Παρακάτω παρατίθεται αποφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αναστέλει την εκτέλεση διαταγής πληρωμής λόγω της διαδικασίας του εξωδικαστικου συμβοβασμού του νόμου 3869/2010.

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………….., την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την παρουσία γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Φεβρουαρίου 2011 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ν Τ του Ιωάννη, κατοίκου Αλίμου Αττικής, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου ΑΝΝΑΣ ΚΟΡΣΑΝΟΥ.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “CITIBANK INTERNATIONAL PLC”, εδρεύουσας στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα – Αθήνα, νομίμως εκπροσωπουμένη, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου………………

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 18-11-2010 αίτησή του, που κατατέθηκε με αριθμό …………. και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.

Για την προκειμένη συζήτηση και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από το έκθεμα και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

Άκουσε όσα αναπτύχθηκαν στο ακροατήριο

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3869/3-8-2010 που αφορά στη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», ορίζονται τα εξής: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους ) δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπει στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθµιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.2.Δεν επιτρέπεται η ρύθµιση των οφειλών που: α)έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος νόµου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο, διοικητικά πρόστιµα, χρηµατικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπική; Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθµού, τέλη προς τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως. 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου µπορεί να γίνει µόνο µία φορά».

Κατά το άρθρο 2 του ίδιου νόµου δίδεται η δυνατότητα στο έχον µόνιµη οικονοµική αδυναµία φυσικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος να παραδώσουν στον οφειλέτη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκου; και έξοδα. Από το περιεχόµενο της ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι τη διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού εκκινεί ο οφειλέτης και η πρόταση που απευθύνει στον πιστωτή του πρέπει να είναι έγγραφη.

Ο αιτών ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της µε αριθµό …………… διαταγής πληρωµής και της παρά πόδας αυτής επιταγής της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε νοµότυπα και εµπρόθεσµα. Η αίτηση αυτή αρµοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ).Είναι νόµιµη. Στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 632 &2 Κ.Πολ.Δ και πρέπει, εποµένως να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της µάρτυρος αποδείξεως και τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκοµίζουν και επικαλούνται πιθανολογείται: Η ανακοπτοµένη διαταγή πληρωµής εκδόθηκε δυνάµει οφειλής ποσού 10.338,04 ευρώ, από τη µη καταβολή οφειλοµένων δόσεων από την µε αριθµό ………………πιστωτική κάρτα CITIBANΚ VISA .

Ο αιτών, ακολουθώντας τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 3869/2010,που προεκτέθηκαν στη νοµική σκέψη στην αρχή της παρούσης, υπέβαλε στις 7.10.2010 αίτηση προκειµένου να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του στις ανωτέρω διατάξεις για τη ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων επικαλούµενος οικονοµική αδυναµία του προς καταβολή της οφειλής του προς την καθ’ής. Ακολούθως, την 1η.11.2010 κατέθεσε στο υποκατάστηµα της καθ’ ής επί της οδού Κάνιγγος την αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού του άρθρου 2& 1 του ανωτέρω νόµου(σχετικό αιτούντος µε αριθµό 6). Σε απάντηση η καθ’ ής του απέστειλε την από 7.10.2010 αναλυτική κατάσταση του υπολοίπου οφειλής του προς αυτήν κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (σχετ. αιτούντος µε αριθµό 5). Ακολούθως, του απέστειλε το από 8.11.2010 έγγραφο.στο οποίο εκφράζει την πρόθεση να διερευνηθεί µια κοινά αποδεκτή λύση ρύθµισης των οφειλών του αιτούντος, εφόσον της προσκοµίσει τα αναφερόµενα έγγραφα προς απόδειξη της επικαλουµένης αδυναµίας καταβολής του χρέους (σχ. αιτούντος µε αριθµό 10).

Περαιτέρω, ο αιτών, έχει αναπηρία ποσοστού 67% (βλ. σχ. αιτούντος µε αριθµό 8, προσαγόµενα ιατρικά έγγραφα). Επιπλέον, αν και εργάζεται στο Υπουργείο………. ως άτοµο µε ειδικές ανάγκες, έχει υποστεί κατά το έτος 2010 µείωση των ήδη χαµηλών αποδοχών του, όπως αυτές εµφαίνονται στην προαναφεροµένη αίτηση εξωδικαστικού συµβιβασµού, γεγονός που τον έχει περιάγει χωρίς δόλο σε µόνιµη οικονοµική αδυναµία να εξοφλήσει το ληξιπρόθεσµο χρέος του.

Η καθ’ ής, παρότι είχε ήδη προηγηθεί η κατά τα ανωτέρω αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή της οφειλής του σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης και διακανονισµού, του κοινοποίησε την µε αριθµό …………… διαταγή πληρωµής στις 12.01.2011.Η συµπεριφορά αυτή της καθ’ ής καθίσταται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, ως υπερβαίνουσα τα όρια που επιβάλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, λαµβανοµένων υπόψη, αφενός των προεκτεθέντων δεδοµένων της υπό κρίσιν περιπτώσεως και αφετέρου του ότι η αίτηση υπαγωγής των οφειλών του αιτούντος στις ρυθµίσεις του Ν.3869/2010, είχε προηγηθεί της εκδόσεως της κοινοποιηθείσης κατά τα ανωτέρω διαταγής πληρωµής Ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος ανακοπής ως βάσιµος κατ’ ουσίαν, παρέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής.

Συνεπώς, εφόσον πιθανολογείται η ακύρωση της ανακοπτόµενης διαταγής πληρωµής, καθώς και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιµη η κρινοµένη αίτηση. Η δικαστική δαπάνη της καθ’ ής επιβάλλεται σε βάρος του αιτούντος (άρθρο 178&3 Κώδικα Περί Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό ………… διαταγής πληρωμής της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και της παρά πόδας της επιταγής, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 18.01.2011,με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……….. ανακοπής της οποίας ορίσθηκε χρόνος συζητήσεως ενώπιον του Παρόντος Δικαστηρίου η 19η.09.2012.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τη δικαστική δαπάνη της καθ’ ής, την οποία ορίζει σε ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση .

Αθήνα 16 ΜΑΡ.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Scroll to Top