Αριθμός 4439/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη……….., την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών με παρουσία της γραμματέως………….

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την …………..προκειμένου να δικάσει την από …….. με αρθμ. καταθ. ………..αίτηση.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Β. Δ. κατοίκου……. που παραστάθηκε, μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου, Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………..όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της από το σχετικό πινάκιο, ο αιτών και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των καθών ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3896/03-08-2010 που αφορά στην στη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις ορίζονται τα εξής: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής, 2. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση των οφειλών που έχουν: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος νόμου και β) που προέκυψαν από αδικοπραξία, που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, 3. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορεί να γίνει μόνο μία φορά»

Κατά το άρθρο 2 του ίδιου νόμου δίδεται η δυνατότητα στο έχον μόνιμη οικονομική αδυναμία φυσικό πρόσωπο να υποβάλει αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος να παραδώσουν στον οφειλέτη αναλυτική κατάσταση των οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Από το περιεχόμενο της ανωτέρας διατάξεως προκύπτει ότι την διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού εκκινεί ο οφειλέτης και η πρόταση που απευθύνει στον πιστωτή του πρέπει να είναι έγγραφη.

Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …………..διαταγής πληρωμής και της παρά πόδας αυτής επιταγής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Η αίτηση αυτή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) είναι νόμιμη. Στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 632 παρ.2 ΚΠολΔ και πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω κατ΄ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως και τα έγγραφα που τα διάδικα μέρη προσκομίζουν και εκτελούνται πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Η ανακοπτόμενη διαταγή προς πληρωμή εκδόθηκε δυνάμει οφειλής ποσού 18.578,80 €, από τη μη καταβολή δόσεων οφειλομένων από τη με αριθμό …………….. πιστωτική κάρτα………….. Ο αιτών, ακολουθώντας τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 3869/2010, που προεκτέθηκαν στη νομική σκέψη στην αρχή της παρούσας, υπέβαλε στις 18-02-2011αίτηση προκειμένου να υπαχθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του στις ανωτέρω διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων επικαλούμενος οικονομική αδυναμία του προς καταβολή της οφειλής του προς την καθ’ ης. Ο αιτών κατέθεσε την 04-02-2011 στο υποκατάστημα της καθής την αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του άρθρου 2 παρ. 1 του ανωτέρω νόμου. Η καθής του απάντησε αυθημερόν με την από 04-02-2011 αναλυτική κατάσταση του υπολοίπου οφειλής του προς αυτήν κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα (σχετικά αιτούντα με αριθμ. 4). Περαιτέρω ο αιτών προσκομίζει την με ημερομηνία 9-12-2011 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας που αποδεικνύεται ότι υπάγεται στο πρόγραμμα επιδόματος ανεργίας και ακόμη προσκομίζει φωτοτυπία του δελτίου ανεργίας (βλ. σχετ. 5 του αιτούντος).

Η καθής, παρότι είχε ήδη προηγηθεί η κατά τα ανωτέρω αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή της οφειλής του σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης και διακανονισμού του κοινοποίησε την με αριθμό ……………διαταγή πληρωμής στις 17-02-2012. Η συμπεριφορά αυτή της καθής καθίσταται καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ ως υπερβαίνουσα τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, λαμβανομένων υπόψη, αφενός των προεκτεθέντων δεδομένων της υπό κρίσης περίπτωσης και αφετέρου του ότι η αίτηση υπαγωγής των οφειλών του αιτούντος στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, είχε προηγηθεί της εκδόσεως της κοινοποιηθείσας κατά τα ανωτέρω διαταγής πληρωμής. Ακολούθως, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος ανακοπής ως βάσιμος κατ΄ουσίαν περέλκει δε η εξέταση των λοιπών λόγων ανακοπής.

Συνεπώς, εφόσον πιθανολογείται η ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, καθώς και ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, πρέπει να γίνει δεκτή κατ’ ουσίαν βάσιμη η κρινόμενη αίτηση. Τα δικαστικά έξοδα της καθής επιβάλλονται σε βάρος του αιτούντος (άρθορ 178 παρ.3 Κωδ. Περί Δικηγόρων)

Για τους λόγους αυτούς

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό ……………διαταγής πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και της παρά πόδας της επιταγής, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 07-03-2012 ασκηθείσας ανακοπής του, υπό τον όρο να συζητηθεί η ανακοπή την ορισθείσα δικάσιμο.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής, τα οποία ορίζει σε 200,00 €.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και σε δημόσια συνεδρίαση στις 29 Ιουνίου 2012.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Scroll to Top