ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΥΧΝΑ ΑΥΤΟ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΚΟΥΣΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  : 318/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Π…… Μ…. Η… και τη Γραμματέα  Σ…. Φ……..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του  σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2016  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ :  Του Σ….. Σ…… του Γ……., κατοίκου Π…… (Π….. Κ…….), οδός Β…….., αρ. ., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.  

ΤΩΝ  ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΙΣΗ – ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ του αιτούντος εταιρειών, οι οποίες μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρο 748 παρ. 3 Κ.ΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν 3869/2010) κατέστησαν διάδικοι και μετέχουν στη δίκη, παρισταμένων ως εξής :

  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α….., αρ. .., νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε….. Τ……. και
  • Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τ…… Π……. Α.Ε.», που εδρεύει στην Α…., οδός Α……., αρ. ., νομίμως εκπροσωπουμένης, ως αρχικής πιστώτριας και ως ειδικής διαδόχου της Κυπριακής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «C….. P…… B… P….. C. L.T.D», όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. Ρ…… Β… Ρ….. C. L.T.D», η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε….. Τ…….

Ο αιτών με την από 2-4-2012 αίτησή του, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης …./2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2012, ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν, όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

Επί της αιτήσεως αυτής, για την οποία ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί 3-2-2015, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 481/2015 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία διέταξε την επανάληψη της συζήτησης.

Ήδη με την από 9-11-2015 κλήση του αιτούντος, η οποία απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης …./2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2015, επαναφέρεται νόμιμα προς συζήτηση η ως άνω αίτηση. Δικάσιμος αυτής ορίστηκε η 29-3-2016 και μετά από αναβολή η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως, κατά την οποία και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από την σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο αφού :

Έλαβε υπόψη όσα περιέχονται στα πρακτικά :

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Κατά το άρθρο 115 παρ. 3 Κ. Πολ.Δ (όπως ισχύει από 1-1-2016 μετά την τροποποίησή του με άρθρο 1 άρθρο πρώτο παρ. 2 του Ν. 4335/2015), η κατάθεση προτάσεων καθίσταται υποχρεωτική και στο Ειρηνοδικείο, καταργουμένης της δυνατότητας της παράλειψης κατάθεσης, όπως προβλεπόταν από τον Κ.Πολ.Δ, ενώ διατηρείται η προαιρετική κατάθεση προτάσεων μόνο στις υποθέσεις των μικροδιαφορών. Ο διάδικος, ο οποίος κλήθηκε από το δικαστήριο, εφόσον προσέλθει στη συζήτηση, χωρίς να καταθέσει προτάσεις στο Ειρηνοδικείο, θεωρείται δικονομικά απών, διότι η παράσταστη είναι μη προσήκουσα, πλην όμως από την ερημοδικία του δεν συνάγεται τεκμήριο σιωπηρής ομολογίας της ιστορικής βάσης της αγωγής ή της αιτήσεως. Η υποχρέωση κατάθεσης προτάσεων ισχύει και για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιολοσίας, καθώς και για τις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας (υποθέσεις του Ν. 3869/2010), καθόσον η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 115 Κ.Πολ.Δ δεν διακρίνει και κατά την Κ.Πολ.Δ 741 η προκείμενη διάταξη εφαρμόζεται και για τις υποθέσεις αυτές, καθόσον δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, ούτε αδυναμία προσαρμογής στη διαδικασία αυτή. Αν ο νομοθέτης ήθελε να μην υπάρχει υποχρέωση για κατάθεση προτάσεων στις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσία, θα όριζε τούτο ρητώς, όπως όρισε για τις υποθέσεις των μικροδιαφορών.

Όπως  προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως εκ το οποίου πινακίου η δεύτερη των καθώς η κλήση «Τ…… Π……. Α.Ε.», που κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως (βλ. την υπ’ αριθμ. 8.779/11.11.2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ν……. Ι. Σ……….), παρέστη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της Ε….. Τ……., πλην όμως η δεύτερη των καθώς η κλήση δεν κατέθεσε έγγραφες προτάσεις, ούτε υπό την ιδιότητα της αρχικής πιστώτριας – δεύτερης των καθώς η αίτηση, ούτε υπό την ιδιότητα της ειδικής διαδόχου της «C….. P…… B… C. L….», όπως μετονομάσθηκε η τράπεζα με την επωνυμία «Μ….. P…… B… C. L….» – τρίτη των καθών η αίτηση.  Σημειώνεται ότι η δεύτερη και η τρίτη των καθών η αίτηση δεν παρέστησαν κατά την αρχική συζήτηση της κρινομένης αιτήσεως, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ. …/2015 μη οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίυ και δεν κατέθεσαν έγγραφες προτάσεις κατά τη συζήτηση αυτή. Έτσι, η παράσταση της δεύτερη των καθών η κλήση κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση δεν είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας αποφάσεως, η προσήκουσα, συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί αυτή δικονομικά απούσα και να δικασθεί ερήμην. Το δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 Κ.Πολ.Δ).

Με την από 9-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/2015 κλήση του αιτούντος φέρεται προς συζήτηση η από 2-4-2012 (αριθμός κατάθεσης δικογράφου …/2012) αίτησή του μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. …/2015 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία, αφού κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη η ως άνω αίτηση, διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθούν από τον αιτούντα τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2012 και 2013 τα οποία προσκομίζονται.

Από την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την ως άνω μη οριστική απόφαση πρακτικά, εκτιμώμενη χωριστά και σε συνδυασμό προς τις λοιπές αποδείξεις, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που περιέχονται στις προτάσεις τους, από τους οποίους συνάγονται και ομολογίες (άρθρα 261 και 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ τα οποία εφαρμόζονται και στην εκουσία δικαιοδοσία κατ’ άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) και απ’ όλη εν γένει τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :  Ο αιτών είναι κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ηλικίας 33 ετών, είναι έγγαμος με την Χ…… Γ…………. και δεν έχουν τέκνα. Ο αιτών, ο οποίος εργαζόταν από τις 8-10-2007 ως μηχανικός αυτοκινήτων στην εταιρεία με την επωνυμία «Κ….. Α…… Ε…… Ε…… Α……….» και του οποίου η ως άνω σύμβαση αορίστου χρόνου μετετράπη από τις  1-2-2011 από πλήρους σε μερικής απασχόλησης με αντίστοιχη μείωση των μηνιαίων αποδοχών του, ανερχομένων κατόπιν της εν λόγω μειώσεως στο 75% των καταβαλλομένων κατά τον χρόνο αυτό αποδοχών του, είχε από την απασχόλησή του αυτή ετήσιο καθαρό εισόδημα ανερχόμενο κατά τα έτη πριν την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως, ήτοι κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 στο ποσό των 15.015,06 ευρώ, των 14.998,80 ευρώ και των 10.185,06 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010, 2011 και 2012, απολύθηκε δε στις 14-10-2011 από την ως άνω επιχείρηση, λαμβάνοντας ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 897,75 ευρώ, ενώ έκτοτε και έως τον χρόνο κατάθεσης της κρινομένης αιτήσεως             (14-5-2012) ήταν άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ, λαμβάνοντας επίδομα ανεργίας αρχικώς εκ ποσού 461 ευρώ μηνιαίως, εν συνεχεία από τον Μάρτιο του έτους 2012 εκ ποσού 420 ευρώ μηνιαίως και κατά τον πιο πάνω χρόνο εκ ποσού 360 ευρώ μηνιαίως. Μετά την κατάθεση  της ως άνω αιτήσεως ο αιτών εξακολουθούσε να είναι άνεργος, ενώ για μερικούς και έως τις αρχές του έτους 2013 εργάστηκε ως υπάλληλος στην επιχείρηση «J….», έχοντας από την απασχόλησή του αυτή ετήσιο καθαρό εισόδημα, ανερχόμενο κατά τα έτη 2012 και 2013 στο ποσό των 4.600,59 ευρώ και 3.329,91 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2013 και 2014. Κατά τον χρόνο της αρχικής συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως ο αιτών εργαζόταν στο Μ…. Γ…….. ως βοηθός κουζίνας σε ελληνικό εστιατόριο με μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο καθαρό ποσό των 526,66 ευρώ, από το οποίο παρακρατείτο από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης το ποσό των 132,60 ευρώ μηνιαίως ως ενοίκιο για την παραχώρηση εκ μέρους του προς τον αιτούντα του χώρου, όπου ο τελευταίος διέμενε, λαμβάνοντας κατόπιν τούτου ο αιτών μηνιαίως το καθαρό ποσό των 394,06 ευρώ, ενώ κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της υπό κρίσης αιτήσεως ο αιτών είναι άνεργος, λαμβάνοντας μηνιαίως από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας του Μ……, ως προσωρινή κοινωνική παροχή για εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2016 έως τον Ιούλιο 2016 το ποσό των 77,20 ευρώ, από τον Αύγουστο 2016 έως τον Σεπτέμβριο 2016 το ποσό των 210,10 ευρώ και από τον Οκτώβριο 2016 έως τον Νοέμβριο 2016 το ποσό των 364 ευρώ. Η σύζυγος του αιτούντος, η οποία εργαζόταν από το έτος 2006 έως το Δεκέμβριο του έτους 2009 στην εταιρεία «Γ……. Μ………..» και η οποία από τον Ιανούαριο του έτους 2010 μεταφέρθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «Μ…. Χ……….. Κ.. Σ.. Ο.Ε», όπου απασχολείτο έως τον Μάιο του έτους 2010 ως πωλήτρια κρύων φαγητών, έχοντας από τις ως άνω απασχολήσεις της ετήσιο καθαρό εισόδημα κατά τα έτη 2009 και 2010, ανερχόμενο στο ποσό των 12.748,73 ευρώ και των 3.841,45 ευρώ αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2010 και 2011, κατά τον χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αιτήσεως ήταν άνεργη, εγγεγραμμένη στον Ο.Α.Ε.Δ από τις 1-7-2010, χωρίς να λαμβάνει κατά τον πιο πάνω χρόνο επίδομα ανεργίας, έχοντας μηδενικό εισόδημα κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014. Κατά τον χρόνο της αρχικής συζητήσεως της ως άνω αιτήσεως η σύζυγος του αιτούντος εργαζόταν στο ίδιο ως άνω ελληνικό εστιατόριο στο Μ….. Γ……., όπου εργαζόταν και ο αιτών, με μηνιαίες αποδοχές ανερχόμενες στο καθαρό ποσό των 579,48 ευρώ από το οποίο επίσης παρακρατείτο από τον ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης το ποσό των 132,60 ευρώ μηνιαίως ως ενοίκιο για την παραχώρηση εκ μέρους του και προς την σύζυγο του αιτούντος του χώρου, όπου η τελευταία διέμενε με τον σύζυγό της, λαμβάνοντας κατόπιν τούτου η σύζυγος του αιτούντος μηνιαίως το καθαρό ποσό των 446,88 ευρώ, ενώ κατά τον χρόνο της επαναλαμβανομένης συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως η σύζυγος του αιτούντος είναι άνεργη, λαμβάνοντας μηνιαίως από το Κέντρο Ανεύρεσης Εργασίας του Μ……, ως προσωρινή κοινωνική παροχή για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσης, για τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα τα ίδια ως άνω ποσά που έχει λάβει και ο σύζυγός της. Ο αιτών διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: α) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μια πολυκατοικίας που βρίσκεται στον Π…… (Π….. Κ…….) στη θέση «Α… Σ…..», επί της οδού Β…….. αρ. .., επιφάνειας 60,11 τ.μ, με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 164,65/1000 εξ αιδιαιρέτου, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του ίδιου και της συζύγου του, β) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της με αριθμό 3 αποθήκης του υπογείου επιφάνειας 5,80 τ.μ, η οποία βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία, γ) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/4 εξ αδιαιρέτου στο 1/2 εξ αδιαιρέτπυ ενός τμήματος οικοπέδου, επιφάνειας 832,30 τ.μ, που βρίσκεται στη θέση «Μ….. – ρ….» στην Κ…… Ε……, το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 3 στο από Ιουνίου 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Π…….. Μ….. και συνορεύει ανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία Ι……. Ε…….. και εν μέρει με ιδιοκτησία Ε…….. Δ………, βόρεια με την υπ. αριθμόν 4 οριζόντια ιδιοκτησία του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος, δυτικά με δρόμο και νότια με την υπ. αριθμόν 2 οριζόντια ιδιοκτησία του ιδίου διαγράμματος, δ) είναι συγκύριος κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία Β-1 μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο μελλοντικού ορόφου, που θα έχει επιφάνεια 80,87 τ.μ, μιας οικοδομής που βρίσκεται στην Α……. του νομού Η….., επί της οδού Σ….., αρ .., με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 33,33/100, το οποίο (οικόπεδο) έχει επιφάνεια 146,99 τ.μ και  ε) είναι κύριος ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής Η….., τύπου G…, κυλινδρισμού 1086 κυβικών εκατοστών, μοντέλο 2006.  Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των κάτωθι αναφερομένων ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις καθών η αίτηση – πιστώτριές του, λόγω της κατάστασης της ανεργίας στην οποία, όπως προεκτέθη, περιήλθε ο ίδιος και η σύζυγός του, απορριπτομένου ως αβάσιμου του ισχυρισμού της πρώτης των καθών η αίτηση περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής των εν λόγω οφειλών του. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τις πιστώτριες αυτού ανέρχονται, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως απ’ αυτόν καταστάσεις οφειλών, που χορηγήθηκαν στον ίδιο από τις καθών η αίτηση, στα κάτωθι χρηματικά ποσά μετά των τόκων και των εξόδων : 1) στην «Ε….. Τ…… Τ.. Ε…… Α.Ε.» : α)  στο ποσό των 3.636,71 ευρώ (κεφάλαιο 3.598,33 ευρώ και τόκοι 38.38 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση καταναλωτικού δανείου, β) στο ποσό των 109.596,50 ευρώ (κεφάλαιο 109.433,92 ευρώ και τόκοι 162,58 ευρώ), προοερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία συνοφειλέτης είναι η σύζυγος του αιτούντος, γ) στο ποσό των 19.254,30 ευρώ (κεφάλαιο 19.191,10 ευρώ και τόκοι 63,20 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου, στην οποία επίσης συνοφειλέτης είναι η σύζυγος του αιτούντος, οι δε απαιτήσεις της εν λόγω πιστώτριας από τα ως άνω στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμα συνιδιοκτησίας του αιτούντος και δ) στο ποσό των 3.509,47 ευρώ (κεφάλαιο 3.287,79 ευρώ, τόκοι 198,86 ευρώ και έξοδα 22,82 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, ήτοι στο συνολικό ποσό των 135.996,98 ευρώ, 2) στην  «Τ…… Π……. Α.Ε» στο ποσό των 3.965,85 ευρώ (κεφάλαιο 3.534,18 ευρώ, τόκοι 398,16 ευρώ και έξοδα 33,51 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας και 3) στην «Τ…… Π……. Α.Ε», ως ειδικής διαδόχου της αρχικής πιστώτριας «Μ….. Ε……. Β… Α.Ε», στο ποσό των 1.602,30 ευρώ (κεφάλαιο 1.402,98 ευρώ, τόκοι 140,90 και έξοδα 58,42 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Συνεπώς, οι οφειλές του αιτούντος προς τις ανωτέρω πιστώτριες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (135.996,98 € + 3.965,85 € + 1.602,30 € =) 141.565,13 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές του αιτούντος έχει αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, ενώ δεν  περιλαμβάνοται στις εξαιρούμενες, κατ’ άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, της ρύθμισης. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα στη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 8 περί μηδενικών καταβολών, αποφασίζοντας το Δικαστήριο προς τούτο αυτεπαγγέλτως, χωρίς την ανάγκη σχετικού αιτήματος του αιτούντος – οφειλέτη, καθόσον στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος που ισχύει στην εκουσία δικαιοδοσία, ο δικαστής δεν περιορίζεται από το αίτημα περί δικαστικής ρύθμισης και το σχέδιο αποπληρωμής που προτείνει ο οφειλέτης (Ι. Βενιέρης – Θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, έκδοση 2η, σελ. 395, ΕιρΑλεξανδρ. 13/2014, ΕιρΝικ. 39/2012, Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ»), καθώς και στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του ανωτέρω νόμου. Κατά συνέπεια των ανωτέρω το Δικαστήριο κρίνει, αξιολογώντας την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ότι ο τελευταίος βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία καταβολής και ελαχίστου ακόμη χρηματικού ποσού, για το λόγο δε αυτό κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός νέας δικασίμου σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε μηνών από την προκείμενη δικάσιμο, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και να προσδιοριστούν  ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο, κατά τη νέα δικάσιμο, είτε εμμένει στην προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές, αν συντρέχει περίπτωση. Η πρώτη των καθών η αίτηση ισχυρίζεται ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αναφέρει ο αιτών στην υπό κρίση αίτηση ότι αντιμετωπίζει, δεν αναφέρεται με την ως άνω αίτησή του σε περιορισμό του κόστους διαβίωσής του. Ο ως άνω ισχυρισμός προβαλλόμενος ως ένσταση εκ της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα από την ως άνω πιστώτρια πραγματικά περιστατικά, δεν πληρούν τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ στοιχεία για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, μη υπαγόμενα επομένως αντικειμενικώς στη διάταξη αυτή, καθόσον δεν οδηγούν σε προφανή υπέρβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του αναγνωριζομένου από την έννομη τάξη δικαιώματος του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του.

Περαιτέρω, προβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση του ως άνω ποσοστού συγκυριότητάς του επί της κύριας κατοικίας του, η αντικειμενική αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 19.475,64 ευρώ, η οποία δεν υπερβαίνει στην προκειμένη περίπτωση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του εν λόγω ποσοστού συγκυριότητας από την εκποίηση. Ως προς την ανωτέρω αποθήκη, συγκυριότητας του αιτούντος κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, η αντικειμενική αξία του οποίου ποσοστού ανέρχεται στο ποσό των  317,12 ευρώ, ως βοηθητικός χώρος της κύριας κατοικίας του αιτούντος το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών, περιλαμβάνεται και αυτό στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 περί εξαίρεσης από την εκποίηση, ανερχομένης συνεπώς της αντικειμενικής αξίας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος στο συνολικό ποσό των (19.475,64 € + 317,12 € =) 19.792,76 ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2. Ν. 3869/2010) για την αξαίρεσή τους από την εκποίηση. Σημειωτέον ότι η εξαίρεση και του ως άνω ποσοστού συγκυριότητας επί του βοηθητικού αυτού χώρου είναι και προς το συμφέρον των πιστωτριών, οι οποίες θα εισπράξουν χρήματα στα πλαίσια του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου, αντί να αναμένουν τα μη ασφαλή αποτελέσματα ενδεχόμενης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που δεν προκαλούν αυτόνομα αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, η ουσιαστική κρίση για την ευδοκίμηση του εν λόγω αιτήματος, θα στοιχειοθετηθεί στη νέα δικάσιμο της υπόθεσης, καθόσον οι μηνιαίες καταβολές που θα οριστούν για τη διάσωση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του και επί του βοηθητικού χώρου αυτής, η διάρκεια και ο χρόνος έναρξης των μηνιαίων καταβολών με την παροχή ή μη περιόδου χάριτος κ.λ.π θα κριθούν με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, σε συνδυασμό με την προοπτική βελτίωσης των εισοδημάτων του, που θα ισχύει κατά τον χρόνο επανεξέτασης της υπόθεσης.  Όσον αφορά: α) τα προαναφερόμενα ιδανικά μερίδια (1/4 εξ αδιαιρέτου) του αιτούντος στο 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του ως άνω τμήματος οικοπέδου, αντικειμενικής αξίας 1.560,56 ευρώ και 1/3 εξ αδιαιρέτου επί της εντός του ως άνω οικοπέδου μελλοντικής οριζόντιας ιδιοκτησίας, αντικειμενικής αξίας 2.837,01 ευρώ και β) το ανωτέρω Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο του αιτούντος, το αν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίησή τους, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι καθών η κλήση και από το προϊόν εκποίησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, θα είναι εφικτό να κριθεί στη νέα δικάσιμο της υπόθεσης, όταν θα οριστούν μηνιαίες καταβολές κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, οπότε θα μπορεί να διαπιστωθεί, αν μετά από το συνδυασμό των ρυθμίσεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για τις μηνιαίες καταβολές της 3-5ετίας κα του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου για τις μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του και του ως άνω βοηθητικού χώρου αυτής, θα προκύψει υπόλοιπο των συνολικών απαιτήσεων των καθών η κλήση, καθώς και το ύψος αυτού.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει  εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να ρυθμιστούν τα αναφερόμενα σ’ αυτήν τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών,  και να οριστεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδριορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στα πλαίσια ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς και για ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου για την εξαίρεση από την εκποίηση των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του και του ως άνω βοηθητικού χώρου αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται για τη δεύτερη των καθών η κλήση,  διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 εδ. β΄ του  άρθρου 8 του ως άνω νόμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθών η  κλήση και αντιμωλία των  λοιπών διαδίκων.

–    Δέχεται  εν μέρει την αίτηση.

–  Ρυθμίζει τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης αποφάσεως χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών.

– Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος κατ’ άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, καθώς και για ορισμό των καταβολών του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου για την εξαίρεση από την εκποίηση των ποσοστών συγκυριόητας του αιτούντος ½ εξ αδιαιρέτου επί της κύριας κατοικίας του και του αναφερομένου στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως βοηθητικού χώρου αυτής, την 9-10-2018.

– ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια και έκτακτη συνεδρίαση στις 13-6-2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

          Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  

          Μ…. Η…                                                             Σ…. Φ…….

Scroll to Top