Αναστολή εκτελεστικής Διαδικασίας που εκκίνησε τράπεζα, λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 9192/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1η-6-2011 , χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα,-για να δικάσει την-υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: , κατοίκου Ν. Σμύρνης οδός η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «

» που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι νομίμως εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός Όθωνος 8 ως ειδικής διαδόχου της νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-3-2011 αίτηση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4700/2011 προσδιορίστηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο, και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση της η αιτούσα ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. 5461/2011 διαταγής-πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της, δυνάμει της από 10-2-2011 επιταγής προς πληρωμή κάτω από το πρώτο απόγραφο εκτελεστό αυτής μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που έχει ασκήσει κατά της διαταγής αυτής καθώς και της ανωτέρω επιταγής νομοτύπως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 632 και 933 του ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή της.

Η αίτηση, στην οποία παραδεκτός σωρεύονται η εκ του άρθρου 632 ΚΠολΔ ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ (ΑΠ 377/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 2809/ 2007 ΕφΑΔ 2008, 715 -ΕΑ 4711/ 2002 ΕλλΔνη 44, 528 – ΕΑ 2497/1998 ΕλλΔνη 39, 917), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 και επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 2, 933, 934, 938 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας και την εκτίμηση των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από όσα ανέπτυξαν προφορικώς και με τα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, σε συνδυασμό και με όλη γενικώς τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5461/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε με αίτηση της καθ’ ης, διατάχθηκε η αιτούσα να της καταβάλει το ποσό των 14.413,39 ευρώ νομιμοτόκως από την 19η-2-2010. Η ως άνω, απαίτηση της καθ’ ης, προέρχεται από σύμβαση προσωπικού – καταναλωτικού δανείου που της χορήγησε η καθής. Πρώτο απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω διαταγής πληρωμής με την κάτωθι αυτού, από 10-2-2011, επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε στην αιτούσα την 23η-2-2011. Η τελευταία άσκησε εμπροθέσμως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 10-3-2011 και με αριθμό καταθέσεως 44058/3375/2011 ανακοπή (βλ. την υπ. αριθμ. 1043/11-3-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά Σοφίας Αγγελή), δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 30η-9-2014. Με την εν λόγω ανακοπή ζητεί την ακύρωση της ως \άνω διαταγής πληρωμής καθώς και την ακύρωση της από 10-2-2011 επιταγής προς πληρωμή, επικαλούμενη τους ίδιους λόγους και για τις δύο ανακοπές.Ταυτοχρόνως άσκησε και την κρινόμενη αίτηση, με την οποία, όπως προαναφέρθηκε, ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της, ως άνω, διαταγής πληρωμής και της, δυνάμει αυτής, επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτελέσεως, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής, αφενός διότι πιθανολογείται η ευδοκίμηση των λόγων της, αφετέρου διότι με την εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, η ίδια θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω η ουσιαστική βασιμότητα του πρώτου λόγου της ένδικης ανακοπής περί κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθής, ενόψει του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα προτίθεται να καταβάλει το ως άνω ποσό της διαταγής πληρωμής μετά από την από 10-3-2011 αίτηση της για εξωδικαστικό συμβιβασμό του άρθρου 2 παρ.1 του ν.3869/2010, η οποία υποβλήθηκε στην καθής αφού είχε προηγηθεί η από 01-03-2011 αίτηση της αιτούσας προς την καθής για να της γνωστοποιηθεί το σύνολο των οφειλών της προς αυτήν (μεταξύ των οποίων και η επίδικη για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής) και η από 02-03-2011σχετική απάντηση της τελευταίας.. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή της’ αιτούσας στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (δεν πιθανολογήθηκε ότι δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής – ούτε επικαλείται κάτι τέτοιο η καθής, δεν είναι έμπορος, αλλά άνεργη εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ και γι’ αυτό δεν έχει ικανότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, πιθανολογείται ότι καθίσταται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281ΑΚ η συμπεριφορά της καθής να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία που έχει ξεκινήσει με την επιταγή προς εκτέλεση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής (βλ! και υπ’ αριθ. 1131/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών) καθώς επίσης και ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αντίθετα δεν πιθανολογήθηκε ότι κινδυνεύει η απαίτηση της καθής, παρελκομένης της έρευνας του έτερου λόγου της ανακοπής πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθής και να επιβληθούν σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθής (178 αρ.3 Κώδικα Δικηγόρων)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθής τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο
ακροατήριο του στην Αθήνα

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top