Παρακάτω παρατίθεται μια ακόμα περίπτωση οφειλέτη που είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο από την Τράπεζα Eurobank. Η Τράπεζα του κοινοποίησε διαταγή πληρωμής, ενώ μέσα σε τρείς μέρες από την κοινοποίηση της επιταγής προς πληρωμή ενέγραψε προσημείωση υποθήκης επί του μοναδικού ακινήτου του οφειλέτη, κάτι που έχει δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει καθώς η εγγραφή προσημείωσης γίνεται για την εξασφάλιση της απαίτησης της Τράπεζας.

Ο οφειλέτης ήρθε στο γραφείο μας ρωτώντας τι πρέπει να κάνει και τι δικαιώματα του δίνει ο νόμος .Μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών από την κοινοποίηση της επιταγής ασκήσαμε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, ενώ παράλληλα ασκήσαμε και αίτηση αναστολής με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας συγχρόνως και την χορήγηση προσωρινής διαταγής , με την οποία ζητούμε να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής έως ότου συζητηθεί η αίτηση αναστολής .

Δηλαδή με απλά λόγια έως να εκδικαστεί ενώπιον του ακροατηρίου η αίτηση αναστολής που συνήθως γίνεται μετά από ένα και παραπάνω μήνα, ζητούμε να δώσει ο δικαστής διαταγή ώστε να μην μπορεί η Τράπεζα να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όπως η κατάσχεση του ακινήτου του οφειλέτη.

Πράγματι απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο Υπηρεσίας όπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφ’ ενός εμείς και αφ’ ετέρου ο δικηγόρος της Eurobank παρουσίασαν τις απόψεις τους. Εμείς εκθέσαμε τους λόγους που δικαιολογούν τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, τονίζοντας την πιθανότητα ευδοκίμησης της ανακοπής αλλά και την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί ο οφειλέτης από τη μη αναστολή της διαταγής πληρωμής.

Ακολούθησε έντονη αντιδικία μεταξύ εμού και του πληρεξούσιου δικηγόρου της Eurobank, αλλά εν ΄τελει η Πρόεδρος απεφάσισε να χορηγήσει στον οφειλέτη την προσωρινή προστασία της αναστολής εκτέλεσης των μέτρων εκτέλεσης έως την εκδίκαση της αίτησης αναστολής που θα γίνει περίπου σε ένα μήνα από τώρα.

Δηλαδή με απλά λόγια καθώς ο οφειλέτης είχε ξεκινήσει τη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατά τις επιταγές του νόμου 3869/2010 ο οποίος άλλωστε σαφώς προφυλάσσει και την κύρια και μοναδική κατοικία όπως στην υπό κρίση περίπτωση είχε ο οφειλέτης, θεώρησε η Δικαστής ότι έπρεπε προσωρινά τουλάχιστον να προστατευτεί ο δανειολήπτης από τα μέτρα εκτέλεσης της Τράπεζας και έτσι έδωσε τη σχετική διαταγή και χωρίς μάλιστα εγγυοδοσία, καθώς υπάρχει η πιθανότητα ο δικαστής να δώσει την προσωρινή διαταγή με τον όρο καταβολής κάποιων χιλιάδων ευρώ.

Scroll to Top