Ιδιαίτερα επιτυχής απόφαση του Ειρηνοδικείου για αξιωματικό πελάτη του γραφείου μας με διαγραφή 100.000  ευρώ περίπου από τις 170.000 ευρώ που χρωστούσε. Εντυπωσιακή διαγραφή. Από τις τελευταίες περιπτώσεις ευνοημένων δανειοληπτών από το νόμο Κατσέλη. Μετά το Μαιο του 2021 ο νόμος δεν ισχύει για κατάθεση νέων αιτήσεων και μοναδική διέξοδος θα είναι ο πτωχευτικός νόμος και οι εξωδικαστικές ρυθμίσεις. Ασφαλώς όμως σε μια εξωδικαστική ρύθμιση, ή σε μια διαμεσολάβηση, η εταιρεία διαχείρισης, ή η Τράπεζα δεν θα έκανε τέτοια διαγραφή χρέους σε καμία περίπτωση πλέον. Ο δανειολήπτης βοηθήθηκε πολύ από το Νόμο, αλλά και από την υπευθυνότητα και τη συνέπεια και την εμπειρία που έδειξε το γραφείο μας στο χειρισμό της υπόθεσής του. Οι δανειολήπτες σήμερα σαν πρώτο βήμα πρέπει να επιδιώξουν μια έγκυρη και υπεύθυνη νομική συμβουλευτική για να δουν πως μπορούν να χειριστούν καλύτερα την υποθεσή τους

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 86/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Ειρηνοδίκη Ηλία Ζορμπά με τη σύμπραξη της Γραμματέως Ειρήνης Χαρατσάρη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στην Καλλιθέα την 25-9-2020 και ώρα 9:00 π.μ. για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Ι.Π. του …., με Α.Φ.Μ. …. και 2) Β.Λ. του …, με Α.Φ.Μ. …., κατοίκων αμφοτέρων … Αττικής, επί της οδού … αρ. …, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος μετά και η δεύτερη διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Άννας Κορσάνου (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Αθηνών Π2693905/2020) και κατέθεσαν προτάσεις.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (αρ. 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 3 ΚΠολΔ), ήτοι της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…..», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ….. αρ. …, με Α.Φ.Μ. ……, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με την ιδιότητά της ως καθολικού διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……», η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……….. ……… (αρ. γραμματίου προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ. Αθηνών Π2695614/2020) και κατέθεσε προτάσεις.

Οι αιτούντες κατέθεσαν ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 31-3-2017 με Γ.Α.Κ. 2366/2017 και Ε.Α.Κ. 122/2017 αίτησή τους, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας και ζητούν όσα αναφέρονται σε αυτή. Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης με αριθμό πινακίου ΡΟ1-5.

Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό ακολούθησε συζήτηση όπως καταχωρίστηκε στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση οι αιτούντες επικαλούμενοι έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους προς την καθ’ ης πιστώτριά τους, αιτούνται τη ρύθμιση των χρεών τους σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει έκαστος εξ αυτών και την εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία τους επί του οποίου έχει αποκλειστικό δικαίωμα πλήρους κυριότητας ο πρώτος εξ αυτών, αφού ληφθούν υπόψη η εισοδηματική,  περιουσιακή και οικογενειακή τους κατάσταση που εκθέτουν αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή από τα χρέη τους.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση, στην οποία παραδεκτά σωρεύονται δύο χωριστές αιτήσεις ρύθμισης, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της απλής ενεργητικής ομοδικίας των άρθρ. 74 επ. ΚΠολΔ (βλ. Ειρ. Πατρ. 350/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση στο παρόν Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία των αιτούντων κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 του Ν. 3869/2010 και ορισμένη. Μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο κρίνεται το αίτημα να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγούν οι αιτούντες από τα χρέη τους, το οποίο αίτημα πρέπει να απορριφθεί ως πρόωρα προβαλλόμενο καθώς το αίτημα να απαλλαγή ο υπερχρεωμένος οφειλέτης από κάθε υπόλοιπο οφειλής κατ’ άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010 συνιστά αίτημα και περιεχόμενο μεταγενέστερης αιτήσεως που υποβάλλει το Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρ. 4 παρ. 1 του αυτού νόμου, ως τούτο ρητά αναφέρεται στην παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρ. 11 Ν. 3869/2010 σύμφωνα με το οποίο       : «Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών». Επιπρόσθετα, μη νόμιμο και ως εκ τούτου απορριπτέο κρίνεται το αίτημα να εξαιρεθούν από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση της καθ’ ης τα αναφερόμενα στην αίτηση πέραν της κύριας κατοικίας του περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος Ι.Π. καθώς στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την εξαίρεση από την εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών του μόνο της κύριας ή δυνητικής κύριας κατοικίας του και με τις προϋποθέσεις που ορίζει η εν λόγω διάταξη. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος Ι.Π. στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα  πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν οι διάδικοι αλλά και των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν οι διάδικοι αλλά και των εγγράφων που το Δικαστήριο συμπληρωματικά, κατά τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ, διέταξε να προσκομισθούν, στο πλαίσιο του ανακριτικού συστήματος που εφαρμόζεται στην εκούσια δικαιοδοσία και που επιβάλλει στο δικαστή την ενεργό συμμετοχή του στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, ορισμένα εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω χωρίς όμως να παραλείπεται οποιοδήποτε εξ αυτών κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αλλά και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης:

Ο αιτών Ι.Π., ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1976 και η αιτούσα Β.Λ., η οποία γεννήθηκε το έτος 1981 είναι σύζυγοι από το έτος 2006. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο τέκνα, τον Α.Π. που γεννήθηκε το έτος 2008 και τον Μ.Π. που γεννήθηκε το έτος 2012. Περαιτέρω, ο αιτών Ι.Π. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 650000210657/27-7-2006 σύμβασης στεγαστικού δανείου που είχε καταρτίσει με την καθ’ ης έχει οφειλή ανερχόμενη την 21-7-2020 σε 177.067,42 ευρώ προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…..», ειδική διάδοχο της καθ’ ης, με τελευταία ενήμερη μηνιαία δόση 611,40 ευρώ, ενεχόμενος ως πρωτοφειλέτης. Στην προαναφερόμενη σύμβαση είχε συμβληθεί και ενέχεται ως εγγυήτρια η αιτούσα Β.Λ.

Όσον αφορά την περιουσιακή του κατάσταση, ο αιτών Ι.Π. έχει αποκλειστικό δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επί του με στοιχεία

 

Γάμα Κεφαλαίο Δύο (Γ2) διαμερίσματος οριζόντιας ιδιοκτησίας του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που είναι κτισμένη το έτος 2006 σε οικόπεδο επιφάνειας 413,62 τ.μ. ευρισκόμενου στον Δήμο …… Αττικής, επί της οδού … αρ. …, το οποίο διαμέρισμα έχει επιφάνεια 61,55 τ.μ., αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, διάδρομο, λουτρό, έναν εξώστη και τρεις (3) ημιϋπαίθριους χώρους, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 63/1000 και σε αυτό ανήκει η αποκλειστική χρήση της με στοιχεία Θ-04 κοινόκτητης, ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής, επιφάνειας 10,12 τ.μ. και 2) επί της με στοιχεία ΑΠΟΘΗΚΗ-8 αποθήκης-οριζόντιας ιδιοκτησίας του υπογείου ορόφου της προαναφερόμενης πολυκατοικίας, επιφανείας 4,68 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 1/1000. Το προαναφερόμενο διαμέρισμα και η ως άνω αποθήκη που συναπαρτίζουν την κύρια κατοικία των αιτούντων και των ανηλίκων τέκνων τους (βλ. Ι. Βενιέρης – Θ. Κατσάς, «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 3η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 605) έχουν συνολική αντικειμενική αξία 58.449,01 ευρώ σύμφωνα με την προσκομιζόμενη Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. του αιτούντος Ι.Π. έτους 2009 και εκτιμώμενη εμπορική αξία 106.000 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες από 29-9-2020 έκθεση εκτίμησης της Μαρούλας Γεωργίου, Πολιτικού Μηχανικού, πιστοποιημένης εκτιμήτριας). Επιπλέον, ο Ι.Π. διαθέτει δικαίωμα συγκυριότητας σε ποσοστό 80% εξ αδιαιρέτου επί του με αριθμό κυκλοφορίας …. Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SEAT τύπου LEON, 1.598 κυβικών εκατοστών και έτους 1ης κυκλοφορίας 2002. Πέραν των προαναφερομένων ο αιτών Ι.Π. δεν διαθέτει κάποιο άλλο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο. Η αιτούσα Β.Λ. δεν διαθέτει κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Περαιτέρω, ο αιτών Ι.Π. υπηρετεί στο ….. με τον βαθμό του …. Και μηνιαίο μισθό 1.345,72 ευρώ μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, που αποτελεί το μοναδικό του εισόδημα. Η αιτούσα Β.Λ., η οποία ήταν μακροχρόνια άνεργη από το έτος 2010, εργάζεται από την 11-10-2018 ως μαγείρισσα σε παιδικό σταθμό στην ….. με μηνιαίο μισθό 320,00 ευρώ περίπου καθαρά, που αποτελεί το μοναδικό της εισόδημα. Από τα εν λόγω εισοδηματικά στοιχεία των αιτούντων και λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω δανειακή τους υποχρέωση σε συνδυασμό με τις αναγκαίες δαπάνες για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της οικογένειάς τους που υπολογίζονται σε 1.400 ευρώ περίπου μηνιαίως, προκύπτει ότι οι αιτούντες έχουν περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής της ως άνω ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής τους. Η περιέλευση τους σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας να ανταποκριθούν στην ένδικη δανειακή τους υποχρέωση, στην οποία υπήρξαν συνεπείς επί μακρόν, οφείλεται στο γεγονός ότι το οικογενειακό τους εισόδημα σημείωσε σημαντική μείωση από το έτος 2009 (βλ. το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των αιτούντων οικονομικού έτους 2010 στο οποίο αναγράφεται ότι κατά το εν λόγω έτος ο Ι.Π. είχε εισόδημα 20.043,97 ευρώ και η Β.Λ. 6.531,61 ευρώ) μέχρι σήμερα, χωρίς προοπτική βελτίωσης. Συνεπώς, η ένσταση δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής της ως άνω ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής τους που υπέβαλε η καθ’ ης πιστώτρια θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Επομένως, οι αιτούντες υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3869/2010, δεδομένου ότι είναι

 

φυσικά πρόσωπα που στερούνται εμπορικής ιδιότητας και πτωχευτικής ικανότητας.

Συνεπώς, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, ο αιτών Ι.Π. θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….» λαμβανομένων υπόψη της οικογενειακής και περιουσιακής του κατάστασης και των εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για τρία (3) έτη. Οι καταβολές αυτές θα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με αφετηρία τον επόμενο μήνα από την κοινοποίηση της παρούσης απόφασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν αποδείχτηκε πώς ο αιτών Ι.Π. υπήρξε απολύτως συνεπής στην από 14-7-2017 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Καλλιθέας που τον υποχρέωνε να καταβάλλει μηνιαίως στην καθ’ ης το ποσό των 200,00 ευρώ από τον Αύγουστο του έτους 2017, η οποία διατηρήθηκε μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αίτησης με την από 8-11-2018 προσωρινή διαταγή της Δικαστού του ίδιου Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα οι μη συστηματικές καταβολές που προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά πληρωμής να μη δύνανται να συνυπολογισθούν στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 θα πρέπει να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν. 4336/2015, 4346/2015 και 4549/2018 εφόσον με την ως άνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 δεν θα επέλθει εξόφληση της οφειλής του αιτούντος Ι.Π. και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση και εφόσον: α) Υπάρχει ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του αιτούντος, για το οποίο υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση, β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, προσαυξημένες κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), γ) Η αντικειμενική αξία του δικαιώματος κυριότητας του αιτούντος επί της κύριας κατοικίας του δεν υπερβαίνει το ποσό των 260.000 ευρώ, δ) ο αιτών ήταν συνεργάσιμος δανειολήπτης βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, καθώς η καθ’ ης δεν επικαλέστηκε ούτε απέδειξε το αντίθετο, ως όφειλε, στα πλαίσια του άρθρου 338 ΚΠολΔ (Βενιέρης-Κατσάς εκδ. γ΄ σελ. 635-636). Συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κύριας κατοικίας του αιτούντος στη ρύθμιση του αρ. 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση. Στο πλαίσιο της ρύθμισης αυτής του αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές ίσες με το ποσό του ανταλλάγματος που θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Ειδικότερα η εμπορική αξία του πλήρους δικαιώματος κυριότητας σε ποσοστό 100% επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος Ι.Π., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα εκτιμάται σε 106.000 ευρώ. Το ποσό στο οποίο υπολογίζεται ότι θα εκποιηθεί το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντος στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης (αρ. 993 παρ. 2 εδ. γ΄ και 954 παρ. 2 εδ. γ΄ ΚΠολΔ), λόγω των συνθηκών της αγοράς ανέρχεται στα 2/3 της εμπορικής του αξίας, δηλαδή στο ποσό των 70.666,66 ευρώ, τα δε έξοδα εκτέλεσης (αμοιβή και έξοδα δικαστικού επιμελητή, αμοιβή υπαλλήλου, του πλειστηριασμού κλπ) ανέρχονται σε 4.000 ευρώ. Το ποσό αυτό των (70.666,66 ευρώ – 4.000 ευρώ =) 66.666,66 ευρώ αποτελεί το υποχρεωτικό κατά το νόμο αντάλλαγμα για τη διάσωση της κύριας κατοικίας. Το ποσό

 

αυτό υπολείπεται του χρέους του αιτούντος και συνεπώς η υποχρέωσή του εξαντλείται στην καταβολή του. Ο χρόνος αποπληρωμής του ποσού αυτού προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….», θα  πρέπει να οριστεί σε είκοσι (20) έτη λαμβανομένων υπόψη της φύσης της σύμβασης (στεγαστικό δάνειο), του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει ο αιτών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε (66.666,66 ευρώ / 240 μήνες =) 277,77 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα από την ολοκλήρωση των καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2020 με τη χορήγηση τριετούς περιόδου χάριτος και θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, η αιτούσα Β.Λ. θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα στην αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….» λαμβανομένων υπόψη της οικογενειακής και περιουσιακής της κατάστασης και των εισοδημάτων της ίδιας και του συζύγου της το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για τρία (3) έτη. Οι καταβολές αυτές θα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα με αφετηρία τον επόμενο μήνα από την κοινοποίηση της παρούσης απόφασης.

Όσον αφορά το δικαίωμα συγκυριότητας του αιτούντος σε ποσοστό 80% επί του ανωτέρω αυτοκινήτου, κρίνεται ότι δεν θα πρέπει να διαταχθεί η εκποίησή του για την ικανοποίηση της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….» καθώς η ρευστοποίησή του, λόγω του είδους του δικαιώματος και της παλαιότητας του αυτοκινήτου, δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, για την ικανοποίηση της προαναφερόμενης εταιρείας, μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας (αμοιβή εκκαθαριστή κλπ).

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σε αυτή οφειλές των αιτούντων με σκοπό την απαλλαγή τους, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ την αίτηση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 τον αιτούντα Ι.Π. να καταβάλλει προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….» το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ μηνιαίως για μια τριετία με αφετηρία την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 από την εκποίηση το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος Ι.Π., ήτοι το δικαίωμά του πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% επί του με στοιχεία Γάμα Κεφαλαίο δύο (Γ2) διαμερίσματος-οριζόντιας ιδιοκτησίας του τρίτου (Γ) πάνω από το

 

ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας που είναι κτισμένη το έτος 2006 σε οικόπεδο επιφανείας 413,62 τ.μ. ευρισκόμενου στον Δήμο …. Αττικής, επί της οδού … αρ. .., το οποίο διαμέρισμα, το οποίο διαμέρισμα έχει επιφάνεια 61,55 τ.μ., αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, ένα (1) υπνοδωμάτιο, διάδρομο, λουτρό, έναν εξώστη και τρεις (3) ημιϋπαίθριους χώρους, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 63/1000 και στο οποίο ανήκει η αποκλειστική χρήση της με στοιχεία Θ-04 κοινόκτητης, ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πυλωτής, επιφάνειας 10,12 τ.μ. και 2) το δικαίωμά του πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% επί της με στοιχεία ΑΠΟΘΗΚΗ-8 αποθήκης-οριζόντιας ιδιοκτησίας του υπογείου ορόφου της προαναφερόμενης πολυκατοικίας, επιφανείας 4,68 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 1/1000.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα Ι.Π., στο πλαίσιο του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, την υποχρέωση να καταβάλει προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «…» για τη διάσωση της προαναφερόμενης κύριας κατοικίας του το συνολικό ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (66.666,66) με μηνιαίες καταβολές, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, ποσού διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (277,77) για είκοσι (20) έτη. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα ξεκινήσει εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση των καταβολών που ορίστηκαν στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2020 με τη χορήγηση τριετούς περιόδου χάριτος και θα γίνει έντοκα χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 την αιτούσα Β.Λ. να καταβάλλει προς την αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «….» το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως για μια τριετία με αφετηρία την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Καλλιθέα, και στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στις 29-1-2021, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top