Απόφαση “ΑΣΠΙΔΑ” που προστατεύει τους οφειλέτες που προσφεύγουν στο Ειρηνοδικείο

Συνεχώς πλέον αρχίζουν να δημοσιεύονται αποφάσεις στα πλαίσια του νόμου 3869/2010 που δικαιώνουν και επιφυλάσσουν προστασία στους δανειολήπτες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οφειλέτης ήταν επιτυχημένος επαγγελματίας με υψηλό εισόδημα που έχασε την εργασία του και βρεθηκε άνεργος με μηδενικό εισόδημα και πλήθος υποχρεώσεων και οφειλών ύψους 150.000 ευρώ να τον βαρύνουν. Κατέθεσε την αίτησή του στο Ειρηνοδικείο, όμως πριν να εκδικαστεί, μία εκ των Τραπεζών στις οποίες όφειλε εκκίνησε μέτρα εκτέλεσης είς βάρος της μοναδικής κύριας κατοικίας του.


Με την απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας παρέχει προστασία στον οφειλέτη έως ότου εκδικαστεί η αίτησή του, “μπλοκάρει” τις ενέργεις της Τράπεζας, της απαγορευει να κάνει οποίαδήποτε ενέργεια εις βαρος του οφειλέτη προστατεύοντας έτσι τον ίδιο και την περιουσία του.
Βλέπουμε επομένως ότι ο νόμος 3869/2010 λειτουργεί στην πράξη και προφέρει προστασία στους δανειολήπτες προστατεύοντάς τους από τις νομικές “επιθεσεις” των Τράπεζών .

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Αριθμός απόφασης 1/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Νέας Ιωνίας Π.Φ. και από τη Γραμματέα Ε.Κ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ: Ά.Κ. του Ο., κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός ……….. αρ. ……., ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Άννα Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ ”, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου ( και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Αθήνα, στην οδό , ως ειδικής διαδόχου της Κατάστημα Ελλάδας, δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 16 του Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την με αρ. 15.795/2/12/2002 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ε Ιωάννου Φ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ε.Π.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-4-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1/2011 και ορίστηκε δικάσιμος αυτής η 13 Μαΐου 2011.

Κατά τη συζήτηση της πιο πάνω υπόθεσης, που έγινε κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, αφού εκφωνήθηκαν τα ονόματα των διαδίκων, παρουσιάστηκαν αυτοί στο δικαστήριο, όπως παραπάνω αναφέρεται και ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υποχρεωμένων φυσικών προσώπων» «η υποβολή της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4, δεν επιφέρει την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης, εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη». Με την ως άνω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη και σε κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα της εκτελεστικής διαδικασίας κατά του οφειλέτη, μετά την υποβολή της αίτησης από αυτόν για τη ρύθμιση των οφειλών του. Η αναστολή χορηγείται έως την έκδοση της οριστικής αποφάσεως επί του σχεδίου διευθετήσεως, υπό δύο, αθροιστικώς απαιτούμενες προϋποθέσεις: α) εάν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση και β) εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος. Από τη διατύπωση της σχετικής διάταξης του ν. 3869/2010 που έχει ως εξής: «εάν πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντος και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση», προκύπτει ότι μολονότι απαιτούνται αθροιστικώς και οι δύο προϋποθέσεις, εν τούτοις προτάσσεται η ουσιώδης βλάβη του αιτούντος. Αν η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή από το δικαστήριο, επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτησή του, ο αιτών επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αρ. …… διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του που περιέχονται στην από 12-4-2011 αίτησή του που υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010, επειδή πιθανολογείται η πρόκληση ουσιώδους βλάβης στα συμφέροντά του και η ευδοκίμηση της αίτησης. Η αίτηση αυτή περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία για το ορισμένο του δικογράφου της και πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη η ένσταση περί αοριστίας του δικογράφου που πρότεινε η καθ’ ής ισχυριζόμενη ότι ο αιτών δεν επικαλείται γεγονότα που στηρίζουν την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της αίτησης και της επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης. Στην κρινόμενη αίτηση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ευδοκίμησης της αίτησης και επίσης αναφέρεται ότι αν συνεχιστεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του μοναδικού περιουσιακού του στοιχείου που είναι η κατοικία του, θα προκληθεί ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντά του. Αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του Κ.Πολ.Δ., 6 του ν. 3869/2010. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική πλευρά.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του αιτούντα και από τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών πιθανολογήθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 12-4-2011 αίτησή του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Εκ των πιστωτών η καθ’ ής επισπεύδει σε βάρος του αιτούντα οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση με βάση την από 22-3-2011 επιταγή προς εκτέλεση κάτω από το ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, της υπ’ αρ. ….. διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για ικανοποίηση απαίτησης 33.936 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Πιθανολογείται περαιτέρω τόσο ότι η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα όσο και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει επειδή ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών του. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ανασταλεί η σε βάρος του αιτούντος εκτέλεση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 12-4-2011 αίτησή του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010 κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Η δικαστική δαπάνη του αιτούντος βαρύνει την καθ’ ής λόγω της ήττας της (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ.)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος του αιτούντος δυνάμει της από 22-3-2011 επιταγής προς εκτέλεση κάτω από το ακριβές αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, της υπ’ αρ. …… διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 12-4-2011 αίτησή του που υποβλήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3869/2010.

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ ης τη δικαστική δαπάνη του αιτούντα, την οποία ορίζει στο ποσό των ……..ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 29 Ιουνίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Π.Φ.                                       Ε.Κ.

Scroll to Top