Απόφαση διαγραφής χρέους άνεργης δανειολήπτριας

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Ν. 3869/2010                                                                 (ΓΑΚ:4999/2015)

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την  Ειρηνοδίκη  Πειραιά Μ……….. Μ…. με την σύμπραξη της γραμματέως Σ….. Φ…….. και συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 15 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ-ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  Μ…… Θ………… του Ν…….,  κατοίκου Π…….., οδός Θ….., αρ. .., η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας  δικηγόρου  της  Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής  εταιρίας με την επωνυμία «Α…. Β… Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δ…….. Π………., 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Τ…… Ε…….-Ε……. Α.Ε.»,  που εδρεύει στην Αθήνα  και  εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «C……. I………… P..»,  που εδρεύει στo Λ…… και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην θέση της οποίας υπεισήλθε ως ειδική διάδοχος των απαιτήσεων αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Α…. Β… Α.Ε.». που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται νόμιμα,  η οποία παραστάθηκε στο Δικαστηρίου δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δ…….. Π………., 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «D….. C…», που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην θέση της οποίας υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος αυτής η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Α…. Β… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δ…….. Π………

Η αιτούσα με την από 18.03.2013 αίτηση της, που κατατέθηκε στην γραμματεία του δικαστηρίου αυτού στις 20.03.2013, γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με γενικό αριθμό κατάθεσης: 3293/2013 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου: 665/2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 14ης. 01.2020 και κατόπιν επίσπευσης δυνάμει της από 02.12.2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 300/2015 κλήσης της αιτούσας για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή.  Κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα και ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα-καλούσα με την 02.12.2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 300/2015 κλήση της, η οποία επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στις καθ ών η αίτηση πιστώτριες (βλ. τις υπ. αρ. 8894/08.12.2015 και 8883/08.12.2015 εκθέσεις επίδοσης της κλήσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών, Ν……. Σ………..) επαναφέρει νομίμως για συζήτηση με βάση τον ν. 4336/2015 (παρ. 4 εδάφιο α. άρθρου 2 Μεταβατικές Διατάξεις) την από 18-03-2013 αίτηση της, που κατατέθηκε στην γραμματεία του δικαστηρίου αυτού στις 20-03-2013 και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με γενικό αριθμό κατάθεσης: 3293/2013. Όπως προκύπτει από την με αριθμ. 8883/08.12.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ν……. Σ……….., που προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές  αντίγραφο της ένδικης αίτησης-κλήσης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτρια της με την επωνυμία «Τ…… Ε…….-Ε……. Α.Ε.» για την παρούσα δικάσιμο.  Επομένως, εφόσον η πιστώτρια αυτή δεν παραστάθηκε  κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν  η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτώς διορθώθηκε προφορικώς στο ακροατήριο αλλά και με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας  επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες, ζητά  τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο  διευθέτησης που υποβάλλει αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται πέραν της αναφοράς της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της οφειλέτριας  και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ήτοι η κατάσταση της περιουσίας της οφειλέτριας και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, η κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, είναι ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του Ν. 3869/2010. Οι περί αοριστίας ενστάσεις που προέβαλε η παριστάμενη πιστώτρια πρέπει ν’ απορριφθούν, καθόσον η αίτηση κατ’ εκτίμηση αυτής περιέχει τα προαναφερθέντα στοιχεία που είναι απαραίτητα κατά το άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της. Περαιτέρω, η ένδικη αίτηση η οποία και επεδόθη νομότυπα και εμπρόθεσμα στις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες (βλ. υπ. αρ. 468Β/22.03.2013, 464Β/22.03.2013, 465Β/22.03.2013 και 463Β/22.03.2013 εκθέσεις επίδοσης της αίτησης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών  Α…….. Α………….. καθώς και τις υπ’ αρ. 8894/08.12.2015 και 8883/08.12.2015 εκθέσεις επίδοσης της κλήσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών  Ν……. Σ………..) παραδεκτά και αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό της κατοικίας της αιτούσας, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής προσκομίζονται νομίμως τα προβλεπόμενα από την § 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 έγγραφα ήτοι :  α) η από 06.03.2013 βεβαίωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας περί αποτυχίας της προσπάθειας για επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού και  β) από 20.03.2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων επί ακινήτων και την τελευταία τριετία η οποία κατατέθηκε στις 26.03.2013 ενώπιον  του Ειρηνοδικείου. Επιπροσθέτως, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο  της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο  του Δικαστηρίου (βλ. την υπ. αρ. πρωτ. 1161/14.12.2016 βεβαίωση της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης η ένδικη αίτηση να εξετασθεί κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας (οι καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες δεν εξέτασαν μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :   Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1971, είναι έγγαμη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου γεννηθέντος το έτος 2001.  Η αιτούσα δεν εργάζεται από την 08η.09.2010 και δεν έχει εισοδήματα από το οικονομικό έτος 2012 και μέχρι και σήμερα.  Ο σύζυγος της αιτούσας Τ…….. Ν……. εργάζεται ως τεχνίτης-ελασματουργός στην εταιρεία «Μ….. Α.Ε.-Ε………. Ε……..» και οι καθαρές αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 1.066,80 ευρώ μηνιαίως (βλ. απόδειξη πληρωμής Σεπτεμβρίου 2016). Το εισόδημα του συζύγου της αιτούσας το φορολογικό έτος 2015 ανήλθε στο ποσό των 16.684,31 ευρώ και το φορολογικό έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 14.029,97 ευρώ. Το εισόδημα του συζύγου της αιτούσας το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.358,33 ευρώ.  Όσον αφορά την εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας κατά τα παρελθόντα έτη, οπότε και εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία ενδυμάτων με την επωνυμία «S…. A……» το οικονομικό έτος 2011 το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό των 11.655,57 ευρώ και του συζύγου της ανήλθε στο ποσό των 14.109,96 ευρώ. Το οικονομικό έτος 2010 το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό των 15.078,08 ευρώ και το εισόδημα του συζύγου της ανήλθε στο ποσό των 17.469,81 ευρώ. Το οικονομικό έτος 2005 το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό των 8.819,93 ευρώ και το εισόδημα του συζύγου της ανήλθε στο ποσό των 16.835,64 ευρώ. Το οικονομικό έτος 2004 το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό των 8.943,34 ευρώ και το εισόδημα του συζύγου της ανήλθε στο ποσό των 17.329,60 ευρώ. Τέλος, το οικονομικό έτος 2003 το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε στο ποσό των 8.438,68 ευρώ και το εισόδημα του συζύγου της ανήλθε στο ποσό των 18.679,29 ευρώ.

Η αιτούσα διαμένει με την οικογένειά της σε διαμέρισμα πολυκατοικία στο Π….. και επί της οδού Θ….. αρ. .., το οποίο της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή  (βλ. το υπ. αρ. 1940/2002 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Π…… Ε….. Τ…..). Ειδικότερα, πρόκειται για ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας (υπό στοιχεία Β-2), το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 2002 και έχει επιφάνεια 73,12 τ.μ.  Η κατοικία αυτή έχει τους εξής βοηθητικούς χώρους  α) ημιυπαίθριο χώρος 12 τ.μ.  β) την με στοιχεία (Υ-11) αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 7,25 τ.μ. και  γ) την με στοιχεία Σ-5 θέση στάθμευσης 10,12 τ.μ.  Η αντικειμενική αξία της κατοικίας της αιτούσας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 59.625,72 ευρώ.  Επί του ακινήτου αυτού έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης την 28η/07/2003 ποσού 78.000 ευρώ υπέρ της Τράπεζας «Α…. Β…».  Η αιτούσα πλην του ανωτέρω ακινήτου δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως προκύπτει και από την 08.02.2016 υπεύθυνη  δήλωσή της ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η αιτούσα είχε λάβει από την καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια με την επωνυμία «Α…. Β…»  α) δυνάμει της με αριθμό 328981 σύμβασης δανείου, στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής του δανείου αυτού στις 08.12.2015 το ποσό των 28.745,27 ευρώ  και β) δυνάμει της με αριθμό 327981 σύμβασης δανείου, στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής του δανείου αυτού στις 08.12.2015 το ποσό των 13.286,86 ευρώ.  Οι ανωτέρω οφειλές συνολικού ύψους 42.032,13 ευρώ είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με την από 28η/07/2003 εγγραφή προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας ποσού 78.000,00 ευρώ, δεν προσκομίστηκε ωστόσο από την πιστώτρια επικαιροποιημένη κατάσταση για το υπόλοιπο της οφειλής των οφειλών αυτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αίτησης.  Η αιτούσα είχε λάβει από την καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια με την επωνυμία «C……. I………… P..»  α) δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού ………. σύμβασης προσωπικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής του δανείου αυτού στις 22/03/2013 το ποσό των 10.295,28 ευρώ και  β) δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού ………………..  σύμβασης πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις 22/03/2013 το ποσό των 100,87 ευρώ.  Οι ανωτέρω απαιτήσεις συνολικού ύψους 10.396,15 ευρώ μεταβιβάστηκαν δυνάμει ειδικής διαδοχής στην πιστώτρια με την επωνυμία «Α…. Β…».   Η αιτούσα είχε λάβει της με αριθμό λογαριασμού ……….. σύμβαση συναφθείσας με την καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια με την επωνυμία «D….. C… I…………» πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο οφειλής στις 22/03/2013 το ποσό των 4.531,74 ευρώ.  Στη ανωτέρω απαίτηση υπεισήλθε ως καθολική διάδοχος η πιστώτρια με την επωνυμία «A… B…». Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η αιτούσα οφείλει στην πιστώτρια με την  επωνυμία «Α…. Β…» το συνολικό ποσό των 56.960 ευρώ (42.032,13+10.396,15+4.531,74).  Επιπροσθέτως, η αιτούσα είχε λάβει δυνάμει της με αριθμό …………. σύμβασης συναφθείσας με την καθ’ ης η αίτηση πιστώτρια με την επωνυμία «Τ…… Ε…….. Ε……. Α……. Ε…….»  καταναλωτικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής στις 22/03/2013 το ποσό των 26.057 ευρώ (βλέπε παρατηρήσεις πιστώτριας ενώπιον του Ειρηνοδικείου). Οι ανωτέρω οφειλές της αιτούσας δεν προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, ούτε εμπίπτουν στις λοιπές περιπτώσεις της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3869/2010 και αναλήφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της αιτήσεως.

Η αιτούσα λόγω της πτώσης των εισοδημάτων της αλλά και του γεγονότος ότι απολύθηκε από την εργασία της και δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση νέας εργασίας δεν δύναται να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των οφειλών της για τις οποίες έπρεπε να καταβάλει ποσό ανώτερο των 500 ευρώ μηνιαίως.  Η ως άνω αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητάς της αιτούσας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί, καθόσον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας δεν προβλέπεται να εξεύρει άμεσα εργασία, ενώ παράλληλα οι δανειακές οφειλές της αιτούσας επιβαρύνονται συνεχώς με τόκους υπερημερίας.  Συνεπώς, συντρέχει στη περίπτωση της αιτούσας μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις μετέχουσες πιστώτριες, η οποία και δεν οφείλεται σε δόλο.  Η πρώτη των καθ’ ων η αίτηση προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της αιτούσας.  Η πιστώτρια ισχυρίζεται ότι η αιτούσα αιτούμενη να καταβάλει προς τις πιστώτριες της χαμηλές μηνιαίες δόσεις, στην πραγματικότητα ζητεί τη πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές της,  της τάξης του 93,5% προκαλώντας δυσανάλογη ζημία στις πιστώτριές της και ότι συνεπώς ενεργεί και συμπεριφέρεται αντίθετα προς την αρχή της συνεπούς και καλόπιστης εκπλήρωσης των συμβάσεων. Η ένσταση αυτή της ως άνω πιστώτριας κρίνεται απορριπτέα, αφού τα ανωτέρω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά προβάλλονται αορίστως ενώ και αληθή υποτιθέμενα δεν θεμελιώνουν την εκ του άρθρου 281 Κ ένσταση. Το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού. Απαιτείται βέβαια από τη διάταξη του αρθ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/10 ο οφειλέτης κατά τη σύνταξη του σχεδίου να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσιακή και προσωπική του κατάσταση. Όμως δεν προβλέπεται δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου του σχεδίου, και ούτε κατά συνέπεια απαράδεκτο του δικογράφου. Εναπόκειται δε στους πιστωτές να αποδειχθούν ή απορρίψουν το σχέδιο, οπότε ακολουθεί η ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου, το οποίο ερευνά αυτεπάγγελτα τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη καθώς και τη δυνατότητα εξόφληση των χρεών του με βάση και τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και καθορίζει το καταβλητέο μηνιαίο ποσό, χωρίς να δεσμεύεται από την πρόταση του οφειλέτη.  Ενόψει των προλεχθέντων, το παραπάνω περιεχόμενο του σχεδίου διευθέτησης δεν καθιστά καταχρηστική την αίτηση ώστε να οδηγήσει για το λόγο αυτό στην απόρριψη της.

Επομένως το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και τις βιοτικές ανάγκες της αιτούσας θα την υποχρεώσει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα πέντε ετών ορισμένο ποσό στις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες. Ειδικότερα, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει με 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115) συμμέτρως καταβαλλόμενες προς τις καθ’ ων η αίτηση. Συνεπώς, η αιτούσα θα καταβάλλει στην πιστώτρια με την επωνυμία «Α…. Β…»  το ποσό των εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (78,90) και στην πιστώτρια με την επωνυμία «Τ…… Ε…….. Ε……. Α……. Ε…….» το ποσό των τριάντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (36,10). Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν τον μήνα Μάρτιο 2017 και θα διενεργούνται το τελευταίο πενθήμερο εκάστου μηνός.

Όπως προαναφέρθηκε η αιτούσα διαμένει με την οικογένεια της σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Π….. και επί της οδού Θ….. αρ. .., η οποία της ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και η αντικειμενική αξία της κατοικίας αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 59.625,72 ευρώ.  Για το ως άνω ακίνητο η αιτούσα υποβάλλει αίτημα υπαγωγής του στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10 ρύθμιση για εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας.  Η συνολική αντικειμενική αξία του διαμερίσματος και των βοηθητικών χώρων αυτού (59.625,72 ευρώ), δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με ένα τέκνο.  Συντρέχουν, επομένως στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στην ρύθμιση του άρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 με την εξαίρεση από την εκποίηση του διαμερίσματός της καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτού (αποθήκη, θέση στάθμευσης, ημιυπαίθριος) που στερούνται λειτουργικής αυτοτέλειας, δεν είναι εφικτό να εκποιηθούν αυτοτελώς και επομένως πρέπει να συνεξαιρεθούν της εκποιήσεως. Στα πλαίσια λοιπόν της ρύθμισης αυτής του άρθ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10 θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, συνολικού ποσού ίσου με το 80% της αντικειμενικής της αξίας.  Η αιτούσα θα καταβάλει δηλαδή το συνολικό ποσό των 47.700 ευρώ (59.625,72 Χ 80%), στο οποίο ποσό εξαντλείται η υποχρέωσή της.  Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, θα πρέπει να οριστεί σε 20 χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει η αιτούσα για τη διάσωση της κατοικίας της, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της.  Παράλληλα, θα πρέπει να χορηγηθεί περίοδος χάριτος πέντε χρόνων στην αιτούσα η οποία σήμερα είναι άνεργη, ώστε να μπορέσει να αποταμιεύσει κάποια χρηματικά ποσά και να εξαλειφθεί ο κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις που της επιβάλλονται. Η  καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου  μήνα πέντε χρόνια  μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (240 δόσεις) ήτοι η αιτούσα θα καταβάλει μηνιαίως το ποσό των εκατόν ενενήντα εννιά ευρώ (199) (47.700:240) και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα καταβάλλονται πρώτα στην εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια με την επωνυμία «Α…. Β…»  (ήτοι για τις οφειλές που απορρέουν από το με αριθμό σύμβασης …… στεγαστικό δάνειο και από το με αριθμό σύμβασης ……. στεγαστικό δάνειο) και αφού επιτευχθεί η εξόφληση των οφειλών αυτών, εν συνεχεία οι δόσεις θα καταβάλλονται συμμέτρως προς όλες τις καθ’ ων η αίτηση.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.  Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

         ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πιστώτριας με την επωνυμία «Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.» και  κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

         ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση         .

          ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές  συνολικού ύψους εκατόν δέκα πέντε ευρώ (115) προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες  επί μία πενταετία. Ειδικότερα θα καταβάλλεται εντός του τελευταίου πενθημέρου εκάστου μηνός με έναρξη τον μήνα Μάρτιο 2017 στην πιστώτρια με την  επωνυμία «Ε.. Ε……. Ε……. Α.Ε.» το ποσό των τριάντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (36,10) και στην πιστώτρια με την επωνυμία «Α… Τ…… Α.Ε.» το ποσό των εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (78,90).

                   ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας (υπό στοιχεία Β-2), στο Π….. και επί της οδού Θ….. αρ. .. το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 2002 και έχει επιφάνεια 73,12 τ.μ.  Περαιτέρω συνεξαιρούνται της εκποιήσεως οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας αυτής δηλ. α) ημιυπαίθριος χώρος 12 τ.μ.  β) η με στοιχεία (Υ-11) αποθήκη του υπογείου εμβαδού 7.25 τ.μ. και γ) η με στοιχεία Σ-5 θέση στάθμευσης 10.12 τ.μ.

         ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της το συνολικό ποσό των 47.700 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 20 χρόνια με 240 ισόποσες μηνιαίες καταβολές των εκατόν ενενήντα εννιά ευρώ (199). Η  καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα πέντε χρόνια μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής,  σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι μηνιαίες αυτές δόσεις θα καταβάλλονται πρώτα προς εξόφληση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων οφειλών της πιστώτριας με την επωνυμία «Α…. Β…» (ήτοι οι οφειλές που απορρέουν από το με αριθμό σύμβασης 328981 στεγαστικό δάνειο και από το με αριθμό σύμβασης 327981 στεγαστικό δάνειο) και αφού επιτευχθεί η εξόφληση των οφειλών αυτών, εν συνεχεία οι δόσεις θα καταβάλλονται συμμέτρως προς όλες τις καθ’ ων η αίτηση.

                   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά και στο ακροατήριο Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 28/2/2017, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                

 

            Μ………. Μ….                                  Φ…….. Σ…..    

Scroll to Top