Αριθμός 4459/11

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε απο την Ειρηνοδίκη Σ Κ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 09 Ιουνίου 2011 για να δικαστεί την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Κ Β του Σ, κατοίκου Δραπετσώνας, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “CITIBANK INTERNATIONAL PLC”, με έδρα το Λονδίνο και εγκατεστημένης στην Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………….

Ο αιτών με την απο 02-06-2010 (αριθ. Πραξ.καταθ. 6442/03-06-2011) αίτηση του, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζητά όσα περιέχονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

Μελέτησε τη Δικογραφία

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. ……….. διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών και της κάτωθι αυτής απο 12-05-2011 επιταγής προς πληρωμή, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 02-06-2011 ανακοπής που έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα.

Η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται προς εκδίκαση ενωπίον του Δικαστηρίου αυτού, για να συζητηθεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ.686επ.ΚπολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632παρ.2 και 938ΚπολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Απο τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογούνται τα εξής: Σε βάρος του αιτούντος εκδόθηκε η υπ’ αριθ. …………… διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σε αυτόν, μετά της κάτωθι αυτής απο 12-05-2011 επιταγής προς πληρωμή, την 31-05-2011 και με την οποία υποχρεούται να καταβάλει στην καθ’ης η αίτηση ποσό κεφαλαίου 9.601,84 Ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, βάσει της απο 11-07-2008 συναφθείσας μεταξύ τους σύμβασης έντοκου δανείου. Στην συνέχεια ο αιτών άσκησε νόμιμα και εμπρόθεσμα κατ’ αυτής την 02-06-2011 ανακοπή του, η οποία επιδόθηκε στην καθ’ης την 06-06-2011 και η οποία πιθανολογείται οτι θα ευδοκιμήσει καθώς ο αιτών προτίθεται να καταβάλει το ως άνω οφειλόμενο στην καθ’ης η αίτηση χρηματικό πόσό, μετά την απο 18-05-2011 αίτηση του για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2παρ. 1 του Ν 3869/2010, η οποία κοινοποιήθηκε στην καθ’ης με την υπ’ αριθ. 7876/23-05-2011 έκθεση της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αφροδίτης Ι. Αναγνωστοπούλου, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, αφού είχε προηγηθεί αίτηση του προς την καθ’ης προκειμένου να του γνωστοποιηθεί το σύνολο των οφειλών του προς αυτή. Κατόπιν αυτού πιθανολογείται οτι η συμπεριφορά της καθ’ης να συνεχίσει την εκτέλεστική διαδικασία που ξεκίνησε με την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, είναι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 281ΑΚ, καταχρηστική. Περαιτέρω, πιθανολογείται οτι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αντίθετα δεν πιθανολογήθηκε ότι κινδυνεύει η απαίτηση της καθ’ης η αίτηση.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν να καταδικασθεί ο αιτών στην δικαστική δαπάνη της καθ’ης κατά το άρθρο 178παρ. 3 του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται την αίτηση

Αναστέλει την εκτέλεση της υπ’ αριθ. ………. διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών και της καθ’ης αυτής επιταγής προς πληρωμή, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 02-06-2011 ασκηθείσας ανακοπής του αιτούντος

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τη δικαστική δαπάνη της καθ’ης η αίτηση, την οποία ορίζει σε …………..

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιέυτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων, στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις

Για την δημοσίεση

Η Ειρηνοδίκης           Γραμματέας

Scroll to Top