Στη συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε η Άννα Κορσάνου, έχουμε να κάνουμε με μία δανειολήπτρια 44 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού 17 ευρώ. Έχει καρκίνο του μαστού και το εισόδημά της είναι 800 ευρώ μηνιαίως. Ο νόμος ορίζει ότι σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων όπως σοβαρά προβλήματα υγείας, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει καταβολές μικρού ύψους.

Το δικαστήριο επιδίκασε στην καρκινοπαθή γυναίκα να πληρώνει 50 ευρώ το μήνα και συγκεκριμένα 45,70 ευρώ στη μία τράπεζα και 4,28 ευρώ στην άλλη για ένα χρόνο και όρισε νέα δικάσιμο για να επανεξετάσει την υπόθεσή της, μετά από ένα έτος.

Αριθμός 301/Φ870/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μ.Χ την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την παρουσία της Γραμματέως Κ.Β.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 6/3/2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

Της αιτούσας : Α.Κ. του Λ., κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός….., παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

Η αιτούσα την από 19/07/2011 αίτησή της, εκουσίας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης….., ζήτησε, όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές του αιτούντος, δήλωσαν ότι παρίστανται ως εξής:

1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ι.Χ.

2) Η Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων με την επωνυμία «Ε», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Ν.Μ

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πιστωτές κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη και εμπρόθεσμη κατ’ άρθρο 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ. επίδοση προς αυτούς της κρινόμενης αιτήσεως του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.

Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτησή της ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το παρόν δικαστήριο κατά το προτεινόμενο απ’ αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει προσκομιστεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί αποτυχίας απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού (βλ. την από 13/07/2011 βεβαίωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της, ως αρμόδιου φορέα), καθώς και την από 30/6/2011 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010). Η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ, 1 ν, 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,8, παρ. 5, 9 παρ. 2 και 11 του ίδιου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της πρέπει η υπό κρίσιν αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 869/2010, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει όχι νωρίτερα από πέντε μήνες νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών (άρθρο 8 παρ.5 ν.3869/2010). Εξυπακούεται βέβαια, ότι και ο ίδιος ο οφειλέτης έχει ζητήσει με την αίτησή του και με το σχέδιο διευθέτησης οφειλών που έχει καταθέσει, τις μικρές ή μηδενικές καταβολές. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτης – πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Αν όμως το δικαστήριο παραλείψει να ορίσει νέα δικάσιμο για επανεξέταση της περιπτώσεως, ο ορισμός αυτός προκαλείται με αίτηση του ενδιαφερόμενου οφειλέτη ή πιστωτή. Η δικαστική απόφαση στο μέτρο που προσδιορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές είναι απόφαση οριστική και επομένως είναι δεκτική εφέσεως από νομιμοποιούμενο σχετικώς πιστωτή (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ. 199 Β΄ έκδοση).

Επειδή από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, (οι καθ ών δεν εξέτασαν μάρτυρα), που δόθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα : Η αιτούσα Α.Κ. είναι 44 ετών, διαζευγμένη με τον Β.Τ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ…. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου ηλικίας 17 ετών. Η αιτούσα για πολλά έτη εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος στο λογιστήριο εταιρείας ενδυμάτων, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.100 ευρώ. Τον Δεκέμβριο του έτους 2010 διεγνώσθη ότι έπασχε από καρκίνο του μαστού και υπεβλήθη σε ογκεκτομή, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε μία σειρά από χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και ορμονοθεραπείες, τις οποίες και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα σχετικά έγγραφα του Ογκολογικού Νοσοκομείου «οι Άγιοι Ανάργυροι». Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματά της κατά το οικονομικό έτος 2010 ανήρχοντο στο ποσό των 17.142,49 ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα του οικονομικού έτους 2011 ανήρχοντο στο ποσό των 17.759,51 ευρώ, όπως προκύπτει από τα σχετικά προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Μετά την εμφάνιση των προβλημάτων υγείας της και την υποβολή της στις απαραίτητες θεραπείες, η αιτούσα αναγκάσθηκε να σταματήσει να εργάζεται και το μοναδικό της εισόδημα είναι πλέον το επίδομα ασθενείας του Ι.Κ.Α, το οποίο ανέρχεται μηνιαίως περίπου στο ποσό των 800 ευρώ. Ο πρώην σύζυγός της καταβάλει μηνιαίως ως διατροφή για τέκνο τους το ποσό των 250 ευρώ, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού. Η αιτούσα διαμένει με το παιδί της σε διαμέρισμα επί της οδού…., στον Βύρωνα, επιφάνειας 72 τ.μ., του οποίου της ανήκει η ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 100%

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης αιτήσεως η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία του κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (Αθ. Κρητικός Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων σελ.98).

Ειδικότερα η αιτούσα έχει τις παρακάτω οφειλές :

1) Από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Ε», από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων, οφειλή συνολικού ύψους 51.888,92 ευρώ.

2) Από την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων με την επωνυμία «Ε», από σύμβαση χορηγήσεως καταναλωτικών δανείων οφειλή ύψους 5.022, 73 ευρώ.

Η αιτούσα έχει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος 72 τ.μ., που βρίσκεται στον Βύρωνα Αττικής, οδός……, κατασκευάστηκε το έτος 1960, αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και η εμπορική του αξία εκτιμάται στο ποσό των 50.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του 50ετίας και πλέον και κυρίως των πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η αιτούσα με την πρόταση εκκαθάρισης που υπέβαλε, ζήτησε να εξαιρεθεί από την εκποίηση η ως άνω κύρια κατοικία της. Ακόμη η αιτούσα διαθέτει ένα Ί.Χ.Ε αυτοκίνητο τύπου ΗUNDAI I 3009 κυβισμού 1.100 cc, μοντέλο του 2009, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται στο ποσό των 7.000 ευρώ. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ). Πέραν τούτου, όμως η ύπαρξη ενός μεταφορικού μέσου για τις μετακινήσεις της αιτούσας, κρίνεται απαραίτητη λαμβανομένων υπόψιν των προβλημάτων υγείας της και των συνεχώς μετακινήσεων αυτής. Για του λόγους κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ άρθρ. 9 παρ. 1 ν.3869/2010 εκποίηση του προαναφερομένου κινητού.

Το σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται σε 56.911,65 ευρώ, ενώ όλα τα ως άνω ποσά έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Επειδή από τα ανωτέρω στοιχεία απεδείχθη ότι η αιτούσα κατά το χρόνο καταθέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία καταβολής των οφειλών της εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει και της αδυναμίας της να συνεχίσει την εργασίας της από την οποία είχε τη δυνατότητα εξυπηρετήσεως των οφειλών του προς τις καθών η αίτηση. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 , 5. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους παραπάνω πιστωτές από τα εισοδήματά της, που θα αρχίσουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφαση, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρ. 8 παρ. 2 , 5 ν. 3869/2010) και θα ανέρχονται στο ποσό των πενήντα ευρώ (50) μηνιαίως.

Ειδικότερα ο αιτών θα καταβάλει : 1) «Ε» για απαίτηση που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 53.520 ευρώ, θα καταβάλει συνολικά 45,70 ευρώ, 2) Στην « Ε», για απαίτηση που ανέρχεται στο ποσό των 5.022,73 ευρώ, θα καταβάλει το ποσό των 4,28 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται αρχικά για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ενώ με την παρούσα απόφαση το Δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα μηνών θα έχει βελτιωθεί σημαντικά η υγεία της αιτούσας και συνακόλουθα η οικονομική της κατάσταση, ώστε να μπορεί το δικαστήριο, στη νέα δικάσιμο να επανέλθει και αναλόγως με τις μεταβολές που τυχόν θα έχουν επέλθει στα επαγγελματικά της, να διατηρήσει ή να αυξήσει ή να μηδενίσει τις καταβολές προς τους πιστωτές της. Ως νέα δικάσιμος ορίζεται η 6η Ιουνίου 2013. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 6 του ν. 3860/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τους καθ ων – πιστωτές της μέχρι και τον Μάιο του έτους 2013, στο ποσό των 50 ευρώ συνολικώς, διανεμόμενες συμμέτρως μεταξύ των πιστωτών της, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο σκεπτικό, οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα Ειδικότερα η αιτούσα θα καταβάλει : 1) στην «Ε» το ποσό των 45,70 ευρώ μηνιαίως και στην «Ε» θα καταβάλει το ποσό των 4,28 ευρώ μηνιαίως.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προς τους πιστωτές την 6η Ιουνίου 2013.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στις 5 Ιουνίου 2012.

Scroll to Top