Απορριπτική απόφαση Ειρηνοδικείου καθώς ο δικαστής δεν πείστηκε για την αδυναμία πληρωμής του αιτούντος.

Αριθμός 425/Φ1148/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Α Ζ, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της Γραμματέα Δ Τ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 29-05-2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………………………….. , κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Κορσάνου.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής:

1. Η τραπεζική εταιρία…………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………, αρθμ ………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………

2. Η τραπεζική εταιρία…………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………, αρθμ ………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της………

3. Η τραπεζική εταιρία…………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………, αρθμ ………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της………

4. Η τραπεζική εταιρία…………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………, αρθμ ………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της………

5. Η τραπεζική εταιρία…………., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός………, αρθμ ………, νόμιμα εκπροσωπούμενη, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της………

Της κυρίως παρεμβαίνουσας: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία………. νόμιμα εκπροσωπούμενη, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της……….

Ο αιτών με την από 01-09-2011 αίτησή του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης………… και η κυρίως παρεμβαίνουσα με την κύρια παρέμβαση, που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, ζήτησαν όσα αναφέρονται σ΄ αυτές.

Για τη συζήτηση της αίτησης ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Το δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά της εγγραφής της σ’ αυτό.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869 φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση τω οφειλών αυτών και απαλλαγή. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής για να δικαιούται ο οφειλέτης να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών του και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτών πρέπει να βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, την οποία πρέπει να περιγράψει στην αίτησή του και ακολούθως να αποδείξει. Αδυναμία πληρωμών σημαίνει ανικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του, λόγω ελλείψεως ρευστότητας δηλαδή ελλείψεως όσων χρημάτων απαιτούνται για να μπορεί ο οφειλέτης να ανταποκρίνεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη του. Ειδικότερα η αδυναμία του οφειλέτη να ανταπεξέλθει στις οφειλές του κρίνεται συνολικά με βάση τη σχέση ρευστότητάς του προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του και αφού ληφθούν υπόψη εφόσον το ορίζει ο νόμος, οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Αν η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του και στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Για την αξιολόγηση της σχέσεως ρευστότητας, ληξιπροθέσμων οφειλών και βιοτικών αναγκών λαμβάνεται υπόψη τόσο η παρούσα κατάσταση ρευστότητας του οφειλέτη όσο και αυτή που διαμορφώνεται σε βαθμό πιθανολογούμενης βεβαιότητας. [Κλεάνθης Ρούσσος, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων, Ιάκωβος Βενιέρης, Εφαρμογή του ν. 3869/2010.]

Στην αίτηση, που κρίνεται, όπως αυτής παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών, ιδιωτικός υπάλληλος, έγγαμος, βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους πιστωτές του, που αναφέρονται στην αίτηση.

Ζητάει, λοιπόν, να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του από το δικαστήριο, αν επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, άλλως να ρυθμιστούν από το δικαστήριο οι οφειλές του, με σκοπό την απαλλαγή του από το υπόλοιπο αυτών. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν. 3869/2010], έχει υποβληθεί εντός εξαμήνου από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού [άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με ημερομηνία 30-08-2011 που υπογράφεται από τη δικηγόρο Αθηνών Άννα Κορσάνου και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 01-09-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη και ορισμένη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του.

Στην κύρια παρέμβαση, που ασκήθηκε προφορικά στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, εκτίθενται τα παρακάτω: Η κυρίως παρεμβαίνουσα εταιρεία είναι πιστώτρια του αιτούντος και η απαίτησή της έχει περιληφθεί στην υπό κρίση αίτηση από τον αιτούντα με σκοπό τη ρύθμισή της. Επειδή από παραδρομή το δικόγραφο της αιτήσεως δεν επιδόθηκε στην παρεμβαίνουσα και επειδή η παρεμβαίνουσα έχει έννομο συμφέρον προς τούτο ασκεί την παρέμβαση και ζητάει την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως. Η κύρια παρέμβαση έχει ασκηθεί νόμιμα και παραδεκτά [άρθρα 752, 747 ΚΠολΔ], πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά και να συνεκδικαστεί με την υπό κρίση αίτηση.

Από τη χωρίς όρκο εξέταση του αιτούντος, που περιλαμβάνεται στα πρακτικά και τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω περιστατικά:

Ο αιτών ……………., 54 ετών, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρεία με την επωνυμία…….. . Είναι έγγαμος με την………….. , η οποία εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, στην ίδια εταιρεία και διαμένουν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα της συζύγου του μαζί με το τέκνο της συζύγου του από προηγούμενο γάμο της, ηλικίας 16 ετών. Όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του αιτούντος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ο αιτών έχει από προηγούμενο γάμο του δύο παιδιά ηλικίας 19 και 15 ετών, τα οποία διαμένουν με τη μητέρα τους στην οποία ο αιτών καταβάλλει ως διατροφή των τέκνων του το ποσό των 900 ευρώ το μήνα. Από την αποδεικτική διαδικασία δεν αποδείχθηκε ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η μητέρα του και η αδελφή του εξαρτώνται οικονομικά από τον ίδιο, αφού από το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό σημείωμα προκύπτει ότι η μητέρα του έχει δικά της εισοδήματα. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα το έτος 2008 ο αιτών είχε ετήσιο εισόδημα το ποσό των 47.492 ευρώ από την εργασία του και ποσό 764 ευρώ από ακίνητα και η σύζυγός του το ποσό των 16.307 ευρώ, το έτος 2009 ο αιτών είχε ετήσιο εισόδημα από την εργασία του το ποσό των 42.906 ευρώ και ποσό 815 ευρώ από ακίνητα και η σύζυγός του το ποσό των 15.048 ευρώ και το έτος 2010 ο αιτών είχε ετήσιο εισόδημα από την εργασία του το ποσό των 49.452 ευρώ και ποσό 866 ευρώ από τα ακίνητα και η σύζυγός του το ποσό των 17.313 ευρώ. Όπως δε προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αποδοχών της εργοδότριας εταιρείας το έτος 2011 ο αιτών είχε ετήσιο εισόδημα το ποσό των 48.604 ευρώ και η σύζυγός του το ποσό των 19.731 ευρώ, όπως δε κατέθεσε ο ίδιος εξακολουθεί να έχει μηνιαίο εισόδημα 75 ευρώ από ακίνητα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και εισφέρονται με τη αξία τους κατά το χρόνο υποβολής της (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010): 1. Τράπεζα………. : α. δυνάμει της με αριθμό ……………… συμβάσεως καταναλωτικού δανείου οφειλόμενο ποσό 22.851,74 ευρώ, β. δυνάμει της με αριθμό…… συμβάσεως καταναλωτικού δανείου οφειλόμενο ποσό 19.686,33 ευρώ, γ. δυνάμει της με αριθμό…….. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 3.761,14 ευρώ, δ. δυνάμει της με αριθμό………………. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 8.745,24 ευρώ, ε. δυνάμει της με αριθμό……………… συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 1.401,48 ευρώ, στ. δυνάμει της με αριθμό …………. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 15.687,45 ευρώ και συνολικά για τον πιστωτή αυτό οφειλόμενο ποσό 72.133,38 ευρώ, 2. Τράπεζα…………..: δυνάμει της με αριθμό……….. συμβάσεως προσωπικού δανείου οφειλόμενο ποσό 3.419,65 ευρώ, β. δυνάμει της με αριθμό ………….. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 15.459,10 ευρώ, γ. δυνάμει της με αριθμό ………….. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 12.273,12 ευρώ και συνολικά για τον πιστωτή αυτό 32.131,14 ευρώ, 3. Τράπεζα………….., δυνάμει της με αριθμό …………….. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 2.964,26 ευρώ…………, 4. Τράπεζα…………: δυνάμει της με αριθμό ……………….. συμβάσεως εθνοδανείου οφειλόμενο ποσό 24.219,53 ευρώ, 5. Τράπεζα……….. : α. δυνάμει της με αριθμό ………………….. συμβάσεως καταναλωτικού δανείου οφειλόμενο ποσό 2.885,62 ευρώ, β. δυνάμει της με αριθμό ………….. συμβάσεως πιστωτικής κάρτας οφειλόμενο ποσό 1.443,76 ευρώ και συνολικά για τον πιστωτή αυτό 4.329,38 ευρώ, 6. Τράπεζα………….: δυνάμει της με αριθμό …………. συμβάσεως ελεύθερου δανείου οφειλόμενο ποσό 8.895,16 ευρώ, συνεπώς το συνολικά οφειλόμενο στους πιστωτές του ποσό είναι 144.672,85 ευρώ. Από την αξιολόγηση των παραπάνω αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα της εισοδηματικής κατάστασης του αιτούντος και του ύψους των οφειλών του και με βάση τα όσα αναφέρονται στη μείζονα πρόταση της αποφάσεως αυτής, δεν προέκυψε ότι ο αιτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του. Τούτο διότι το έτος 2010, που όπως κατέθεσε ο αιτών σταμάτησε να εξυπηρετεί τις οφειλές του, οι αποδοχές του ήταν αυξημένες σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη [διαφορά των αποδοχών του αιτούντος έτους 2010 από το έτος 2009 ήταν 6.546 ευρώ] , κατά τα οποία αυτός εξυπηρετούσε τις οφειλές του, δεν αποδείχθηκε δε οποιοδήποτε άλλο γεγονός [ ούτε επικαλείται κάτι τέτοιο ο αιτών] που να επηρέασε το έτος αυτό τη σχέση της ρευστότητάς του με τη δυνατότητα εξυπηρέτησής των οφειλών του. Η μείωση εξάλλου των αποδοχών του αιτούντος κατά το έτος 2011 [κατά 848 ευρώ] δεν είναι τέτοιου μεγέθους που να επηρεάζει τη δυνατότητά του για εξυπηρέτηση των οφειλών του, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συνεπώς τα εισοδήματα του αιτούντος είναι επαρκή για την εξυπηρέτηση των οφειλών του, λαμβανομένων υπόψη του ύψους των οφειλών και των δαπανών, που απαιτούνται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειάς του. Για την αξιολόγηση από το δικαστήριο της σχέσεως ρευστότητας ληξιπρόθεσμων οφειλών και βιοτικών αναγκών του αιτούντος έχει ληφθεί υπόψη τόσο η παρούσα κατάσταση ρευστότητας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό ύψος των οφειλών του, όσο και αυτή που διαμορφώνεται σε βαθμό πιθανολογούμενης βεβαιότητας, δεδομένου ότι αυτός είναι ιδιωτικός υπάλληλος με σταθερές αποδοχές. Οι ισχυρισμοί του αιτούντος για περαιτέρω μείωση των αποδοχών του ή για πιθανή απώλεια της θέσεως εργασίας του, δεν μπορούν επί του παρόντος να εκτιμηθούν. Κατά ακολουθία των παραπάνω, εφόσον τα εισοδήματα του αιτούντος είναι επαρκή για την εξυπηρέτηση των οφειλών του, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν.3869 και η αίτηση, που κρίνεται, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά, η ασκηθείσα δε κύρια παρέμβαση δε θα ερευνηθεί. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει τους διαδίκους κατά αντιμωλία.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις ……………..

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top