ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 8186/29-12-2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη , που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και από τη Γραμματέα .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΑΙΤΩΝ: …………………………… του Νικολάου και της , κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός με τον οποίο παραστάθηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συμπαραστάθηκε η ασκούμενη δικηγόρος

ΚΑΘΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία νομίμως εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός , η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη, 2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της 3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της 4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία “, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της

Ο ΑΙΤΩΝ ζητά να γίνει δεκτή η από 2.3.2011 (αρ. εκθ. κατ. 2966/3.3.2011) αίτησή του που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό για όσους λόγους επικαλείται σ΄ αυτή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Από την υπ΄ αριθμ. 9595/1.10.2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών προκύπτει ότι ακριβές και επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρία « Εφόσον λοιπόν, η τελευταία δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από το πινάκιο, θα δικαστεί σαν να είναι παρούσα.

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, η οποία δεν είναι αυτή που κατοικεί, καθότι κατοικεί σε άλλη που μισθώνει, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή του κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας που αναφέρεται στην εν λόγω αίτηση.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ΄ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν.3869/2010), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ.1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντα για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ΄ άρθρο 13 παρ.2 του ν.3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Είναι δε ορισμένη, καθότι περιέχει όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία (άρθρα 1 παρ.1 και 4 παρ.1 του ν.3869/2010) απορριπτομένης της σχετικής ένστασης που υπέβαλαν οι πιστώτριες, καθότι κατ΄ αρχάς το γεγονός ότι είναι άγαμος προκύπτει από το σύνολο του δικογράφου, κατά δεύτερον ο εν λόγω νόμος δεν απαιτεί να αναφέρονται στην αίτηση οι λόγοι που οδήγησαν τον οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμής και τρίτον όσον αφορά το γεγονός της μη αναφοράς του κόστους διαβίωσης του αιτούντα δεν καθιστά την αίτηση αόριστη, διότι μεταξύ του ποσού που ισχυρίζεται ο οφειλέτης ότι είναι ληξιπρόθεσμο (141.917,48 ευρώ) και των εισοδημάτων αυτού (2,150 ευρώ) υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ούτως ώστε και στη περίπτωση που όλο το αντίτιμο του εισοδήματος του αιτούντα καταβάλλονταν δεν θα επέρχονταν προφανώς απόσβεση των οφειλών αυτών. Το εν λόγω δε στοιχείο δεν απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση του ορισμένου ακόμη και στη περίπτωση που αυτό θα ήταν καθοριστικό για να κριθεί εάν ο οφειλέτης βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δηλαδή στη περίπτωση που τα εισοδήματα του οφειλέτη υπολείπονταν των παραπάνω (ληξιπρόθεσμων οφειλών) περίπου όσο είναι το ύψος του εν λόγω στοιχείου δηλαδή του κόστους διαβίωσης, καθότι και σ΄ αυτή την περίπτωση το εν λόγω στοιχείο θα προέκυπτε εμμέσως από την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρεται, ενδεχομένως όμως τούτο θα απαιτούνταν μόνο στη περίπτωση που θα ήταν μεν αυτό καθοριστικό σύμφωνα με τα αμέσως προαναφερόμενα, αλλά οι βιοτικές του ανάγκες θα ξεπερνούσαν το μέσο όρο των βιοτικών αναγκών της μέσης ελληνικής οικογένειας με τη μορφή αυτή που εκτίθεται στην αίτηση. Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτριών και επίδοση σ΄ αυτές της κρινόμενης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του ν.3869/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 παρ.2 του ν.3996/2011, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού που υπέβαλε η πρώτη πιστώτρια περί μη επίδοσης της υπάρχουσας κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών, καθότι αυτά εμπεριέχονται στην αίτηση, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.2 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του και κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα). Όσον αφορά τον ισχυρισμό των πιστωτριών, ότι ο αιτών δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα στη παρ.4 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 έγγραφα και εξ αυτού του λόγου η συζήτηση της αίτησης είναι απαράδεκτη, τούτος είναι απορριπτέος, διότι η μη κατάθεση από τον οφειλέτη αυτών των εγγράφων, τα οποία είναι αποδεικτικά ουσιαστικά έγγραφα που διαθέτει σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματά του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της αίτησής του. Αυτό καθίσταται σαφές και από τη διαφορετική διατύπωση που ακολουθεί ο νομοθέτης ως προς την προσκομιδή των συγκεκριμένων εγγράφων σε σχέση με τα προβλεπόμενα έγγραφα στο άρθρο 4 παρ.3 του εν λόγω νόμου (Ε. Κιουπτσίδου Αρμενόπουλος 64ο – Ανάτυπο σελ. 1479) όπου στη τελευταία υποχρεούται ο οφειλέτης να προσκομίζει, ενώ στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι ο οφειλέτης καταθέτει δηλαδή προφανώς δεν υποχρεούται και γ) το γεγονός ότι δεν επετεύχθη ο δικαστικός συμβιβασμός. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 παρ.2 3869/2010, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού περί μη νομίμου του αιτήματος της εξαίρεσης της κατοικίας που περιγράφεται στην αίτηση που υπέβαλε η τρίτη πιστώτρια, καθότι δεν κατοικεί σ΄ αυτή, διότι στη τελευταία προαναφερόμενη διάταξη υπάρχει σχετική πρόβλεψη κατά την οποία αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικίας, τότε οι διατάξεις για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση που ο οφειλέτης είναι άγαμος και το αιτούμενο να εξαιρεθεί της εκποίησης ακίνητο αποτελεί το μοναδικό ακίνητο του αιτούντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της δεύτερης πιστώτριας με τις έγγραφες προτάσεις του, που κατέθεσε στο ακροατήριο, κατ΄ ορθή εκτίμηση των ισχυρισμών του, αρνήθηκε το γεγονός ότι ο αιτών βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του χωρίς ωστόσο να αιτιολογεί ειδικότερα το εν λόγω γεγονός. Επομένως ο εν λόγω ισχυρισμός αλυσιτελώς προβάλλεται.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρας απόδειξης, η οποία εξετάστηκε στο ακροατήριο και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συζήτησης δίκης, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και απ΄ όλη γενικά τη διαδικασία, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών ………………………………. του Νικολάου, ετών 67, είναι άγαμος. Είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και αποκερδαίνει μηνιαία το ποσό των 1.196,95 ευρώ. Κατοικεί σ΄ ένα μισθωμένο μικρό διαμέρισμα επί της οδού στη πόλη της Θεσσαλονίκης για το οποίο καταβάλλει μηνιαία το ποσό των 330 ευρώ. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος του 5ου ορόφου, έκτασης 74,62 τ.μ. επί της οδού Θεσσαλονίκη, το οποίο μισθώνει αντί του μηνιαίου μισθώματος των 530 ευρώ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, εκ των οποίων δύο είναι, όπως εκτίθεται παρακάτω, εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα. 1) Από την τράπεζα με την επωνυμία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει το ποσό των 1.806,17 ευρώ, στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλει το ποσό των 70.455,21 ευρώ. Για το εν λόγω δάνειο η πιστώτρια είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμά του. Επίσης από την ίδια τραπεζική εταιρία ανέλαβε χρέος από ένα άλλο στεγαστικό δάνειο από το οποίο οφείλει το ποσό των 35.003,98 ευρώ και γι΄ αυτό το δάνειο η πιστώτρια είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στο προαναφερόμενο διαμέρισμά του. 2) από την τράπεζα με την επωνυμία πιστωτική κάρτα με αριθμό κάρτας από την οποία οφείλει το ποσό των 3.020,58 ευρώ. Επίσης από την ίδια τράπεζα πιστωτική κάρτα με αριθμό από την οποία οφείλει το ποσό των 3.026,94 ευρώ. 3) από την τράπεζα με την επωνυμία από πιστωτική κάρτα με αριθμό από την οποία οφείλει το ποσό των 6.214,13 ευρώ και 4) από την την πιστωτική κάρτα με αριθμό από την οποία οφείλει το ποσό των 915,17 ευρώ, από την ίδια τράπεζα την πιστωτική κάρτα με αριθμό από την οποία οφείλει το ποσό των 5.194,91 ευρώ και από την ίδια Τράπεζα το καταναλωτικό δάνειο με αριθμό από το οποίο οφείλει το ποσό των 17.894,89 ευρώ. Έχει πάψει δε να εξυπηρετεί τις παραπάνω υποχρεώσεις, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο (δεν προβάλλεται δόλια περιέλευση).

Άλλη πηγή εισοδήματος πέραν της παραπάνω σύνταξης δεν διαθέτει ο αιτών, μοναδικό δε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο αποτελεί το προαναφερόμενο διαμέρισμα του 5ου ορόφου, έκτασης 74,62 τ.μ. επί της οδού Θεσσαλονίκη, η εμπορική δε αξία αυτού εκτιμάται στο ποσό των 100.000 ευρώ λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητάς του (14 ετών), της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου (5ου), του εμβαδού (74,62 τ.μ.) και των πιστωτικών τάσεων της αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το διαμέρισμα αυτό δεν το χρησιμοποιεί ως κατοικία ο αιτών, όπως προαναφέρεται, αλλά δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία αυτού. Η αξία δε αυτού δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού για άγαμο όπως ο αιτών που ανέρχεται σε 200.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση.

Πέραν του παραπάνω ακινήτου στον αιτούντα ανήκει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ΡΕΝΩ, έτους κατασκευής 2003, αυτό δε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης λόγω της πολύ μικρής αξίας, λόγω της παλαιότητάς του και επειδή χρησιμεύει μόνο για τις μετακινήσεις του αιτούντα, η δε προσφορά του προς εκποίηση δε θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Επομένως η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες από τα εισοδήματά του επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση από τις πιστώτριες προς αυτόν της απόφασης και οι οποίες θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ.2 ν.3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, τα εισοδήματα του αιτούντα αποτελούν η σύνταξή του, που ανέρχεται όπως προαναφέρεται στα 1.196,95 ευρώ και το μηνιαίο μίσθωμα του προαναφερόμενου ακινήτου του που ανέρχεται στα 530 ευρώ, και ενόψει αυτού το προς διάθεση στις πιστώτριες το ποσό, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου και του μισθώματος που καταβάλει το οποίο ανέρχεται όπως προαναφέρεται στα 330 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες. Το συνολικό ποσό των οφειλών του ανέρχεται στο ποσό των 141.917,48 ευρώ, το οποίο αναλύεται σε: 107.265,36 ευρώ προς το 6.047,52 ευρώ προς την , 6.214,13 ευρώ προς την και 22.390,47 ευρώ προς την , σε κάθε μία αναλογεί από το ποσό των 700 ευρώ, στην μεν πρώτη το ποσό των 529,08 ευρώ (700 : 171.917,48 Χ 107.265,36 ευρώ), στη δεύτερη το ποσό των 29,83 ευρώ υπολογιζόμενο κατά τον παραπάνω τρόπο, στη τρίτη το ποσό των 30,65 ευρώ επίσης υπολογιζόμενο το ποσό με τον παραπάνω τρόπο και στην το ποσό των 110,44 ευρώ επίσης υπολογιζόμενο με τον παραπάνω τρόπο.

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της τετραετίας σύμφωνα με τα προεκτεθέντα η κάθε πιστώτρια θα έχει λάβει τα εξής ποσό: 1) η πρώτη το ποσό των 25.395,84 ευρώ (529,08 Χ 48 μήνες), η δεύτερη το ποσό των 1.431,84 ευρώ (29,83 Χ 48), η τρίτη το ποσό των 1.471,2 ευρώ (30,65 Χ 48) και η τέταρτη το ποσό των 5.301,12 ευρώ (110,44 Χ 48 μήνες).

Ήτοι συνολικά ο αιτών από το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 141.917,48 ευρώ θα έχει καταβάλει με τις μηνιαίες καταβολές επί τετραετία συνολικά το ποσό των 33.600 ευρώ και επομένως απομένει υπόλοιπο 108.857,48 ευρώ. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση του διαμερίσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του αιτούντα, που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, δηλαδή μέχρι του ποσού των 85.000 ευρώ (το 85% της εμπορικής αξίας). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού, η οποία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε 12 χρόνια λαμβανομένου υπόψη και της διάρκειας των δανειακών συμβάσεων που χορηγήθηκαν τα στεγαστικά δάνεια από το και της ηλικίας του αιτούντα.η μηνιαία δόση που θα καταβάλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 590,27 ευρώ το μήνα. Όλο το παραπάνω ποσό των 85.000 ευρώ (590,27 Χ 12 μήνες Χ 12 χρόνια) θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο , διότι η εν λόγω Τραπεζική εταιρία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη για το ποσό των 105.459,19 ευρώ (70.455,21 + 35.003,98), οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται στις 30.12.2015, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση της αποφάσεως αυτής, καθόσον κρίνεται ότι στον αιτούντα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Ενόψει των παραπάνω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ΄ ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντα, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων, που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, ήτοι τη τήρηση της ρύθμισης για μηνιαίες καταβολές επί μία τετραετία και την πραγματοποίηση των καθοριζομένων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του καταβολών καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Το ακίνητο της κύριας κατοικίας που εξαιρείται από την εκποίηση θα συνεχίσει να είναι υπέγγυο έναντι των πιστωτριών και μετά το πέρας της τετραετίας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3869/2010. επίσης δεν ορίζεται παράβολο για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους της απολιπόμενης πιστώτριας, διότι δυνατότητα άσκησης τέτοιας ανακοπής δεν παρέχεται από το νόμο (βλ. άρθρο 14 ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων πλην της πρώτης των καθών.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις επί τετραετία μηνιαίες καταβολές του αιτούντα προς τις πιστώτριές του, οι οποίες θα αρχίσουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτόν της παρούσας απόφασης ποσού: 1) Στο το ποσό των 529,08 ευρώ (πεντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών), 2) στην το ποσό των 29,83 ευρώ (είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών), 3) στην το ποσό των 30,65 ευρώ (τριάντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών) και 4) στην το ποσό των 110,44 ευρώ (εκατόν δέκα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών).

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντα δηλαδή ένα διαμέρισμα, εμβαδού 74,62 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στον πέμπτο (5ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού – Θεσσαλονίκη.

Επιβάλλεται στον αιτούντα η υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της παραπάνω κατοικίας το ποσό των 590,27 ευρώ (πεντακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) μηνιαίως επί δώδεκα έτη στο.

Η καταβολή των αμέσως παραπάνω μηνιαίων δόσεων θα ξεκινήσει την 30.12.2015 ήτοι τέσσερα (4) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου 2011, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top