Αριθμός 17/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη και τη Γραμματέα .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14.10.2011, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: του , κατοίκου Θηβών, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ:

Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « , νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της .

Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « , νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο ως ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο της,

Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία , νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο

Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία , νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της .

Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

Ο αιτών με την από 9.5.2011 αίτησή του, με αρ. καταθ. 21/2011, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε, μετ’ αναβολή, για την ανωτέρω δικάσιμο, ζητεί τα αναφερόμενα σ’ αυτή.

Ακολούθησε συζήτηση, όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους, με τη καταβολή ποσού 100 ευρώ ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως οφειλέτης και μηδενική καταβολή ως προς τα χρέη που ανέλαβε ως εγγυητής, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο άλλως και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τη ρύθμισή τους και την απαλλαγή του από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010.

Η κρινόμενη αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν 3869/2010 και έχει νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στους καθ’ ων-πιστωτές (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αϊτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3 869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010), ο οποίος απέτυχε και δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ίδιου στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.2 του ίδιου Νόμου, αρχεία (σχετ. υπ’ αρ. 93/2011 βεβαίωση Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου). Είναι ορισμένη, απορριπτόμενου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού των καθ’ ων, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της. Ο ισχυρισμός των καθ’ ων-πιστωτών, ότι η αίτηση είναι απαράδεκτη και μη νόμιμη διότι δεν τους επιδόθηκε εντός μηνός από την υποβολή της, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, είναι απορριπτέος καθόσον αυτοί έλαβαν γνώση των ως άνω στοιχείων, που, όπως ήδη εκτέθηκε, εμπεριέχονται στη κρινόμενη, η οποία τους επιδόθηκε. Εξάλλου ήδη το εν λόγω θέμα λύθηκε με την τροποποίηση της ως άνω διάταξης με το άρθρο 85 του Ν. 3996/2011. Συνεπώς η κρινόμενη, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 10, 11 του Ν. 3869/2010, θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται με επίκληση από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των καθ’ ων-πιστωτών (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία , με μικτό μηνιαίο μισθό ποσού 1.110 ευρώ. Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα το έτος 2009, όπως προκύπτει από τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2010, ανήλθε στο ποσόν των 12.189 ευρώ. Από το έτος 2009, βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό , με την οποία έχει αποκτήσει ένα τέκνο, ηλικίας δεκαεννέα ετών, το οποίο, από το έτος 2030, είναι φοιτήτρια στο , διαμένει δε στον φιλοξενούμενος από τους υπερήλικες γονείς του. Ο αϊτών στερείται άλλων εισοδημάτων.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, καθόσον ουδείς επικαλείται διαφορετικά, ο αϊτών είχε αναλάβει έναντι των καθ’ ων -πιστωτών τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 98 επ.), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10):

Από την πρώτη των καθ’ ων πιστώτρια με την επωνυμία δύο πιστωτικές κάρτες, δυνάμει των υπ’ αρ. 200502230360000 και 200803215086000 συμβάσεων, με ανερχόμενη οφειλή, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα με τη κρινόμενη, στο ποσόν των 9.823,07 ευρώ (7.449,19 κεφάλαιο και 2.373,88 τόκοι) και 8.727,25 ευρώ (6.591,10 κεφάλαιο και 2.136,15 τόκοι) αντίστοιχα και συνολικού ποσού, στις 24.5.2011, με χρόνο επίδοσης της κρινόμενης στις 17.5.2011, με χρόνο επίδοσης της κρινόμενης στις 17-5-2011, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας και τις παρατηρήσεις της, 20.030 ευρώ, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο και τόκους.

Από τη δεύτερη των καθ’ ων πιστώτρια, με την επωνυμία « α. ένα καταναλωτικό δάνειο, δυνάμει της υπ’ αρ. ΜΟ 0818900286 σύμβασης ως συμπιστούχος με την εν διαστάσει σύζυγό του, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 18.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων και της παρατηρήσεις της πιστώτριας, σ.τρ ποσόν των 47.387, 33 ευρώ (38.004,83 ευρώ κεφάλαιο, 8.606 ευρώ τόκοι και 776,5 ευρώ έξοδα) και β. μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ’ αρ. 4908450327095008 σύμβασης, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 18.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πιστώτριας, στο ποσόν των 8.523,99 ευρώ (6.150,95 ευρώ κεφάλαιο, 2,373,04 ευρώ τόκοι και 40 ευρώ έξοδα) και συνολικού ποσού 55.951,40 ευρώ.

Από τη τρίτη των καθ’ ων πιστώτρια με την επωνυμία ένα καταναλωτικό δάνειο, με την υπ’ αρ. 13421491 σύμβαση, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, με τη κρινόμενη, καθόσον δεν προσδιορίζεται ,από την πιστώτρια, με το δικόγραφο των προτάσεών της, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, 17.5.2011, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3, στο ποσόν των 14.139,39 ευρώ (13757,51 ευρω κεφάλαιο και 381,88 ευρώ τόκοι).

Από τη τέταρτη των καθ’ ων πιστώτρια με την επωνυμία μια πιστωτική κάρτα, δυνάμει της υπ’ αρ. 4107880035371888 συμβάσεως, με συνολική οφειλή ανερχόμενη στις 17.5.2011, χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, όπως προκύπτει από το δικόγραφο των προτάσεων της πστώτριας, στο ποσόν των 10.463,63 ευρώ, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο και τόκους.

Από τη πέμπτη των καθ’ ων πιστώτρια με την επωνυμία α. δύο καταναλωτικά δάνεια, δυνάμει των υπ’ αρ. 200178830602 και 002691109605027455 συμβάσεων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, με τη κρινόμενη, καθόσον η πιστώτρια δεν προσδιορίζει με το δικόγραφο των προτάσεών της το ύψος των οφειλών του αιτούντα, κατά το χρόνο επίδοσης της κρινόμενης, στις 17.5.2011, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Νόμου, στο ποσόν των 9.567,79 ευρώ (7746,72 κεφάλαιο και 1.821,07 ευρώ τόκοι) και 32.358,91 ευρώ (25.440,94 ευρώ κεφάλαιο και 6.917,97 ευρώ τόκοι) αντίστοιχα και συνολικά 41.926,7 ευρώ και β. δύο πιστωτικές κάρτες δυνάμει των συμβάσεων 4792747562677591 και 5458650732111925 συμβάσεων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη, όπως εισφέρεται από τον αιτούντα, στο ποσόν των 2.598,64 ευρώ (2.241,31 ευρώ κεφάλαιο και 357,32 ευρώ τόκοι) και 228,69 ευρώ (167,82 ευρώ κεφάλαιο και 60,87 ευρώ τόκοι) και συνολικά 2.827,33 ευρώ, συνολικά δε 44.754,03 ευρώ.

Ο ισχυρισμός της ως άνω πέμπτης ως και της τρίτης πιστώτριας, ότι ο αϊτών δολίως περιήλθε σε αδυναμία εξόφλησης, καθόσον ενώ το μηνιαίο εισόδημά του ανερχόταν σε 1.110 ευρώ μηνιαίως και δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, προέβη σε υπερδανεισμό, θα δρέπει να απορριφθεί καθόσον δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται και η απ’ αυτόν πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές.

Έναντι της έκτης των καθ’ ων πιστώτριας με την επωνυμία είχε εγγυηθεί (851 ΑΚ) την εξόφληση των χρεών, που είχε αναλάβει η εν διαστάσει σύζυγός του, δυνάμει των υπ’ αρ. 2488536720, 255453320 και 2554796120 συμβάσεων στεγαστικών δανείων, με συνολική οφειλή ανερχόμενη κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 3225Α/9.12.2011 επιστολή, που προσκομίζεται από τη πιστώτρια κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3 869/2010, χωρίς ανάλυση κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, στο ποσόν των 54.741,83 ευρώ, 109.715,97 ευρώ και 23.868,18 ευρώ αντίστοιχα και των υπ’ αρ. 2481425620 και 2554797720 συμβάσεων καταναλωτικών δανείων, με συνολική οφειλή, όπως εισφέρεται από τον οφειλέτη με τη κρινόμενη, ανερχόμενη στο ποσόν των 20.649,90 ευρώ (18.244,40 ευρώ κεφάλαιο, ευρώ τόκοι και 80,30 ευρώ έξοδα) και 22.407,69 ευρώ (19.900 ευρώ κεφάλαιο, 2.427,73 ευρώ τόκοι και 79,15 ευρώ έξοδα) αντίστοιχα και συνολικά ποσού 231.383,57 (188.325,98 ευρώ +43.057,59) ευρώ. Οι απαιτήσεις της Τράπεζας από τα ανωτέρω τρία στεγαστικά δάνεια είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημειώσεις (ο προσημειούχος δανειστής εξομοιώνεται πλήρως με τον ενυπόθηκο, με μόνη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης, κατ’ άρθρο 1007 παρ. 1 του ΚΠολΔ, βλ. σχετ. Α.Π. 31/2009, ΕφΑ,Δ. 2009/1394, Εφ.Θεσ. 4/2010, Ε.Δ.Πολ. 2010/749, Εφ,Αθ. 6959/2008, ΕλλΔνη. 50/614).

Το συνολικό ύψος των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσόν των 376.722,02 (20.030+55.951,40+14.139,39+10.463,63+44.754,03= 145.338,45+231.383,57) ευρώ.

Ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή, συνεκτιμώντας το εισόδημα από την εργασία του, τις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην αγορά και το κόστος διαβίωσης του ίδιου και της κόρης του, η οποία το έτος 2010 επέτυχε την εισαγωγή της στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε.

Δεν διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πλην μιας μοτοσικλέτας SUZUKI 700 cc, εμπορικής αξίας 1.000 ευρώ, η οποία δεν κρίνεται πρόσφορη προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίησή της. Εξάλλου, το υπ’ αρ. ΖΜΥ 8446 όχημα, εργοστασίου AUDI, τύπου Α4, 1600οο, μοντέλο έτους 2003, εξαιρείται της εκποίησης, καθόσον δεν ανήκει στη περιουσία του αιτούντα, αφού πωλήθηκε με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της ως άνω πιστώτριας (σχετ. άδεια κυκλοφορίας), κατά παραδοχή του σχετικά προβαλλόμενου ισχυρισμού της πιστώτριας ως βασίμου.

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/10 και ειδικότερα αυτή του άρθρου 8 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα του επί τετραετία, από τις οποίες οι πιστωτές του θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (αρθρ. 8 παρ. 2 ν. 3869/10). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των μηνιαίων αποδοχών του, των βασικών προσωπικών του αναγκών, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι διατρέφει τους γονείς του, της συνεισφοράς στις δαπάνες της φοιτήτριας κόρης του, η οποία μισθώνει διαμέρισμα στην Αθήνα, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ, της έλλειψης άλλων οικονομικών πόρων και της ευρύτερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας στην αγορά εργασίας, ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα (ο ίδιος με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, προσφέρεται στην καταβολή του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως), ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.

Το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντα ανέρχεται στο ποσόν των πρώτη των καθ’ ων 376.722,02 ευρώ, που αναλύεται σε 20.030 ευρώ στην πρώτη των καθ’ ων , σε 55.951,40 ευρώ στη δεύτερη σε 14.139,39 ευρώ στη τρίτη των καθ’ ων , σε 10.463,63 ευρώ στη τέταρτη των καθ’ ων , σε 44.754,03 ευρώ στη πέμπτη των καθ’ ων και σε 231.383,57 ευρώ στη έκτη των καθ’ ων . Στη πρώτη των καθ’ ων αναλογεί το ποσόν των 10,63 ευρώ, στη δεύτερη το ποσόν των 29,70 ευρώ, στη τρίτη των καθ’ ων το ποσόν των 7,51 ευρώ, στη τέταρτη των καθ’ ων το ποσόν των 5,55 ευρώ, στη πέμπτη των καθ’ ων το ποσόν των 23,76 ευρώ και στην έκτη το ποσόν των 122,82 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, κατά το τέλος της τετραετίας η πρώτη πιστώτρια 0α έχει λάβει το ποσόν των 510,24 ευρώ, η δεύτερη το ποσόν των 1.425,6 ευρώ, η τρίτη το ποσόν των 360,48 ευρώ, η τέταρτη των 266,4 ευρώ, η πέμπτη το ποσόν των 1.140,48 ευρώ και η έκτη το ποσόν των 5.895,36 ευρώ.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του .αιτούντα, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του αιτούντα από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν.3869/2010) μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με τη παρούσα, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης της ρυθμίσεως. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση,

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντα με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία, οι οποίες 0α αρχίσουν τη πρώτη ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γινόμενης τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας, ποσού 10,63 ευρώ στην πρώτη Τράπεζα με την επωνυμία 29,70 ευρώ στη δεύτερη Τράπεζα με την επωνυμία , 7,51 ευρώ στη τρίτη Τράπεζα με την επωνυμία « », 5,55 ευρώ στη τέταρτη Τράπεζα με την επωνυμία .», 23,76 ευρώ στη πέμπτη Τράπεζα με την επωνυμία και 122,82 ευρώ στη έκτη Τράπεζα με την επωνυμία

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θήβα, στις 12.12.2011, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top