ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΟΥΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  : 317/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Π…… Μ…. Η… και τη Γραμματέα  Σ…. Φ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του  σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2016  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤHΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ – ΑΙΤΟΥΣΗΣ :  Της Χ……. Γ………… του Θ……. και της Θ….., κατοίκου Π…… (Π….. Κ…….), οδός Β…….., αρ. .., η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.  

ΤΩΝ  ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΙΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ της αιτούσης εταιρειών, οι οποίες μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 748 παρ. 3 Κ.ΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν 3869/2010) κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής :

  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….., αρ. .., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε….. Τ……. και
  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…., οδός Α……., αρ. ., νομίμως εκπροσωπουμένης, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Μ……… Β… Α.Ε.», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε….. Τ…….

Η αιτούσα με την από 2-4-2012 αίτησή της, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης …./2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2012, ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται  σ’ αυτήν, όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

Επί της αιτήσεως αυτής, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί η 8-2-2014 και μετά από αναβολή η 3-2-3015,  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. …/2015 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης.

Ήδη με την από 9-11-2015 κλήση της αιτούσης, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης …./2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2015, επαναφέρεται νόμιμα προς συζήτηση η ως άνω αίτηση.  Δικάσιμος αυτής ορίστηκε η 29-3-2016 και μετά από αναβολή η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως, κατά την οποία και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από την σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο αφού :

Έλαβε υπόψη όσα περιέχονται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Με την από 9-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2015 κλήση της αιτούσης φέρεται προς συζήτηση η από 2-4-2012 (αριθμός κατάθεσης δικογράφου …/2012) αίτησή της μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. …/2015 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία, αφού κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη η ως άνω αίτηση, διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθούν από την αιτούσα τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2012 και 2013, τα οποία προσκομίζονται.

Από την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσης, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την ως άνω μη οριστική απόφαση πρακτικά, εκτιμώμενη χωριστά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που περιέχονται στις προτάσεις τους, από τους οποίους συνάγονται και ομολογίες (άρθρα 261 και 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ τα οποία εφαρμόζονται και στην εκουσία δικαιοδοσία κατ’ άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) και απ’ όλη εν γένει τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  Η αιτούσα είναι κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ηλικίας 39 ετών, είναι έγγαμη  με τον Σ….. Σ…… και δεν έχουν τέκνα. Η αιτούσα, η οποία εργαζόταν από το έτος έτος 2006 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2009 στην εταιρεία «Γ……. Μ………..» και η οποία από τον Ιανούαριο του έτους 2010 μεταφέρθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Μ…. Χ……….. Κ.. Σ.. Ο.Ε», όπου απασχολείτο έως τον Μάιο του έτους 2010 ως πωλήτρια κρύων φαγητών, έχοντας από τις ως άνω απασχολήσεις της ετήσιο καθαρό εισόδημα κατά τα έτη 2009 και 2010, ανερχόμενο στο ποσό των 12.748,73 ευρώ και των 3.841,45 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010 και 2011, κατά τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως ήταν άνεργη, εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ από τις 1-7-2010, χωρίς να λαμβάνει κατά τον πιο πάνω χρόνο επίδομα ανεργίας, έχοντας μηδενικό εισόδημα κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014. Κατά τον χρόνο της αρχικής συζητήσεως της ως άνω αιτήσεως η αιτούσα  εργαζόταν στο Μ….. Γ……. σε ελληνικό εστιατόριο με  μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο καθαρό ποσό των 579,48 ευρώ, από το οποίο παρακρατείτο από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης το ποσό των 132,60 ευρώ μηνιαίως ως ενοίκιο για την παραχώρηση εκ μέρους του προς την αιτούσα του χώρου, όπου η τελευταία διέμενε με τον σύζυγό της, λαμβάνοντας κατόπιν τούτου η αιτούσα μηνιαίως το καθαρό ποσό των 446,88 ευρώ, ενώ κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως η αιτούσα  είναι άνεργη, λαμβάνοντας μηνιαίως από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας του Μ……, ως προσωρινή κοινωνική παροχή για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, για το χρονικό  διάστημα από τον Ιούνιο 2016 έως τον Ιούλιο 2016 το ποσό των 77,20 ευρώ, από τον Αύγουστο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2016 το ποσό των 210,10 ευρώ και από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Νοέμβριο 2016 το ποσό των 364 ευρώ.  Ο σύζυγος της αιτούσας, ο οποίος εργαζόταν από τις 8-10-2007 ως μηχανικός αυτοκινήτων στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ….. Α…… Ε…… Ε…… Α……….» και του οποίου η ως άνω σύμβαση αορίστου χρόνου μετετράπη από τις  1-2-2011 από πλήρους σε μερικής απασχόλησης με αντίστοιχη μείωση των μηνιαίων αποδοχών του, ανερχομένων κατόπιν της εν λόγω μειώσεως στο 75% των καταβαλλομένων κατά τον χρόνο αυτό αποδοχών του, είχε από την απασχόλησή του αυτή ετήσιο καθαρό εισόδημα ανερχόμενο κατά τα έτη πριν την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως, ήτοι κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 στο ποσό των 15.015,06 ευρώ, των 14.998,80 ευρώ και των 10.185,06 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010, 2011 και 2012, απολύθηκε δε στις 14-10-2011 από την ως άνω επιχείρηση, λαμβάνοντας ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 897,75 ευρώ, ενώ έκτοτε και έως τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως (14-5-2012) ήταν άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας αρχικώς εκ ποσού 461 ευρώ μηνιαίως, εν συνεχεία από τον Μάρτιο του έτους 2012 εκ ποσού 420 ευρώ μηνιαίως και κατά τον πιο πάνω χρόνο εκ ποσού 360 ευρώ μηνιαίως. Μετά την κατάθεση  της ως άνω αιτήσεως ο σύζυγος της αιτούσης εξακολουθούσε να είναι άνεργος, ενώ για μερικούς μήνες και έως τις αρχές του έτους 2013 εργάστηκε ως υπάλληλος στην επιχείρηση «J….», έχοντας από την απασχόλησή του αυτή ετήσιο καθαρό εισόδημα, ανερχόμενο κατά τα έτη 2012 και 2013 στο ποσό των 4.600,59 ευρώ και των 3.329,91 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2013 και 2014. Κατά τον χρόνο της αρχικής συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ο σύζυγος της αιτούσης εργαζόταν στο Μ…. Γ…….. ως βοηθός κουζίνας στο ίδιο ως άνω ελληνικό εστιατόριο, όπου εργαζόταν και η αιτούσα, με μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο καθαρό ποσό των 526,66 ευρώ, από το οποίο επίσης παρακρατείτο από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης το ποσό των 132,60 ευρώ μηνιαίως ως ενοίκιο για την παραχώρηση εκ μέρους του προς τον σύζυγο της αιτούσης του  χώρου, όπου ο τελευταίος διέμενε με τη σύζυγό του, λαμβάνοντας κατόπιν τούτου ο σύζυγος της αιτούσης μηνιαίως το καθαρό ποσό των 394,06 ευρώ, ενώ κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως ο σύζυγος της αιτούσης είναι άνεργος, λαμβάνοντας μηνιαίως από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας του Μ……, ως προσωρινή κοινωνική παροχή για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, για τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα τα ίδα ως άνω ποσά που έχει λάβει και η σύζυγός του. Η αιτούσα διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: α) είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μια πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Π…… (Π….. Κ…….) στη θέση «Α… Σ…..», επί της οδού Β…….. αρ. .., επιφάνειας 60,11 τ.μ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 164,65/1000 εξ αιδιαιρέτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία της ιδίας και του  συζύγου της, β) είναι συγκυρία κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της με αριθμό 3 αποθήκης του υπογείου, επιφάνειας 5,80 τ.μ, η οποία βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία, και  γ) είναι κυρία ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής Κ.., τύπου C…, κυλινδρισμού 1396 κυβικών εκατοστών, μοντέλο 2009.  Η αιτούσα έχει περιέχθει χωρίς  δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των κάτωθι αναφερομένων ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις καθών η αίτηση – πιστώτριές της, λόγω της κατάστασης της ανεργίας στην οποία, όπως προεκτέθη, περιήλθε η ίδια και ο σύζυγός της, απορριπτομένων ως αβάσιμων των ισχυρισμών της πρώτης των καθών η αίτηση και της ως άνω καθολικής διαδόχου της δεύτερης των καθων η αίτηση περί δόλιας περιέλευσης της αιτούσης σε αδυναμία πληρωμής των εν λόγω οφειλών της. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσης προς τις πιστώτριες αυτής ανέρχονται, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως απ’ αυτήν καταστάσεις οφειλών, που χορηγήθηκαν στην ίδια  από τις καθών η αίτηση, στα κάτωθι χρηματικά ποσά μετά των τόκων και των εξόδων : 1) στην «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» : α)  στο ποσό των 2.849,70 ευρώ (κεφάλαιο 2.789 ευρώ και τόκοι 60.70 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου, β) στο ποσό των 109.596,50 ευρώ (κεφάλαιο 109.433,92 ευρώ και τόκοι 162,58 ευρώ), προοερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συνοφειλέτης είναι και ο σύζυγος της αιτούσης και γ) στο ποσό των 19.254,30 ευρώ (κεφάλαιο 19.191,10 ευρώ και τόκοι 63,20 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία επίσης συνοφειλέτης είναι ο σύζυγος της αιτούσης, ήτοι  στο συνολικό ποσό των 131.700,50 ευρώ, οι δε απαιτήσεις της εν λόγω πιστώτριας από τα ως άνω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμα συνιδιοκτησίας της αιτούσης και 2) στην «Τ…… Π……. Α.Ε», ως καθολικής διαδόχου της αρχικής πιστώτριας «Μ………… Β… Α.Ε», στο ποσό των 2.275,22 ευρώ (κεφάλαιο 2.231,60 ευρώ και τόκοι 43,62 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Συνεπώς, οι οφειλές της αιτούσης προς τις ανωτέρω πιστώτριες ανέρχονται  στο συνολικό ποσό των (131.700,50  € + 2.275,22 € =) 133.975,22 ευρώ.  Οι ως άνω οφειλές της αιτούσης έχει αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, ενώ δεν  περιλαμβάνοται στις εξαιρούμενες, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, της ρύθμισης. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσης οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 περί μηδενικών καταβολών, αποφασίζοντας το Δικαστήριο προς τούτο αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη σχετικού αιτήματος της αιτούσης – οφειλέτη, καθόσον στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος που ισχύει στην εκουσία δικαιοδοσία, ο δικαστής δεν περιορίζεται από το αίτημα περί δικαστικής ρύθμισης και το σχέδιο αποπληρωμής που προτείνει ο οφειλέτης (Ι. Βενιέρης – Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, έκδοση 2η, σελ. 395, ΕιρΑλεξανδρ. 13/2014, ΕιρΝικ. 39/2012, Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»), καθώς και στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του ανωτέρω νόμου. Κατά συνέπεια των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει, αξιολογώντας την οικονομική κατάσταση της αιτούσης, ότι η τελευταία βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστου ακόμη χρηματικού ποσού, για το λόγο δε αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός νέας δικασίμου σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε μηνών από την προκείμενη δικάσιμο, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης της αιτούσης και να προσδιοριστούν  ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο, κατά τη νέα δικάσιμο, είτε εμμένει στην προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές, αν συντρέχει περίπτωση. Η πρώτη των καθών η αίτηση ισχυρίζεται ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αναφέρει η αιτούσα στην υπό κρίση αίτηση ότι αντιμετωπίζει, δεν αναφέρεται με την ως άνω αίτησή της σε περιορισμό του κόστους διαβίωσής της, ενώ η ως άνω καθολική διάδοχος της δεύτερης των καθών η αίτηση ισισχυρίζεται ότι η αιτούσα ανέλαβε δανειακές υποχρεώσεις, τις οποίες εξαρχής γνώριζε ότι δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει με βάση τις οικονομικές της δυνατότητες. Οι ως άνω ισχυρισμοί  προβαλλόμενοι ως ένσταση εκ της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ, είναι απορριπτέοι ως μη νόμιμοι, διότι τα επικαλούμενα από τις ως άνω δανείστριες πραγματικά περιστατικά, δεν πληρούν τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ στοιχεία για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, μη υπαγόμενα επομένως αντικειμενικώς στη διάταξη αυτή, καθόσον δεν οδηγούν σε προφανή υπέρβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του αναγνωριζομένου από την έννομη τάξη δικαιώματος της αιτούσης για ρύθμιση των οφειλών της.

Περαιτέρω, προβάλλεται από την αιτούσα αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ως άνω ποσοστού συγκυριότητάς της επί της κύριας κατοικίας της, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 19.475,64 ευρώ, η οποία δεν υπερβαίνει στην προκειμένη περίπτωση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του εν λόγω ποσοστού συγκυριότητας από την εκποίηση. Ως προς την ανωτέρω αποθήκη, συγκυριότητας της αιτούσης κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, η αντικειμενική αξία του οποίου ποσοστού ανέρχεται στο ποσό των  317,12 ευρώ, ως βοηθητικός χώρος της κύριας κατοικίας της αιτούσης το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνεται και αυτό στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 περί εξαίρεσης από την εκποίηση, ανερχομένης συνεπώς της αντικειμενικής αξίας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της αιτούσης στο συνολικό ποσό των (19.475,64 € + 317,12 € =) 19.792,76 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2. Ν. 3869/2010) για την αξαίρεσή τους από την εκποίηση. Σημειωτέον ότι η εξαίρεση και του ως άνω ποσοστού συγκυριότητας επί του βοηθητικού αυτού χώρου είναι και προς το συμφέρον των πιστωτριών, οι οποίες θα εισπράξουν χρήματα στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου, αντί να αναμένουν τα μη ασφαλή αποτελέσματα ενδεχόμενης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεν προκαλούν αυτόνομα αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, η ουσιαστική κρίση για την ευδοκίμηση του εν λόγω αιτήματος, θα στοιχειοθετηθεί στη νέα δικάσιμο της υπόθεσης, καθόσον οι μηνιαίες καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας της αιτούσης επί της κύριας κατοικίας της και επί του βοηθητικού χώρου αυτής, η διάρκεια και ο χρόνος έναρξης των μηνιαίων καταβολών με την παροχή ή μη περιόδου χάριτος κ.λ.π θα κριθούν με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και την οικονομική κατάσταση της αιτούσης, σε συνδυασμό με την προοπτική βελτίωσης των εισοδημάτων της, που θα ισχύει κατά τον χρόνο επανεξέτασης της υπόθεσης.  Όσον αφορά το ανωτέρω Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο της αιτούσης,  το αν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίησή του, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι καθών η κλήση και από το προϊόν εκποίησης του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, θα είναι εφικτό να κριθεί στη νέα δικάσιμο της υπόθεσης, όταν θα οριστούν μηνιαίες καταβολές κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, οπότε θα μπορεί να διαπιστωθεί, αν μετά από το συνδυασμό των ρυθμίσεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για τις μηνιαίες καταβολές της 3-5ετίας κα του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου για τις μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας της αιτούσης επί της κύριας κατοικίας της  και του ως άνω βοηθητικού χώρου αυτής, θα προκύψει υπόλοιπο των συνολικών απαιτήσεων των καθών η κλήση, καθώς και το ύψος αυτού.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει  εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να ρυθμιστούν τα αναφερόμενα σ’ αυτήν χρέη της αιτούσης με τον ορισμό μηδενικών καταβολών  και να οριστεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδριορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσης στα πλαίσια ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς και για ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου για την εξαίρεση από την εκποίηση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας της αιτούσης επί της κύριας κατοικίας της και του ως άνω βοηθητικού χώρου αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 εδ. β΄ του  άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

–   Δέχεται  εν μέρει την αίτηση.

–  Ρυθμίζει τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης αποφάσεως χρέη της αιτούσης με τον ορισμό μηδενικών καταβολών.

– Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών της αιτούσης κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς και για ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου για την εξαίρεση από την εκποίηση των ποσοστών συγκυριότητας της αιτούσης 1/2 εξ αδιαιρέτου επί της κύριας κατοικίας της και του αναφερομένου στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως βοηθητικού χώρου αυτής, την 9-10-2018.

– ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια και έκτακτη συνεδρίαση στις 13-6-2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

              Μ…. Η…                                                        Σ…. Φ…….

Scroll to Top