ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΜΕ ΧΡΕΟΣ 667.000 ΕΥΡΩ

Δανειολήπτης με χρέος 667.000 ευρώ σε πλήθος Τραπεζών, έκανε χρήση του νόμου 3869/2010. Ορίσθηκε δικάσιμος το 2012. Παράλληλα κατέθεσε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 6 του νόμου 3869//2010 προκειμένου να ανασταλούν οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί εις βάρος του. Πολλαπλές διαταγές πληρωμής, μια κατάσχεση ακινήτου αλλά και κατάσχεση εις χείρας τρίτου, δηλαδή δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, ανεστάλησαν με την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας.

Η απόφαση με γλαφυρό τρόπο αποκρούει την ένσταση δόλου που προβάλλουν οι Τράπεζες, λαμβάνοντας ουσιαστικά το μέρος του οφειλέτη με την υπέρογκη οφειλή λέγοντας ουσιαστικά στις Τράπεζες αυτό που λέει και ο απλός κόσμος: «εσείς γιατί τα δίνατε;» .

Επιπλέον αποκρούει την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος που προέβαλλαν οι Τράπεζες, ενώ διευκρινίζει σαφώς ότι στο νόμο υπάγονται και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης πιθανολογεί την ευδοκίμηση της αίτησης άρα δίνει πιθανότητες επιτυχούς έκβασης στο Ειρηνοδικείο

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι σημαντική καθώς διασαφηνίζει νομικά θέματα, κάτι που είναι αναγκαίο, καθώς ο νόμος είναι σχετικά νέος και οι αποφάσεις σχετικά λίγες, στις οποίες η πρόσβαση και η μελέτη δεν είναι εύκολη σε όλους.

Η κυρία Κορσάνου που χειρίστηκε την υπόθεση παραθέτει κατωτέρω την απόφαση, αναφορά στην οποία γίνεται και στον περιοδικό τύπο:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 4/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α Μ, με την παρουσία και της Γραμματέως Χρύσας Τ.

Συνεδρίασε δημόσια στης 11 Ιουλίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι Σ του Κων/νου, κατοίκου Νέας Ιωνίας (οδός ) ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C» με έδρα το Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου (Citigroup Center Canada Square Canary Wharf) και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Αθήνα οδός Όθωνος 8, ως ειδικής διαδόχου της C Κατάστημα Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την με αριθμό 15.975/2/12/2002 συμβολαιογραφική πράξη της συμβ/φου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Φωτοπούλου νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Άγγελου Κ 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τ Π ΑΕ, με έδρα την Αθήνα οδός Αμαλίας 20 και Σουρή 5 νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία με έδρα την Αθήνα οδός Όθωνος 8 νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεώργιου Κ 4) Της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία Τ M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 25029 νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Βασιλείου Α.

Η ενάγουσα με την από 04/07/2011 αίτηση της, που κατατέθηκε στο δικαστήριο τούτο με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 4/2011, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του για άπασες τις ένδικες οφειλές του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του που περιέχονται, στην από 30.06.2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, διότι πιθανολογείται ότι η τυχόν κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση.

Η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρα 686 επ. ΚΠολΔ, 6 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Είναι επίσης ορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 216ΚΠολΔ και αναφέρει ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος, ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του από την εργασία του ή άλλες πηγές, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο και τόκους, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση του νόμου και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών. Επίσης αναφέρεται ότι αν συνεχιστεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων θα προκληθεί ουσιώδεις βλάβη στα συμφέροντα του, και πιθανολογεί ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση του. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου τούτου την από 30/06/2011 αίτηση του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση και απαλλαγή από της ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Από τους πιστωτές του οι καθών επισπεύδουν σε βάρος του αιτούντα οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση με βάση 1)την με αριθμό 17120/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμής 2) την με αριθμό 34417/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 3) την με αριθμό 22356/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 4) την με αριθμό 117/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 5) την με αριθμό 11306/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 6) την με αριθμό 17858/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 7) την με αριθμό 3.522/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 8) την με αριθμό 3.538/2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού 9) την από 01/09/2010 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι η συνέχιση της αναγκαστικής εκτελέσεως θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει επειδή ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του. (οι απαιτήσεις δεν τελούν υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία). Εξάλλου στη ρύθμιση του νόμου περιλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες ακόμη οφειλές ώστε να ρυθμιστή το σύνολο των οφειλών (βλ. Κρητικός ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 42).

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι είχε περιορισμένα εισοδήματα και δανείστηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 667.771,50 € από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος κατ’ ουσία, διότι μόνο οι πιστωτές βαρύνονται με την απόδειξη του ισχυρισμού αυτού και δεν προσκόμισαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Επιπλέον ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου, δεν έχει την δυνατότητα να υποχρεώνει των πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του. Ιδιαίτερα τα πιστωτικά Ιδρύματα έχουν την δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω βεβαίωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλα πιστωτικά Ιδρύματα ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσης δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιο πελατών τους.

Η διεκδίκηση από τον αιτούντα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Ν. 3869/2010 για ρύθμιση χρεών και απαλλαγή από τα χρέη δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ), διότι ο αιτών και σύζυγος του έχουν υποστεί μείωση των αποδοχών τους και ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη οικονομική αδυναμία να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του που είναι υπερβολικά. Επίσης υφίσταται επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος εφόσον η εκτέλεση στρέφεται κατά της κατοικίας του οφειλέτη που είναι σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο. Ο πλειστηριασμός του ακινήτου οπωσδήποτε προκαλεί ουσιώδη βλάβη στον αιτούντα οφειλέτη γιατί το προϊόν του πλειστηριάσματος θα χρησιμοποιηθεί κατά κανόνα για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και όχι των υπολοίπων πιστωτών του οφειλέτη που αναφέρονται στην αίτηση. Τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους καθών η αίτηση πρέπει να απορριφτούν σαν αβάσιμα κατ’ ουσία.

Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσία βάσιμη εφόσον πιθανολογείται η ακύρωση των διαταγών πληρωμής και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντα και να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του αιτούντος, μέχρι την έκδοση οριστική απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχετε στην από 30/06/2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιων του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων, γιατί η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση 1)την με αριθμό 17120/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμής 2) την με αριθμό 34417/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 3) την με αριθμό 22356/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 4) την με αριθμό 117/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 5) την με αριθμό 11306/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 6) την με αριθμό 17858/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 7) την με αριθμό 3.522/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 8) την με αριθμό 3.538/2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού 9) την από 01/09/2010 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30/06/2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασιστικέ και δημοσιεύτηκε στην Νέα Ιωνία την 01 Αυγούστου 2011, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΟΥΚΟΥ         ΧΡΥΣΑ ΤΟΠΑΛΗ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 4/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Α Μ, με την παρουσία και της Γραμματέως Χρύσας Τ.

Συνεδρίασε δημόσια στης 11 Ιουλίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι Σ του Κων/νου, κατοίκου Νέας Ιωνίας (οδός ) ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «C» με έδρα το Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου (Citigroup Center Canada Square Canary Wharf) και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Αθήνα οδός Όθωνος 8, ως ειδικής διαδόχου της C Κατάστημα Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την με αριθμό 15.975/2/12/2002 συμβολαιογραφική πράξη της συμβ/φου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Φωτοπούλου νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Άγγελου Κ 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τ Π ΑΕ, με έδρα την Αθήνα οδός Αμαλίας 20 και Σουρή 5 νόμιμα εκπροσωπούμενης, που δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο 3) Της Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία με έδρα την Αθήνα οδός Όθωνος 8 νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γεώργιου Κ 4) Της Ανώνυμης τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία Τ M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 25029 νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Βασιλείου Α.

Η ενάγουσα με την από 04/07/2011 αίτηση της, που κατατέθηκε στο δικαστήριο τούτο με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 4/2011, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

για τη συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του για άπασες τις ένδικες οφειλές του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, επί του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του που περιέχονται, στην από 30.06.2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, διότι πιθανολογείται ότι η τυχόν κίνηση της εκτελεστικής διαδικασίας θα προκαλέσει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του και ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση.

Η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρα 686 επ. ΚΠολΔ, 6 του Ν. 3869/2010) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Είναι επίσης ορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 216ΚΠολΔ και αναφέρει ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και μη έμπορος, ότι έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς τρίτους που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου, ότι συντρέχει στο πρόσωπο του μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών, ότι απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων αυτού και της συζύγου του από την εργασία του ή άλλες πηγές, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους κατά κεφάλαιο και τόκους, οι οποίες πρόκειται να υπαχθούν στη ρύθμιση του νόμου και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών αυτών. Επίσης αναφέρεται ότι αν συνεχιστεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων θα προκληθεί ουσιώδεις βλάβη στα συμφέροντα του, και

2Ο φύλλο της υπ΄ αριθμό 4/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

πιθανολογεί ότι θα ευδοκιμήσει η αίτηση του. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Ο αιτών έχει ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου τούτου την από 30/06/2011 αίτηση του κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010 για την ρύθμιση και απαλλαγή από της ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι των πιστωτών του. Από τους πιστωτές του οι καθών επισπεύδουν σε βάρος του αιτούντα οφειλέτη αναγκαστική εκτέλεση με βάση 1)
την με αριθμό 17120/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμής 2) την με αριθμό 34417/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 3) την με αριθμό 22356/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 4) την με αριθμό 117/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 5) την με αριθμό 11306/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 6) την με αριθμό 17858/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 7) την με αριθμό 3.522/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 8) την με αριθμό 3.538/2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού 9) την από 01/09/2010 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Πιθανολογείται περαιτέρω ότι η συνέχιση της αναγκαστικής εκτελέσεως θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στα συμφέροντα του αιτούντα και ότι η αίτηση του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 θα ευδοκιμήσει επειδή ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του. (οι απαιτήσεις δεν τελούν υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία). Εξάλλου στη ρύθμιση του νόμου περιλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες ακόμη οφειλές ώστε να ρυθμιστή το σύνολο των οφειλών (βλ. Κρητικός ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 42).

Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής διότι είχε περιορισμένα εισοδήματα και δανείστηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 667.771,50 € από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, πρέπει να απορριφθεί σαν αβάσιμος κατ’ ουσία, διότι μόνο οι πιστωτές βαρύνονται με την απόδειξη του ισχυρισμού αυτού και δεν προσκόμισαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Επιπλέον ο δανειολήπτης που αιτείται τη λήψη δανείου, δεν έχει την δυνατότητα να υποχρεώνει των πιστωτή να αποδεχθεί την πρόταση του. Ιδιαίτερα τα πιστωτικά Ιδρύματα έχουν την δυνατότητα εκτός από την έρευνα των οικονομικών δυνατοτήτων του αιτούμενου δανείου (μέσω βεβαίωσης αποδοχών), να διαπιστώσουν και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις του σε άλλα πιστωτικά Ιδρύματα ή την εν γένει οικονομική του συμπεριφορά (ύπαρξη ακάλυπτων επιταγών) μέσω του συστήματος Τειρεσίας. Δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσης δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιο πελατών τους.

Η διεκδίκηση από τον αιτούντα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Ν. 3869/2010 για ρύθμιση χρεών και απαλλαγή από τα χρέη δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ), διότι ο αιτών και σύζυγος του έχουν υποστεί μείωση των αποδοχών τους και ο αιτών βρίσκεται σε μόνιμη οικονομική αδυναμία να εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του που είναι υπερβολικά. Επίσης υφίσταται επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος εφόσον η εκτέλεση στρέφεται κατά της κατοικίας του οφειλέτη που είναι σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο. Ο πλειστηριασμός του ακινήτου οπωσδήποτε προκαλεί ουσιώδη βλάβη στον αιτούντα οφειλέτη γιατί το προϊόν του πλειστηριάσματος θα χρησιμοποιηθεί κατά κανόνα για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και όχι των υπολοίπων πιστωτών του οφειλέτη που αναφέρονται στην αίτηση. Τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους καθών η αίτηση πρέπει να απορριφτούν σαν αβάσιμα κατ’ ουσία.

Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσία βάσιμη εφόσον πιθανολογείται η ακύρωση των διαταγών πληρωμής και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντα και να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του αιτούντος, μέχρι την έκδοση οριστική απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχετε στην από 30/06/2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιων του δικαστηρίου τούτου

3Ο φύλλο της υπ΄ αριθμό 4/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας (διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων, γιατί η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερείς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την αναγκαστική εκτέλεση 1)
την με αριθμό 17120/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμής 2) την με αριθμό 34417/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 3) την με αριθμό 22356/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 4) την με αριθμό 117/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 5) την με αριθμό 11306/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 6) την με αριθμό 17858/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της παρά πόδας αυτής επιταγής προς πληρωμή 7) την με αριθμό 3.522/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου 8) την με αριθμό 3.538/2010 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού 9) την από 01/09/2010 κατάσχεση εις χείρας τρίτου, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του σχεδίου διευθέτησης που περιέχεται στην από 30/06/2011 αίτηση του που υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τούτου για ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασιστικέ και δημοσιεύτηκε στην Νέα Ιωνία την 01 Αυγούστου 2011, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΟΥΚΟΥ ΧΡΥΣΑ ΤΟΠΑΛΗ

Scroll to Top