Παρακάτω παρουσιάζεται μια ακόμα απόφαση επί υποθέσεως που χειρίστηκε το γραφείο μας στην οποία η δικαστής ανέστειλε την ισχύ της διαταγής πληρωμής που είχε εκδοθεί εναντίον οφειλέτη προστατεύοντάς τον με τον τρόπο αυτό, με την αιτιολογία της καταχρηστικότητας ως προς την έκδοση της διαταγής πληρωμής ενόψει της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του νόμου 3869/2010:

ΑΡΙΘΜΟΣ 1131/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη , την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …….. 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Ε Δ του Γρηγορίου, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά τις πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

Της καθ’ ής η αίτηση: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΥΝΩΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» και με διακριτικό τίτλο “DINERS CLUB”, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της ……..

Η αιτούσα με την από 10.1.2011 αίτησή της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ……… ζήτησε όσα περιέχονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού

Άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Με την υπό κρίση αίτησή της, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου της, η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμό ……. Διαταγής Πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου και της κάτω απ’ αυτήν από 16.12.2010 επιταγής προς πληρωμή, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής που η αιτούσα έχει ασκήσει στο Δικαστήριο τούτο νομότυπα και εμπρόθεσμα α) κατά της εν λόγω διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔ και β) κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται εις βάρος της με βάση την από 16-12-2010 επιταγή προς πληρωμή της ίδιας διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της, καθόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής της, ενώ αν εκτελεστεί η ανωτέρω διαταγή πληρωμής, η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Η αιτούσας αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την προκείμενη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, αφού σ’ αυτό εκκρεμεί η πιο πάνω ανακοπή της, ανεξάρτητα από το ζήτημα που προκύπτει περί του αν το παρόν Δικαστήριο είναι ή όχι καθ’ ύλην αρμόδιο προς εκδίκαση της εν λόγω ανακοπής (αντιρρήσεις) κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενόψει της διάταξης του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ, (όπως αυτή ήδη ισχύει μετά το ν. 2207/1994) κατά την οποία η ανακοπή αυτή εισάγεται στο Ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου και στο Μονομελές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση (Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ έδκ. 1997 άρθρο 938 αρ. 50 σελ. 496 και τις εκεί παραπομπές, ΕιρΒερ 111/1990 Δ. 1992 σελ. 243 και 109/1990 ΝοΒ 1991 σελ. 946). Είναι δε η κρινόμενη αίτηση νόμιμη, στηριζόμενη στα άρθρα 632 παρ. 2, 933 και 938 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση από τις διαδίκους αποδεικτικά μέσα και δη από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας, που εξετάστηκε με επιμέλειά της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου (η καθ’ ής δεν εξέτασε δικό της μάρτυρα), από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, πιθανολογείται η ουσιαστική βασιμότητα του μοναδικού λόγου της ανακοπής περί κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ’ ής, ενόψει του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Συγκεκριμένα, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Με αίτηση της καθ’ ής εκδόθηκε σε βάρος της αιτούσας η με αριθμό ……. διαταγή πληρωμής του παρόντος Δικαστηρίου, με βάση τη μεταξύ τους σύμβαση χορήγησης στην τελευταία πιστωτικής κάρτας DINERS, για ποσό 2.069,05 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η αιτούσα προτίθεται να καταβάλλει το ως άνω ποσό της διαταγής πληρωμής, μετά από την από 7.1.2011 αίτησή της για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3869/2010, η οποία υποβλήθηκε στην καθ’ ής η αίτηση, με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, αφού είχε ήδη προηγηθεί αίτηση της αιτούσας προς την τράπεζα CITIBANK για να της γνωστοποιηθεί το σύνολο των οφειλών της προς αυτήν (εντός των οποίων και η επίδικη, για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής) και η από 3.1.2011 σχετική απάντηση εκείνης. Επομένως, αφού πιθανολογείται ότι καθίσταται καταχρηστική, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, η συμπεριφορά της καθ’ ής να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει με την επιταγή προς εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, καθώς επίσης ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αντίθετα δεν πιθανολογείται ότι κινδυνεύει η απαίτηση της καθ’ ής, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και ως κατ’ ουσάι βάσιμη (απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ’ ής) και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ής (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της …….. διαταγής πληρωμής της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου και της κάτω απ’ αυτήν επιταγής προς πληρωμή, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 10.1.2011 και με αριθ. καταθ. …… ανακοπής της αιτούσας.

Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ής, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Scroll to Top