751 ΚΠολΔ συμπληρώθηκε με τις προτάσεις του και επ’ ακροατηρίω), επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτριά του, ζητεί, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει, και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, την ρύθμιση των οφειλών του και την απαλλαγή από τα χρέη, (υποβάλλοντας ταυτόχρονα αίτημα διάσωσης του ακινήτου, που αποτελεί την κύρια κατοικία, αυτού και της οικογένειάς του, από την εκποίηση).

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η 2η αυτή αίτηση αρμόδια κατ’ άρθρο 3 Ν. 3869/2010 φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας (άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ). Εξάλλου δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του σε έτερο Ειρηνοδικείο της χώρα, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρ. 13 § 2 Ν. 3869/2010.  Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση (που είναι επαρκώς ορισμένη) είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε, και πρέπει να ερευνηθεί ως προς  την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ αυτού και της πιστώτριάς του, δεδομένου ότι καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη συζήτησης και προσκομίστηκε το απαιτούμενο γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του Δ.Σ..

Οι δύο αυτές αιτήσεις πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω συνάφειας και γιατί υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας και κατ’ αυτό τον τρόπο συντομεύεται η δίκη και επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης των αιτούντων των ως άνω αιτήσεων, που περιέχεται στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου, των με επίκληση προσκομιζομένων εγγράφων, τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των εκτεθέντων από τους διαδίκους (άρθρ. 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθ. 336 ΚΠολΔ) και από την εν γένει διαδικασία αποδεικνύονται, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά :  Οι αιτούντες  των κρινόμενων άνω αιτήσεων, σύζυγοι, ηλικίας 60 ετών ο καθένας, στερούνται της πτωχευτικής ικανότητας, συνταξιούχοι με μηνιαίο εισόδημα από σύνταξη 577 ευρώ η αιτούσα της 1ης  αίτησης και 654 ευρώ ο αιτών της 2ης αίτησης, ενώ το 2009 είχαν μηνιαίο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 2.000 ευρώ περίπου.  Οι αιτούντες είναι συνιδιοκτήτες κατά 50% ο καθένας ενός διαμερίσματος του 1ου ορόφου 50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας (του 50%) 15.187,50 ευρώ, που βρίσκεται σε οικοδομή της οδού Μ…… Α……… .. του Π……, το οποίο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία τους, ως προς το οποίο υποβάλλουν αίτημα εξαίρεσης από την ρευστοποίηση. Ακόμη, ο αιτών της 2ης αίτησης είναι ιδιοκτήτης ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, μοντέλο 2004, F… S…., 1.400 κ.ε., μικρής εμπορικής αξίας, το οποίο λόγω της παλαιότητάς του, της εν γένει κατάστασής του, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομικοκοινωνική κατάσταση και της χρησιμότητάς του για τις μεταφορικές ανάγκες της οικογένειάς τους, κρίνεται ως περιουσιακό στοιχείο απρόσφορο προς εκποίηση, γιατί, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον που θ’ αποφέρει αξιόλογο τίμημα.  Εκτός απ’ αυτά οι αιτούντες δεν διαθέτουν άλλη περιουσία, ούτε έχουν άλλο εισόδημα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους :  Α. Η αιτούσα της 1ης αίτησης δανείστηκε, από τις άνω καθών – πιστώτριές της διάφορα δάνεια και οφείλει σ’ αυτές, συνολικό ποσό που ανέρχεται, κατά την άσκηση της αίτησης σε 44.761,90 ευρώ.  Συγκεκριμένα οφείλει  :  1) στην 1η των καθών «Ε….. Τ…… Ε…… Α.Ε.»  : α) από την υπ’  αριθμ. ……….. σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), ποσό 29.643,01 ευρώ.  β)  από την υπ’  αριθμ. ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), ποσό 5.981,33 ευρώ.  Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή, η αιτούσα της 1ης αίτησης, οφείλει 35.624,34 ευρώ.  2)  στην 2η των καθών «Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.»  : από την υπ’  αριθμ. ………. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 9.137,56 ευρώ.  Β. Ο αιτών της 2ης αίτησης δανείστηκε, από την άνω καθής – πιστώτριά του «Ε….. Τ…… Ε…… Α.Ε.» και οφείλει σ’  αυτή, συνολικό ποσό που ανέρχεται, κατά την άσκηση της αίτησης σε 35.624,34 ευρώ.  Συγκεκριμένα οφείλει : στην καθής «Ε….. Τ…… Ε…… Α.Ε.» : α) από την υπ’  αριθμ. ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), ποσό 29.643,01 ευρώ.  β) από την υπ’  αριθμ. ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου (που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης), ποσό 5.981,33 ευρώ.  Ήτοι συνολικά στην τράπεζα αυτή, ο αιτών της 2ης αίτησης, οφείλει 35.624,34 ευρώ.  Περαιτέρω, από το έτος 2010 περίπου και μετά, λόγω των σταδιακών μειώσεων των εισοδημάτων τους (ανεργία της αιτούσας της 1ης αίτησης, ασθένεια αυτής και στη συνέχεια συνταξιοδότησής της, μ’ αποτέλεσμα το μηνιαίο εισόδημά της από 850 ευρώ να φθάσει σε 577 ευρώ. Περικοπή μισθού που έφθασε από 1.150 ευρώ το μήνα σε 850 ευρώ και στη συνέχεια συνταξιοδότηση του αιτούντα της 2ης αίτησης με ταυτόχρονη μείωση των εισοδημάτων του, που έφθασαν σε 654 ευρώ το μήνα), ένεκα της γενικότερης οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας που επακολούθησε, της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, της αύξησης του κόστους των ανελαστικών δαπανών για κάθε οικογένεια, καθώς και διάφορων άλλων προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων τους, όπως δαπάνες υγείας για αμφότερους τους αιτούντες, κατέστη ανέφικτη η αποπληρωμή των ανωτέρω οφειλών τους.  Η αδυναμία τους αυτή είναι γενική, καθώς με το χαμηλό εισόδημά τους, που προαναφέρθηκε, όπως αυτό διαμορφώνεται, αφού αφαιρεθεί από αυτό, το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών τους, αδυνατούν να καλύψουν τις μηνιαίες δόσεις των επιδίκων δανείων και λοιπών οικονομικών τους υποχρεώσεων.  Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε δολιότητά τους, γιατί, οι αιτούντες, κατά τον χρόνο σύναψης των επιδίκων δανείων δεν απέκρυψαν από τους πιστωτές τους το τότε μηνιαίο εισόδημα και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία, δεδομένου ότι οι πιστωτές έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν την οικονομική κατάσταση και συμπεριφορά τους μέσω του συστήματος “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ” ή της ΔΟΥ (ΕιρΑθ 120/2012 Τράπ. Νομ. Πληροφοριών “ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ”). Οι αιτούντες μπορούσαν, τότε (πριν το 2010), με το οικογενειακό τους εισόδημα που προαναφέρθηκε (των 2.000 ευρώ το μήνα), να καλύπτουν τις από τα δάνεια υποχρεώσεις τους. Ενώ ουδόλως πρέπει να αγνοηθεί και η επιθετική στρατηγική πώληση τραπεζικών προϊόντων μέσω καταιγιστικών διαφημίσεων, που χαρακτήριζε τον σχετικό οικονομικό τομέα στη χώρα μας πριν το 2009-2010 και σε βάθος 20ετίας.  Περαιτέρω, δεν προέβησαν σε δωρεές προς τρίτους, ούτε εκποίησαν περιουσιακά τους στοιχεία, ούτε ανέλαβαν εικονικά χρέη τρίτων. Ως εκ τούτου, διαθέτουν τα στοιχεία του καλόπιστου οφειλέτη, που δύναται να υπαχθεί στο Ν. 2869/2010, όπως τροποποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι, η ρύθμιση του χρέους του κάθε δανειολήπτη αιτούντα από το δικαστήριο, πρέπει να μην οδηγεί σε πλήρη διάθεση του συνόλου των εισοδημάτων του για την ικανοποίηση των δανειστών του από τα δάνεια, χωρίς να εξασφαλίζεται το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης για αυτόν και την οικογένειά του, γιατί αυτό θα παραβίαζε τη συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα μ’ αυτά, το ποσό που μπορεί, η αιτούσα της 1ης αίτησης, να διαθέσει στις άνω πιστώτριές της επί 4ετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και περιουσιακής της κατάστασης, και αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών αυτής και της οικογένειάς της, μπορεί να ανέλθει μηνιαίως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσόν των 70 ευρώ συμμέτρως καταβαλλόμενο στις άνω καθών, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων των αιτούντων αυτών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’ αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό.  Έτσι η εν λόγω αιτούσα από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 44.761,90 ευρώ, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί 4ετία συνολικά το ποσό των (48 μήνες  X 70 =)3.360  ευρώ.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα παραπάνω, το ποσό που μπορεί, ο αιτών της 2ης αίτησης, να διαθέσει στην άνω πιστώτριά του επί 4ετία, λαμβανομένης υπόψη της προσωπικής και περιουσιακής του κατάστασης, και αφού αφαιρεθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών αυτού και της οικογένειάς του, μπορεί να ανέλθει μηνιαίως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσόν των 120 ευρώ στην άνω καθής, με την επιφύλαξη όμως τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων των αιτούντων αυτών (άρθρο 8 παρ. 4. Ν. 3869/2010). Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’  αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έτσι, ο εν λόγω αιτών από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 35.624,34 ευρώ, θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί 4ετία συνολικά το ποσό των (48 μήνες Χ 120 = 5.760 ευρώ.

Τέλος, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία των αιτούντων, συνιδιοκτησία κατά 50% ο καθένας ενός διαμερίσματος που περιγράφεται παραπάνω, το οποίο βρίσκεται σε οικοδομή της οδού Μ…… Α……… .. του Π……, αντικειμενικής αξίας (του 50%) 15.187,50 ευρώ για τον καθένα, από τους εν λόγω αιτούντες, θα καταβάλει επί 20 έτη ή 240 μήνες, για το άνω εμπραγμάτως εξασφαλισμένο δάνειο που έλαβαν από την καθής πιστώτριά τους «Ε….. Τ…… Ε…… Α.Ε.», η οποία θα ικανοποιηθεί προνομιακά, το ποσό των 50,62 ευρώ το μήνα ο καθένας τους (που προκύπτει ως εξής  : 15.187,50 ευρώ η αντικειμενική αξία του 50% του ακινήτου Χ το 80% της αξίας του = 12.150,00 : 240 μήνες = 50,62 ευρώ), εντόκως κατά το διατακτικό της παρούσας. Εφόσον δε υπάρξει απομένον υπόλοιπο, θα ικανοποιηθούν συμμέτρως, οι λοιπές ανέγγυες αξιώσεις της 2ης καθής της 1ης αίτησης.  Η κάθε μηνιαία καταβολή θ’ αρχίζει, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Ενόψει των παραπάνω πρέπει οι συνεκδικαζόμενες κρινόμενες αιτήσεις να γίνουν μερικά δεκτές ως βάσιμες κατ’ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στις αιτήσεις αυτές οφειλές των αιτούντων, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, με σκοπό την απαλλαγή τους, με την τήρηση των όρων της παρούσας ρύθμισης (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010), από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής τους, έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010) Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

            Συνεκδικάζει ερήμην των καθών της 1ης αίτηση και της καθής της 2ης αίτησης, την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1674/25-7-2014) 1η αίτηση και την από 23-7-2013 (αριθμ. κατάθ. δικογρ. 1673/25-7-2014) 2η αίτηση.

            Δέχεται εν μέρει τις αιτήσεις αυτές.   

            Ρυθμίζει τα χρέη τα αιτούσας της 1ης αίτησης, επί 4ετία, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές της, ποσού καθεμιάς (καταβολής) εβδομήντα (70) ευρώ συμμέτρως καταβαλλόμενης σ’ αυτές πιστώτριές της), μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

            Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντα της 2ης αίτησης, επί 4ετία, με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτριά του, ποσού καθεμιάς (καταβολής) εκατόν είκοσι (120) ευρώ, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και αρχίζουν τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Εξαιρεί της    εκποίησης την μοναδική κατοικία  των αιτούντων, συνιδιοκτησία κατά 50% ο καθένας ενός διαμερίσματος του 1ου ορόφου 50 τ.μ., που βρίσκεται σε οικοδομή της οδού Μ…… Α……… .. του Π…….

            Επιβάλει σε καθένα αιτούντα, την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας του, επί 20 έτη ή 240 μήνες, για  το άνω εμπραγμάτως εξασφαλισμένο δάνειο που έλαβαν από την καθής πιστώτριά τους «Ε….. Τ…… Ε…… Α.Ε.», η οποία θα ικανοποιηθεί προνομιακά και όπως ορίζουν τα άρθρα 1272, 1274 ΑΚ, για τις εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης απαιτήσεις της, μηνιαίως το ποσό των πενήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (50,62) ο καθένας τους και με σύμμετρη ικανοποίηση της άνω ανέγγυας αξίωσης της 2ης καθής της 1ης αίτησης, από το τυχόν απομένουν υπόλοιπο για το χρέος της 1ης αιτούσας. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 24-2-2017, με απόντες τους αιτούντες και την πληρεξούσια δικηγόρο τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Π…….. Φ…..                                               Σ….  Φ……..

 

 

 

           

Scroll to Top