Παρακάτω παρατίθεται απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που χειρίστηκε το γραφείο μας, στην οποία γίνεται δεκτή αίτηση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής που εξέδωσε Τράπεζα εναντίον δανειολήπτη από πιστωτική κάρτα.

Θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε το σκεπτικό έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ακόμα και από έναν μη νομικό. Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με την υπόθεση λήπτη πιστωτικής κάρτας από Τράπεζα την οποία μετά από κάποιο χρονικό σημείο δεν μπορούσε να πληρώσει καθώς πλέον βρέθηκε σε φοβερή οικονομική δυσχέρεια και δεν μπορούσε να πληρώσει τη μηνιαία δόση.

Ξεκίνησε λοιπόν ο δανειολήπτης τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατά τις επιταγές του νόμου 3869/2010 και έτσι κατέθεσε το αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού στην εν λόγω Τράπεζα περιμένοντας απάντηση. Προσοχή, δεν είχε ακόμη κατατεθεί η αίτηση στο Ειρηνοδικείο καθώς δεν είχε περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για να θεωρηθεί αποτυχημένος ο συμβιβασμός. Δηλαδή ο δανειολήπτης βρισκόταν σε αναμονή της απάντησης της Τράπεζας.

Στο διάστημα αυτό όμως η Τράπεζα κοινοποίησε στον οφειλέτη διαταγή πληρωμής, κάτι που από το νόμο έχει δικαίωμα να κάνει καθώς η διαδικασία του νόμου 3869/2010 δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ο οφειλέτης άσκησε μέσα στις 15 ημέρες ανακοπή και αίτηση αναστολής. Ο δικαστής λοιπόν επί της αίτησης αναστολής του οφειλέτη αποφάσισε ότι πρέπει να ανασταλεί η ισχύς της εν λόγω διαταγής πληρωμής έως την εκδίκαση της ανακοπής θεωρώντας ότι αυτό έπρεπε να γίνει εφ όσον είχε ξεκινήσει η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού βοηθώντας έτσι τον οφειλέτη που βρισκόταν σε αδυναμία πληρωμής και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία του νόμου 3869/2010.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης

456/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Σ. Σ., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 28-12-2010 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Γ Τ του Ιωάννη, κατοίκου ……. Αττικής, οδός ……….. αρ. , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία της δικηγόρο Άννα Κορσάνου.

Της καθ’ η αίτηση: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “CITIBANK INTERNATIONAL PLC”, με έδρα το Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου (Citigroup Centre Canada Square Canary Wharf) και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, Αθήνα, οδός Όθωνος 8, ως ειδικής διαδόχου της CITIBANK NA Κατάστημα Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 16 Ν. 2515/1997 σε συνδυασμό με την με αριθμό 15.795/2-12-2002 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ιωάννου Φωτοπούλου νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ……………

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 9-12-2010 αίτηση της, διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 15621 και προσδιορίστηκε για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

Μελέτησε τη δικογραφία

Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθμ. …….. διαταγής πληρωμής του δικαστή του δικαστηρίου τούτου μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από
2-12-2010 και με αριθ. καταθ. ……. ανακοπής που είχε ασκήσει κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής νομότυπα και εμπρόθεσμα η οποία για τους αναφερομένους σε αυτή λόγους θα ευδοκιμήσει, η δε εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής θα προκαλέσει σε αυτή ανεπανόρθωτη βλάβη.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. Κ.Πολ.Δ) ασκείται δε παραδεκτά αφού κατά της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα η πιο πάνω αναφερομένη ανακοπή και είναι νόμιμη, στηρίζεται στη διάταξη του άρθρ. 632 § 2 Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να ερευνηθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη. Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσης, τα νόμιμα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα, τα όσα οι πληρεξούσιοι προφορικά στο ακροατήριο ανέπτυξαν και έγγραφα με τις προτάσεις τους αναφέρουν και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Με αίτηση της καθ ής Τράπεζας με την επωνυμία “CITIBANK INTERNATIONAL PLC” εκδόθηκε εις βάρος της αιτούσας η με αριθ. ………. διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με βάση χορήγησης πιστωτικής κάρτας CITIBANK – VISA για ποσό 10.259,00 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. Η αιτούσα προτίθεται να καταβάλει το ως άνω ποσό της διαταγής πληρωμής σε σχέση με την από 1/11/2010 αίτησή της για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρ. 2 ν. 3869/2010, η οποία υποβλήθηκε στην καθ ής η αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται (βλ. σχ. 2) εκτός των άλλων οφειλομένων στην καθ ής ποσών. Εξ άλλου σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής θα επιφέρει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία. Κατά συνέπεια πρέπει η κρινομένη αίτησή της να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, και να καταδικασθεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ ής (άρθρ. 178 παρ. 3 εδ. Β΄ Ν.Δ. 3026/54 περί Δικηγόρων)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει παρόντων των διαδίκων.

Δέχεται την κρινομένη αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό ……… διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ασκηθείσης ανακοπής από την αιτούσα (23-5-2012) χωρίς εγγύηση και

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα που ορίζει στο ποσό ………………………

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του

Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2011

Ο / Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Ο / Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top